Byrådet vedtog på sit møde d. 25. juni 2018 sagsbehandlingsfrister for Børn- Unge og Fritidsforvaltningens, Social- og Sundhedsforvaltningens, Teknik- og Miljøforvaltningens samt Job- og Vækstcentrets områder.

Sagsbehandlingsfristerne opdateres løbende.
Senest opdateret januar 2023.

Luk alle
Åben alle

Lov om opkrævning og inddrivelse

Paragraf Område Svarfrist Bemærkninger
Tilbagebetalings-
bestemmelser i diverse
speciallove
Henvendelser om aftale om tilbagebetaling 14 arbejdsdage Produktionstid ca. 14 dage. Ved lægeattests påtegning ca. 3 måneder
§ 12 Flytninger Via borger.dk Sygesikringsbevis bliver i løbet af 14 dage fremsendt fra Region Syddanmark
§§ 42 og 46 Forespørgsler og attester 1 uge  

 

Lov om højeste-, mellemste-, forhøjet alm.-
og alm. førtidspension

Paragraf Område Svarfrist Bemærkninger
§ 16 Ansøgning om bistands- og plejetillæg 4 uger Varetages af Ydelseskontoret
§ 17, stk. 2 Ansøgning om
personligt tillæg
4 uger Sagsbehandlingstiden kan forlænges i op til 2 måneder, hvis er er særlige undersøgelsesbehov
§ 18 A Ansøgning om helbredstillæg 4 uger Sagsbehandlingstiden kan forlænges i op til 2 måneder, hvis er er særlige undersøgelsesbehov

 

Serviceloven

Paragraf Område Svarfrist Bemærkninger
§ 15 Økonomisk friplads i dagtilbud 14 dage Ansøgning via borger.dk
§ 82b Tidlig forebyggende indsats 8 uger Akutte tilfælde behandles
hurtigere.
§ 83 Hjemmehjælp til personlig pleje, praktisk bistand og madservice 12 dage Akutte tilfælde behandles
hurtigere.
§ 84 Afløsning eller aflastning af ægtefælle 4 uger Akutte tilfælde behandles
hurtigere.
§ 85 Socialpædagogisk støtte i eget hjem 8 uger Akutte tilfælde behandles
hurtigere.
§ 86 Geboptræning og vedligeholdelse 12 dage  
§ 95 stk. 3 Kontakt tilskud til personlige hjælpere 12 uger  
§ 96 BPA 8 uger  
§ 97 Ledsagerordning 8 uger  
§ 98 Kontaktperson for døvblinde 4 uger  
§ 99 Støttekontaktperson Uvisiteret  
§ 100 Merudgifter 12 uger  
§ 101 Døgnbehandling misbrug 12 dage  
§ 102 Særlige behandlingsmæssige tilbud 4 uger Akutte tilfælde behandles
hurtigere.
§ 103-104 Aktivitets- og beskæftigelsestilbud 8 uger  
§ 107-108 Botilbud 12 uger  
§ 112-113

Genbrugshjælpemidler

1. Rollator, badebænk, bækkenstol, toiletforhøjer

2. Øvrige genbrugshjælpemidler

3. Servicehund

1. 5 uger

2. 12 uger

3. 18 måneder

Hastesager afgøres indenfor 2-3 dage
§ 112-113

Kropsbårne hjælpemidler

- stomimateriale, kateter, diabetesmaterialer, bleer

3 uger  
§ 112-113

Øvrige kropsbårne hjælpemidler

8 uger  
§ 114 Støtte til køb af bil, elkøretøjer og cykler 8 måneder Sagsbehandlingstidens længde afhænger af eksterne samarbejdspartnere
§ 116

Boligændringer

1. Små ændringer under kr. 50.000

2. Store ændringer over kr. 50.000

1. 4 måneder

2. 6 måneder

Sagsbehandlingstidens længde afhænger af eksterne samarbejdspartnere
§ 117 Individuel befordring 14 dage  
§ 118 Ansættelse til pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom 12 dage  
§ 119 Plejevederlag i forbindelse med pasning af døende 2 dage  
§ 122 Bevilling af sygeplejeartikler til døende 12 dage  
§ 141 Individuelle handleplaner 4 uger  

 

Sundhedsloven

Paragraf Område Svarfrist Bemærkninger
§ 160 Ansøgning om begravelseshjælp 14 dage Ansøgning skal ske elektronisk via borger.dk

 

