Om valget

Luk alle
Åben alle

Stemmeprocenten i Middelfart Kommune (samlet):

Kl. 10.00: 19,68%
Kl. 13.00: 44,01%
Kl. 15.00: 57,02%
Kl. 18.00: 77,25%
Kl. 20.00: 85,89%

Generel information til vælgere

Luk alle
Åben alle
 • Vestre Skole – Multisalen, Søndergade 41, 5500 Middelfart
 • Lillebæltshallen – Hal B, Færøvej 74, 5500 Middelfart
 • Strib Skole – Hallen, Røjlemosevej 9, 5500 Middelfart
 • Hyllehøjskolen – Hallen, Hyllehøjvej 19, 5500 Middelfart
 • Aulby gl. skole - Mødelokale 1, Vejlbyvej 9, 5500 Middelfart
 • Vestfynshallerne, Idrætsvej 9, 5580 Nørre Aaby
 • Båring Skole – Multisalen, Byvejen 29, 5466 Asperup
 • Ejby Skole – Samlingssalen, Nørregade 88, 5592 Ejby
 • Gelsted Skole – Festsalen, Gelstedvej 29, 5591 Gelsted
 • Brenderup Forsamlingshus, Brenderupvej 22, 5464 Brenderup
 • Fjelsted-Harndrup Skole – Aulaen, Fjellerupvej 26, 5463 Harndrup

Du har mulighed for at afgive din stemme som en brevstemme, hvis du ønsker at stemme til folketingsvalg i perioden fra onsdag den 15. maj 2019 til og med lørdag den 1. juni 2019. Bemærk, vi har lukket Kr. himmelfartsdag den 30. maj og fredag den 31. maj.

Afstemning foregår lidt anderledes end når du stemmer på selve valgdagen.

Du får ikke en traditionel stemmeseddel, men en stemmeseddel påtrykt ”Stemmeseddel til folketingsvalg” På stemmesedlen skriver du enten navn på den kandidat, du vil stemme på eller partinavn- eller bogstav.

 

Hvornår kan jeg brevstemme?

Du kan brevstemme fra onsdag den 15. maj 2019 til og med lørdag den 1. juni 2019 kl. 16.00. Bemærk, vi har lukket Kr. himmelfartsdag den 30. maj og fredag den 31. maj.
Hjælpemidler:

I borgerservice findes et CCTV-anlæg, et hævesænkebord, en lup, en ledlampe og en tyk sort pen.

 

Hvor kan jeg brevstemme?

Du kan brevstemme i enhver kommune i landet, uanset hvilken kommune, du bor i.
I Middelfart kan du brevstemme i Borgerservice, Nytorv 9, 5500 Middelfart.
Tidsbestilling til at brevstemme
Du kan bestille tid til brevstemmeafgivning i Borgerservice via www.middelfart.dk/bestiltid eller ved at ringe 8888 5500 i vores åbningstid.

 

Brevstemme uden tidsbestilling

Du kan også møde op i Borgerservice uden tidsbestilling i den ordinære åbningstid som er:

Mandag – onsdag kl. 9.00 – 15.00
Lørdag den 1. juni 2019 kl. 9.00 – 16.00

Bemærk, vi har lukket Kr. himmelfartsdag den 30. maj og fredag den 31. maj.

 

Velkomststanderen

På velkomststanderen i Borgerservice vil det være muligt at melde sin ankomst til at brevstemme, hvis man har en tid, og hvis man ikke har en tid.
Har man en tid, tilstræber vi, at man kommer til på den aftalte tid. Har man ikke en tid kommer man til efter tur.

 

Hvad skal jeg medbringe?

Du behøver ikke at medbringe dit valgkort for at kunne brevstemme. Du skal blot medbringe legitimation i form af sundhedskort, pas eller kørekort.

 

Afstemning i eget hjem

Vælgere, der på grund af sygdom eller manglende førlighed ikke kan møde frem på afstemningsstedet kan brevstemme i eget hjem.

