Luk alle
Åben alle

Alle folkeoplysende foreninger der har modtaget tilskud eller bare lånt lokaler af kommunen i 2020 skal aflevere et revideret og bestyrelses underskrevet årsregnskab fra 2020 til Fritid senest tirsdag d. 06. april 2021.

Regnskabet for 2020 behøver ikke at være godkendt på generalforsamlingen inden indsendelse til Fritid.

 

Bilag

Regnskabet skal vedlægges bilag vedr. tilskudsregnskab, endelig afregning af benyttelse af selvejende haller og endelig afregning af lokaletilskud for egne/lejede lokaler og lejrpladser. Skabeloner til de nødvendige bilag til regnskabet kan rekvireres hos Fritid på tlf. 8888 5500 eller på sikker mail til Børn, Unge og Fritidsforvaltningen:

 

Indsendelse af regnskab

Regnskab, bilag og kvitteringer må gerne scannes ind og sendes på sikker mail, eller det kan afleveres på Middelfart Rådhus.

Afdelingen gør opmærksom på, vil der ske en modregning i det beregnede tilskud for regnskabsperioden på 10% pr. påbegyndt måned, efter d. 1. april - hvis regnskabet indsendes efter d. 31. juli samme år, vil hele tilskuddet skulle tilbagebetales.

 

Hvad er en benyttelsesprotokol?

En benyttelsesprotokol indeholder oplysning om anvendte timer med antal personer (minimum 5) på dag/uge/måned eller år afhængig af benyttelsens omfang.

Der skal udfyldes protokol for hvert enkelt lokale. Der indsendes udelukkende en samlet oversigt med timeforbrug for de enkelte lokaler. Benyttelsesprotokollen er til dokumentation for, at det samlede, oplyste timeforbrug er korrekt.

I forbindelse med at vi gennemgår det indsendte regnskab, sammenholder vi udgifterne med det faktiske tidsforbrug, der har været i foreningens lokaler. Tiderne er en af de afgørende faktorer i forbindelse med lokaletilskudsberegningen.

Alle aftenskoler der har modtaget tilskud til voksenundervisning og foredrag i 2020, skal aflevere et regnskab til Fritid senest tirsdag d. 06. april 2021.

Regnskabsaflæggelsen skal ske i regneark, som kan rekvireres hos Fritid på tlf. 8888 5500 eller sikker mail:

Regnskabet skal ligeledes indsendes på ovenstående, sikre mail.

Sammen med regnskabsaflæggelsen, mailes særskilt regnskab og redegørelse for anvendelsen af 10% puljen sammen med en beskrivelse af de afholdte arrangementer og skønnet deltagerantal i det enkelte arrangement.

Alle udgifter skal afholdes inden for lovens rammer og skal kunne dokumenteres. Dog kan medtages indtil 20% af puljen til administration inklusive annoncering og 20% til lederløn, såfremt dokumentation ikke er mulig.