Middelfart Kommune modtog den 17. marts 2022 en ansøgning fra ejeren af Klintholmvej 52, 5500 Middelfart, der ønsker at udskifte ejendommens eksisterende sommerhus med et nyt sommerhus med samme placering.

Ejendommen ligger i landzone, og opførelsen af det nye sommerhus forudsætter derfor land-zonetilladelse efter planlovens § 35 stk. 1.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 5 år.

Opmærksomheden henledes på, at tilladelsen ikke må udnyttes, før klagefristen er udløbet. En rettidig klage har opsættende virkning, medmindre klagemyndigheden bestemmer andet. Hvis der indkommer klager, giver klageportalen besked.