Lov om almene boliger

Paragraf Område Svarfrist Bemærkninger
§ 192 a Visitation til plejehjem eller ældrebolig 4 uger  

 

Lov om lån til betaling af ejendomsskatter

Paragraf Område Svarfrist Bemærkninger
§, stk. 4 Ansøgning om lån til indefrosne ejendomsskatter 2 uger  

 

Miljøbeskyttelsesloven

Paragraf Område Svarfrist Bemærkninger
Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed

1. Miljøgodkendelser virksomheder
(Bilag 1)

2. Miljøgodkendelser virksomheder
(Bilag 2)

1. 200 dage

2. 130 dage

Der er stor variation i ansøgningernes omfang og kompleksitet.

Der aftales individuelle godkendelsesforløb med virksom-hederne.

Enkelte sager kan således godt tage længere tid.

§ 19 Oplag på jord 3-8 måneder

Der er stor variation i ansøgningernes omfang og kompleksitet.

Der aftales individuelle godkendelsesforløb med virksom-hederne.

Enkelte sager kan således godt tage længere tid.

Spildevands-
bekendtgørelse
Tilladelse til ned-
sivning, miniren-
seanlæg og lign.
6-8 uger  
Spildevands-
bekendtgørelse

Spildevand

- udlednings-
tilladelser,
renseanlæg
& overløbs-
bygværker,
bassin og industri

3-8 måneder  
Bekendtgørelse
om spildevands-
tilladelser efter Miljøbeskyttelses-
lovens § 3 og 4.

Spildevand

- tilslutnings-
tilladelser
industri

1-6 måneder

Der er stor variation i ansøgningernes omfang og kompleksitet.

Der aftales individuelle godkendelsesforløb med virksom-hederne.

Jordflytningsbekendt-
gørelse
Jordflytning 4 uger Lovbestemt frist

 

Museumsloven

Paragraf Område Svarfrist Bemærkninger
LBK nr. 1505 af 14/12/2006
§ 29j stk. 1
Dispensation til indgreb
i beskyttede sten og
jorddiger
6 uger

Kulturarvsstyrelsen anbefaler en maksimal sagsbehandlingstid på 6 uger

 

Lov om husdyrbrug og anvendelse af gødning mv.

Paragraf Område Svarfrist Bemærkninger
LBK nr. 256 af
21. marts 2017
§ 16 a

Godkendelse til etablering, udvidelse eller ændring af
husdyrbrug med
ammoniakfordampning på mere end 3.500 kg
N pr. år


eller
flere end 750 stipladser til søer


eller
flere end 2.000 stipladser til
fedesvin (over 30 kg)


eller
flere end 40.000 stipladser til
fjerkræ

180 dage

Der er stor variation i ansøgningernes omfang og kompleksitet.

Der aftales individuelle godkendelsesforløb med virksomhederne.

Den 1. august 2017 trådte ny husdyrregulering i kraft, som forventes at reducere sagsbehandlingstiderne.

Der vil blive fastsat nye servicemål for regulering efter den nye lov.

LBK nr. 256 af
21. marts 2017
§ 16 b
Tilladelse til etablering,
udvidelse eller ændring af husdyrbrug, der ikke er omfattet af § 16 a, med
ammoniakfordampning på mellem 750 og 3.500 kg N pr. år
90 dage

Der er stor variation i ansøgningernes omfang og kompleksitet.

Der aftales individuelle godkendelsesforløb med virksomhederne.

LBK nr. 256 af
21. marts 2017
§ 16 b
Tilladelse til etablering,
udvidelse eller ændring af husdyrbrug, der ikke er omfattet af § 16 a, med
ammoniakfordampning på mindre end 750 kg
N pr. år
90 dage

Der er stor variation i ansøgningernes omfang og kompleksitet.

Der aftales individuelle godkendelsesforløb med virksomhederne.

 

Naturbeskyttelsesloven

Paragraf Område Svarfrist Bemærkninger
Lov nr. 9 af 03.01.1992 § 3 Dispensation fra beskyttede naturtyper 6 uger

Retningslinjerne fra Staten siger maksimal sagsbehandlingstid på 6 uger efter at alle oplysninger er tilvejebragt.

Bek. nr. 572 af 25.06.1992 Afgrænsning af beskyttet natur 4 uger

Der skal ifølge loven træffes afgørelse inden 4 uger.