For at kunne afgive stemme i dit eget hjem skal du udfylde et særligt ansøgningsskema, udarbejdet af Økonomi- og indenrigsministeriet og sende det til Borgerservice.

Du kan også ringe til borgerservice telefon 8888 5500 for nærmere vejledning.

 

Afstemning på sociale tilbud

Borgere, der er tilknyttet følgende sociale institutioner har ligeledes efter ansøgning mulighed for at stemme på institutionen:

 • Ældrecenter Skovgade
 • Ældrecenter Rudbækshøj
 • Ældrecenter Fænøsund
 • Fænøsundvænget 2
 • Kongshøjcenteret
 • Ældrecenteret Egebo
 • Gelsted Plejehjem
 • Friplejehjemmet Lillebælt
 • Brenderup Dagcenter
 • Center for Senhjerneskadedes afdeling i Kingstrup

Afstemningen finder sted efter nærmere aftale med institutionens valgkontaktperson.

 

Andre steder, hvor der kan brevstemmes

Hvis du er indlagt på hospitalet eller indsat i en af kriminalforsorgens anstalter eller arresthuse, kan du brevstemme på institutionen. Nærmere oplysninger fås på den enkelte institution

Hvis du flytter lige op til valget, skal du være opmærksom på, hvor du skal stemme.

 

Er du flyttet inden for Middelfart Kommune?

Hvis du efter tirsdag den 21, maj 2019 er flyttet eller har anmeldt flytning inden for Middelfart Kommune, bliver du ikke optaget på valglisten under din nye bopæl.

Du kan naturligvis stadig stemme; enten ved på valgdagen at møde personligt op på afstemningsstedet for din gamle bopæl eller ved at brevstemme.

 

Er du flyttet til Middelfart Kommune fra en anden kommune?

Hvis du efter tirsdag den 21. maj 2019 er flyttet til eller har anmeldt flytning til Middelfart Kommune fra en anden kommune, kan du ikke blive optaget på valglisten her i kommunen.

Du kan naturligvis stadig stemme; enten ved på valgdagen at møde personligt op på afstemningsstedet i din tidligere kommune eller ved at brevstemme.

 

Er du flyttet til Middelfart Kommune fra udlandet?

Er du efter den 29. maj 2019 tilflyttet eller har anmeldt tilflytning til Middelfart Kommune fra udlandet, kan du ikke blive optaget på valglisten her i kommunen. Du kan derfor ikke afgive stemme, medmindre du er omfattet af særlige regler for udlandsdanskere.

Når du skal sætte dit X ved folketingsvalget den 5. juni, kan du gratis tage bussen eller teletaxien til dit valgsted og hjem igen.

Ved bestilling af teletaxa skal du gøre opmærksom på, at du skal køres til et valgsted. Derudover skal du vise dit valgkort til chaufføren, både i teletaxa og i bussen.

I Nørre Aaby holdes valghandlingen som sædvanligt i Hal 3. Vestfynshallerne er centrum for en række grundlovsarrangementer og der forventes derfor mange parkerede biler i området udenfor hallerne.
Parkeringsarealet lige udenfor hal 3 er derfor reserveret til handicapparkering, parkering for dårligt gående og 1 times parkering til brug for vælgere.

Ved Ejby Skole sker parkering for handicappede i skolegården via Nørregade.

Grundlæggende har alle valgsteder i Middelfart Kommune en god tilgængelighed, også for kørestolsbrugere.
Tilgængeligheden til valgstedet på Hyllehøjskolen er dog ikke optimal for kørestolsbrugere. Fra handicapparkeringsplads kan tilkaldes hjælp via ringeanlæg.

Som hidtil vil du på alle valgsteder kunne få personlig bistand til at afgive din stemme ligesom du har mulighed for at afgive din stemme umiddelbart udenfor ethvert valgsted (vognstemme) hvis der er behov herfor.

Hjælpemidler i form af tykke sorte penne, ledlampe og lup til brug for svagtseende findes på samtlige valgsteder.

