Dagsorden:

  • Valg af ordstyrer og referent
  • Formandens beretning for 2021
  • Forventning til aktiviteter i 2022
  • Aflæggelse af regnskab for 2021
  • Budget 2022
  • Valg til Bestyrelsen
  • Valg af suppleanter
  • Valg af revisor og revisorsuppleant
  • Eventuelt

Alle er velkomne.

Efter generalforsamlingen er der afstemning om "Prisen for Ejbys Forskønnelse". Kun de fremmødte (ikke bestyrelsesmedlemmer) kan stemme.