Ældrerådet i Middelfart Kommune

Luk alle
Åben alle

Formand
Ole Juel Jakobsen
Ved Fyret 9
5500 Middelfart
5172 1616
Ole.juel.jakobsen@gmail.com  


Næstformand
Hanne Lauritsen
Falstersvej 48
5500 Middelfart
2164 1841
hanne.lauritsen48@gmail.com

Kasserer
Erik Jørgensen
Pilevej 1
5500 Middelfart
6062 5441
erikrivi@gmail.com 

Lene Glesner
Bogensevej 35
5464 Brenderup
2125 1725
l.m.glesner@familie.tele.dk 

Jette Aamand
Ålevænget 34
5500 Middelfart
2233 7273
jetteaamand@gmail.com 

Jette Erichsen
Rudvej 6
5580 Nørre Aaby
2048 5212
jette@erichsen.dk 

Gunnar Lorentsen
Juelsmindevænget 11
5463 Harndrup
2346 5386
h.lorentsen@gmail.com 

Asta Pasgaard
Vejlbyvej 6
5500 Middelfart
2982 0915
astapasgaard@hotmail.com 

Peter Liltorp
Anholtvej 28
5500 Middelfart
4017 5747
peterliltorp@gmail.com 

I valgperioden 2022 til 2025 skal og vil vi:Om formålet

 • Rådgive Byrådet i ældrepolitiske spørgsmål
 • Have fokus på hele gruppen af 60+ årige
 • Varetage de ældres interesser og synspunkter og tale på de ældres vegne
 • Formidle synspunkter mellem borgere og Byrådet om lokalpolitiske spørgsmål, der vedrører de ældre i kommunen og dermed sikre, at dialogen mellem de ældre og Byrådet udbygges
 • Arbejde for at ældre borgere får den individuelle service, som de er berettiget til og har behov for
 • Medvirke til at øge medindflydelsen og medansvaret for kommunens ældre borgere
 • Tale et sprog, som alle kan forstå

 

Fremtidens Ældreliv

 • Løbende følge med i - og i videst muligt omfang også tage del i - opgaven med at udvikle og implementere elementerne i Velfærdsaftalen mellem Staten og Middelfart Kommune
 • Deltage med en repræsentant i Velfærdspanelet, som Byrådet har nedsat

 

Fremtidens ældreboliger

 • Arbejde aktivt for, at der vil være et tilstrækkeligt antal tilbud om seniorboliger/ældreboliger, herunder bofællesskaber, i hele kommunen, både nu og i de kommende år, under iagttagelse af den demografiske udvikling.

 

Plejehjem og hjemmepleje

Arbejde for en udvikling, hvor

 • personalet mærker, at de har en god arbejdsplads
 • medarbejderne arbejder i selvstyrende teams
 • der tilknyttes flere frivillige til plejehjem
 • rehabilitering og genoptræning har en høj prioritering
 • der sker en flydende overgang fra dagcenter til plejehjem
 • der er en heltids aktivitetsmedarbejder og heltids pedel på hvert plejehjem
 • flere ungarbejdere tilknyttes til plejehjemmene
 • plejehjemmene fungerer som en slags højskole, hvor der er liv og tilbud til ældre
 • klippekortordningen fastholdes og kendskabet til den udbredes
 • der er reel borgerindflydelse ved visitering til plejehjem
 • demensområdet opprioriteres for at støtte både de demente og deres pårørende
 • de kommunale busser udnyttes til befordring af demente
 • hvor samarbejdet med pårørende prioriteres ift. til den ældres niveau

 

Ældre politik

 • tidligt ind i alle processer, som vedrører 60+ere
 • fremme rådgivningen af ældre og pårørende
 • visitationen skal generelt være mere fleksibel ud fra et borgersynspunkt
 • vi vil arbejde for, at der bliver etableret aktivitetshus/-huse for alle borgere
 • forbedre trænings- og motionstilbud gennem hele alderdommen
 • følge op på og gerne tage del i etableringen og indretningen af det nye sundhedshus, herunder særligt fokus på IT-tilgængelighed, hvilket også gælder for plejehjem og dagcentre
 • formidle og samarbejde med frivillige foreninger og organisationer om tilbud på ældreområdet
 • arbejde for en intensivering af forebyggelsesområdet

 

Synlighed/PR

 • skabe mere opmærksomhed på ældrerådet og rådets profil
 • skabe gode historier – være bedre til PR
 • arbejde for at Fremtidens Ældreliv kommer meget mere ud blandt borgerne
 • afholde 1 stormøde årligt for borgerne

§ 1 - Navn - Middelfart Ældreråd
Ældrerådet er valgt efter reglerne i "Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område".

 


§ 2 - Formål
Stk. 1 Ældrerådet rådgiver Byrådet i ældrepolitiske spørgsmål og formidler synspunkter mellem borgere og Byrådet om lokalpolitiske spørgsmål, der vedrører ældre.

Stk. 2 Byrådet skal høre Ældrerådet om alle forslag, der vedrører ældre.

 


§ 3 - Virksomhed
Stk. 1 Ældrerådet er en selvstændig forvaltningsmyndighed, som blandt andet er omfattet af "Forvaltningsloven" og "Lov om offentlighed i forvaltningen". Ældrerådets medlemmer har tavshedspligt i det omfang, det følger af lovgivning eller af generel eller principiel karakter.

Stk. 2 Ældrerådet kan af egen drift udtale sig og stille forslag om ethvert emne, der har betydning for ældre i kommunen.

Stk. 3 Ældrerådet kan ikke behandle spørgsmål, som kun vedrører enkeltpersoner blandt de ældre borgere eller blandt kommunens ansatte, medmindre sagen er af generel eller principiel karakter.

Stk. 4 Ældrerådet udøver sin virksomhed i møder, som ikke er åbne for offentligheden. Dagsordener og beslutningsreferater er offentlig tilgængelige, f.eks. på kommunens hjemmeside.

Stk. 5 Ældrerådet skal holde sig orienteret om de ældres levevilkår i kommunen og om deres ønsker og behov.

Stk. 6 Ældrerådet skal gøre en målrettet indsats for at fremme nærdemokratiet, så de ældre kan inddrages aktivt i de lokale beslutninger på ældreområdet.

Stk. 7 Ældrerådet skal udtale sig om tilsynsrapporter fra det kommunale tilsyn med plejehjem
m.v. Det gælder også embedslægens tilsynsrapporter. Rapporterne skal udarbejdes og fremsendes til Ældrerådet umiddelbart efter, at tilsynet er afholdt. Det samme gælder den årlige redegørelse i henhold til Servicelovens § 151, stk. 4.

 


§ 4 - Ældrerådet
Stk. 1 Til Middelfart Ældreråd vælges 9 medlemmer.

Stk. 2 Endvidere vælges et tilsvarende antal suppleanter. En suppleant indtræder i rådet, når et medlem udtræder eller ikke har varetaget sit hverv i mindst 3 måneder. Såfremt fravær er begrundet i sygdomstilfælde og har en forventet varighed af mindst 3 måneder, kan suppleant indkaldes.

Stk. 3 Suppleanter deltager ikke i Ældrerådets møder.

Stk. 4 Medlemskab af Ældrerådet er frivilligt og ulønnet.

Stk. 5 Medlemmerne modtager diæter og tilhørende udgiftsgodtgørelse m.v. efter reglerne i § 16a i Lov om kommunernes styrelse. Diæter og tilhørende udgiftsgodtgørelse administreres af Middelfart Kommune.

Stk. 6 Medlemmerne har ret til befordringsgodtgørelse efter statens takster ved deltagelse i møder, kurser og lignende. Befordringsgodtgørelsen administreres af Ældrerådet og afholdes af Ældrerådets rådighedsbeløb.

 


§ 5 - Valget
Stk. 1 Byrådet sørger for, at der afholdes valg til Ældrerådet hvert fjerde år.

Stk. 2 Valgperioden følger Byrådets.

Stk. 3 Personer, der på valgdagen er fyldt 60 år, har valgret og er valgbare.

Stk. 4 Byrådet fastlægger i samråd med Ældrerådet proceduren for valgets afvikling. Ældrerådet skal være repræsenteret i valgbestyrelsen.

Stk. 5 Opstilling af kandidater sker efter at Ældrerådet har afholdt orienteringsmøder, hvor der orienteres om Ældrerådets arbejde og opgaver samt om valgregler.

Stk. 6 Ældrerådet tiltræder den 1. januar efter valgets afholdelse.

 


§ 6 - Konstituering
Stk. 1 Ældrerådet konstituerer sig senest 15. december i valgåret med formand, næstformand og kasserer for hele valgperioden.

Stk. 2 Det konstituerende møde indkaldes og ledes - indtil valg af formand har fundet sted - af det medlem, som længst har været i det "gamle" Ældreråd. Hvis flere har samme anciennitet, ledes mødet af den ældste af disse. Hvis alle er nyvalgte, ledes mødet af den ældste af disse.

Stk. 3 Ældrerådet kan nedsætte projektgrupper, hvor der foruden medlemmer af Ældrerådet kan deltage andre borgere, som er fyldt 60 år. Der ydes ikke diæter.

Stk. 4 Projektgruppens kommissorium besluttes af Ældrerådet. Den kan aldrig udtale sig på Ældrerådets vegne.

Stk. 5 Ældrerådet fastsætter selv sin forretningsorden.

 


§ 7 - Økonomi
Stk. 1 Byrådet afsætter et årligt beløb til Ældrerådets virksomhed og stiller sekretariatsbistand til rådighed, hvis Ældrerådet ønsker det.

Stk. 2 Ældrerådet udarbejder og fremsender sit forslag til budget for det kommende år efter de af Kommunalbestyrelsens fastlagte retningslinier.

 

§ 8 - Samarbejde
Stk. 1 Byrådet og Ældrerådet lægger vægt på at have et konstruktivt og positivt samarbejde til gavn for de ældre i Middelfart Kommune.

Stk. 2 Ældrerådet mødes efter behov med Byrådet, direktionen, de stående udvalg og forvaltningens medarbejdere til drøftelse af ældrepolitiske emner.

Stk. 3 Den lovbestemte høring af Ældrerådet gælder, hvad enten beslutning træffes i Kommunalbestyrelsen, i et udvalg eller af et forvaltningsorgan.

Stk. 4 Denne høring skal ske i god tid, inden der træffes beslutning, og i så god tid, at Ældrerådets rådgivende funktion får reel betydning. Høringsfristen er minimum 2 uger. I særlige tilfælde - f.eks. i hastesager eller i sager med omfattende materiale - aftales en særlig høringsprocedure mellem Ældrerådets formand og forvaltningerne. Ældrerådets udtalelse skal i hovedtræk fremgå af sagsfremstillingen, og vedlægges som særskilt bilag.

Stk. 5 Hvis Byrådet overdrager udførelsen af opgaver inden for sit ansvarsområde til private entreprenører eller andre offentlige udførere, skal den sikre, at Ældrerådet stadig bliver hørt om væsentlige eller principielle spørgsmål, som vedrører de ældre.

Stk. 6 Kommunens forvaltninger er forpligtet til at behandle og besvare eventuelle henvendelser fra Ældrerådet.

 


§ 9 - Vedtægter
Stk. 1 Disse vedtægter træder i kraft pr. 6. oktober 2014.

Stk. 2 Vedtægterne tages op til revision, når lovgivning nødvendiggør det.

Stk. 3 Vedtægtsændringer skal godkendes af både Byråd og Ældreråd.

 

Således godkendt af Middelfart Ældreråd på ældrerådsmødet den 18. september 2014.

1. Ældrerådets møder er ikke offentlige, men der skrives et beslutningsreferat, som offentliggøres.

2. Der afholdes møder efter behov.

3. Indkaldelse til møderne med dagsorden foretages eller foranlediges af formanden, og skal udsendes senest 1 uge før et berammet møde. Ordinære møder annonceres med dagsordenens hovedpunkter i en af de lokale ugeaviser.

4. Ud over egne møder kan rådet afholde møder med medlemmer af kommunalbestyrelsen, de enkelte udvalg, relevante forvaltninger i kommunen samt personer, foreninger, klubber og organisationer, som har relation til Ældrerådets opgaver og funktion.

5. Punkter som ønskes sat på dagsordenen til rådets møder og forslag som ønskes behandlet i rådet skal skriftligt være formanden i hænde senest 14 dage før mødets afholdelse. E-mail kan anvendes.

6. Ekstraordinære møder afholdes, når formanden eller mindst fem medlemmer ønsker det.

7. Rådet er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.

8. Ved rådsmøderne føres et beslutningsreferat. Umiddelbart efter møderne skriver og udsender sekretæren i samarbejde med formanden referatet til Ældrerådets medlemmer, og har man herefter ønsker om ændringer og evt. tilføjelser, skal det meddeles til sekretæren og formanden senest seks dage efter modtagelsen. Herefter betragtes referatet som godkendt og underskrives ved næste rådsmøde.
Det godkendte referat sendes til Socialforvaltningen.
Sekretæren foranlediger, at godkendte referater af rådets møder, rådets høringssvar og særlige informationer lægges ind på Ældrerådets hjemmeside.

9. Ethvert rådsmedlem kan i kort form forlange at få sin afvigende mening ført til referat.

10. Formanden er ansvarlig for, at de trufne beslutninger bringes til udførelse.

11. Høringssvar underskrives af formanden.

12. For afgørelser, der træffes ved afstemning, gælder almindelig stemmeflertal. Ved stemmelighed bortfalder forslaget.

13. Formanden kan udsende pressemeddelelser om Ældrerådets virksomhed.

14. Rådsmedlemmer som deltager i eksterne møder, kurser, temadage, arbejdsgrupper og i særlige projekter som repræsentanter for Ældrerådet skal på det først mulige efterfølgende rådsmøde give et referat af det pågældende. Dette kan normalt ske under dagsordenens punkt: Siden sidst – referater og meddelelser.

15. Udlæg til porto, papir, printerpatroner, kopier o.lign. godtgøres efter regning. Kørselsgodtgørelse til møder og arrangementer udbetales efter statens takster. Telefongodtgørelse udbetales pr. år med kr. 900,00 til formanden, kr. 700,00 til næstformanden og kr. 500,00 til hver af rådets øvrige medlemmer.

14. Ældrerådets regnskab revideres af Middelfart Kommune.

 

Vedtaget på Ældrerådets møde den 16. januar 2014

Mødereferater

Her kan du læse referater af Ældrerådets møder. Ønsker du at se referater, der er fra før 2020, er du velkommen til at kontakte os.

Luk alle
Åben alle

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendt.

 

2. Ældrerådsvalg

Ældrerådet drøfter det fremsendte materiale fra ledelsessekretariatet.
Katrine Kabza Andersen og Anne Hammershøj deltager i sidste del af drøftelserne af dette punkt.
Anne Hammershøj oplyser, at materialet sendes i høring ved Ældrerådet og Handicaprådet. Der er høringsfrist 13. februar 2024. Sagen vil herefter blive politisk behandlet i Økonomiudvalget 27. februar 2024 og i Byrådet 4. marts 2024.
Ældrerådet fastholder sit ønske om fremmødevalg. Ældrerådet fremsender høringssvar.

