Middelfart Kommune modtog den 20. december 2021 en ansøgning fra Tegnestuen Byggetilladelsen.dk, der på vegne af ejer af Gamborgvej 34, 5500 Middelfart søger om tilladelse til at etablere en hestepension med tilhørende ridehus og ridebane på ejendommen.

Etablering af hestepension samt indretning af ridehus og etablering af ridebane er ændrede anvendelser, der forudsætter landzonetilladelse efter planlovens § 35 stk. 1.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 5 år.

Opmærksomheden henledes på, at tilladelsen ikke må udnyttes, før klagefristen er udløbet. En rettidig klage har opsættende virkning, medmindre klagemyndigheden bestemmer andet. Hvis der indkommer klager, giver klageportalen besked.