Planområdets forventede placering nord for Fynske Motorvej mellem Staurby, Vejlby og Røjle.

Planområdets forventede placering nord for Fynske Motorvej mellem Staurby, Vejlby og Røjle.

Borgere, foreninger, virksomheder og berørte myndigheder har mulighed for at komme med idéer og forslag til, hvad der bør indgå i den videre planlægning af området indtil 4. oktober 2023.

Økonomiudvalget vedtog d. 29. august 2023, at igangsætte planlægningen for etablering af et solcelleanlæg ved Staurby. Solcelleanlægget ønskes placeret på et areal nord for Fynske Motorvej mellem Staurby, Vejlby og Røjle- nord for den Fynske Motorvej. Der er henholdsvis ca. 100 m, 200 m og 200 m til de nærmeste dele af byerne.

Projektområdet fremgår af nedenstående kort og udgør i alt ca. 84 ha. Området består af følgende jordstykker: Matr.nr 15a (del af), 6h (del af), 14e, 13a (del af), 10i (del af), 12i (del af), 7a (del af) - alle Staurby By, Vejlby

 

Planlægning

Den ønskede planlægning forudsætter, at der udarbejdes et kommuneplantillæg, en lokalplan samt miljøvurdering og miljøkonsekvensvurdering for planområdet, der er vist på kortet.

Planområdet ligger i landzone og anvendes i dag til landbrugsformål i form af åbne dyrkningsjorder. Planområdet er ikke tidligere ramme- og lokalplanlagt. Planlægningen skal muliggøre etablering af et solcelleanlæg ved Staurby, og fastlægge de fysiske rammer, som kan sikre en placering og udformning, som indpasses i landskabet, og som tager hensyn til grundvand, flora og fauna.


Solcelleanlæggets omfang

Solcelleanlægget får en forventet årlig strømproduktion på 110.000 MWh, hvilket svarer til det nuværende forbrug for ca. 24.000 husstande. Anlægget har tilhørende tekniske bygninger og tilslutning til eksisterende transformerstation ved Ryttergården/Graderup.

Solcellepanelerne vil forventelig få en højde på op til 3,5 meter over terræn og opstilles i lige, parallelle rækker i en afstand på minimum 10 meter fra områdets afgrænsning. Mellem solcellepanelerne etableres mindre teknikbygninger og transformere, som er nødvendige for solcelleanlæggets drift. Centralt i området etableres desuden en større transformer med tilhørende teknikhuse, koblingsudstyr med en højde på op til 7,5 meter over terræn. Der kan desuden etableres lynafledere som koniske master med en højde på op til 15 meter over terræn.

Langs med afgrænsningen af området etableres afskærmende beplantning i en bredde af minimum 5 meter, som skal medvirke til at afskærme visuelt for solcelleanlægget. Eksisterende beplantning vil indgå i beplantningsbælterne. Af sikkerhedshensyn etableres et trådhegn på indvendig side af beplantningsbælterne. Trådhegnet etableres som bredmasket vildthegn, der muliggør mindre dyrs passage gennem hegnet. På udvendig sig af beplantningsbæltet etableres en vandresti rundt om solcelleanlægget med en bredde på 2 meter.

Se flere detaljer om solcelleanlægget i ansøgningen

Projektbeskrivelse for solcelleanlæg

 

Planlægning og miljøvurdering

Plangrundlaget skal ifølge miljøvurderingsloven omfattes af miljøvurdering (miljørapport), der redegør for væsentlige miljøpåvirkninger. Der skal udarbejdes en miljørapport med miljøvurdering af henholdsvis planerne og det konkrete solcelleprojekt (miljøkonsekvens-vurdering).

Miljøvurderingen skal sikre, at der bliver taget hensyn til miljøet under planlægningen af anlægsprojekter, der kan forventes at påvirke miljøet væsentligt. Bygherre har ansøgt Middelfart Kommune om frivillig miljøkonsekvensvurdering (VVM) for projektet.

