Luk alle
Åben alle

Kommuneplanen findes på den digitale plan:

Se Kommuneplan 2017 

Middelfart Kommuneplan 2017 – 2029 blev vedtaget af Middelfart Byråd d. 6. november 2017 og offentliggjort d. 17. januar 2018.

 


Hvad er Kommuneplanen?

Kommuneplanen er kommunens overordnede plan for, hvordan kommunen skal udvikle sig og bruge sine arealer. Kommuneplanen er 12-årig, men revideres hvert 4. år.

Kommuneplanen sammenfatter og konkretiserer de overordnede politiske mål for udviklingen i kommunen. Her fastlægger Byrådet politikken for byernes udvikling og for det åbne land. Kommuneplanen er en plan for hele kommunen og giver et sammenhængende overblik over den fremtidige udvikling i et helhedsperspektiv. Der ud over handler kommuneplanen også om arealregulering, hvilke arealer må man bruge til hvad og på hvilke vilkår.

Planen består af en fælles del for hele Trekantområdet samt en uddybende lokal del for Middelfart Kommune. Den fælles del for Trekantområdet findes udover hos de enkelte kommuner også på http://www.trekantplan.dk.

Forslaget til Kommuneplanen har været i offentlig høring i perioden d. 11. april til d. 6. juni 2017.
De indkomne høringssvar og oversigt over ændringer og justeringer, der er indarbejdet i kommuneplanen ved den endelige vedtagelse, kan ses i referatet af byrådsmødet d. 6. november 2017, pkt. 102.

Kommuneplanen er miljøvurderet i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Som grundlag for Byrådets endelige godkendelse er der udarbejdet en sammenfattende miljøredegørelse.

Redegørelsen kan ses på http://www.middelfartkommuneplan.dk

Byrådet skal ifølge planlovens § 12 virke for planens gennemførelse. Kommunens lokalplanplanlægning, anden planlægning og lovadministration må ikke stride imod kommuneplanen. Ændringer til kommuneplanen kan gennemføres via kommuneplantillæg.

Inden for byzoner og sommerhusområder kan Byrådet modsætte sig opførelse af bebyggelse eller ændret anvendelse af bebyggelse eller ubebyggede arealer, når bebyggelsen eller anvendelsen er i strid med bestemmelserne i rammerne. Forbud kan dog ikke nedlægges, når det pågældende område i kommuneplanen er udlagt til offentligt formål, eller når området er omfattet af en lokalplan eller byplanvedtægt, jf. planlovens § 12, stk. 2 og 3.

Efter planlovens § 58, stk. 1, nr. 4, kan der kun klages over retlige spørgsmål. Det vil sige, at der kun kan klages over spørgsmål om afgørelsens lovlighed, herunder dens lovlige tilvejebringelse. Der kan derimod ikke klages over afgørelsens hensigtsmæssighed.

Vejledning om indsendelse af klager til Planklagenævnet kan findes på hjemmesiden http://naevneneshus.dk/planklagenaevnet.

Hvis du ønsker at klage, kan du klage til Planklagenævnet. Du klager via klageportalen. Klageportalen ligger på http://www.borger.dk og http://www.virk.dk.

Du logger på ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Klagen skal være tilgængelig i Klageportalen inden 4 uger fra datoen for meddelelsen af afgørelsen.
Som udgangspunkt afvises en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det.

Planklagenævnet vil opkræve et gebyr på 900 kr. for borgere og 1800 kr. for foreninger og organisationer for behandling af en klage. Planklagenævnet fastsætter en frist for indbetaling af gebyret. Betales gebyret ikke inden udløb af fristen, afvises klagen. Gebyret bliver tilbagebetalt, hvis klagen bliver afvist, fordi klagefristen er overskredet, klager ikke er klageberettiget, eller Planklagenævnet ikke har kompetence til at behandle klagen. Gebyret tilbagebetales også, hvis klager får helt eller delvist medhold i klagen. Hvis klager trækker klagen tilbage, mens sagen er under behandling i Nævnet, vil gebyret som udgangspunkt også blive betalt tilbage. Planklagenævnet kan dog beslutte, at gebyret ikke tilbagebetales, hvis klagen trækkes tilbage på et tidspunkt, hvor nævnet allerede har foretaget en stor del af sagsbehandlingen.

Hvis du vil indbringe spørgsmål om planens lovlighed for domstolene, skal det ske inden 6 måneder fra modtagelse af Klagenævnets afgørelse.