 

3. Besøg fra SOSU-skolen

4 elever og 1 underviser besøger Ældrerådet og fortæller om deres skolegang på SOSU-skolen.
Eleverne har haft til opgave på skolen at fortælle om deres drømmeplejehjem uden at tænke på økonomien. Der kom mange gode tanker og snakke ud af dette.
Eleverne har været vidt omkring og Ældrerådet anerkendte de mange gode tanker der har været: der er tænkt på grøn omstilling, sanserne, velfærdsteknologi, farver, gæste-boliger og meget mere.
Der blev også vendt tiltrækning af elever til uddannelsen og fordomme mod uddannelsen. Ældrerådet bakker op om, at det er vigtigt med elever til uddannelsen og at det ligeledes er vigtigt at fordomme mod uddannelsen tales ned.

Snakken med eleverne mundede ud i forslag fra Ældrerådet til en prøvehandling: Plads til overnattende pårørende hos plejehjemsbeboer eller i gæstebolig. Jakob tager dette med videre til forvaltningen.

 

4. Orientering fra forvaltningen

Jakob Slot Schmidt deltager under dette punkt:
Jakob orienterer om:

 • Ændringer i hjemmepleje/sygepleje gruppen. Rengøring flytter ud og der kommer et 5. distrikt. Ændringen betyder bl.a. at det er den samme person, der kommer i hjemmet og gør rent. Forventer at ændringen går i luften 1. maj 2024.
 • Udbud af privat leverandør er i udbud. Udbuddet er en 4-årig periode.
 • Pr. 1.3.24 starter et nyt tilbud med Ipad til KOL patienter. Ipad skal bruges til at taste målte værdier ind som en sygeplejerske overvåger. Hvis der er udsving vil patienten modtage et videoopkald, besøg eller sygeplejersken vil sende en besked. På sigt kommer patienter med hjertesvigt og diabetes med på ordningen. Opgaven er flyttet fra regionen til kommunen.
 • Budget i balance – balanceplaner 2023. Følges tæt og efter planen ligger vi der hvor vi skal.
 • Gelsted Plejehjem får ny leder pr. 1.2.2024.
 • Der arbejdes med sygefravær – hvad kan vi gøre og hvor skal vi sætte ind for at mindske sygefraværet.
 • Fokus på kommunikation og den gode historie. Skiftevis fortæller hjemmeplejegrupper, plejehjem, genoptræning med flere om de gode historier der er på deres områder.
 • I forbindelse med Statsministerens nytårstale og udmelding om frisættelse og ny ældrelov har forvaltningen udarbejder et 2-sidet dokument: Fremtidens Ældreliv – Læring og erfaringer fra en frisat kommune og Prøvehandlinger og læring – hvad har vi konkret gjort.
 • Den nye Ældrelov og hvilke ændringer det indebærer
 • Priser for hjemmepleje og plejehjem

 


5. Fremtidens Ældreliv

Drøftet under punkt 4.

 

6. Messe 2024

Planlægning af messen er godt i gang. Arbejdsgruppen holder deres næste møde den 5.2.24.

 

7. Høringssvar

Boligområde ved Odensevej. Formanden fremsender høringssvar med bemærkninger.

 

8. Siden sidst

Ældrerådet deltager i stormøde om ældres velfærd i Fredericia 30. januar 2024.

Ole, Erik og Hanne deltager i opstartsmøde 5. februar 2024 om puljepenge til arbejdet med udvikling af ældrevenlige byrum og boformer.

Den 23. februar 2024 er Ældrerådet inviteret sammen med Byrådet til inspirationstur til Sirius Seniorbo i Esbjerg.

Ældrerådet har modtaget invitation til møde om demens den 14. marts 2024.

4 BY-mødet afholdes til efteråret i Vejle.

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendt.

 

2. Kvalitetsstatus 2023, evaluering af ældrerådets kvalitetsbesøg, tilsynspolitik 2024

Kvalitets- og udviklingskonsulent Herdis Povlsgaard og kvalitetskonsulent Pia Nørup Hansen deltog under dette punkt. Herdis og Pia orienterer om:

 • Kommunale tilsyn 2023
 • Kvalitetsbesøg 2023
 • Tilsyn fra Styrelsen for Patientsikkerhed
 • Udpluk af kvalitetsindsatser 2023
 • Tilsynspolitik 2024

Både forvaltningen og plejehjemslederne giver positiv tilbagemelding på Ældrerådets kva-litetsbesøg og tilbagemeldinger.

Ældrerådet tager Tilsynspolitik 2024 til efterretning.

 

3. Orientering fra forvaltningen

Jakob Slot Schmidt deltog under dette punkt og orienterede om:
Venteliste til plejehjem – der er pt. kort venteliste til plejehjem.
Ældrerådet ønsker en yderligere uddybning af tidligere udregning på hvad det koster at bo på plejehjem contra det at bo i eget hjem. Jakob kommer med ny beregning.

Med hensyn til venteliste til dagcenter undersøger Jakob dette til næste møde. Samtidig undersøges prisen for en dagcenterplads og om der kan gives økonomisk friplads.

Omlægning af sygeplejen/hjemmeplejen. Der kommer et ekstra distrikt pr. 1.9.24. Det nye distrikt bliver på Rudbækshøj. Ældrerådet er positive overfor, der kommer et nyt distrikt. Der inddrages nogle lokaler på Rudbækshøj til formålet. Ældrerådet spørger i den forbindelse, om der sker en ny beregning af huslejen, når fælles lokaler inddrages til andet formål. Jakob undersøger dette.

 

4. Fremtidens Ældreliv

Punktet blev drøftet på møde med udviklingskonsulent Ole Qvortrup Larsen fra kl. 11-12.

 

5. Messe 2024

De sidste opgaver vedr. messen er ved at falde på plads.
Arbejdsgruppen afholder nyt møde 1.3.24.

 

6. Orientering fra Danske Ældreråd

Udsat til næste møde

 

7. Høringssvar

Intet at bemærke.

 

8. Siden sidst

Danske Ældreråd afholder repræsentantskabsmøde 6. og 7. maj på Hotel Nyborg Strand.
Ole og Jette Aa. deltager dag 1. Erik, Asta, Gunnar og Hanne deltager dag 2. Lene og Pe-ter deltager både dag 1 og 2. Afbud fra Jette E. Formanden sørger for tilmelding.

Ældrerådet deltager 23.2.24 i inspirationstur til Esbjerg sammen med Byrådet og repræsentanter fra forvaltningen. Besøget indeholder bl.a. rundvisning på Sirius Seniorbo og i Krebsehusene.

Erik, Hanne og Ole har deltaget i opstartsmøde om puljepenge til arbejdet med udvikling af ældrevenlige byrum og boformer. Erik, Hanne og Ole er medlem af styregruppen og deltager i de fremtidige møder.

Hanne, Erik, Ole og Jette Aa. har besøgt Frivilligcentrets nye lokaler på P.V. Tuxens Vej og var meget positiv overfor de nye lokaler.

Danske Ældreråd har afholdt møde for formænd og næstformænd, hvor Ole og Hanne deltog. Mødet omhandlede den nye reform.

Ældrerådet udvekslede indtryk fra stormøde om ældres velfærd i Fredericia den 30. januar 2024. Det var positivt med deltagelse af flere ministre og embedsfolk. Mødet var godt organiseret.

Asta: Aktivitetsråd på Havblik er i opstartsfasen. Ny aktivitetsleder er på vej.
Erik: Har både været i Go Morgen Danmark og i TV2 Fyn vedr. ældre telefonlinjen.
Lene: der er et godt samarbejde mellem Brenderup Dagcenter og den nye højskoleforstander på Brenderup Højskole.

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendt.

 

2. Høring af forretningsorden for almene ældre- og plejeboliger ejet af Middelfart Kommune.

Udviklingskonsulent Lone Damgaard og ejendomschef Jane Haugaard Brun deltager.
De orienterer om baggrunden for at forretningsorden for almene ældre- og plejeboliger ejet af Middelfart Kommune kommer i høring.
Orienteringen giver anledning til en del spørgsmål fra Ældrerådet. Jane og Jakob samler i fællesskab spørgsmålene op og vender tilbage med svar.

 

3. Sagsbehandlingsfrister på det sociale område.

Jurist fra Social- og Sundhedsforvaltningen Hanne Bylov deltager.
På baggrund af udtalelser fra Ankestyrelsen er sagsbehandlingsfrister på det sociale område gennemgået og tilrettet i det omfang, der var behov for det. Derudover foreslår forvaltningen, at kompetencen til at fastsætte sagsbehandlingsfristerne delegeres til de stående udvalg.
Sagsbehandlingsfrister på det sociale område er sendt til høring hos Ældrerådet og Handicaprådet.

 

4. Orientering fra forvaltningen

Jakob Slot Schmidt orienterer.
Opfølgning på spørgsmål fra mødet i februar:

 • Dagcenter, venteliste og priser for transport og kost
 • Hvad koster det at bo på plejehjem/få hjælp fra hjemmeplejen – afventer beregning fra økonomisk afdeling.
 • Spredning af plejehjemsråd – der fremsendes udkast til Ældrerådet inden sagen politisk behandles.
 • Husleje på Rudbækshøj – huslejen vil ikke blive påvirket af en 5. hjemmeplejegruppe på Rudbækshøj.

Kvitterer for en spædende og god til Esbjerg. Turen gav anledning til yderligere drøftelse om boformer, huslejestørrelser, nybyggeri og ”hvor vil man bo”.

Forvaltningen giver positive tilbagemeldinger på Ældremessen.

FynBus deltog også i Ældremessen og FynBus vil rigtig gerne ud og fortælle om kørselsordninger. Ældrerådet opfordrer til, at FynBus bl.a. deltager i ”67’års fødselsdagsarrangement”, der afholdes her på Rådhuset. Ældrerådet ønsker også at deltage med repræsentanter til dette arrangement. Jakob tager det med tilbage til forvaltningen.

Vedr. økonomi så ser 1. budgetopfølgning fornuftig ud.

Pr. 1. marts 2024 starter telemedicintilbud for KOL-patienter op. Ved telemedicin måler og registrerer KOL-Patienter selv puls, vægt og iltmætning. En sygeplejerske holder øje med data og er i løbende dialog med borgeren.

De første borgere til skærmbesøg i hjemmeplejen er klar.

Pr. 1.9.24 starter 5. hjemmeplejedistrikt op på Rudbækshøj Plejehjem. Lis Rasmussen bliver ny leder i Strib. Det 5. distrikt gør, at der skal kigges geografisk på områderne.
Der vil ligeledes ske en omrokering af personalet.

Den 1. maj 2024 starter nyt rengøringsteam op. Det nye team skal klare ukomplicerede rengøringsopgaver.

Sundhedsklinikken på Rudbækshøj bliver permanent når 5. distrikt starter op 1. september 2024.

P.V. Tuxens Vej er forventeligt klar til indflytning 1. december 2024.

Udviklingen viser desværre, at der er sket et stort frafald af elever, der er startet på SOSU-uddannelsen.

Henrik Mott Frandsen er stoppet pr. 29.2.24 på grund at nyt job. Rekrutteringsproces efter Henriks afløser er igangsat.

Jakob tager spørgsmål om hvilke aktiviteter der er på aflastningspladserne med tilbage til forvaltningen. Jakob vender tilbage til Ældrerådet med en oversigt over hvilke aktiviteter, der foregår på kommunens aflastningspladser.

Jette Aa., Jette E., Hanne og Lene har deltaget i møde med Borgerservice vedr. reglerne for fodpleje. Mødet gav anledning til yderligere spørgsmål som Jakob tager med tilbage til forvaltningen. Jette Aa. tager kontakt til Borgerservice vedr. ansøgningsskemaer og arbejdsgange i forbindelse med ansøgning om fodpleje. Jette Aa. giver tilbagemelding til Ældrerådet.

 

5. Fremtidens Ældreliv

Jakob Sloth Schmidt:

 • Ældrereformen blev ikke vedtaget inden påske, som det ellers var forventet.
 • VIVE slutevaluerer Fremtidens Ældreliv med en spørgeskemaundersøgelse til alle medarbejdere.
 • Vicky og Jakob gav den 4.3.24 Byrådet en status over Fremtidens Ældreliv.
 • Jakob sender en oversigt over prøvehandlinger til Ældrerådet.
 • Finansminister Nicolaj Wammen har været på besøg på Fænøsund Plejehjem den 4.3.24 vedr. frisættelse. Forvaltningen har modtaget gode tilbagemeldinger fra ministeriet på besøget.
 • Den 3. juni 2024 inviteres MED-udvalg til en fælles dag med fokus på frisættelsen.
 • Den 22. maj 2024 afholdes der konference på Rådhuset om fremtidens ældreliv.
 • Plejehjemmet Fænøsund er bekymret for om prøvehandling om at udeboende ældre kommer og spiser i cafeen på Fænøsund kan køre videre. Det er en udfordring af rekruttere personale, men alle muligheder undersøges. Ældrerådet udtrykker bekymring hvis ordningen nedlægges. Det er et stort ønske at ordningen fastholdes.
 • Der kigges på madordningen og betaling for maden for beboere på plejehjem.

 

6. Orientering fra Danske Ældreråd

Danske Ældreråd arbejder med forslag til nyt set up for valg til Ældreråd. Det betyder at valghandlingen bliver ens i alle kommuner.

 

7. Orientering fra kassereren

Kassereren giver en orientering om Ældrerådets økonomi.

 

8. Høringssvar

Intet at bemærke.

 

9. Siden sidst

Der aftales evalueringsmøde af messen til tirsdag den 23. april 2024, kl. 10.00. Mødet afholdes i Strib Fritids- og Aktivitetscenter.

Der arbejdes på etablering af aktivitetsråd til Plejehjemmet Havblik.

Jette E. og Asta har deltaget i temadag om demens. Der var mange gode indlæg. Der er demensuge i uge 19 – der tages kontakt til demenskoordinator.

Jette E. oplyser, at der er kommet ny formand på Tvillingegården.

 

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendt.

 

2. Orientering om aktiviteter på aflastning, gæsteboliger og døgnrehabilitering

Leder af Egebo Marianne Quorning, daglig leder sygeplejen og rehabilitering Pernille M. Øland, demenskoordinator Karen Brændmose og visitator Lise F. Thisgaard deltager.
Der orienteres om:

 • De forskellige aflastningstilbud
 • Aktivitetstilbud i forbindelse med aflastning
 • Gæstebolig på Rudbækhøj
 • Midlertidige pladser på Egebo
 • Værgemål

 

3. Orientering fra forvaltningen

Vicky Kim Andersen deltager og orienterer om:

 • Status på busser – der er indkøbt el-bus.
 • Den gode historie som bl.a. har været: hundebesøg i Skovgade, tur med bus, og køretur med golfvogn. Den gode historie bliver kommunikeret ud efter en fastlagt tidsplan.
 • Rudbækshøj renoveres så de er klar til at modtage det nye 5. hjemmeplejeteam. Personale er også næsten på plads. Det har været en god proces.
 • Den nye rengøringsenhed starter 1. maj. Ny planlægger er startet og planlægning af ruter er nu i gang.
 • Alle plejehjem har været i et forløb med UCL og Sundhedsstyrelsen. Forløbet har drejet sig om læring af håndtering af voldsomme episoder. Der har været god feedback på forløbet.
 • Elbo køkkenet får pr. 1. maj 2024 i en overgangsperiode ny leder . Den nye konstitueret leder hedder Pernille Wedel og kommer fra Kolding Kommune. Rekrutterings-proces efter ny leder starter efter sommerferien.
 • Der starter proces op om plejehjemsråd på alle plejehjem. Processen starter op efter lederdag i maj. Ældrerådet er interesseret i at deltage i processen.
 • Trods et forventet merforbrug er forvaltningen med i forhold til arbejdet med sikringsplanerne.
 • Budgetproces for 2025 er påbegyndt. Ældrerådet efterlyser tidsplan og hvornår ønsker til budget 2025 skal være indsendt.