Før miljøvurderingen udarbejdes et afgrænsningsnotat, der beskriver planlægningens og projektets hovedindhold og forholdet til en bred vifte af miljøemner i henhold til miljøvurderingslovens regler. Middelfart Kommune har foreløbigt vurderet, at miljøvurderingen (MV og VVM) kan afgrænses til at omfatte følgende miljøemner

  • Landskab og visuelle forhold
  • Natur, fauna og beskyttede arter
  • Grundvand og drikkevandsinteresser:
  • Jord, arealforbrug
  • Klima- og luftkvalitet

Forslag til afgrænsningsnotat for miljøvurderingmiljøkonsekvensvurdering


Miljøvurdering af plangrundlaget og miljøkonsekvensvurdering af projektet vil senere blive offentliggjort og indgår i den offentlige høring af plangrundlaget.


Høring frem til 4. oktober 2023

Borgere, foreninger og berørte myndigheder kan stille spørgsmål og komme med ideer, kommentarer og forslag til, hvad der skal indgå i det videre arbejde med planlægningen og miljøvurderingen. Det kan f.eks. være bemærkninger til hvad der bør være indeholdt i miljøvurderingen eller hvis der er særlige forhold i området, som bør belyses eller tages hensyn til.

Bemærkninger skal sendes skriftligt senest den 04.10.2023 via en af følgende muligheder:

Eller sendes til Teknik- og Miljøforvaltningen, Nytorv 9, 5500 Middelfart.

Alle høringssvar offentliggøres i forbindelse med den politiske behandling af sagen.

Høringen offentliggøres på www.plandata.dk fra den 06.09.2023, og du kan sende høringssvar til kommunen senest den 4. oktober 2023.

Folderen kan også ses på bibliotekerne i Middelfart, Strib, Nørre Aaby og Ejby.

Infofolder


Informationsmøde 13. september 2023

Middelfart Kommune holdt borgermøde onsdag den 13. september kl. 19-21 på Strib Skole. Der deltog knap 60 borgere fra lokalområdet. 

Se præsentation fra mødet:

Projektet ved Better Energy

Myndighedsproces


Erstatning og værditab

Erstatninger og værditab er ikke del af planlægningen. Det er bestemt ved Lov om fremme af vedvarende energi (VE-loven), som indeholder fire ordninger, der har til formål at fremme lokalbefolkningens accept af udbygningen med vindmøller og solcelleanlæg. Ordningerne administreres af Energistyrelsen. Der vil være et sideløbende forløb med Energistyrelsen med information til naboer om mulighederne for erstatninger m.m.

De fire ordninger er

  • Værditabsordningen, som giver naboer og lokale borgere mulighed for at få vurderet og udbetalt et værditab på deres bolig forårsaget af vindmølle- og solcelleanlægget.
  • Salgsoptionsordningen, som giver de nærmeste boligejere mulighed for at sælge deres beboelsesejendom til VE-anlægsejeren, hvis der er et vurderet værditab på over 1 pct.
  • VE-bonusordningen, som giver de nærmeste naboer til VE-anlæg ret til at modtage en årlig bonus, som baseres på anlæggets produktion og betales af VE-anlægsejeren.
  • Grøn pulje, som forpligter VE-opstillerne til at indbetale et engangsbeløb til den kommune, anlægget opstilles 


Læs om reglerne for erstatning og værditab på energistyrelsens hjemmeside www.ens.dk:

Fremme af solenergi | Energistyrelsen (ens.dk)


Til gavn for naboer og området

Middelfart Kommune har indledt dialog med investor om, hvordan solcelleanlægget kan komme de nærmeste naboer, virksomheder og lokalområdet direkte til gavn, fx ved lokalt medejerskab, aftaler om direkte køb af elektricitet, bidrag til varmeforsyning og bidrag til lokale aktiviteter o.l. samt om hvordan anlægget kan bidrage til mere natur og afskærme for indsigt til anlægget. Dele af denne proces er ikke del af planudarbejdelsen, men sker sideløbende i en dialog om frivillige aftaler, der kan sikre at anlægget kommer de nærmeste naboer og lokalområdet direkte til gavn.

Eventuelle spørgsmål til planlægningen kan sendes til:

Byplanlægger Winnie Lund på winnie.lund@middelfart.dk, tlf. 6150 5643 eller Programleder Helene Bjerre-Nielsen på Helene.Bjerre-Nielsen@middelfart.dk tlf.2325 8478