Særligt på Vestre Skole forefindes et hæve/sænkebord og et CCTV-anlæg.

Du kan søge om at afgive din stemme på valgdagen på et andet afstemningssted i kommunen end det, du er tilknyttet, såfremt ønsket om ændring er begrundet i handicap eller nedsat førlighed.

Du kan også ringe til borgerservice telefon 8888 5500 for nærmere vejledning.
Du kan kontakte borgerservice for nærmere oplysninger, hvis du er i tvivl om, hvilket valgsted du er tilknyttet.

Du vil få skriftlig besked om din ansøgning imødekommes, indeholdende oplysning om hvilket valgsted du overføres til.

Valgkortet udsendes til alle vælgere senest onsdag den 29. maj 2019.
Har du ikke modtaget dit valgkort, bedes du møde op på dit afstemningssted onsdag den 5. juni 2019 og medbringe legimitation eksempelvis i form af sundhedskort, kørekort eller pas.

Er der forkerte oplysninger på valgkortet, kan du kontakte Borgerservice, tlf. 8888 5500.

Generel information til kandidater

Luk alle
Åben alle

Partiernes, kandidatlisternes, kandidaternes m.fl. plakatopsætning er reguleret i lov om offentlige veje m.v. (vejloven), se lov nr. 1520 af 27. december 2014 med senere ændringer, og lov om private fællesveje (privatvejloven), se lovbekendtgørelse nr. 1234 af 4. november 2015 med senere ændringer.
Reglerne for ophængning af valgplakater er ens over hele landet.

Der skal ikke søges om tilladelse til at hænge valgplakater op, men det skal ske efter de regler, der er gengivet nedenfor.

 

Hvad er en valgplakat?

Loven definerer en valgplakat som ”en valgagitatorisk meddelelse på en vejrbestandig plade, der ikke er større end 0,8 m2."
For at være omfattet af de regler, som fritager partier, kandidatlister og kandidater m.fl. for at skulle søge vejmyndigheden om tilladelse til at hænge valgplakater op, skal valgplakaten opfylde disse krav.
Ønsker man at ophænge større plakater, bannere, skærme med levende tekst og billeder m.v., skal der således stadig søges om tilladelse hertil hos den pågældende vejmyndighed.

 

Hvornår må valgplakater hænges op?

Ved lovændringen i 2017 er begyndelsestidspunktet for ophængning af valgplakater blevet ændret. Valgplakater i forbindelse med folketingsvalg, kommunale og regionale valg, Europa-Parlamentsvalg, folkeafstemninger og andre valg, der afholdes på offentligretligt grundlag (f.eks. menighedsrådsvalg), må hænges op på offentlige veje og private fællesveje i perioden fra kl. 12.00 den fjerde lørdag før valgdagen indtil 8 dage efter valget. Ved folketingsvalg må ophængning af valgplakater dog først ske fra statsministerens annoncering af valgets udskrivelse.

 

Hvornår skal valgplakaterne være taget ned igen?

Valgplakaterne og de midler, der er brugt til at hænge dem op med (strips, snore m.v.) skal være taget ned igen senest 8 dage efter valgdagen ved døgnets afslutning.

 

Hvor og hvordan må valgplakater hænges op?

Valgplakater må hænges op på master til vejbelysningen og til brug for elforsyningen på både offentlige og private veje. Derudover må valgplakater på offentlige veje også hænges på vejtræer, hegn samt på indretninger fæstnet i jorden, der har til formål at fremvise valgplakater.
Valgplakater skal ophænges forsvarligt på en sådan måde, at de ikke dækker for autoriseret afmærkning, herunder færdselstavler, vejvisningstavler eller lignende udstyr, forhindrer hensigtsmæssige oversigtsforhold eller i øvrigt udgør en fare for trafiksikkerheden.

Valgplakater må endvidere ikke hænges op på en måde, der medfører skader på eller ændringer af vejtræer eller master til vejbelysning, hegn og indretninger til forsyningsvirksomhed. Det er derfor ikke tilladt at sømme, nagle eller skrue valgplakater op i træerne, ligesom der heller ikke må saves eller beskæres for at kunne hænge valgplakater op.

