Middelfart Kommune har d. 6. februar 2020 udstedt landzonetilladelse til opførelse af nyt sommerhus til erstatning for eksisterende sommerhus på ovennævnte ejendom. Kommunen har nu modtaget tegninger af ændret placering, hvorved det fritlagte areal af kælderen forøges. Det ansøgte forudsætter derfor ny landzonetilladelse efter planlovens § 35 stk. 1.

Opmærksomheden henledes på, at tilladelsen ikke er gældende, før klagefristen er udløbet. En rettidig klage har opsættende virkning, medmindre klagemyndigheden bestemmer andet. Hvis der indkommer klager, giver klageportalen besked.