 

4. Fremtidens Ældreliv

Vicky orienterer om:

 • Jakob Slot Schmidt og Ole Q. Larsen har afholdt møde med faglige organisationer om fremtiden ældreliv – der er stor opbagning fra de faglige organisationers side i at følge arbejdet.
 • MED-org. får en status i juni måned.
 • VIVE udsender spørgeskema til alle medarbejdere i forbindelse med slutevaluering.
 • Ny prøvehandling: visitation tættere på. Visitatorer møder fast ind i 2 hjemmehjælpsgrupper.
 • Kost og ernæring har fokus på madspild.
 • Den nye ældrereform er endnu ikke helt på plads. Forvaltningen afventer den nye lov.

 

5. Opfølgning på messen

Det var en god messe med et godt fremmøde. Der var ligeledes et godt samarbejde med hallen og stadeholdere. Ældrerådet anbefaler, at der afholdes en messe hver 4. år. Og gerne på en torsdag.

 

6. Orientering fra Danske Ældreråd

Orientering givet ved Peter Liltorp.

 

7. Høringssvar

Ældrerådet har afgivet høringssvar på:
Magtanvendelser i Voksen, Senior og Handicap-Psykiatri området.
Køreplan 2024/2025.
Nyt urologi i udbud.

 

8. Siden sidst

 • Peter deltager i FynBus møde 22. maj 2024.
 • Ældrerådet er den 22. maj 2024 inviteret til konference om ”Fremtidens Ældreliv – frisættelse i Middelfart Kommune” på Rådhuset. Ole byder velkommen sammen med borgmesteren og Jette E. deltager i panel.
 • I forbindelse med Fremtidens Ældreliv vil Ole og Jette E. deltage i et telefoninterview med VIVE.
 • Hanne og Ole har den 15. april 2024 deltaget i Regionsældrerådsmøde. På mødet blev bl.a. omtalt garantiklinik på sygehuset i Grindsted.
 • Lene kommer med oplæg til næste møde om etablering af et alderdomshjem.
 • Erik indkalder boligarbejdsgruppen til møde i nærmeste fremtid og gruppen vil have et oplæg klar til Ældrerådet efter sommerferien.
 • Jette E. har et ønske om at der afholdes 2-3 årlige møder for borgere i Middelfart hvor emnerne bl.a. er hjælpemidler, teletaxa samt generel orientering til borgerne. Der nedsættes en arbejdsgruppe bestående af Hanne, Jette Aa., Jette E., og Lene.
 • Jette Aa. har deltaget i møde med Elbo køkkenet, hvor de bl.a. fik serveret smagsprøver.
 • Jette Aa. har deltaget i møde vedr. fodpleje. Der er forvirring om skemaer og arbejdsgange og Jette Aa. arbejder hen imod et nyt møde med Borgerservice.
 • Asta oplyser, at der var positiv respons på artikel i avisen om mandeklub på Havblik. Der arbejdes på opstart af aktivitetsråd på Havblik.

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendt.

 

2. Orientering fra forvaltningen

Vicky Kim Andersen og Jakob Slot Schmidt orienterer om:
Konference om ”Fremtidens Ældreliv – frisættelse i Middelfart Kommune” som blev afholdt på Rådhuset den 22.5.24. Vicky kvitterer for god opbakning fra Ældrerådet.

Inden sommerferien afholdes møde med plejehjemslederne om plejehjemsråd.

Opfølgning på spørgsmål fra Ældrerådet om kørsel fra Trekant Brand i Fredericia. Fredericia Kommune benytter Trekant Brand til planlagt kørsel. Trekant Brand kan også hyres til ekstraordinær kørsel. I Middelfart Kommune benytter vi som udgangspunkt egne busser. Trekant Brand kan vi benytte som et supplement.

Danske Seniorer har i øjeblikket en konkurrence ”Ligger Danmarks bedste plejehjem i jeres kommune?” Fristen er 2. juni 2024.

Kost og ernæring – servicepakker: der er fokus på madspild og kost og ernæring har derfor en ny samlet pakke pr. dag i støbeskeen. Det nye forslag går på, at der fremover kun serveres dessert fredag/lørdag/søndag + helligdage. Mange benytter sig ikke af biretten. Den nye ordning giver også mulighed for afbestilling 3 hverdage før levering. Det nye forslag skal endelig godkendes i Social- og Sundhedsudvalget inden ordningen træder i kraft. Ældrerådet bakker op om forslaget.

Ældrerådet efterlyser regler for frivilliges brug af plejehjemmenes køkkener. Vicky/Jakob undersøger og vender tilbage med svar.

Elbo-køkkenet – der søges efter ny leder og rekrutteringsprocessen er i gang med Fredericia Kommune som tovholder. Der forventes ansat nye leder inden for 6 måneder.
Der vil i starten af juni være en temadrøftelse sammen med Elbo- køkkenet om klima- og bæredygtig mad.

AI-projekter – tele KOL kører som et projekt. Senere forventes hjertepatienter og diabetespatienter også at blive en del af AI-projektet.

Middelfart har vundet Den Gyldne Tråd 2024 med et tværsektorielt projekt med sygehusene, kommunen og almen praksis om at undgå indlæggelser ved at løse tingene på en anden måde

Middelfart har også vundet KLs forebyggelsespris 2024. Med prisen ønsker KL at synliggøre de mange gode kommunale indsatser og sprede viden og inspiration om, hvordan man ved hjælp af digitale løsninger lykkes med at differentiere forebyggelsesindsatser målrettet borgere med kronisk sygdom.

Social- og Sundhedsforvaltningen søger en ressourcecoach med start 1.8.2024. Det er en 2’årig prøvehandling og der vil i første omgang være fokus på Senior og Sundhed. Pgl. skal bl.a. være med til at understøtte og styrke den sunde arbejdskultur og herigennem medvirke til at nedbringe sygefraværet.
Ældrerådet bakker op om prøvehandlingen.

Budgetopfølgning – vi bevæger os i den rigtige retning.

Ældrerådet ønsker at deltage med en repræsentant i ”67-års fødselsdags arrangementer”. Jakob undersøger og vender tilbage.

Vicky undersøger om Borgerrådgiver kan deltage i et kommende møde.

 

3. Budget 2025

Ældrerådet arbejder med forslag til budget 2025. Punktet genoptages til mødet i juni 2024.

 

4. Fremtidens Ældreliv

Drøftet på særskilt møde i dag fra kl. 11-12.
Arbejdsgruppe med Jette Aa., Asta, Ole Qvortrup Larsen og Jakob Slot Schmidt nedsættes med fokus på borgermøder.

 

5. Orientering fra Danske Ældreråd

Peter deltager i bestyrelsesmøde 30.5.24.

 

6. Høringssvar

Intet at bemærke.

 

7. Siden sidst

Asta: Gode oplægsholdere til Ældrerådets konference 7.5.24. Har deltaget i møde 21.5.24 vedr. aktivitetsråd på Havblik.
Peter: Har deltaget i et godt møde med Fyn Bus den 22.5.24. På mødet blev bl.a. drøftet køreplaner, grøn omstilling, forskellige transportmuligheder. Der afholdes nyt møde 6.11.24.
Gunnar: deltager i kaffemøde med aktivitetsrådet på Egebo den 17.6.24.
Jette Aa.: Deltager 22.8.24 i møde med Borgerservice vedr. fodpleje.
Jette E.: Kongshøjrådet har et ønske om varm mad om aftenen til beboerne på pleje-hjemmet. Vicky opfordrer til, at der sendes en anmodning til forvaltningen med et ønske om varm mad om aftenen.
Lene: har deltaget i møde med læseguider. Projektet kører godt. Der er et ønske om fle-re frivillige læseguider.
Hanne: Beboerne på Gelsted Plejehjem har været i sommerhus på Varbjerg Strand.

 

Luk alle
Åben alle

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendt.

 

2. Fremtidens ældreliv

Jeanett Wraae deltager og orienterer om status på Fremtidens Ældreliv:

 • Der er pt 45 prøvehandlinger i gang
 • Ældrerådet inviteres på besøg i Skovgade til bl.a. fortælling om prøvehandlinger
 • Fremlægge status for Byrådet
 • Deltager i møder i det nationale ledelsesprogram
 • Deltager i skriveværksted sammen med de øvrige kommuner, der er frisat.
 • Social- og Sundhedsudvalget har i januar 2023 behandlet punkt om Kongshøjråd. Udvalget var meget positive overfor forslaget.

 

3. Bekæmpelse af ensomhed/fremme fællesskabsdannelsen blandt ældre i eget hjem

Fællesskabskoordinator Birgitte Hjorth deltager og orienterer om frivillighedskonsulenten og fællesskabskoordinators arbejde.
Personale der spotter ensomme borgere henvender sig til Birgitte, som derefter guider borgeren ind i eksisterende fællesskaber eller opstarter nye fællesskaber.
Fællesskaber der allerede eksisterer:
Vejviserne i samarbejde med Selvhjælp Fredericia/Middelfart
SeniorNET i samarbejde med Dansk Folkehjælp
Fortæl for livet i samarbejde med Røde Kors
Motionstilbud i samarbejde med Ældresagen

Slides fra Birgitte Hjorth vedlægges referatet.

 

4. Høring om ændring i udlejningskriterierne hos Teglværket Seniorbo beliggende på Teglværksgade 18 i Middelfart

Ældrerådet bakker op om forslaget. Formanden fremsender høringssvar.

 

5. Seniorboliger

Arbejdsgruppen har afholdt et positivt møde med Civica, hvor de bl.a. fik introduktion til projektet på Adlerhusvej. Der bygges 24 boliger i et plan og hvis det er muligt bevares det gamle klubhus. Der er et ønske om et samarbejde med Sano.

Arbejdsgruppen afventer møde med Boligforeningen Lillebælt.

 

6. Seniormesse

Ældrerådet har modtaget § 79 midler.
Midlerne vil blive brugt til en ”Seniormesse”
Der nedsættes et seniormesseudvalg bestående af:
Ole Juel Jakobsen
Jette Erichsen
Erik Jørgensen
Jette Aamand
Peter Liltorp

Udvalget kommer med et oplæg til mødet i marts.

 

7. Samarbejde med ældrerådene i Kolding, Vejle og Fredericia

Ældrerådet har modtaget invitation til 4BY møde den 20. februar 2023, kl. 9.15 – 15.30 i Kolding.
Alle deltager med undtagelse af Erik og formanden tilmelder.
Til mødet skal Ældrerådet kommer med oplæg:
Fremtidens Ældreliv og Velfærdspanel: Jette E.
Prøvehandling Kongshøjråd: Jette E.
Boliger: Peter og Gunnar
Messe: Ole

 

8. Høringssvar

Tilsynsrapporter: Der fremsendes høringssvar med bemærkning om at Ældrerådets andel ikke er nævnt i rapporterne.
Planlægning af ny børnehave ved Lillebæltskolen: Ældrerådet er positive overfor forslaget og fremsender høringssvar med bemærkning om at trafikforholdene ikke må komme til at genere beboerne i området.
Lokalplan 214 Kabelbyen og Turbinehallen: Ældrerådet fremsender høringssvar.

 

9. Siden sidst

Hanne og Ole orienterer fra møde i Danske Ældreråd den 17.1.23.

Den 18.1.23 har Ældrerådet deltaget i møde om Nærhospital.
Jette E. orienterer om møde med Frivilligcentret vedr. frivillige
Peter er kandidat som bestyrelsesmedlem og suppleant til Danske Ældreråd
Erik orienterer om regnskab 2022.
Cafeen åbner 1.2.2023.
Jette orienterer om brev fra borger.

 

10. Referat

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendt.

 

2. Orientering fra forvaltningen

Irene Ravn Rossavik og Jakob Sloth Schmidt deltager og orienterer om:

 • Økonomien på området – der er ekstra meget fokus på økonomien. Ældrerådet er meget bekymrede for at den pressede økonomi kommer til at ramme de svage ældre, og i det hele taget at ramme den gode udvikling plejeområdet er inde i.
 • Ministerbesøg på Fænøsund den 20. februar 2023. Det var en lyttende og spør-gende minister som var på besøg på Fænøsund. I besøget deltog borgere, frivilli-ge, ledere, pårørende samt repræsentanter forvaltningen og Ældrerådet. Medar-bejderne gjorde det fantastisk godt. De viste tydeligt, at de var stolte af deres fag og arbejde. Besøget var en rigtig god oplevelse.

 

3. Tilsynsrapporter

Irene Ravn Rossavik, Herdis Povlsgaard og Pia Nørup Hansen deltager under dette punkt.

Dialog om:

 • Evaluering af metoder for tilsyn 2022
 • Hvad gør vi fremadrettet.
 • Hvordan bliver Ældrerådet bedst rustet til at varetage opgaven
 • Hvordan det har været at være på tilsynsbesøg
 • At det er et stramt program på dagen
 • Målepunkter

Herdis, Pia og repræsentanter fra Ældrerådet skal komme med oplæg til hvilke målepunk-ter Ældrerådet skal anvende i forbindelse med tilsynsbesøg.
Der indkaldes til møde. Fra Ældrerådet deltager: Asta, Hanne, Lene Jette E. og Jette Aa.

Til martsmødet kommer Herdis Povlsgaard med udspil til hvilke målepunkter der skal kigges på.

 

4. Fremtidens ældreliv

Jeanett Wraae deltager under dette punkt og orienterer om:

 • Fælles spor. Overblik vedlægges referatet.
 • Cafeen på Fænøsund
 • 7 kommuners erkendelser. Vedlægges referatet.
 • Artikel i avis om plejehjemsråd
 • Betaling og især betalingsformen for udbringning af medicin til plejehjemsbeboere.

Til næste møde undersøger forvaltningen ”fremtids fuldmagter”.

 

5. Rehabilitering – hvor langt er man i processen?

Irene Ravn Rossavik og Jakob Sloth Schmidt deltager under dette punkt.

Ældrerådet udtrykker bekymring for forholdene på Kongshøj.
Der ønskes status på hvad der sker indtil Nærhospital er klar.

Irene oplyser, at forhandlinger med sygehuset er i gang. Ved udgangen af 3. kvartal 2024 flytter sygehuset ud og derefter starter renovering.

Det er ikke muligt at anvende ledige plejehjemspladser. Det vil give trænings- og transportmæssige udfordringer.

 

6. Vedtægtsændringer

Formanden tager fat i Kristian Lindegård Svendsen vedr. vedtægtsændringer for Aktivitetsråd.

 

7. Kommunikation/presse

Der arbejdes videre med Ældrerådets folder.
Dialog om hvilke emner som skal ind i folderen.

 

8. Nærhospital

Mathias Hornbæk deltager under dette punkt.

Der gives oplæg om hvor langt vi er i processen.

Der arbejdes med følgende:
Kommissorie - behandles politisk i marts 2023
Faglig ramme for etablering af nærhospital – Sundhedsstyrelsens 10 principper
Målgrupper, funktioner, indsatser
Placering: Middelfart Sygehus – Rygcenter Syddanmark
Borgerinddragelsesproces
Politisk tidsplan
Kompetencer i spil

Ældrerådet vil blive løbende orienteret.