Lbk. nr. 749
§§ 16, 17, 18 og 19
Dispensation fra bygge- og beskyttelseslinier 4-6 måneder

 

 

Kystbeskyttelsesloven

Paragraf Område Svarfrist Bemærkninger
Lov nr.311 af 19. april 2006. Behandling af sag
om etablering af
kystbeskyttelses-
foranstaltninger
 

Karakteren af sagen i henhold til
kystbeskyttelsesloven gør, at det
ikke giver nogen mening at tale om
sagsbehandlingstider.


Erfaringsvis tager behandlingen af
en sag ikke under 1 år.

 

Vandløbsloven

Paragraf Område Svarfrist Bemærkninger
LBK nr. 127 af
26. januar 2017
§ 17
Behandling af sag om
regulering af vandløb

3-9
måneder

Sagsbehandlingen indbefatter en
offentliggørelse ved annoncering og
en 4 ugers høring.

En godkendelse af et projekt, der forudsætter tilladelse eller
godkendelse efter bestemmelserne i
naturbeskyttelsesloven,
miljøbeskyttelsesloven
vandforsyningsloven eller
fiskeriloven kan først meddeles, når der
foreligger endelig afgørelse
efter disse bestemmelser.

En godkendelse skal ligeledes indeholde endelig afgørelse om
eventuelle økonomiske spørgsmål,
om arealerhvervelser og
rådighedsindskrænkelser samt erstatning for disse.

Afgørelsen er omfattet af en
klagefrist på 4 uger.

Specielt fordeling af udgifterne til projektet kan erfaringsmæssigt
trække ud, idet spørgsmål jf. § 24 kan indbringes for
taksationsmyndighederne.

LBK nr. 127 af
26. januar 2017
§ 47
Behandling af sag om anlæggelse eller ændring af broer, overkørsler mv. 2-4
måneder

En eventuel tilladelse må ikke udnyttes før klagefristen på 4 uger er udløbet og sagen ikke er
påklaget.

LBK nr. 127 af
26. januar 2017
§ 37
Vandløbsrestaurering 6-9
måneder

Bemærkninger som ovenfor ved
reguleringssager, bortset fra at der er en høringsperiode på 8 uger.

 

Vandforsyningsloven

Paragraf Område Svarfrist Bemærkninger
Nr. 470 af 26. april 2019. Foreløbig/endelig indvindingstilladelse 3-8 måneder

Der aftales individuelle godkendelsesforløb med ansøgeren.

 

Jordforureningsloven

Paragraf Område Svarfrist Bemærkninger
§ 8 Tilladelse til ændret anvendelse af kortlagt areal 3-12 måneder

Der aftales individuelle forløb med ansøger.

 

Planloven

Paragraf Område Svarfrist Bemærkninger
Lbk. nr. 813
§ 35
Zonetilladelse til søer, naturprojekter, byggeri og udstykningssager og ændret anvendelse 2-6 måneder

+ klagefrist på 4 uger

  Erklæringer vedr. ejendomsavance-
beskatning
4 uger

 

 

Ejendomsskat

Paragraf Område Svarfrist Bemærkninger
  Ejendomsattester 2 arbejdsdage  

 

Byggeloven

Paragraf Område Svarfrist Bemærkninger
  Forespørgsel til BBR Samme dag

 

  Forespørgsel om byggeri 1 uge

 

  Byggesager efter BR-18 3 uger

Byggesager efter BR-18
omfatter enfamiliehuse,
dobbelthuse og rækkehuse
samt sommerhuse.

  Byggesager efter Bygningsreglement 2018 for erhvervs- og etagebyggeri og dispensationssager 6-8 uger

Byggesager efter BR18
omfatter
etageboligbyggeri,
erhvervsbyggeri,
institutionsbyggeri samt
avls- og driftsbygninger.

 

Vejloven

Paragraf Område Svarfrist Bemærkninger
  Opgravningstilladelser 1 uge

 

  Tilladelse til overkørsel/ udkørsel 1 måned

 

  Tilladelse til skiltning 1 måned

 

 

Ankesager

Paragraf Område Svarfrist Bemærkninger
  Ankesager (klager) Svar gives indenfor 4 uger Gælder for alle områder

 

