Middelfart Kommune modtog den 24. marts 2022 en ansøgning fra Bridgewalking Lillebælt om midlertidigt at opstille en toiletvogn på Brovejen 421, 5500 Middelfart til brug for Bridgewalking Lillebælts gæster.

Da toiletvognen skal være opstillet i mere end 6 uger, forudsætter opstillingen landzonetilladelse efter planlovens § 35 stk. 1.

Tilladelsen er meddelt under forudsætning af, at toiletvognen fjernes senest den 31. oktober 2022.

Opmærksomheden henledes på, at tilladelsen ikke er gældende, før klagefristen er udløbet. En rettidig klage har opsættende virkning, medmindre klagemyndigheden bestemmer andet. Hvis der indkommer klager, giver klageportalen besked.