 

9. Høringssvar

Brevafstemning på kommunens sociale botilbud – formanden fremsender høringssvar.
Kabelbyen/Turbinehallen – arbejdsgruppen fremsender høringssvar.
Søndergade 60 – arbejdsgruppen fremsender høringssvar.

 

10. Siden sidst

Evaluering af 4 BY-mødet den 20.2.23 i Kolding.
Til oktober skal Ældrerådet være vært for 4 BY-mødet.
Der nedsættes en arbejdsgruppe til planlægning af dagen: Jeanett Wraae, Sten Koch-Hansen, Ole Qvortrup Larsen, Jette E., Hanne og Gunnar.

Arbejdsgruppen vedr. messe skal besøge Vestfynshallen i Nørre Aaby i marts måned. Der gives status på arbejdsgruppens arbejde til næste møde.

Danske Ældreråd afholder 20.3.23 kursus for formænd/næstformænd.

Danske Ældreråd afholder 3. og 4. maj repræsentantskabsmøde. Lene, Jette E. Jette Aa., Ole, Hanne, Peter deltager. Erik, Gunnar og Asta giver tilbagemelding på om de ønsker at deltage.

Der afholdes Regionsældrerådsmøde i Vejle den 22.3.23.
Jette E. orienterer om møde i Tvillingegårdens fondsbestyrelse. Venneforeningen har fået ny formand.

Genoptryk af folder til ”guidet læsning”

 

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendt med bemærkning om at pkt. 3 udsættes til april mødet.

 

2. Orientering fra forvaltningen

Irene Ravn Rossavik og Vicky Kim Andersen deltager under dette punkt. Orientering om:

 • Fortsat alvorlig økonomisk situation. Alle forvaltninger arbejder intensivt med balanceplaner for at få budgettet i balance. Dialog om den økonomiske situation.
 • Ældrerådet vil blive indkaldt til ekstraordinært møde, når høringsmateriale er klar til at blive udsendt.
 • Rehabiliteringspladser Kongshøj: der bliver kigget på hvilke midlertidige løsninger, der er mulige i en overgangsperiode.
 • Tirsdag den 21.3. var borgmesteren en del af en arbejdsdag i hjemmeplejen. Borgmesteren fik ved den lejlighed mulighed for at se de mange facetter, der er i arbejdet i hjemmeplejen.
 • Vicky har deltaget i læringsseminar med overskriften ”I sikre hænder” som handler om den praksis man har i kommunerne samt udveksling af ideer og erfaringer.

 

3. Fremtidsfuldmagter

Udsat til april mødet.

 

4. Fremtidens ældreliv

Punktet blev drøftet på møde samme dag fra kl. 11-12 med Jeanett Wraae og Ole Qvortrup Larsen.

 

5. Tilsynspolitik – høring

Herdis Povlsgaard deltager under dette punkt.
Orienterer om proces og metode til det kommende materiale der sendes i høring.
Tilsynspolitikken godkendes hvert år af Social- og Sundhedsudvalget og sendes derefter til høring i Ældrerådet og Handicaprådet. Høringsmateriale sendes mandag 27.3. med høringsfrist 4.4.

 

6. Oplæg fra messe-udvalg

Messeudvalget (Peter, Jette E., Jette Aa., Erik og Ole) har været på rundvisning og til en god snak med centerleder Michael i Vestfynshallen.
Fredag den 15. marts 2024 er fastlagt til messe i Vestfynshallen.
Messeudvalget kommer med et oplæg til det videre arbejde (Peter indkalder udvalget til møde).

 

7. Presse/kommunikation

Ole, Hanne og Jette E. har afholdt møde med kommunikationschef Rasmus Kjølby.

Ældrerådets folder fremsendes til godkendelse ved Ældrerådet og sendes derefter i trykken. Der vil blive foldere til uddeling samt folderen vil være tilgængelig på Middelfart Kommunes hjemmeside.
Der er indgået aftale med Rasmus om dobbelt indlæg i Melfar Posten hvor emnerne bl.a. vil være ”Fremtidens Ældreliv”, læseguide samt frivilligt arbejde.

 

8. Høringssvar

Intet at bemærke.

 

9. Siden sidst

 • Ole og Hanne har deltaget i møde hvor emnet var: ”Hvordan er man som leder”.
 • Sønderborg Teater har en forestilling om demens den 29. august 2023.
 • Sundhedsklynger – hvordan kommer vi med – tages med som et punkt på et kommende møde hvor Irene og Borgmesteren deltager.
 • 4BY møde er fastsat til 11. oktober 2023 i Byrådssalen fra kl. 9.00 – 13.00.
 • Der er foretaget tilmelding til Danske Ældreråds Repræsentantskabsmøde.
 • Peter blev genvalgt som suppleant til repræsentantskabet.
 • Ældrerådet har modtaget afslag på stander i foyeren.
 • Vedtægtsændringer med fremmødevalg sendes til Ledelsessekretariatet – Jette E. er tovholder.
 • Hvilken holdning har Ældrerådet til civilsamfundets inddragelse i pasning af pårørende.
 • Hvad har vi af velfærdsteknologi i kommunen – tages med som et punkt på et kommende møde.
 • Seniorboligudvalget (Erik, Gunnar, Hanne og Peter) har været til møde med Melfarhus, hvor emnet bl.a. var seniorbofællesskaber. Boligudvalget vil sende en forespørgsel til Teknisk Forvaltning med ønske om en oversigt over seniorbofælles-skaber/ældreboliger i kommunen.
 • Fra hospital til plejehjem – hvordan er proceduren. Erik har talt med Vicky om dette. Der vil blive en temadag, hvor emnet vil blive gennemgået.
 • Der er et ønske om en ”nødtelefon” for ældre i lighed med ”Børnetelefonen”. Erik arbejder videre med dette og gode ideer modtages gerne på mail til Erik.
 • Jette Aa. tager kontakt til leder af Borgerservice for at høre hvordan proceduren er med fodplejekort.

1. Velkomst og rundvisning v/Kristine Asmussen

Kort introduktion til plejehjemmet med efterfølgende rundvisning.

 

2. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendt.

 

3. Orientering fra forvaltningen

Irene Ravn Rossavik og Vicky Kim Andersen deltog under dette punkt og orienterede om følgende punkter:

 • Brev fra Ældrerådets boligudvalg: brevet er vendt politisk og Social- og Sundhedsudvalget og Teknisk Udvalg inviterer til møde mandag den 2. oktober 2023, kl. 14.30 – 16.00. Mødet vil blive indledt med fakta med efterfølgende dialog.
 • Forvaltningen arbejder på højtryk med sikring af budgetoverholdelse 2023. Det er en svær tid og nogle områder er mere berørt end andre. Reduktion af aktivitetsmedarbejdere skaber stor frustration. Der er høringsfrist 27.4.23 kl. 22.00. Første politiske møde afholdes fredag 28.4.23. Der er blevet taget godt imod Ældrerådets hilsen til medarbejderne på ældreområdet.
 • Der arbejdes med forbedringsprogrammet ”I sikre hænder”. Målet med programmet er at give borgerne i ældreplejen en sikker pleje og behandling ved at reducere tryksår, medicinfejl, fald og infektioner. Medarbejderne i ældreplejen arbejder nu med at opbygge metoder til at systematisere deres arbejdsgange. Dansk Selskab for Patientsikkerhed og KL har oplyst, at der er gode resultater fra Middelfart. Vicky er blevet interviewet og der vil i nærmeste fremtid komme noget i pressen.

Borgermøde på Kongshøj 24.4.23: Ældrerådet var meget tilfredse med borgermødet, som forløb rigtig fint. Hele panelet kom godt rundt om de forskellige emner.
Der var et spørgsmål om ekstern konsulentbistand. Irene oplyser, at der kun benyttes ekstern konsulentbistand til helt specielle opgaver.

Dialog om hjælpemidler – herunder tidsfrister, straks service samt genbrug af hjælpemidler.

 

4. Fremtidens ældreliv

Der er gang i nye prøvehandlinger:

 • Test af robotten Bella på Fænøsund.
 • Ældrelinien – ny telefonlinie som i øjeblikket testes.
 • Passe gederne ved Egebo – borger passer pt. gederne samme med beboerne.
 • At de rigtige oplysninger er tilstede når borger udskrives fra sygehus.

Ældrerådet fra Slagelse kommer på besøg i Middelfart torsdag den 24. august 2023 kl. 14.00.

 

5. Velfærdsteknologi v/Mathias Hornbæk

Middelfart Kommune har indgået teknologipartnerskab med KL sammen med 34 andre kommuner.
Slides fra Mathias’ oplæg vedlægges.
Dialog om velfærdsteknologi. Der vil blive fulgt op på emnet.

 

6. Tilsynspolitikken

Ældrerådet har et ønske om, at der af tilsynsrapporten fremgår, at repræsentanter fra Ældrerådet har deltaget i tilsynsbesøget.
Derudover er der et ønske om, at tilsynsbesøgere foregår om eftermiddagen i stedet for om formiddagen.
Ældrerådets arbejdsgruppe om tilsynsbesøg har afholdt møde med Pia Nøhr og Herdis Povlsgaard om fremtidige tilsynsbesøg. Referat fra mødet fremsendes til Ældrerådets øvrige medlemmer.

 

7. Høringssvar

Formanden fremsender høringssvar til ”Sikring af budgetoverholdelse 2023”.

 

8. Siden sidst

Erik er fremadrettet Ældrerådets repræsentant på plejehjemmet Fænøsund og Fænøsundvænget.
Ole er repræsentant på plejehjemmet Rudbækshøj.

Assens Ældreråd har inviteret til fyraftensmøde 16.5.23 kl. 14.30-17.00. Peter og Gunnar deltager.

Peter efterlyser input til messen – send gerne forslag til Peter på mail.

Erik orienterer om Ældrerådets økonomi.

Ældrerådets boligudvalg har været på tur. De har besøgt seniorbofællesskaber i Ejby og i Brenderup. Det har været gode og inspirerende møder.

Jette E. har været til et vellykket arrangement for 67-årige. Mødet blev afholdt i Byrådssalen og afholdes 2 gange årligt.

 

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendt.

 

2. Fremtidsfuldmagter

Jurist Hanne Bylov og demenskoordinator Maria Juel Ahlstrøm deltager under dette punkt.
Der orienteres om proceduren ved udfærdigelse af fremtidsfuldmagter. Det er vigtigt, at der er en grundig og præcis beskrivelse af hvad fremtidsfuldmagten skal omfatte. Vigtigt at huske at fremtidsfuldmagten skal tinglyses før den er gældende.

Hvordan kan der formidles mere viden om fremtidsfuldmagter:

 • Et emne til den kommende messe
 • Forvaltning og Ældreråd afholder oplysningsmøde
 • Emne til forvaltningens 67’års fødselsdagsmøde
 • Link på Ældrerådets hjemmeside

 


3. Orientering om nye regler for tilskud til fodpleje

Mette Schmidt Hansen, Ditte Danefeld og Sarah Ravn fra Borgerservice deltager under dette punkt.

De orienterer om reglerne for fodpleje. Ansøgning om udvidet helbredstillæg sker via borger.dk. Oplysninger om helbredstillæg og udvidet helbredstillæg findes på Middelfart Kommunes hjemmeside.
Ældrerådet ønsker om en pjece, der fortæller om reglerne for fodpleje samt reglerne for helbredstillæg og udvidet helbredstillæg. Pjecen kunne evt. være ved læger, tandlæger, plejehjem og bibliotek m.m.

Derudover oplyser Mette Schmidt at der fra 12. juni 2023 kommer udkørende Borgerservice til:

 • Ejby Bibliotek
 • Nørre Aaby Bibliotek
 • Gelsted Plejehjem
 • Brenderup Dagcenter

Det er et projekt, der vil køre frem til udgangen af september 2023. Udkørende Borgerservice vil være at finde 4 x månedlig på de nævnte lokationer.

Det aftales, at Mette Schmidt deltager på et kommende møde og fortælle om reglerne for helbredstillæg og udvidet helbredstillæg.

 

4. Orientering fra forvaltningen

Vicky Kim Andersen og Jakob Slot Schmidt deltager under dette punkt.

Der orienteres om:

 • Budgetprocessen med ”sikring af budget i balance” er en svær tid, men lederne tager opgaven på sig. Der bliver rykket tættere sammen i bussen. Der har ikke været behov for afskedigelser hos hverken sygeplejen eller Kost og Ernæring. Der er i stedet fundet gode løsninger på tværs af organisationen med udlån, omplaceringer, omflytninger og medarbejdere, der har ønsket efterløn/nye udfordringer.
 • Der er på baggrund af processen et tættere samarbejde mellem hjemmeplejen og sygeplejen.
 • Sygefravær er generelt faldet. Nærværende ledelse har stor betydning for at mindske sygefraværet.
 • Elbokøkkenet ønsker fremadrettet at benytte klimavenlige madbakker i forskellige farver. Ældrerådet bakker op om de klimavenlige bakker.
 • Elevområdet – stor succes. Vi er gode til at holde på vores elever. Jette E. fortæller en solstrålehistorie om en FGU elev.
 • Kvalitetsbesøg på plejehjem – notat omdelt på mødet.
 • 4BYmødet – Jeanett Wraae og Sten Koch Hansen kommer med input til dagsordenen.
 • Egebo har fået stor ros af Styrelsen for Patientsikkerhed efter tilsyn omkring håndtering af insulin på plejehjemmet.
 • På baggrund af henvendelse fra Middelfart Kommune har Magasinet Pleje ændret deres beskrivelse af tilsyn/påbud i de danske kommuner i deres nyhedsbrev.

 

5. Fremtidens ældreliv

Jeanett Wraae deltager under dette punkt.

 • Prøvehandling med spisefællesskab i cafeen på Fænøsund fortsætter indtil september 2023. Derefter evalueres ordningen og der tages stilling til om spisefælles-skab skal ud på de øvrige plejehjem.
 • Prøvehandling ”Fristevogn” er startet på Kongshøj. Lederne er nu enige om, at prøvehandlingen skal ud på de øvrige plejehjem.
 • Der er pt. 60 prøvehandlinger i gang. Jeanett deltager på personalemøder og for-tæller om de forskellige prøvehandlinger.
 • Der er borgermøde på Egebo den 14.6.23 fra kl. 16-18, hvor temaet er Plejehjem. Gunnar og Jeanett byder velkommen til mødet.
 • Robot – status er pt. at robotten står stille og afventer grønt lys fra IT. Det er nogle GDPR regler der skal undersøges. Prøveperioden for robotten kan forlænges.
 • Jette E. orienterede fra møde i Velfærdspanelet. Panelet var meget begejstret/positive overfor den træning der finder sted i samarbejde med Ældresagen.

 

6. Høringssvar

Intet at bemærke.

 

7. Siden sidst

Evaluering af repræsentantskabsmøde i Nyborg
Erik: Orienterer om prøvehandling ”Ældretelefonen”
Lene: Læseguide har 10 års jubilæum i år
Peter: Til mødet i juni har Peter rammerne for næste års messe klar.

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendt.

 

2. Sundhedsaftalen

Sundhedsplanlægger Iben Eggertsen deltager under dette punkt.
Iben orienterer om:

 • Proces for udarbejdelse af sundhedsaftalen 2024-27 og det administrative tillæg.
 • Høringsperioden er maj-august 2023.
 • Visioner, fokusområder og målsætninger for sundhedsaftalen
 • De 6 grundprincipper
 • Ny struktur

Der var spørgsmål fra Ældrerådet til Iben om Nærhospital.
Nærhospital er i proces.
Kolding Sygehus er ved at gøre klar til at modtage rygcentret.
Derefter sker der renovering af lokaler.
Der forventes indflytning på nærhospital 1.10.24.