Serviceloven

§ 32 a Hjemmetræning af barn:
- Ansøgning om
hjemmetrænings-
ordning
- Ansøgning vedr.
udgifter ifm.
hjemmetræning
4 uger ift. behandling
af ansøgning vedr.
udgifter ifm.
Hjemmetræning
Behandling af ansøgning om hjemmetrænings-ordning forudsætter Servicelovens §
§32 a stk. 3, at der er udarbejdet børnefaglig
undersøgelse jf. Servicelovens
§ 50
§ 41 Merudgiftsydelser (børne-handicapområdet) 6 uger  
§ 42 Tabt arbejdsfortjeneste 6 uger  
§ 44/§ 84 Afløsning eller aflastning til forældre pga. barnets funktionsnedsættelse 4 uger  
§ 45 Ledsageordning for handicappede unge mellem 12-18 år 3 uger  

 

Lov om forebyggende sundhedsordninger

Paragraf Område Svarfrist Bemærkninger
§ 11 Ergo-/fysioterapeutisk bistand 5 uger  

 

Afgørelser i Visitationsudvalget

Paragraf Område Svarfrist Bemærkninger
Folkeskoleloven / Serviceloven Afgørelser i visitationsudvalget 4 uger  

 

Dagtilbudsloven

Paragraf Område Svarfrist Bemærkninger
§ 22 Godkendelse af privat pasningsordning og privat dagpasning 4 uger  
§ 20 Godkendelse af private institutioner 12 uger  
§ 43, stk. 2 Økonomisk friplads i dagtilbud, klub og SFO 2 uger  
§ 23

Optagelse i dagtilbud

Pladsanvisning/ visitation/optagelse

  Senest 1 måned før start i dagtilbud gives bekræftelse på, hvilket dagtilbud barnet optages i.
§ 80 Tilskud til forældre, der vælger privat pasning 4 uger  
  Plads i dagtilbud
- klager
2 uger  
§ 23 Plads i dagtilbud
- overflytning
2 uger  

 

Folkeskoleloven

Paragraf Område Svarfrist Bemærkninger
§ 36 Indskrivning i anden skole end distriktsskolen   Fremgår af det materiale, der udsendes i forbindelse med indskrivning til børnehaveklasse.
§ 36 Overflytning til anden skole end distriktsskolen 2 uger  
§ 26 Ansøgning om elevbefordring i indeværende skoleår 2 uger Vi behandler ansøgningen, når vi får den. Der bliver givet svar inden 2 uger, hvis det er et afslag. Er den godkendt afhænger det af FynBus, hvor lang tid det tager at lave kortet. Det tager normalt 1 uger - dog 2-3 uger i august.
§ 26 Ansøgning om elevbefordring for det kommende skoleår 3 måneder Ansøgningen skal være hos os inden d. 1. april. Svar gives inden d. 15. juni ellers er ansøgningen godkendt. Ansøgninger indesendt senere bliver løbende vurderet.
§ 34 Ansøgning om udsættelse af undervisningspligten 3-4 uger Ansøgningen skal være Skoleafdelingen i hænde senest 1. december. Det tilstræbes at give besked inden jul.

 

Visitation til specialbørnehave/specialundervisning

Paragraf Område Svarfrist Bemærkninger

Dagtilbudsloven § 4, stk. 2

Serviceloven § 32

Folkeskoleloven § 20, stk. 2

Visitation til 

- specialbørne-
have
- specialunder-
visning

2 uger efter visitationsmøde Der afholdes visitationsmøde 1 gang om måneden.

 

Folkeoplysningsloven

Paragraf Område Svarfrist Bemærkninger
§ 7 Aftenskoleunder-visningstilskud 2 måneder efter ansøgningsfrist Ansøgningsfristen er
1. december
§ 15 Aktivitetstilskud 3 måneder efter ansøgningsfrist Ansøgningsfristen er
1. november
§ 21 Anvisning af lokaler 3 måneder efter ansøgningsfrist Ansøgningsfristen er
1. maj
§ 25 Lokaletilskud 3 måneder efter ansøgningsfrist Ansøgningsfristen er
1. november
  Tilskud til kulturelle arrangementer 1 måned efter ansøgningsfrist Der er endnu ikke fastsat en ansøgningsfrist.
  Indmeldelse i Musikskolen 3,5 måned efter ansøgningsfrist Ansøgningsfristen er
15. marts
  Indmeldelse i ungdomsskolen 1 uge

Ungdomsskolen har tre
undervisningstilbud:

- Dagundervisningen 7.-9. kl som
skolerne og / el.
skoleafd. visiterer
til. De kan starte
senest en uge efter
et opstartsmøde


- 10 kl. vi varetager
noget af
undervisningen for
nogle af 10. kl.
eleverne, de
indskrives efter 10
kl. reglerne.

