OBS: Ansøgningsfristen til anden ansøgningsrunde i 2021 er den 1. oktober 2021. 

Landdistriktspuljen er lukket - genåbnes foråret 2022.

Luk alle
Åben alle

Puljen kan søges af lokaludvalg, foreninger, klubber, organisationer og lignende.

Middelfart Kommune kan støtte projekter i landdistrikter, som fremmer sundhed, idræt, velfærd, natur, miljø, den grønne omstilling, kultur, oplevelsesmuligheder, friluftsaktiviteter, turisme, områdeforskønnelse, integration, bosætning, deleøkonomi, samlingssteder og generel erhvervsfremme.
Der prioriteres de projekter, som dækker over flere støtteområder.


Hvad er betingelserne for støtte?

 • Projektet skal tematisk ligge inden for støtteområderne.
 • Der kan kun gives støtte til projekter i landområder, dvs. i områder uden for Middelfart by og Strib.
 • Ansøgere til puljen skal på ansøgningstidspunktet allerede have tilvejebragt min. 20 % af finansieringen, som kan bestå af egne midler eller tilskud fra fonde/sponsorer mv. Frivilligt arbejde (af foreningens/klubbens medlemmer) kan ikke anvendes som medfinansiering.
 • Der kan ikke søges om/bevilliges mere end 50 % af de samlede projektomkostninger.
 • Projektet skal have et bredt folkeligt fokus, dvs. er almennyttige og/eller kommer mange borgere (flere hundrede) til gode.

Der er i alt 817.330 kr. til uddeling, hvoraf 50.000 kr. er reserveret til en mellemfinansieringspulje.

Man kan søge om maks. 50 % af de samlede projektudgifter.

Man kan søge tilskud til bl.a. anlægsudgifter, inventar, redskaber, materialer, konsulenthonorar (hvis konsulentopgaven er fagspecifik og essentiel og går ud over almindelig projektkoordinering og projektledelse).

Der kan også søges om støtte til gebyret for byggesagsbehandling. Forudsætning er, at man henvender sig til Middelfart Kommunes Teknik- og Miljøforvaltning og forhører sig, om projektet kræver en byggesagsbehandling. Der kan gives støtte på 5.000 kr.

Der kan bl.a. ikke gives støtte til:

 • Udgifter som ikke er projektrelaterede.
 • Udgifter som vurderes til at være for høje.
 • Løn til projektleder eller projektkoordinator.
 • Kunstgræsbaner (støttes kan søges ved direkte henvendelse til Økonomiudvalget).
 • Køb af jord.
 • Regelmæssige og gentagne vedligeholdelsesarbejder.
 • Events.
 • Grundejerforeningers projekter, da grundejerforeninger går ind for privatpersoners interesser, som ikke kan støttes af kommunen.

Hvad betyder ”mellemfinansiering”?

Mange fonde og puljer udbetaler tilskuddet først, når projektet er afsluttet. Projektejerne skal dog tit betale alle regninger, før tilskuddet bliver udbetalt, og der kan opstå et kortvarigt likviditetsproblem.

Det er muligt at søge Middelfart Kommune om tilskud til en kortvarig mellemfinansiering af projektudgifterne. Tilskuddet er til dækning af de renteudgifter der opstår for et banklån i perioden fra projektregningerne skal betales indtil samtlige tilskud er udbetalt.

 

Hvem kan ansøge?

Man kan søge om tilskud til at få dækket renteudgifterne til et kortvarigt banklån, når man er

 • Tilskudsmodtagere til Middelfart Kommunes landdistriktspulje og/eller
 • Tilskudsmodtagere til LAG-midler til almennyttige projekter

For LAG-projekter gælder: Der kan kun bevilliges tilskud til mellemfinansiering af selve LAG-tilskuddet (altså ikke til mellemfinansiering af andre projekttilskud).

 

Hvordan ansøger man?

Der er ikke ansøgningsskema. Ansøgeren sender en sikker mail til Staben med:

 • Dokumentation de forventelige renteudgifter: En e-mail fra en bank med angivelse af lånebeløbet, rentebeløbet og låneperioden er nok dokumentation.
 • Kopi af de støttetilsagn, der gør mellemfinansieringen nødvendig.

Middelfart Kommune reserverer derefter det nødvendige beløb til ansøgeren. Beløbet udbetales, så snart renteudgifterne kan dokumenteres med et udtræk fra projektkontoen.

 

Hvornår kan man søge?

Der er ingen frister. Man kan søge, når behovet opstår og så længe der er penge i puljen.

 

Spørgsmål

Spørgsmål til mellemfinansieringspuljen kan rettes til Staben, tlf. 8888 5010.