 

3. Orientering fra forvaltningen

Jakob Slot Smith orienterer om:

 • Ny benchmark analyse fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet vedr. frafald af SO-SU elever på uddannelse. Analysen viser, at Middelfart Kommune er den 10. bedste kommune til at fastholde SOSUelever. Det er godt arbejde af vejlederne og mentorer.
 • Tilsyn på plejehjem af Styrelsen for Patientsikkerhed samt internt tilsyn/kvalitetsbesøg på Fænøsundvænget.
 • Erik, Vicky og Jakob har afholdt møde vedr. den klagevejledning som borgerne modtager, når de modtager afslag på en ansøgning. Af klagevejledningen fremgår det, at Ældrerådet vil hjælpe med at udarbejde klage. Dette afsnit ændres til at visitationen henviser til muligheder for hjælp til klage.
 • Projektet ”I sikre hænder”, der er opstartet i samarbejde med Dansk Selskab for Patientsikkerhed har skabt gode resultater med, at borgerne får den rette medicin til den rette tid. Spredning fortsætter til hjemmeplejegruppen i Ejby samt plejehjemmet Fænøsund. De midlertidige pladser på Egebo er desuden udvalgt til at deltage i projektet ”Sikker medicinering”.
 • Der er startet en proces op med, at sygeplejen og hjemmeplejen får et stærkere og bedre fællesskab. Der skal være samarbejdende fællesskaber og større grad af tværfaglighed. Sygeplejen og hjemmeplejen skal rykke tættere sammen, og der skal være fastere møderutiner. Der arbejdes desuden med at styrke brugen af sundhedsklinikker samt implementering af skærmbesøg i hjemme- og sygeple-jen. Opstart på skærmbesøg forventes at være ultimo 2023.
 • Fortsat fuld fokus på budget i balance. Efter sommerferie starter processen med budget 2024.
 • Generel drøftelse af avisartikel og TV-indslag

 

4. Fremtidens ældreliv

Drøftet på møde med Jeanett Wraae sammen dag fra kl. 11-12.

 

5. Messe 2024

Peter fremlægger foreløbig skitseplan for dagen.
Messen afholdes fredag den 15. marts 2024 i Vestfynshallen.

Punktet tages med til mødet i august 2024.

 

6. Høringssvar

Intet at bemærke.

 

7. Siden sidst

Ole og Erik har være til møde med økonomiafdelingen vedr. det almindelige tilskud på 50.000 kr. samt det ekstra ordinære beløb på 75.000 kr. Afventer notat fra økonomiafdelingen om fremtidig procedure for anvendelse af det ekstra ordinære beløb på 75.000 kr.

Valg til Ældreråd – tages med på august mødet.

Ældrerådet har deltaget i budgetmøde på Rådhuset 20.6.23.
Mandag den 26.6.23 mødes Ældrerådet på Kongshøj til drøftelse af ønsker og forslag til budget 2024.
Høringsperiode for budget 2024 er 18. august – 31. august 2023.

Plejehjemsbusser – forvaltningen er ved at undersøge leasingmuligheder. Arbejdsgruppen er indkaldt til møde efter sommerferien.

 

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendt.

 

2. Orientering fra forvaltningen

Vicky Kim Andersen og Jakob Sloth Smith deltager under dette punkt.

Vicky og Jakob orienterer om:
Direktionens forslag til budget 2024-2027 – herunder

 • Udvidelser
 • Besparelser
 • Anlæg

Vigtige datoer i budgetlægningen er:

 • 31.8.23 – høringsfrist
 • 6.9.23 – dialogmøde med udvalgte høringsparter

Vicky og Jakob giver en uddybning af de forskellige punkter, der ligger under udvidelser, besparelser og anlæg.

Til mødet i september vil forvaltningen komme med en temadrøftelse omkring Kost og Ernæring.

 

3. Fremtidens ældreliv

Jeanett Wraae deltager under dette punkt.

Jeanett oplyser, at hun pr. 1.10.23 overgår til Social og Psykiatri, hvor hun skal være en del af Multihuset, Rusmiddelcentret, 4Kløveren og Banelunden.
Jeanett giver bolden med ”Fremtidens Ældreliv” videre til driften. Vicky, Jakob og Ole Qvortrup vil fortsat være en del af ”Fremtidens Ældreliv”.
Ældrerådet er bekymret for at fokus på ”Fremtidens Ældreliv” falder med den nye organisation og at der kommer til at mangle en tovholder.
Vicky oplyser, der fortsat vil være tovholder, men at der fremadrettet vil være en større gruppe med bl.a. områdelederne.
Fremtidens Ældreliv forbliver et fast punkt på Ældrerådets dagsorden.

Orientering om status på ”Fremtidens Ældreliv” vil ske på det efterfølgende møde med Slagelse Kommune.

 

4. 4BY mødet

I samarbejde med Ole Qvortrup udarbejdes der dagsorden og program for mødet.

 

5. Messe 2024

Drøftelse af form og indhold for arrangementet.
Til mødet i september udarbejder arbejdsgruppen en mere detaljeret skitse for afholdelse af messen.

 

6. Høringssvar

Dialog om det indkomne høringsmateriale.
Ældrerådet bemærker de korte høringsfrister.

”Genbrugshjælpemidler”.
Ældrerådet fremsender høringssvar med bemærkninger.

”Valg af model for sikring af det frie valg vedr. praktisk hjælp og personlig pleje”.
I høringsmaterialet nævnes ”Fritvalgsbevis”. Ældrerådet ønsker en nærmere uddybning af dette. Forvaltningen fremsender svar pr. mail.
Ældrerådet fremsender høringssvar med bemærkninger.

”Vedtagelse af kvalitetsstandard for varigt botilbud jfr. Servicelovens §108 samt almen-boliglovens §105/servicelovens §85”.
Ældrerådet fremsender høringssvar med bemærkninger.

”Vedtagelse af kvalitetsstandard for midlertidigt botilbud, jfr. Servicelovens §107”.
Ældrerådet fremsender høringssvar med bemærkninger.

”Direktionens forslag til budget 2024-2027”.
Ældrerådet fremsender høringssvar med bemærkninger.

 


7. Siden sidst

Jette Aa. og Lene deltager i Region Ældrerådsmøde den 16. november 2023. De sørger selv for tilmelding.

Der tilmeldes 7 fra Ældrerådet til dialogmødet om budget 2024-27.

Der er møde 4. september 2023 med frivillige på Frivilligcentret. OBS tilmelding.

 

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendt.

 

2. Drøftelse af ansøgning vedr. Social- og Boligstyrelsens pulje til indretning af ældrevenlige byer.

Mathias Hornbæk deltog under dette punkt og orienterede om Social- og Boligstyrelsens ansøgningspulje.
Orienteringen gav anledning til dialog om boformer.

 

3. Orientering fra forvaltningen

Vicky Kim Andersen deltager og orienterer om:
Styrelsen for patientsikkerheds avisartikel om tilsyn. Der er ingen bekymring i Middelfart Kommune. Vores tilsyn ser rigtig fine ud og vi arbejder hele tiden på at højne kvaliteten.

Ny organisering på hjemmepleje og sygeplejeområdet. Vicky gennemgår slides vedr. organisationsændringen:

 • Formål
 • Fremtidens – nutidens ældreliv og et styrket sundhedsområde
 • Vi bygger broerne med glæde, kvalitet og fællesskab
 • Behov i grundlæggende principper
 • En involverende proces
 • Organisering: beslutningsgruppe, arbejdsgruppe, referencegruppe og interessenter
 • Velfærd på nye måder

Organiseringen giver en sammenrykning af hjemmeplejen og sygeplejen og der bygges videre på prøvehandlinger 1) Sygepleje/hjemmepleje, 2) Rengøringsruter og 3) Dokumentation.

 

4. Fællesmøde med TU/SSU vedr. ældreboliger/seniorboliger 2.10.23.

Mathias Hornbæk orienterede om programmet for mødet.
Gennemgang af Ældrerådets oplæg til mødet.

 

5. Messe 2024

Arbejdsgruppen holder løbende møder og er i proces med program for messen.

 

6. Mødedatoer 2024

Mødedatoerne for 2024 blev godkendt.

 

7. Høringssvar

Intet at bemærke.

 

8. Siden sidst

Ole og Erik har afholdt møde med repræsentant fra økonomiafd. og ledelsessekretariatet om Ældrerådets fremtidige tilskud

Ole har deltaget i mediekursus.

Vedtægter fra Aktivitetsrådene – punktet tages med til næste møde i Ældrerådet. Asta tager forinden kontakt til Kristian Lindegård Svendsen.

Erik orienterer om et beslutningsreferat fra Ældrecentret Fænøsund.

Gunnar orienterer om, at der den 4.9.23 blev afholdt et godt møde med foreninger på Frivilligcentret.

Jette orienterer om avisartikel om Kongshøj samt hun har deltaget i møde sammen med Jeanette Wraae ved Faglig Seniorer om Fremtidens Ældreliv.

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendt.

 

2. Orientering fra forvaltningen

Vicky Kim Andersen og Steen Koch deltager under dette punkt. Der orienteres om:

 • Storm/høj vandstand weekenden den 20.-22. oktober. Der var et godt samarbejde på tværs af forvaltninger.
 • Fremtidens Ældreliv: der gives status på Fremtidens Ældreliv. Der er fokus på ledelsesuge i uge 44. Der er kick-off til ledelsesugen fredag den 27.10.23 og ledelsesugen afsluttes med en fælles lederdag fredag den 3.11.23.
 • Pr. 1.1.2024 skifter Fænøsundvænget navn til: Havblik
 • Opsamling på mødet den 2.10.23 med Teknisk Udvalg og Social- og Sundhedsudvalget. Ældrerådet vil blive inddraget i de fremtidige processer vedr. fremtidens boligformer.
 • Samarbejde med regionen: Vicky viser film - pr. 1.11.2023 indføres et 72 timers behandlingsansvar på sygehusene. Det vil sige, at sygehusene har ansvar i 3 døgn efter udskrivelse. Det handler om at skabe tryghed for patienterne.
 • Hanne Bylov deltager vedr. Danmarkskortet og vejledning til fastsættelse af egenbetaling som er sendt i høring. Dialog om Danmarkskortet og hjemviste sager og omgørelser.

 

3. Aktivitetsråd

Kristian Lindegaard Svendsen deltager under dette punkt.
Kristian orienterer om aktivitetstilskud og vedtægter:
Alle aktivitetsråd får et årligt tilskud på 21.000 kr. Beløbet er uændret de sidste 3 år. Der er et ønske om forhøjelse af beløbet og forvaltningen vil fremsende ansøgning til Social- og Sundhedsudvalget om forhøjelse af beløbet.
Nye aktivitetsråd får samme beløb som øvrige aktivitetsråd.
Ældrerådet har et ønske om at vedtægterne er tilgængelig på Middelfart Kommunes hjemmeside. Dette er pt. ikke muligt. Kristian vil undersøge hvordan vedtægterne kan blive mere tilgængelige.
Kristian følger op på vedtægtens §3 stk. 4 om stemmeret og vender tilbage til Ældrerå-det.
Kristian indkalder til det årlige møde med aktivitetsrådene i 2024.

 

4. Seniorboliger

Dialog om boformer.
Ældrerådet ønsker at arbejde for mangfoldigheden og typer af boliger samt at blive inddraget i den fremtidige proces og overordnet planlægning af fremtidens boliger.

 

5. Messe 2024

Orientering fra arbejdsgruppen om status på programmet. Obs at arbejdsgruppen sender set up og tidsplan for messen til Vicky.

 

6. Høringssvar

Formanden fremsender høringssvar på Danmarkskortet og Middelfart Kommunes vejledning til fastsættelse af egenbetaling for ophold i botilbud.

Lene og Jette Aa. fremsender høringssvar på fremtidigt regionalt trafiksystem.

 

7. Siden sidst

Danske Ældreråd afholder ældrepolitisk konference ”Den kommunale velfærd kalder på nye løsninger og svære diskussioner” den 23. november 2023 i Vingsted Centret. Peter er tilmeldt. Hvis flere ønsker at deltage sørger de selv for tilmelding.

Hanne, Peter og Erik deltager i Danske Ældreråds temadag om ”Fremtidens boliger til ældre” den 30. oktober 2023 i Fredericia.

Asta orienterer om tre positive kvalitetsbesøg på Gelsted Plejehjem, Skovgade Plejehjem og Rehabiliteringscentret. Næste besøg er 1.11.23 på Kongshøj.

Erik orienterer om tilskuddet fra Middelfart Kommune.

Jette Aa. har været til møde i Elbo Køkkenet.

Jette E. deltager den 6.11.23 i evalueringsmøde om Kongshøjrådet.

Lene: Brenderup Aktivitetscenter afholder julemarked den 24.11.23.

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendt.

 

2. Ældrerådsvalg 2025

Katrine Kabza Andersen og Anne Hammershøj Beck deltager.
Orientering om notat vedr. fremmødevalg.
Pkt. tages på Ældrerådsmøde igen til januar 2024.
Derefter sendes materiale i høring, hvorefter sagen politisk behandles.

 

3. Temadrøftelse: kost og ernæring

Jakob Slot Schmidt orienterer om ny organisering af Kost og Ernæring – herunder:
Opgaven ” at skabe en organisering af kost- og ernæringsområdet, som er gearet til borgernes fremtidige behov i en tid med pressede økonomiske rammer”.
Vi bygger broerne: borgeren først, medarbejderfokus, organisatorisk fokus
Sikringsplanerne for 2023
Leve-Bo før og efter 1. oktober.
Den øvrige organisering.
Elbo køkkenet – levering til borgere i eget hjem
Anbefalinger til nutiden og fremtiden – 5 veje til en sundere alderdom med mere livsglæ-de for sårbare ældre i Danmark
Lokale tiltag omkring kost og ernæring

Ældrerådet har et ønske om at hjemmeboende har mulighed for at spise på plejehjemmene samt at varm mad om aftenen tages op igen.
Jakob tager det med tilbage til forvaltningen.

 

4. Orientering fra forvaltningen

Vicky Kim Andersen og Jakob Slot Schmidt orienterer om:

Friplejehjemmet – der er et godt samarbejde med den ny ledelse. Der har lige været et flot tilsyn uden bemærkninger på plejehjemmet. Der er udarbejdet fornyet samarbejdsaftale.

Gelsted Plejehjem – ny leder forventes ansat pr. 1.2.24.

Middelfart har været værtskommune for Sundhedsstyrelsens temadag om pårørende samarbejde.

Forvaltningen har modtaget midler fra puljen ”Implementerings- og læringsforløb i forebyggelse, håndtering og læring af voldsomme episoder i ældreplejen.”

Messe 2024: forvaltningen arbejder videre med de fremsendte punkter – temaerne er gode og forvaltningen vender tilbage i begyndelsen af det nye år.

Borgerrådgiver modtager få henvendelser på senior og sundhedsområdet.

Med hensyn til økonomien følger området målene for hvor vi skal ligge.

 

5. Fremtidens Ældreliv

Orientering givet på mødet fra kl. 11-12.
Ældrerådet ønsker en redegørelse over hvad udgiften er til en plejehjemsplads samt hvad udgiften er til en plejekrævende hjemmeboende borger. Forvaltningen vender tilbage med svar på dette.