Ophængte valgplakater skal være forsynet med navn, adresse, e-mailadresse og telefonnummer på den fysiske eller juridiske person (f.eks. partiorganisationen), der har iværksat ophængningen af valgplakaterne. Oplysninger om en juridisk person (partiorganisation eller lignende) skal altid suppleres med oplysninger om navn, adresse, e-mailadresse og telefonnummer på en fysisk person (kontaktperson), der repræsenterer den pågældende partiorganisation eller lignende. Kravet om oplysning af e-mailadresse er nyt og følger af lovændringen i 2017.

 

Hvor må valgplakater ikke hænges op?

Valgplakater må ikke hænges op

 • på eller over motorveje, motortrafikveje og disse vejes rampeanlæg,
 • i midterrabatter, rundkørsler, midterøer og lign. på strækninger, hvor den tilladte hastighed er over 60 km/t.,
 • i midterrabatter, rundkørsler, midterøer og lign. på strækninger, hvor den tilladte hastighed midlertidigt er nedsat til 60 km/t. eller derunder,
 • på samme indretning som autoriseret afmærkning, herunder færdselstavler, vejvisningstavler eller lignende vejudstyr,
 • på højspændingsmaster, transformerstationer, kabelskabe og lignende,
  • nærmere end 0,5 meter fra kørebanekant eller 0,3 m fra cykelstikant målt fra den nærmeste kant af valgplakaten,
 • lavere end 2,3 m direkte over fortov eller cykelsti målt fra nederste kant af valgplakaten,
 • højere end 1,5 m under laveste strømførende ledning målt fra øverste kant af valgplakaten, eller
 • på en sådan måde, at valgplakaten kan medføre skader på eller ændringer af vejtræer eller master til vejbelysning, hegn og indretninger til forsyningsvirksomhed.

Endvidere skal valgplakater ophænges forsvarligt på en sådan måde, at de ikke dækker for autoriseret afmærkning, herunder færdselstavler, vejvisningstavler eller lignende udstyr, forhindrer hensigtsmæssige oversigtsforhold eller i øvrigt udgør en fare for trafiksikkerheden.

 

Hvornår kan myndighederne nedtage valgplakater og hvem skal betale udgifterne herved?

Valgplakater, som er ophængt i strid med ovennævnte regler, skal nedtages inden 24 timer efter, at vejmyndigheden har meddelt påbud herom.
Vejmyndigheden kan nedtage valgplakater, som ikke er nedtaget inden for ovennævnte frist eller er ophængt uden for den tilladte periode. Vejmyndigheden kan endvidere nedtage valgplakater, som er ophængt i strid med reglerne og ikke indeholder de krævede kontaktoplysninger.

Vejmyndigheden skal straks efter nedtagning bede ophængeren henholdsvis kontaktpersonen om at afhente valgplakaterne. Valgplakater, der ikke er afhentet senest 6 måneder efter valget, kan destrueres.
Vejmyndigheden eller politiet kan altid straks tage valgplakater ned, der er hængt op, så de udgør en umiddelbar og konkret fare for trafiksikkerheden.

Vejmyndighedens og politiets udgifter til nedtagning af valgplakater samt udgifter til udbedring af skader på vejtræer og indretninger betales af ophængeren. Hvis det ikke er muligt at pålægge ophængeren de nævnte udgifter, kan den fysiske eller juridiske person, der er anført på valgplakaten, pålægges at afholde disse udgifter, medmindre den pågældende kan sandsynliggøre, at ophængningen ikke er sket på den pågældendes foranledning. Hvis valgplakaten ikke indeholder de nævnte kontaktoplysninger, kan den fysiske eller juridiske person, der agiteres for på valgplakaten, pålægges at afholde disse udgifter, medmindre den pågældende kan sandsynliggøre, at ophængningen ikke er sket på den pågældendes foranledning.