Kommunen har som flere andre kommuner grundlæggende udfordringer med at overholde budgetterne. Opfølgningen i Middelfart Kommune viser, at økonomien på flere store velfærdsområder er i ubalance. Årsagerne er blandt andet:

  • Der har de seneste år været en kraftig stigning i antallet af elever, der er visiteret til specialundervisning.
  • På Børn, Kultur og Fritidsområdet forventes merudgifter til anbringelser, forebyggelsesindsatser og sociale foranstaltninger.
  • Senior og sundhedsområdet har merforbrug - blandt andet fordi sygehusene behandler flere og udskriver borgerne end tidligere. Det giver mange ekstra opgaver og merudgifter i sygeplejen, genoptræningen og ældreplejen. Opgaver som kommunerne ikke kompenseres for.
  • Social- og Psykiatriområdet forventer et betydeligt merforbrug som følge af flere sager - udgifter som staten ikke dækker.
  • Herudover er der merforbrug på administration på det tekniske område og merforbrug på rengøringsområdet.
  • På Teknisk Udvalgs område forventes et merforbrug på bygningsopvarmning og el, men dog i noget mindre omfang end sidste år.

Samtidig sker der ting i vores samfund, som presser kommunernes økonomi. Blandt andet betyder krigen i Ukraine stigende priser på dagligvarer og energi. Udgifter staten ikke fuldt ud har kompenseret kommunerne for.

De seneste år er der hvert år afsat ekstra midler til Middelfart Kommunes drift, og på trods af det, er der fortsat en ubalance. De fleste af udgifterne har længerevarende karakter, og derfor er det nødvendigt at gribe ind for at sikre budgetoverholdelse i 2023.

Forvaltningen har gennemgået økonomien på hvert område, og fremsat en række forslag, som skal medvirke til at sikre budgetoverholdelse. Forslagene er den seneste uge blevet gennemgået i fagudvalgene, og sendes nu i høring blandt de høringsberettigede.

Høringen kan frem til deadline ses her på siden under fanen "Politik".