 

6. Messe 2024

Arbejdsgruppen har afholdt møde og planlægning af messen er godt i gang.

 

7. Høringssvar

Intet at bemærke.

 

8. Siden sidst

Hanne og Ole deltager i februar 2024 i Danske Ældreråds møde i Fredericia.
Ole har deltaget i besøg på P.V. Tuxens Vej – Frivilligcentrets nye lokaler. Der af-tales besøg for hele Ældrerådet – Ole sender dato for besøget.
Lene og Jette Aa. har deltaget i Regions Ældrerådets møde med Fyn Bus. Godt møde og gik der fra med en masse ny viden.
Jette E., Peter, Lene og Jette Aa. har deltaget i møde om fremtidens ældre på Vingstedcentret.
Erik har deltaget i møde på Fuglsangcentret om boliger.

Hanne:
Tilmelding til nytårskur.

Peter:
Har deltaget i første bestyrelsesmøde i Danske Ældreråd.

Jette E.
Er inviteret til at tale om Fremtidens Ældreliv på Agerskov Kro den 4.3.25.

Erik:
Aktiviteten på Fænøsund har i 2023 modtaget 10.000 kr. i tilskud til aktiviteter/rekvisitter. Hvad med 2024 ?
Lejevilkår på plejehjemsboliger: Obs at plejehjemsboligen skal være tømt 7 dage efter bisættelsen.

Asta:
Har deltaget i stiftende generalforsamling i Aktivitetsrådet på Fænøsundvænget (1.1.24 Havblik).

Luk alle
Åben alle

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen godkendt.

 

2. Fastlæggelse af mødedatoer for 2022

Mødedatoer for 2022 godkendt:
24.02.22
24.03.22
28.04.22
19.05.22
23.06.22
25.08.22
22.09.22
27.10.22
24.11.22
15.12.22

 

3. Meddelelser fra forvaltningen

Irene Ravn Rossavik og Vicky Kim Andersen deltager under dette punkt.
Præsentation af Ældrerådet.
Der orienteres om følgende:

 • Seniorbofællesskaber – der er igangsat en større sektorplan. Kommunens bygningsmasse skal gennemgås. Der kigges på nye boligformer og man er opmærksom på seniorbofællesskaber. Emnet tages op på et senere møde i Ældrerådet. Ældrerådet vil blive orienteret løbende i processen.
 • Driften er meget presset. Medarbejderne knokler. Der er mange sygemeldinger og det er svært at få enderne til at nå sammen.
 • Rekrutteringsudfordringer – det er en stor udfordring at skaffe nok hænder til området. Der er sendt brev ud til de borgere som modtager hjælp om hvilken situation vi står i. Brevet er vedlagt referatet. Der kigges på mange forskellige løsninger for at få hænder nok til området. Der kigges bl.a. på fleksible ansættelser. Forvaltningen er i tæt samarbejde med FOA og Social- og Sundhedsskolen. Ældrerådet vil gerne formidle en hilsen og en stor anerkendelse til personalet på ældreområdet. Formanden vil tage kontakt til avisen med henblik på artikel i avisen.
 • Ældrerådet oplever, at det er svært at finde oplysninger på Middelfart Kommunes hjemmeside. Det aftales at kommunikationschef Rasmus Kjølby inviteres med til mødet i februar.
 • Irene orienterer om ny sundhedsreform og sundhedsklynger. Nye sundhedsklynger skal skabe bedre patientforløb og udvikling af det nære sundhedsvæsen. Ældrerådet vil blive holdt løbende orienteret.

 


4. Velfærdsaftalen – Fremtidens Ældreliv

Sten Koch Hansen deltager under dette punkt og deltager i Ældrerådets møder frem-over.
Steen giver orientering og status på ”Fremtidens Ældreliv”.
Ældrerådet er positive overfor ”Topmøder” med lokal involvering. Det er vigtigt, at de yderste kroge i kommunen også er involveret. Ligeledes er det vigtigt, at få de borgere der normalt aldrig deltager i arrangementer til at deltage i møderne. Der skal afholdes møder i både store og små forum.
Ældrerådet ønsker at fortsætte de kvartalsvise visionsmøder om ”Fremtidens Ældreliv”.
Datoer fremsendes til Ældrerådet.

 

5. Orientering om Sundhedshuset

Programleder Johanne Østerbye deltager under dette punkt.
Johanne Østerbye giver en opdatering på Sundhedshuset. Slides fra mødet og prospekt vedlægges referatet.

Efterfølgende dialog om Sundhedshuset hvor Ældrerådet kom med følgende input:

 • Vigtigt at Sundhedshuset er fremtidssikret
 • Vigtigt at processen ikke forhastes så slutresultatet bliver for ringe
 • Vigtigt at synergien og det tværfaglige samarbejde er optimal når flere faggrupper er samlet under samme tag
 • En stor udfordring er rehabiliteringspladser
 • Finansiering af projektet – se på alternative måder
 • Borgerinddragelse
 • Ældrerådets rolle i forhold til Sundhedshuset – hvordan kommer Ældrerådets input videre.

Derudover orienterede Johanne om Borgerteam.
Borgerteam har den 5.5.22 eksisteret i 2 år og deres kerneopgave er rehabilitering i eget hjem. Borgerteamet består af mange faggrupper:
Diætist, sygeplejersker, pædagoger, social- og sundhedsassistenter, ergoterapeuter og fysioterapeuter.
Borgerteamet tager udgangspunkt i hvordan borgeren har det og opretter mål for hvordan borgeren når til det ønskede slutresultat.

Det aftales, at Ældrerådet holdes løbende orienteret.

 

6. Evaluering af ældrerådsvalget

Punktet udsættes til mødet i februar.

 

7. Opfølgning på visionsdag

Ældrerådet har afholdt en visionsdag i januar måned på Tvillingegården.
Det var et godt møde og der var enighed om prioriteringerne. I visionsplanen er bl.a. følgende punkter:

 • Ønske om et godt samarbejde
 • Modtage information og ikke bede om information
 • Ønsker at blive inddraget
 • Mere synlighed bl.a. på hjemmeside
 • Ønsker at møde borgerne bl.a. ved store og mindre møder

Visionsplanen tages op igen om ca. 6 måneder.

 

8. Høring af lokalplanforslag 194, boliger ved Skrillingegården

Ældrerådet er positive overfor forslaget. Formanden fremsender høringssvar med bemærkninger.

 

9. Siden sidst

Ældrerådets medlemmer skal på introduktionskursus.

Ældrerådet har tidligere haft et tæt samarbejde med Sundhedsafdelingen og ønsker at dette samarbejde genoptages. Punktet tages op på næste møde.

Den 21.2.22 deltager Jette E. i møde i Velfærdspanelet.

Hanne foreslår, at der foretages gennemgang af vedtægter og forretningsorden. Punktet tages med på mødet i februar.

1. Underskrift af referat fra den 27. januar 2022

Referatet underskrevet.

 

2. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen godkendt.

 

3. Evaluering af ældrerådsvalget

Stabschef Steen Møller og teamleder Katrine Kabza Andersen deltog under dette punkt.
Katrine deltager, da hun fremover vil have ansvaret for bl.a. afholdelse af valg til Ældreråd.

Dialog om evaluering af Ældrerådsvalget. Ældrerådet kom med følgende input:

 • I evalueringen savner Ældrerådet sammenligning med andre kommuners valgdeltagelse ved fremmøde valg.
 • Ældrerådet ønsker vedtægterne ændret så det fremgår af vedtægterne, at der skal være fremmødevalg.
 • Ældrerådet har et ønske om at valg til Ældreråd afholdes samme dag som valg til kommune og region. Ældrerådet finder, at det praktisk muligt kan lade sig gøre at afholde valg samtidig med kommune- og regionrådsvalg.
 • Ældrerådet ønsker allerede nu dialog med Byrådet om den fremtidige valgproces.
  Steen Møller opdaterer notatet om evalueringen og sender til formanden. Punktet tages med på møde i marts 2022.

 

4. Fremtidens Ældreliv

Sten Koch Hansen, Ole Qvortrup Larsen og Christian Svendsen deltager under dette punkt.

 • Involvering af civilsamfund
  Der planlægges afholdt et ”stormøde” i slutningen af maj måned 2022. Derudover planlægges 4 lokale møder. Ældrerådet inviteres til planlægning af møderne. Sten Koch inviterer til planlægningsmøderne.
 • Ældrerådets visionsproces
  Arbejdet med visionsprocessen fortsætter og der er indkaldt til møder.
 • Kommunikation
  I den kommende tid vil kommunikationsindsatsen i forhold til Fremtidens Ældreliv blive intensiveret. Link til hjemmesiden kan ses her nedenfor, og indholdet vil blive udvidet i den kommende tid. Dels med oversigt over alle igangværende prøve-handlinger (ca. 12 fælles og 4 lokale spor for nuværende, men flere er på vej), og dels med mere om frivillighed og fællesskab. I forhold til sidstnævnte barsler vi bl.a. med udarbejdelsen af en slags føljeton, hvor man kan følger borgere, frivillige og konkrete handlinger / begivenheder. Vores frivillighedskonsulent Kristian Lindegaard Svendsen vil være en væsentlig del af det arbejde.

 

5. Gennemgang af hjemmeside

Kommunikationschef Rasmus Kjølby deltager under dette punkt.
Rasmus præsenterer hjemmesiden og fortæller om baggrunden for opbygning af hjemmesiden. Kommunikation har stort fokus på at tilpasse søgeord. Rasmus opfordrer til, at man kontakter kommunikation, hvis der er ting, der er svære at finde på hjemmesiden.
Der arbejdes pt. på, at der kommer virtuelle opslag under plejehjem.
Ældrerådet vil gerne være synlige i deres arbejde og vil derfor gerne have nyheder og de gode historier på hjemmesiden. Ældrerådet opfordres til at kontakte Rasmus og der i fællesskab findes ud af hvilket medie, der passer bedst til nyheden/den gode historie.

 

6. Samarbejde med Sundhedsafdelingen

Sundhedschef Jeanette Rokbøl deltager under dette punkt og orienterer om Sundhedsafdelingens arbejde.
Sundhedsafdelingen består af

 • Sundhed og træning
 • Sygepleje
 • Visitation og hjælpemidler
 • Borgerteam

Derudover er der regionale samarbejder med sygehuse og praktiserende læger.

Jeanette orienterer om Borgerteamets funktion:

 • Borgerteamet har eksisteret i 2 år
 • Mange forskellige faggrupper
 • Førstegangshenvendelser til visitation gives videre til Borgerteam som kører ud til borgere og kigger på helheden og ser hvad problemstillingen er. Efter 12 uger skal der være en afgørelse på hjælpen.
 • Forebyggende hjemmebesøg +75 år hører under borgerteamet

Dialog om vigtigheden af vedligeholdende træning.
Alle er enige om, at det er vigtigt med vedligeholdende træning, men den store udfordring er hvordan borgerne bliver motiveret til det.

Det aftales, at der holdes en visionsdag/inspirationsmøde, hvor emnerne er sundhed og vedligeholdende træning i seniorlivet. Jeanette er tovholder sammen med Sten Koch Hansen og indkalder til møde.

 

7. Meddelelser fra forvaltningen

Irene Ravn Rossavik deltager under dette punkt.
Irene orienterer om:

 • Opfølgning på henvendelse fra Elin Svendsen og Lilly Jørgensen til Byrådet januar 2022. Vicky og Sten Koch Hansen har afholdt møde med Elin og Lilly 23.2.22. Vicky vil efterfølgende være i dialog med Elin og Lilly.
 • For at sikre at borgerne får den hjælp, de er tildelt, har Byrådet i 1. halvår 2022 delegeret til forvaltningen at udmønte det politisk fastsatte serviceniveau på en mere tilpasset måde og med fastlæggelse af et minimumsserviceniveau. Mini-mumsserviceniveauet vil kunne bruges, hvis det bliver nødvendigt. Ældrerådet rejste kritik af ikke at være hørt i spørgsmålet om minimumsserviceniveauet inden det kom i Byrådet. Ældrerådet udtrykker stor bekymring, hvis det kommer til at ramme borgerne, men at de samtidig har tillid til og stor respekt for at med-arbejdere og ledelse, gør en stor indsats for at personaleudfordringerne ikke berører borgerne, og at medarbejdersituationen forhåbentligt snart normaliseres igen.
  Irene oplyser, at der intet er ændret endnu og at forvaltningen leverer det de skal. Det aftales, hvis der sker ændringer vil Ældrerådet blive indkaldt til et ekstraordinært møde og der vil blive mulighed for at afgive høringssvar.
 • Rekrutteringsudfordringer. I forbindelse med rekruttering af nye medarbejdere er der optaget en video af Vicky til de sociale medier. Denne video har givet mange gode henvendelser, som der arbejdes videre med. Derudover arbejdes der med hvordan den fremtidige rekruttering af personale til området skal være. Der er mange gode ideer i spil.
 • Arbejdet med Borgerrådgiver er i proces.

 

8. Gennemgang af vedtægter og forretningsorden

Punktet udsættes til næste møde.

 

9. Udpegning af medlem til kostrådet i Elbokøkkenet

Asta Pasgaard og Jette Aamand blev valgt.

 

10. Siden sidst

 • Jette Aa., Ole, Asta, Erik har den 23.2. samt Peter den 22.2. deltaget i en vellykket og inspirerende temadag med Danske Ældreråd.
 • Den 8.3.22 er formanden inviteret til dialogmøde med Danske Ældreråd.
 • Den 9. og 10. maj afholder Danske Ældreråd repræsentantskabsmøde og konference på Hotel Nyborg Strand. Tilmelding sendes til formanden senest med udgangen af uge 9.
 • Den 26.4.22 og 27.10.22 er formand og næstformand inviteret til møde med udvalgsformand Kaj Johansen, Irene Ravn Rossavik.
 • Regions Ældrerådet Syddanmark afholder årsmøde 22.3.22. Formand og næstformand deltager.
 • Formanden er interviewet til avisen.
 • Ældrerådet i Odense Kommune har sendt mail med ønsket om et samarbejde samt forslag til et fælles læserbrev. Ældrerådet i Middelfart takker ja til samarbejde, men ønsker ikke at tilslutte sig læserbrevet.
 • Ældrerådets visionsplan mangler finjustering. Ældrerådet aftaler at mødes 2 timer før deres ordinære møde den 24. marts.
 • Peter og Hanne deltager i indvielse af aktivitetshus i Aulby 25.2.22.
 • Jette har haft en opringning fra Danske Ældreråd vedr. Fremtidens Ældreliv i Middelfart Kommune.
 • Jette har ferie i uge 20 så Lene deltager i møde om visionsproces fremtidens ældreliv i stedet for Jette den 19.5.22.

1. Underskrift af referat fra mødet den 24. februar 2022

Referatet underskrevet.

 

2. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen godkendt med tilføjelse af et ekstra punkt:
Høring – Orientering om forslag til lokalplan nr. 211, for et vandværk i Middelfart og tilhørende kommuneplantillæg nr. 2

 

3. Tilsynsrapporter

Herdis Povlsgård deltager under dette punkt.
Jævnfør Servicelovens § 151 skal Byrådet en gang om året gennemføre uanmeldt tilsyn med kommunale og private plejehjem samt leverandører af hjemmepleje.
Formålet med tilsynene er at foretage en årlig systematisk opfølgning, om lovgivningen, det politiske vedtagne serviceniveau og de almene faglige standarder indenfor pleje, omsorg, praktisk hjælp og madservice bliver overholdt og efterlevet af leverandørerne.
Der tages udgangspunkt i Styrelsen for Patientsikkerheds målepunkter.