- MUFU-unge bliver
visiteret af UUvejlederne og kan
starte en uge efter
et opstartsmøde

 

Lov om aktiv beskæftigelsesindsats

Paragraf Sagstype Svarfrist
§ 52

Virksomhedspraktik
Ansættelse med løntilskud
Nytteindsats
Vejledning og opkvalificering

2 uger
§ 64, stk. 6 Vurdering af berettigelse for løntilskud for førtidspensionister 2 uger
§ 74 Arbejdsredskaber mm. i forb. med fleksjob 2 uger
§ 172 / 173 Hjælpemidler
(undervisningsmate-
rialer, arbejdsredskaber m.m.)
4 uger
§ 167 Mentor 4-8 uger
§ 175 Befordringsgodtgørelse i forbindelse med tilbud LAB kap. 11-14 2 uger
§ 176 Godtgørelse i forb. m. aktivering 2 uger
§ 178

Arbejdsredskaber mm. ved fastholdelse på arbejdsmarkedet

1-3 måneder

 

Lov om aktiv socialpolitik

Paragraf Sagstype Svarfrist
§ 25 + 34a
§11 + 27a

Ansøgning om kontanthjælp / uddannelseshjælp

Ansøgning om overgangsydelse / S&H ydelse

Særlig støtte til høje boligudgifter

Supplement til brøkpension

4 uger
§ 70 - 73g Ansøgning om revalidering / revalideringsydelse 3 måneder
§ 13 Træk i kontanthjælpen grundet manglende overholdelse af rådigheden 3 måneder
§ 68 Ressourceforløbsydelse 3 uger
§ 69j Ressourceforløbsydelse under jobafklaring 3 uger
§ 69t Ressourceforløbsydelse under jobafklaring til arbejdsgiver 4 uger
§ 73h Bevilling af nødvendige merudgifter til bolig (revalidender) 4 uger
§ 73i Bevilling af nødvendige merudgifter til bolig (forrevalidender) 4 uger
§ 74 Ansøgning om ledighedsydelse (fleksjobvisiterede) 2 uger
§ 74e Ledighedsydelse under ferie 2 uger
§ 81 Ansøgning om enkeltydelse 4 uger
§ 81a Udsættelsestruet, huslejerestance 4 uger
§ 82 Ansøgning om sygebehandling 4 uger
§ 82a Ansøgning om tandbehandling 4 uger
§ 83, stk. 1 Hjælp til udgifter ved udøvelse af samvær med egne børn under 18 år 4 uger
§ 83, stk. 2 Rejseudgifter mhp. kontakt med børn, der er ført til udlandet uden samtykke fra forældremyndigheds-indehaveren 4 uger
§ 84 Udgifter til forsørgelse af forældreløse børn 4 uger
§ 85, stk. 1 Hjælp til udgifter til flytning 4 uger
§ 85, stk. 2 Hjælp til flytning til udlandet 4 uger

 

Lov om individuel boligstøtte

Paragraf Sagstype Svarfrist
§ 54-71 Ansøgning om lån til indskud 2 uger

 

Lov om kompensation til handicappede i erhverv

Paragraf Sagstype Svarfrist
§ 3 Fortrinsadgang 1 måned
§ 4 og 14 Personlig assistance 2-4 uger
§ 15 Løntilskud
"isbryderordning"
Hjælpemidler og arbejdspladsindretning
2-4 uger

 

Lov om sygedagpenge

Paragraf Sagstype Svarfrist
§ 6 og 38 Ansøgning om / udbetaling af dagpenge ved sygdom 6 uger
§ 41 og 43 Ansøgning om / udbetaling af dagpenge ved sygdom til selvstændigt erhvervsdrivende 6 uger
§ 56 Ansøgning om aftale ved kronisk sygdom 6 uger
§ 58 Ansøgning om aftale ved kronisk sygdom til selvstændigt erhvervsdrivende 6 uger

 

Lov om integration af udlændinge i Danmark

Paragraf Sagstype Svarfrist
§ 12, stk. 5 og 6 Anmodning om og betaling af midlertidigt opholdssted 1 uge
§ 21 Henvisning til sprogskole 10 arbejdsdage
§ 25 Ansøgning om 
introduktionsydelse
2 uger
§ 33 Hjælp ved forsørgelsessvigt 2 uger
§ 35 Ansøgning om enkeltydelse 4 uger
§ 36 Ansøgning om sygebehandling 4 uger
§ 37, stk 1 Hjælp til udgifter ved udøvelse af samvær med egne børn under 18 år 4 uger
§ 37, stk 2. Rejseudgifter mhp. kontakt med børn, der er ført til udlandet uden samtykke 4 uger
§ 38 Hjælp til udgifter til forsørgelse af forældreløse børn 2 uger
§ 39 Hjælp til udgifter til flytning 4 uger

