Middelfart Kommune modtog den 14. september 2021 en ansøgning fra Lundhilds Tegnestue ApS, der på vegne af ejer søger om tilladelse til at udskifte det hidtidige sommerhus med et nyt sommerhus på Skrillinge Strand 96, 5500 Middelfart.

Opførelse af det nye sommerhus forudsætter landzonetilladelse efter planlovens § 35 stk. 1.
Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 5 år.

Opmærksomheden henledes på, at tilladelsen ikke må udnyttes, før klagefristen er udløbet. En rettidig klage har opsættende virkning, medmindre klagemyndigheden bestemmer andet. Hvis der indkommer klager, giver klageportalen besked.