Middelfart Kommune modtog den 14. april 2022 ansøgning om tilladelse til at opføre et nyt sommerhus til erstatning for det eksisterende sommerhus på Fjordvej 42, 5500 Middelfart.

Opførelse af sommerhuset forudsætter landzonetilladelse efter planlovens § 35 stk. 1.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 5 år.

Opmærksomheden henledes på, at tilladelsen ikke må udnyttes, før klagefristen er udløbet. En rettidig klage har opsættende virkning, medmindre klagemyndigheden bestemmer andet. Hvis der indkommer klager, giver klageportalen besked.