Ældrerådet er med på tilsynsbesøg og de har særligt fokus på trivsel blandt leder, med-arbejder, borger og pårørende.

Tilsynsrapporterne kommer i høring hos Ældrerådet og Handicaprådet hvorefter sagen bliver behandlet i Social- og Sundhedsudvalget.

Styrelsen for Patientsikkerhed kommer også på uanmeldt stikprøvekontrol.

Dialog om tilsynsrapporterne.

Formanden fremsender høringssvar med følgende bemærkninger:

 • Ældrerådet konkluderer at tilsynsrapporterne hovedsageligt er meget positive
 •  Tilsynsrapporterne er længe undervejs.
 •  Ønske om tilsyn på udearealer
 •  Ældrerådet anbefaler og ser værdi i at der arbejdes henimod faste teams i hjemmeplejen

Fra Ældrerådet deltager følgende i de kommende tilsynsbesøg:
Jette Aamand
Asta Pasgaard
Lene Glesner
Jette Erichsen
Hanne Lauritsen
Gunnar Lorentsen
Det er aftalt at tilsynsbesøgene starter kl. 9.00.

 

4. Evaluering af ældrerådsvalget

Ældrerådet godkender evalueringen med bemærkning om at ”fremmøde valg” videresendes til Byrådet til behandling.

 

5. Fremtidens Ældreliv

Sten Koch Hansen deltager under dette punkt.

Der afholdes stort fælles borgermøde 31. maj 2022. Derefter afholdes der lokale møder. Ældrerådet deltager i møderne og der vil være oplæg fra ledere og medarbejdere i forvaltningen.
Møderne annonceres bredt og alle opfordres til at tage en nabo, ven, familie m.m. med til møderne.
Ældrerådet vil blive indkaldt til sparringsmøde i forbindelse med forberedelse af møderne.

Sten giver status på arbejdet med Fremtidens Velfærd.

Sten foreslår, at medarbejdere på området inviteres til et Ældrerådsmøde og fortæller om hvordan de oplever at arbejdere med Fremtidens Velfærd.

Der er fokus på dokumentation. Der arbejdes bl.a. med arbejdsgange og genveje.

Sten opfordrer til at sprede budskabet om Fremtidens Velfærd. Han kommer gerne ud og informerer om Fremtidens Velfærd.

 


6. Meddelelser fra forvaltningen

Vicky Kim Andersen deltager under dette punkt.
Vicky orienterer om:

Vicky skal præsentere Senior og Velfærdsområdet for Social- og Sundhedsudvalget den 7.4.22. Vicky vil bruge videoindslag i præsentationen og vil gerne have en 2 min. video med Ole og Hanne til præsentation af samarbejdet med Ældrerådet.

Rekruttering og de udfordringer det indebærer. Vicky har modtaget mange gode respons på opslag på Facebook. Der arbejdes videre med henvendelserne.

Rikke Rytter Bjørn er ny på uddannelsesområdet. Hun skal bl.a. understøtte kollegerne i at fastholde nuværende medarbejdere og rekruttere nye kolleger. Der arbejdes med fleksible arbejdstider samt der kigges på faggrænser.

Pr. 1.4.22 hører hjælpemidler ind under Vickys område.

Alle ledere på Vickys område har været samlet til fællesmøde 21.3.22. Lederområdet har været præget af meget ustabilitet og man vil gerne nu ”rykke tættere sammen i bussen” og ”fordi vi altid har gjort ……..” skal vi så fortsætte med det ?. Der gives ny orientering i efteråret 2022 om hvordan det går på området.

Fremover deltager Vicky 1 time i Ældrerådsmøderne fra mødets start.

Peter spørger ind til ventetid på hjælpemiddelområdet – Vicky undersøger og vender tilbage.

 

7. Gennemgang af vedtægter og forretningsorden

Udsat.

 

8. Danske Ældreråd Repræsentantskabsmøde 2022 – forslag til vedtægtsændringer

Ingen bemærkninger til vedtægtsændringerne.

 

9. Høring – Orientering om forslag til lokalplan nr. 211, for et vandværk i Middelfart og tilhørende kommuneplantillæg nr. 2

Formanden fremsender høringssvar.

 

10. Siden sidst

 • Danske Ældreråd har afholdt dialogmøde om den nye ældrelov.
 • Der afholdes bevægelsesmøde 19.4.22 kl. 17.00-19.15. Ole, Asta, Hanne og Erik deltager.
 • Danske Ældreråd har afholdt kursus for formand/næstformand – Ole og Hanne deltog i kurset.
 • Ole og Hanne har deltaget i Regions Ældrerådets årsmøde.
 • Der skal afgives høringssvar vedr. den Blå Hal/Turbinehallen. Peter tager kontakt til forvaltningen, da Ældrerådet gerne vil inddrages.
 • Der afholdes et offentligt møde den 25.4.22 om den nye ældrelov med deltagelse af social- og ældreminister Astrid Krag.
 • At der til et kommende Ældrerådsmøde kommer repræsentant fra forvaltningen og fortæller om demensområdet.
 • Eva Iversen deltager i april mødet vedr. budget 2023.
 • Den 3.5.22 er Ole inviteret til at fortælle om Ældrerådets arbejde ved møde i Ak-tivitetshuset i Vejlby.

 

1. Underskrift af referat fra mødet den 24. marts 2022

Referatet underskrevet.

 

2. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendt.

 

3. Budgetønsker 2023

Økonomichef Eva Iversen deltager kl. 13.00

Eva Iversen orienterer om processen samt årshjulet i forbindelse med budgetlægning 2023.
Slides fra gennemgang vedlægges referatet.
Råd, nævn og bestyrelsesforpersoner inviteres til dialogmøde start juni 2022. Høringssvar skal afgives inden 2.9.2022, kl. 10.00.
Ældrerådet har mulighed for at sende ønsker til budget 2023 til Eva Iversen inden sommerferien 2022.

 

4. Orientering fra forvaltningen

Demenskoordinatorer kommer og hilser på samt orienterer om nye tiltag
Karen, Helen og Maria er demenskoordinatorer. Karen og Helen deltager og giver orientering om deres arbejde.

De orienterer bl.a. om:

 • Demensrejseholdet
 • Kolonihaven som benyttes om sommeren
 • Aktiviteter i Skovgade som benyttes om vinteren
 • Aktivitetsbusser - aktivitetsbusserne er det første tilbud der møder hjemmeboende borgere med demens.
 • Pårørendemøder
 • Demenskoordinatorerne vil gerne så tidligt som muligt ind i forløbet

Uge 19 er national demensuge. I år er der fokus på detailhandlen.

 

5. Ældrerådets økonomi v/kassereren

Kassereren orienterer om Ældrerådets økonomi.

6. Opfølgning på møde 26.4.22 med udvalgsformand, socialdirektør og ældrechef
Formand og næstformand deltog i mødet.

Emnerne var:

 • Sundhedshus
 • Bestyrelser på plejehjem – emnet tages op som en temadrøftelse i Ældrerådet
 • Ældrerådsvalg – ønske om fremmøde valg
 • Omgørelsesprocenter i klagesager – tages op på et kommende møde i Ældrerådet
 • Ventetid på hjælpemidler
 • Fremtidens ældreboliger - der kommer seminar hvor Ældrerådet inviteres til at deltage

 

7. Deltagelse i borgermøderne, Ældrerådets rolle?

Dialog om mødedatoerne.

 

8. Høringssvar

a) ”Den Blå Hal” og Turbinehallen
b) Køreplan 2022-2023
c) Trafikplan 2022-2025

a) Kræver ikke høringssvar
b) Ingen kommentarer
c) Formanden fremsender høringssvar

 

9. Siden sidst

Jette: efterlyser ideer til at spare tid ved dokumentation – tages med på næste møde i Ældrerådet.
Erik, Gunnar og Lene har afholdt møde vedr. samarbejde med foreninger – der inviteres til indledende møde 13.6., kl. 16-18.
Erik og Peter: Seniorboliger i fremtiden – bofællesskaber – de har kontakt til Regitze Tilma – der er indkaldt til møde.
Fyn Bus inviterer til møde hos Fyn Bus 4.5.22, kl. 10.00. Hanne og Erik deltager.

1. Rundvisning på Rudbækhøj

 

2. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen godkendt.

 

3. Præsentation af borgerrådgiver Lonnie Hansen – kl. 12.30

Præsentation af Middelfart Kommunes nye borgerrådgiver Lonnie Hansen. Lonnie er ansat 20 timer ugentlig – og træffes mandag, onsdag og torsdag efter forudgående aftale på KulturØen. Borgerrådgiverens opgave er bl.a. at bygge bro mellem borger og kommune.

 

4. Orientering fra forvaltningen

Vicky Kim Andersen orienterer fra forvaltningen:

Der vises videofilm. I videoen som er vist for Social- og Sundhedsudvalget præsenteres områderne:

 • Plejehjemsområdet
 • Hjælpemiddeldepotet
 • Uddannelse
 • Administrationen
 • Hjemmeplejen
 • Myndighed samt
 • Ældrerådet

Organisationsændringer: I forbindelse med omorganisering i Social- og Sundhedsforvaltningen er Vicky blevet Senior og Sundhedschef for ”Senior og Sundhed”.

Der vil fremover være en repræsentant fra Handicaprådet der deltager i tilsynsbesøg på plejehjem.

 

5. Fremtidens Ældreliv

Der er givet særskilt orientering samt drøftelse og dialog på visionsmøde fra kl. 10 – 12.
Ældrerådet ønsker løbende opdatering af fremdriften på projektet.

 

6. Ideer til at spare tid ved dokumentation

Fleksibilitet i overgangen fra dagcenter til plejehjem.
Samarbejde med idrætsforeninger så vi kan holde os friske og sunde.

 

7. Indledende budgetsnak

Afventer budgetoplæg.
OBS punkter fra visionsplanen der skal med i budgettet.
Tænke bredt med hensyn til budgetønsker.

 

8. Høringssvar

Intet at bemærke.

 

9. Siden sidst

Invitation til møde 8.6.22 vedr. budget 2023 – Ole, Hanne og Erik deltager.
Fælles møde med Langeland og Viborg Kommune til august – frikommuner – afholdes i Middelfart.

Seniorboliger/seniorbofællesskaber – Ole, Erik og Peter har afholdt møde 19.5.22 med Teknisk Udvalg vedr. kommunens strategi omkring seniorboliger.
Erik og Peter arbejder videre med seniorboliger/bofællesskaber. Borgermøde til efteråret.

Deltaget i Danske Ældreråds repræsentantskabsmøde med efterfølgende temadag.

 

10. Referat

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen godkendt.

 

2. Orientering fra forvaltningen

Vicky Kim Andersen deltager:
Vicky orienterer om:

 • Ankestyrelsen/omgørelsesprocenter – kommer på møde i Social- og Sundhedsudvalget til august. Derefter på møde i Ældrerådet.
 • Sundhedscenter: Begrundelsen for udsættelse af udbudsprocessen er aftalen om kommunernes økonomi for 2023 mellem Regeringen og Kommunernes Landsforening af 8. juni 2022. Aftalen betyder, at Middelfart Kommune skal genbesøge det samlede anlægsprogram. Der er budgetforhandlinger i august, og første og anden behandling strækker sig ind i oktober. Derfor sættes udbudsprocessen for nuværende i stå, men med forventning om at blive genoptaget med planlagte præsentations– og forhandlingsmøder midt oktober 2022, givet at politiske forhandlinger stadig peger på etablering af nyt Sundheds- og Frivillighedscenter. De planlagte præsentations- og forhandlingsmøder ligger i midten af oktober, og de relevante tilbudsgivere er sammen med bygherrerådgiver og politikere fra Middelfart indkaldt. Vi er rigtig kede af endnu engang at måtte udsætte processen, og glæder os til at kunne trække i arbejdstøjet senere på året.
 • I forbindelse med ny organisation i Social- og Sundhedsforvaltningen arbejdes der med samhørighed så borgeren modtager ens besked fra Middelfart kommune
 • at der på møderne i ældrerådet drøftes generelle forhold
 • at der kigges på arbejdsgange indenfor hjælpemiddelområdet

 

3. Fremtidens Ældreliv

Tina Havgaard og Steen Koch Hansen deltager.

Onsdag den 22.6.22 blev der offentliggjort en ny aftale om Fremtidens Ældreliv – forvaltningen afventer hvad det kommer til at betyde for Middelfart Kommune.

Forvaltningen har modtaget mange henvendelser hvor Middelfart Kommune bliver spurgt til råds om de erfaringer vi har gjort indtil nu om fremtidens ældreliv.

Et Fællesmøde med Ældrerådene i Viborg, Langeland og Middelfart Kommune er udsat. Viborg er ikke klar til fællesmøde endnu. Der afholdes møder på forvaltningsniveau – de tre kommuner er på forskellige steder i arbejdet med fremtidens ældreliv.

Forvaltningen havde virtuelt møde 22.6.22 med Langeland og Viborg. De tre kommuner deler gerne viden, da det skal komme borgerne til gode. De tre kommuner ønsker et ”leder til leder møde”, som er ved at blive sat op.

Ældrerådet foreslår, at bruge klimatopmødet til at synliggøre fremtidens ældreliv.

Dialog om hvor vi er nu i arbejdet med Fremtidens Ældreliv samt opsamling på deltagelse i Folkemødet på Bornholm.

Tina fortæller om evaluering af prøvehandling i hjemmeplejen i Nørre Aaby. Sygeplejersker møder ind sammen med hjemmeplejegruppen. Der er god respons og det har vist sig at være effektivt at de to faggrupper er begyndt at arbejde tættere sammen. Der har også været prøvehandling på dokumentation. Erfaringerne skal implementeres flere steder inden udgangen af december 2022.

Næste møde i velfærdspanelet afholdes på Tvillingegården.

Evt. borgermøde for 1 års dagen for fremtidens ældreliv afholdes 27. september.

 

4. Budget 2023

Hanne og Ole har deltaget i budgetmøde på Kulturøen, hvor der blev givet orientering om budget 2023.
Dialog om budget 2023.

Ønsker til budget 2023:
Pedeller på alle plejehjem.
Busordning til rådighed for alle plejehjem.
At der afsættes penge til PR.
1 aktivitetsmedarbejder på hvert plejehjem i stedet for ½ medarbejder.
Formanden sender budgetønskerne til økonomiafdelingen.

 

5. PR

Ældrerådet ønsker en aktivitetsliste over ældrerådets aktiviteter på hjemmesiden så borgerne har mulighed for at se hvad ældrerådet laver. Ældrerådet har et ønske om et ”indstik” i Melfar Posten. Ældrerådets medlemmer vil bl.a. i dette indstik hver især fortælle hvad de laver i Ældrerådet.
Ældrerådet ønsker flere artikler, billeder m.m. i eksempelvis Melfar Posten så der kan deles viden med borgerne. Ældrerådet ønsker, at der bliver skruet op for kommunikationsdelen. Folder om Middelfart Ældrerådet skal revideres og trykkes i en ny udgave. Der etableres kontakt til kommunikation.

 

6. Høringssvar

Brenderup Nord – ingen bemærkninger – formanden fremsender høringssvar.
Lokalplan Mejerivej – ingen bemærkning - formanden fremsender høringssvar.

