kort over det lokalplanlagte område til lokalplanforslag 194

Lokalplanforslag 194 - Boliger ved Skrillingegården

For at opnå et varieret boligområde er området opdelt i mindre delområder og lokalplanen stiller krav om variation i boligtyper og arkitektonisk udtryk. Lokalplanen er byggeretsgivende for flere delområder hvor der gives mulighed for åben-lav og tæt-lav boligbebyggelser samt for grønne rekreative fællesarealer. Lokalplanen udlægger også rammeområder for boligbebyggelse, hvor der efterfølgende skal udarbejdes byggeretsgivende lokalplan før det kan bebygges.
 
Der gives mulighed for at bygge op til 2 etager og 8,5 meter indenfor de byggeretsgivende delområder, der udlægges til bebyggelse. Der må samlet højst etableres 750 boliger inden for lokalplanområdet. Med lokalplan 194 gives der mulighed for at bygge op til 261 boliger. Lokalplanen sikrer samtidig bevarende bestemmelser for den bevaringsværdige Skrillingegård.

Lokalplanen skal desuden sikre varierede og sammenhængende grønne fælles friarealer med gode stiforbindelser, og hvor regnvandshåndteringen bliver en naturlig del af den rekreative oplevelse med regnvandsbassiner og lavninger. Der sikres med lokalplanen vejadgang til området fra Vandværksvej.

Der er mulighed for at komme med bemærkninger til lokalplanforslaget.

Sideløbende med høring af lokalplanforslaget, er tillæg 7 til Spildevandsplanen i høring, der omhandler privat regnvandshåndtering i området for Skrillingegården. Se mere om den høring under -

Høringsperiode


Lokalplanforslaget er i offentlig høring i perioden fra den 15. december 2021 til den 16. februar 2022.

Bemærkninger skal være os i hænde, senest den 16. februar 2022.

Bemærkninger eller ændringsforslag skal sendes skriftligt via en af følgende:


Eller til Teknik- og Miljøforvaltningen, Nytorv 9, 5500 Middelfart.

Download høringsmaterialet i pdf

Eller find dem på bibliotekerne i Middelfart, Nørre Åby, Strib og Ejby

Yderligere information


Eventuelle spørgsmål kan rettes til byplanlægger Gitte Jensen på Gitte.LBJensen@middelfart.dk eller på tlf. 2441 2270

Midlertidige retsvirkninger


Fra og med 15. december 2021 må ejendomme, der er omfattet af planforslaget, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der skaber risiko for en foregribelse af den endelige plans indhold. Bestemmelsen finder kun anvendelse indtil lokalplanen er vedtaget endeligt og offentliggjort, dog højst 1 år efter offentliggørelsen af forslaget.

Efter udløbet af fristen for indsigelser kan Byrådet tillade, at en ejendom, der er omfattet af planforslaget, bebygges eller udnyttes efter forslaget, såfremt dette er i overensstemmelse med kommuneplanen og der ikke er tale om at påbegynde et større byggearbejde mv.

Screening efter lov om miljøvurdering


Der er gennemført en screening af planforslaget i henhold til Lov om miljøvurdering og på den baggrund truffet afgørelse om ikke at udarbejde en egentlig miljøvurdering. Screeningen kan ses via

Klagevejledning – screening efter lov om miljøvurdering


Hvis du ønsker at klage over afgørelsen efter lov om miljøvurdering, kan du klage til Planklagenævnet senest 12. januar 2022.

Du klager via Klageportalen, som du finder på borger.dk og Virk.dk.

Du logger på ligesom du plejer, typisk med NEM-ID.

Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Klagegebyrets størrelse kan ses på nævnets hjemmeside naevneneshus.dk.

Planklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Middelfart Kommune på

eller Teknik- og Miljøforvaltningen Nytorv 9, 5500 Middelfart.

Middelfart Kommune videresender herefter anmodningen til Planklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Vil man anlægge retssag, skal man gøre det inden 6 måneder, jf. planlovens § 62, stk. 1.

Plan & Byg