Seks måneder efter at vi indførte affaldsordningerne i størstedelen af kommunen, kan vi konstatere, at mængden af affald, der sorteres fra til genanvendelse, er steget markant. Samtidig er mængden af affald, der bliver kørt til forbrænding, næsten halveret.

Det er fantastisk, for det nytter at sortere. Med vores ambitiøse mål om, at hele 70% af husholdningsaffaldet skal genanvendes i 2035, er vi med borgernes opbakning til sorteringen rigtig godt på vej.

 

Sådan ser tallene ud efter et halvt år

Udsorteringen af det genanvendelige glas, metal, pap/papir og madaffald – både fra husstandsindsamlingen og på genbrugspladserne – er på det halve år steget med over 1.600 ton. Det svarer til, at hver husstand i perioden har sorteret 90 kg affald mere fra til genanvendelse – mængder, der tidligere er blevet brændt af. Siden vi indførte de nye ordninger, er mængden af metal og dåser, som vi i dag kan sende til genanvendelse, steget med 25%, mængden af glas og flasker, som bliver genanvendt, er steget med 29%, og mængden af papir og pap er steget med 8%. Samtidig er mængden af restaffald raslet ned og reduceret med hele 46%.

 

Status på nye ordninger

Grafen sammenligner tal for glas, pap/papir, metal og dåser, madaffald og restaffald, der er indsamlet ved husstanden og indleveret på genbrugspladserne i oktober 2019 til april 2020 (gammel ordning) og oktober 2020 til april 2021(ny ordning).

Udsorteringen af madaffald skal have en stor del af æren for de gode resultater. Hver husstand sorterer nu knap 3 kg madaffald fra pr. uge – affald der før blev brændt. I dag bliver madaffaldet i stedet lavet til biogas og gødning. På den måde fremstiller vi grøn energi, samtidig med at vi bevarer vigtige næringsstoffer, som kan vende tilbage og gøre nytte i jordens kredsløb. Ved at bruge restproduktet fra biogasfremstillingen som gødning, reducerer vi behovet for kunstigt fremstillet gødning.

 

Synergieffekt til andre typer affald

Med indførelse af de nye affaldsordninger har hver husstand i gennemsnit sorteret 90 kg. madaffald, glas, metal og pap/papir mere fra til genanvendelse end tidligere. Samtidigt er mængden af restaffald reduceret med 117 kg. Det viser, at når vi sætter fokus på sortering, så bliver også andre typer affald sorteret fra til genanvendelse fx plast. Fra næste efterår vil plast også blive indsamlet ved husstanden. Den øgede sortering og dermed genanvendelse betyder, at vi i Middelfart Kommune bidrager til at spare på klodens vigtige ressourcer – og skåner miljøet for CO2, da vi mindsker behovet for at udvinde helt nye råstoffer.