 

Repatrieringslov

Paragraf Sagstype Svarfrist
§ 7 Ansøgning om repatriering 3 måneder

 

Lov om social pension

Paragraf Sagstype Svarfrist
§ 17

Ansøgning om førtidspension, herunder udarbejdelse af rehabiliteringsplan og forelæggelse for rehabiliteringsteam

3 måneder
§ 17, 3 Ansøgning om seniorførtidspension, herunder udarbejdelse af rehabiliteringsplan og forelæggelse for rehabiliteringsteam 4 måneder
§ 20 Behandling af sag om førtidspension efter afklaring af forsørgerevne 4 måneder

 

Lov om højeste, mellemste, forhøjet alm. og alm. førtidspension

Paragraf Sagstype Svarfrist
§14 Ansøgning om forhøjelse af førtidspension tilkendt før 2003 4 måneder
§ 16 Ansøgning om bistand- og plejetillæg 4 uger
§ 17, stk. 2 Ansøgning om personligt tillæg 4 uger
§ 18a Ansøgning om helbredstillæg 4 uger

 

Pas og kørekort

Paragraf Sagstype Svarfrist
Bek. 312 af 25. marts 2015 om kørekort Udstedelse af kørekort 14 dage
Bek. 1337 af 28. november 2013 om pas Udstedelse af pas 14 dage

 

Lov om social pension

Paragraf Sagstype Svarfrist
§ 14, stk. 1 Ansøgning om
personligt tillæg
4 uger
§ 14 A Ansøgning om helbredstillæg 4 uger

 

Indledning

I Middelfart Kommune arbejder vi hver dag for, at borgere og virksomheder møder en fleksibel, smidig og løsningsorienteret kommune. En kommune, hvor ord og handlinger hænger sammen, og hvor borgere og virksomheder oplever helhed i sagsbehandlingen.

Når du har en sag i Middelfart Kommune, så kan du forvente at møde medarbejdere, der er lydhøre, har fokus på et relevant informationsniveau og en ligeværdig kommunikation, og som forstår at tage hånd om netop din situation.

Samtidig har Middelfart Byråd fastsat nogle generelle frister for, hvor lang tid der maksimalt må gå, før der bliver truffet en afgørelse i sager inden for de forskellige forvaltningsområder.

På det sociale og beskæftigelsesmæssige område skal kommunen, jf. retssikkerhedsloven § 3, stk. 2. fastsætte frister for, hvor lang tid der må gå fra modtagelsen af en ansøgning, til afgørelsen skal være
truffet.

Middelfart Kommune følger desuden de frister, der gælder i øvrig lovgivning. Sagsbehandlingsfristerne er fastsat, så de svarer til den tid, der normalt går med at behandle ca. 90 procent af de pågældende ansøgningstyper.

 


Kodeks for god sagsbehandling

Formålet med at have et kodeks for god sagsbehandling er, at du som borger eller virksomhed har tillid til den sagsbehandling og de afgørelser, du får fra kommunen.

Hvad forstår vi ved god sagsbehandling?
God sagsbehandling i Middelfart Kommune er kendetegnet ved at være respektfuld, korrekt og hurtig, og at du møder medarbejdere, der tager ansvar for din sag, så du oplever fremdrift.

Det betyder, at vi:

  1. Informerer dig om forventningerne til sagsbehandlingstid og om andre myndigheder/parter skal inddrages.
  2. Giver dig klare meldinger om, hvilke oplysninger vi har brug for at give en korrekt sagsbehandling.
  3. inddrager dig og indhenter oplysninger i et tilstrækkeligt og nødvendigt omfang inden for kortest muligt tid for at behandle din sag.
  4. Sikrer klare ansvarsforhold, når flere parter (internt som eksternt) er involveret i behandlingen af sagen
  5. Dokumenterer alle aftaler.
  6. Hvis fristen ikke kan overholdes i en konkret sag, skal ansøgeren have besked om, hvornår ansøgeren kan forvente en afgørelse.