Ansøgningsfristen for Landdistriktspuljen 2023 er udløbet.

Luk alle
Åben alle

Formålet med puljen

Puljen har til formål at støtte nye og almennyttige projekter, der gavner fællesskaber og bæredygtig udvikling i landområderne i Middelfart Kommune. Det er områder uden for Middelfart by og Strib, som defineres som landområder.

Der kan støttes projekter i landdistrikter, som fremmer sundhed, idræt, velfærd, natur, miljø, den grønne omstilling, kultur, oplevelsesmuligheder, friluftsaktiviteter, turisme, områdeforskønnelse, integration, bosætning, deleøkonomi, samlingssteder og generel erhvervsfremme.

 

Ansøgere

Det er lokaludvalg, foreninger, klubber, organisationer og lign. der kan søge om støtte.

 

Tilskud

Der er 727.000 kr. i puljen.

Der kan tildeles maks. 50 % af de samlede projektomkostninger. Ansøgeren skal enten selv finansiere de resterende 50 % og/eller finde fonds- og sponsorstøtte. Du skal ved ansøgning og efter bevilling oplyse om andre støttetilsagn. Frivilligt arbejde (af foreningers medlemmer) kan ikke anvendes som med- eller egenfinansiering.

Der kan bl.a. støttes: Anlægsudgifter, inventar, redskaber, materialer, konsulenthonorar, gebyr for byggesagsbehandling på maks. 5.000 kr.

Der kan bl.a. IKKE støttes: Udgifter som ikke er projektrelateret; Udgifter som vurderes at være for høje; Løn til projektleder eller projektkoordinator; Køb af jord; Grundejerforeningers projekter, da grundejerforeninger går ind for privatpersoners interesser, som ikke kan støttes af kommunen.

Projekterne vurderes ud fra følgende kriterier:

 1. Om projektet opfylder puljens støtteformål.
 2. Om projektet har et bredt folkeligt fokus, er almennyttigt og kommer mange borgere til gode.
 3. Projektets grad af modenhed: Er projektet på ansøgningstidspunktet godt gennemarbejdet, har det allerede tilvejebragt noget af finansieringen, og foreligger der allerede tilladelser?
 4. Om der ved bygge- og anlægsprojekter er lagt vægt på klima- og bæredygtige løsninger og om projektet arkitektonisk er tilpasset stedet. Projekterne må desuden ikke forringe eventuelle bevaringsværdier.
 5. Om projektet er del af en lokal udviklingsplan. (Det er ikke et krav, dog vil projekterne blive prioriteret, hvis de er det)

 

Sådan ansøger du

Brug ansøgningsskemaet her på hjemmesiden. Her bliver du spurgt om forskellige projektdata, et kort resumé af projektbeskrivelsen, det ansøgte beløb og anden finansiering i projektet. Skemaet bliver åbnet senest 6 uger før ansøgningsfristen.

Du skal have følgende bilag klar til vedhæftning:

 • En projektbeskrivelse (obligatorisk) med min. følgende indhold:
  - Projekttitel
  - Ansøgere: Hvem står for projektet? Evt. samarbejdspartnere
  - Formål: Hvorfor dette projekt?
  - Projektets indhold: Hvad skal der ske?
  - Målgruppe: Hvem og hvor mange går gavn af projektet?
  - Tidsplan: Hvad sker hvornår?
  - Hensyn til bæredygtighed
 • Et budget med udspecificerede projektudgifter på excel-ark eller i en tabel (obligatorisk).
 • Andre relevante bilag vedhæftes, hvis de foreligger: Tilbud; Støttetilsagn fra fonde; Skriftlig bekræftelse fra bestyrelse om egenfinansiering; Tilladelser (landzonetilladelse, byggetilladelse, miljøgodkendelse, lokalplan mv.); Kort med angivelse af geografisk placering af projektet; Fuldmagt af ejeren, hvis ansøgeren ikke selv er ejeren; Tegninger.

 

Ansøgningsfrist og svar

Ansøgningsfrist er mandag, den 17.4.2023. Ansøgerne får svar få dage efter byrådsmødet den 26.6.2023.

For spørgsmål om puljen kontakt Sabine Christensen, Staben, tlf. 8888 5010, e-mail sabine.christensen@middelfart.dk