Lokalplanområdet omfatter matrikel 3a og 3hø Skrillinge By, Kauslunde, der ligger i den sydøstlige del af Middelfart og er ca. 43 ha. stort. Området udlægges til boligformål og med mulighed for at opføre offentlige institutioner til nærområdets behov. Lokalplanen overfører området til byzone

kort der viser lokalplan 194 afgrænsning


For at opnå et varieret boligområde er området opdelt i mindre delområder og lokalplanen stiller krav om variation i boligtyper og arkitektonisk udtryk. Lokalplanen er byggeretsgivende for flere delområder hvor der gives mulighed for åben-lav og tæt-lav boligbebyggelser samt for grønne rekreative fællesarealer. Lokalplanen udlægger også rammeområder for boligbebyggelse, hvor der efterfølgende skal udarbejdes byggeretsgivende lokalplan før det kan bebygges.

Der gives mulighed for at bygge op til 2 etager og 8,5 meter indenfor de byggeretsgivende delområder, der udlægges til bebyggelse. Der må samlet højst etableres 750 boliger inden for lokalplanområdet. Med lokalplan 194 gives der mulighed for at bygge op til 261 boliger. Lokalplanen sikrer samtidig bevarende bestemmelser for den bevaringsværdige Skrillingegård.

Lokalplanen sikrer varierede og sammenhængende grønne fælles friarealer med gode stiforbindelser, og hvor regnvandshåndteringen bliver en naturlig del af den rekreative oplevelse med regnvandsbassiner og lavninger. Der sikres med lokalplanen vejadgang til området fra Vandværksvej.

Lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplan 2021-2033, der udlægger området til boligformål.

I forbindelse med den endelige vedtagelse af planen er der foretaget specificering af bestemmelser for forudsætningerne for ibrugtagen samt tilføjet yderligere redegørelse i forhold til Baltic Pipe og højspændingsledningen, der løber syd for området.

Offentliggørelse

Planen kan ses på følgende link:

Planen kan også ses på bibliotekerne i Middelfart, Strib, Nørre Aaby og Ejby.

Den endelige vedtagelse af planen er offentliggjort på plandata.dk og annonceret på kommunens hjemmeside d. 11. maj 2022.

Retsvirkninger

Lokalplanen er bindende for de ejendomme, der ligger inden for planens område. Ifølge Planlovens § 18 må ejendomme kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg mv., der er indeholdt i planen.

Klagevejledning

Det er muligt at klage over Byrådets vedtagelse af planen i op til 4 uger efter den offentlige bekendtgørelse dvs. d. 8. juni 2022.

Efter planlovens § 58 stk. 1, nr. 3, kan kun retlige spørgsmål påklages. Det vil sige, at der kan klages over spørgsmål om planens lovlighed, herunder dens lovlige tilvejebringelse. Der kan derimod ikke klages over planens hensigtsmæssighed eller rimelighed eller over, at Byrådet burde have truffet en anden afgørelse.

Du klager via Klageportalen, som du finder på borger.dk og Virk.dk . Du logger på ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Klagegebyrets størrelse kan ses på nævnets hjemmeside naevneneshus.dk.

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Middelfart Kommune på Teknik- og miljøforvaltningen (NemID) eller Teknik- og Miljøforvaltningen Nytorv 9, 5500 Middelfart. Middelfart Kommune videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Vil man anlægge retssag, skal man gøre det inden 6 måneder, jf. planlovens § 62, stk. 1.

Plan og Byg
Middelfart Kommune