 

7. Siden sidst

Der efterlyses emner til folkemøde i august – forslag: Boligsituation

Regnskab: Km opgørelse for første halvår sendes til kassereren.

Ældrerådet har aftalt ”Visionsmøde II” på Tvillingegården den 6. oktober 2022 kl. 9-12

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen godkendt.

 

2. Orientering om prøvehandling med fælles indmøde i Nørre Aaby

Tina Havgaard, Tine Agerbo Simonsen og Marianne Haugaard deltager.
Der bliver givet orientering om pilotprojekt ”sygeplejen tættere på plejen”.

Pilotprojektet har bl.a. givet:

 • At faggrupperne har bedre kendskab til hinandens arbejde.
 • At borgerne hurtigere får den korrekte hjælp.
 • Bedre relation ved at man mødes fysisk om morgenen.
 • Mindre forstyrrelser på telefon.

Ældrerådet er meget positive overfor prøvehandlingen, og ser det vil blive til stor gavn for såvel borger som personalet.

 

3. Orientering om uddannelsesområdet

Rikke Rytter Bjørn deltager
Udsat.

 

4. Ankestyrelsesstatistik

Ankestyrelsesstatistikken tages til efterretning. Ældrerådet glæder sig over den positive udvikling. Formanden fremsender høringssvar.

 

5. Tilsynspolitikken

Formanden fremsender høringssvar med bemærkninger.
Ældrerådet vil fortsat gerne være repræsenteret ved tilsyn på plejehjem. Ældrerådet ønsker også at deltage i hjemmeplejens tilsyn.

 

6. Orientering fra forvaltningen

Vicky Kim Andersen deltager under dette punkt og orienterer om følgende:

Gelsted Plejehjem har fået en isbar som indvies i dag den 25. august 2022. TV2 Fyn kommer forbi plejehjemmet og laver et indslag om indvielsen af den nye is-bar.

Til møde i Social- og Sundhedsudvalget i september måned 2022 har Vicky et punkt på dagsordenen om ”plejehjemsbestyrelser”. Efter den første drøftelse i Social- og Sundhedsudvalget vil Ældrerådet blive involveret. Ældrerådet er positive overfor at være partner i det og pointerer at det er vigtigt at det bliver arbejdet ordentligt igennem inden det sættes i gang.

 

7. Fremtidens Ældreliv

Punktet blev drøftet på ”Visionsmøde om Fremtidens Ældreliv” d.d. kl. 10-12.

 

8. Oplæg fra arbejdsgruppen vedr. seniorboliger

Arbejdsgruppen vedr. seniorboliger mødes snarest og udarbejder en langsigtet plan. Arbejdsgruppen vil forelægge deres plan for ældrerådet.
Der er afgivet høringssvar på boliger ved Adlerhusvej.
Arbejdsgruppen udarbejder oplæg til pressemeddelelse med udgangspunkt i høringssvaret.

 

9. Budget 2023

Dialog om budget 2023. Ældrerådet deltager i dialogmøde med Byrådet om budget 2023 den 7. september 2022. Formanden fremsender høringssvar.

 

10. Genoptagelse af visionsplanen

Punktet udsættes og drøftes på visionsmøde på Tvillingegården den 6.10.22.

 

11. Høringssvar

 • Husholdningsaffaldsregulativet
 • Lokalplan 208 for boliger ved Adlerhusvej
 • Lager ved Stengårdsvej
 • Budget 2023

 

12. Siden sidst

Deltagelse i Danske Ældreråds temamøde den 31.10.22 om sundhedsområdet i Danmark
Folkemøde på Kulturøen 15.9.22

 

13. Referat

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendt.

 

2. Orientering om budget 2023 v/Irene Ravn Rossavik

Irene Ravn Rossavik deltager under dette punkt.
Irene orienterer om budget 2023 herunder udvidelser og besparelser. Budgettet er førstebehandlet 19.9.22 og andenbehandles 10.10.22.
Dialog om budget 2023 herunder:

 • Dagcentre fortsætter som hidtil, hvilket Ældrerådet er meget positive overfor.
 • Madspild – der er fokus på området. Områdeleder for kost og ernæring skal holde oplæg for Byrådet om køkkenområdet. Ældrerådet vil efterfølgende blive orienteret.
 • Sygefravær – ledelsesindsatsen vil blive styrket i forbindelse med sygefravær. Der vil blive mere kontakt til medarbejder. Fokus på trivselsdelen, omsorg og nærvær. Det er et langt sejt træk inden vi er i mål.

Ældrerådet udtrykte fortsat bekymring, for om der er afsat nok midler til at håndtere fremtidens væsentligt flere ældre over 80 år, Ældrerådet opfordrer til at være på forkant, ved bl.a. at se på seniorbofællesskaber.

Ældrerådet tager orienteringen til efterretning.

 

3. Kommunikation – v/kommunikationschef Rasmus Kjølby

Dialog om kommunikationsmetoder så Ældrerådet kan blive mere synlige i deres arbejde.
Følgende muligheder drøftet:

 • Helside annonce i Melfar Posten
 • Facebook
 • Fast rubrik under ”Middelfart Kommune informerer”
 • Informationer på infoskærme ved bl.a. praktiserende læger/tandlæger
 • Folder
 • ”Mund til mund”
 • Messer

Ældrerådet vil drøfte indhold til folder på visionsmøde i oktober.

 

4. Udegrupper – orientering v/Lisbeth Flaskager

Lisbeth Flaskager deltager og orienterer om hjemmeplejeområdet og hverdagen i en hjemmeplejegruppe:
Området er for nylig blevet omorganiseret. Der er nu 2 grupper: 1 gruppe der dækker område Nørre Aaby og Ejby og 1 gruppe der dækker Middelfart og Strib.

Ledersiden er blevet styrket og opnormeret. Som noget nyt er der også ansat terapeu-ter i hjemmeplejen.
Området har som andre steder i sundhedsvæsenet rekrutteringsudfordringer.

Ældrerådet tager orienteringen til efterretning.

5. Status fra borgerrådgiver Lonnie Hansen
Lonnie Hansen orienterer om de mange forskelligartede opgaver, som hun bliver mødt med i det daglige arbejde.

Ældrerådet tager orienteringen til efterretning.

 

6. Orientering fra forvaltningen

Irene Ravn Rossavik deltager under dette punkt og orienterer om følgende:

 • Det nære sammenhængende sundhedsvæsen er under pres. Det skal kigges på det nationalt og KL er opmærksom på problemet.
 • Forvaltningen samarbejder med Den Sociale Kapitalfond. Det er hjælp i 3 år til bl.a. projekter.
 • Der arbejdes benhårdt på at få flyttet Kongshøj til bedre lokaler.
 • Ældrerådets høringssvar om tilsynspolitikken og ønske om at deltage i hjemmeplejens tilsynsbesøg.

 

7. Fremtidens Ældreliv

Steen Koch Hansen deltager under dette punkt.

Det er nu ved at være et år siden at Velfærdsaftalen – Fremtidens Ældreliv – blev underskrevet. Dette markeres med en artikel i Melfar Posten med bl.a. fortælling om de prøvehandlinger der har været.

 


8. Seniorbofællesskaber

Arbejdsgruppen vedr. boliger udarbejder oplæg til visionsmødet i oktober.

 

9. Høringssvar

Forslag til lokalplan nr. 215 boliger i Jernbanegade er modtaget i høring.
Arbejdsgruppen vedr. boliger kommer med udspil til høringssvar.

 

10. Siden sidst

Der er visionsdag den 6. oktober 2022, kl. 9.00 – 12.00 på Tvillingegården.

Tilmelding til Ældrepolitisk konference i Odense Congres Center onsdag den 16.11.22.

 

11. Referat

 

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendt.

 

2. Orientering fra forvaltningen

Vicky Kim Andersen deltager under dette punkt og orienterer om:

 • Friplejehjem og de bekymringshenvendelser forvaltningen har modtaget fra pårørende. Der er igangværende dialog med plejehjemmet og forvaltningen har været på tilsynsbesøg og der fuld fokus på plejehjemmet.
  Ældrerådet er uforstående over for, at de ikke tidligere er orienteret om henvendelsen. Forvaltningen lytter til at Ældrerådet kunne have ønsket orienteringen før, men at situationen også har indebåret noget af personalesagskarakter som nu er officiel med fratrædelsen af tidligere forstander.
  Orienteringen giver desuden anledning til spørgsmål fra Ældrerådet om hvad kutyme for tilsynsbesøg er? Vicky undersøger dette og vender tilbage til Ældrerådet.
  Ældrerådet tager orienteringen til efterretning.
 • Der har i forbindelse med igangværende valgkamp været besøg af Statsministeren på Egebo Plejehjem. Byrådsmedlem Jonas Rene Jensen som også stiller op til Folketinget har været på besøg på Plejehjemmet Kongshøj. Jonas Rene Jensen har efterfølgende sendt mail til borgmesteren, hvor han sender store roser til personalet.
 • Omorganisering i forvaltningen bærer stadig frugt. Man er ”rykket tættere sammen i bussen”. Der er gang i mange gode tiltag.
 • Jette E., Asta, Jette Aa og Lene har d.d. afholdt møde vedr. bus til plejehjem.
  Arbejdsgruppen forventer, at bussen bliver til glæde og gavn for alle plejehjem i kommunen.
 • Der er administrativt personale på alle plejehjem. Nogle af de administrativ dækker flere plejehjem.
 • Der arbejdes fortsat på at finde egnede lokaler til rehabiliteringen.
 • Varme/kolde hænder – Vicky oplyser, at i forbindelse med omorganiseringen er Sten Koch Hansen blevet ansat, men der er ikke blevet flere chefområder.
 • Prisudvikling på madordning – der arbejdes på at borgeren mærker det så lidt som muligt.

 

3. Orientering om uddannelsesområdet

Rikke Rytter deltager og orienterer om uddannelsesområdet og de udfordringer som de står overfor.
Oplægget vedlægges referatet.
Ældrerådet tager orienteringen til efterretning.

 

4. Prøvehandling WIPP365

Boe Trøigaard Hansen og Bente Mott Frandsen deltager og orienterer om ny tilgang til forebyggende hjemmebesøg.
Oplægget vedlægges referatet.
Ældrerådet tager orienteringen til efterretning.

 

5. Fremtidens Ældreliv

Sten Koch-Hansen deltager sammen med ny programleder Jeanett Wraae.
Der gives status på arbejdet med Fremtidens Ældreliv.

Jette E. orienterer om prøvehandling på Kongshøj. Arbejdsgruppen har et kommissorium klar vedr. ”Kongshøjråd”, som bliver et rådgivende organ. Rådet består af 1 medarbejder, 2 beboere, 2 pårørende, 1 repræsentant fra aktivitetsrådet og 1 repræsentant fra Ældrerådet. Prøvehandlingen har en prøveperiode på 1 år. Kommissoriet forelægges Ældrerådet.

 

6. Måltidsværter

Dialog om varm mad om aftenen og måltidsværter.
Der arbejdes videre med emnet og punktet tages med på et kommende Ældrerådsmøde.

 

7. Seniorboliger

Udvalgets oplæg til prioritering af det videre arbejde i seniorboligudvalget blev godkendt.

 

8. Aktivitetsråd

Udsat

 

9. Høringssvar

Formanden fremsender høringssvar på:
• Diabetesprodukter
• Lokalplan nr. 195 Vesterdal Efterskole
• Lokalplan 215 Boliger ved Jernbanegade

 

10. Siden sidst

Intet at bemærke.

 

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt med tilføjelse af nyt punkt 9: Borgermøde

 

2. Orientering fra forvaltningen

Sten Koch-Hansen orienterer om:

 • Opfølgning på spørgsmål om varsling af tilsynsbesøg. Tilsynsbesøg på plejehjem bliver varslet dagen før besøget.
 • Midler til annoncering herunder artikler/annoncer i Melfar Posten. Punktet tages med på december eller januar mødet. Kommunikationschef Rasmus Kjølby inviteres til at deltage.

 

3. Fremtidens Ældreliv

Jeanette Wraae orienterer om:
Jeanette er ved at danne sig et overblik over hvor langt vi er kommet med Fremtidens Ældreliv og i den forbindelse kigger hun på prøvehandlinger. Jeanette har bl.a kigget på prøvehandling vedr. hjælpemiddelområdet og prøvehandling om motion og fællesskaber. Derudover er Jeanette ved at udarbejde et oversigtskort så de igangsatte prøvehandlinger bliver mere overskuelige og viden kan blive delt til inspiration for alle.

Ældrerådet kommer med forslag til prøvehandlinger:
Der er et ønske fra de frivillige på plejehjem om at de må bruge køkkenerne udenfor åbningstiden. Jeanette opfordrer til at bringe spørgsmålet videre til Vicky Kim Andersen og Lisbet Lund-Jensen.
Overgang fra dagcenter til plejehjem – Jeanette oplyser, at der allerede ligger et forslag og vil undersøge hvor langt det er og opfordre at bringe spørgsmålet videre til Vicky Kim Andersen.
Ældrerådet tager orienteringen til efterretning.

 

4. Aktivitetsråd – udsat fra mødet den 27.10.22

Aktivitetsråd på plejehjem drøftet. Der efterlyses vedtægter for Aktivitetsråd.

 

5. Seniorboligudvalget

Arbejdsgruppen for seniorbofællesskaber kommer med et oplæg til Ældrerådet.

 

6. Mødedatoer 2023

Mødedatoer for 2023 godkendt:
Torsdag den 19. januar
Torsdag den 23. februar
Torsdag den 23. marts
Torsdag den 27. april
Torsdag den 25. maj
Torsdag den 22. juni
Torsdag den 24. august
Torsdag den 28. september
Torsdag den 26. oktober
Torsdag den 23. november
Torsdag den 14. december

 

7. Høringssvar

Intet at bemærke.

 

8. Siden sidst

Hanne refererede fra møde den 10. november 2022 med udvalgsformand/direktør og Ældrerådets formand/næstformand. På mødet blev følgende punkter vendt:

 • Fremmødevalg til Ældrerådsvalg – der ønskes vedtægtsændring. Erik og Ole udarbejder forslag til vedtægtsændring. Forslaget tages med på Ældrerådets møde i december.
 • Lokalplaner
 • Ældrerådet ønsker at modtage høringsmateriale i god tid
 • Bestyrelser på plejehjem
 • Nærhospital
 • Andelsboliger

Ældrerådet ønsker at folderen ”Ældrerådet i Middelfart Kommune” bliver revideret. Særlige fokuspunkter til ny folder:

 • Ny overskrift til folderen
 • Fremtidens Ældreliv
 • Medbestemmelse
 • Mad
 • Aktiviteter

Punktet om varm mad om aftenen tages med på Ældrerådets møde i december.

Jette orienterer fra Velfærdspanelets møde mandag den 21. november 2022.

Asta orienterer fra møde i Elbokøkkenets kostråd.

Ældrerådet ønsker igen at deltage i Regionsældrerådets møder. Næste møde er den 21. januar 2023.

Ældrerådet ønsker at blive repræsenteret i arbejdsgrupper vedr. planlægning af Nærhospital. Punktet tages med på Ældrerådets møde i december.

Erik og Ole har været til møde med kommunaldirektør og stabschef vedr. Ældrerådets økonomi. Udover driftstilskuddet er der yderligere en pulje på 75.000 kr. Ældrerådet skal udarbejde et budget for de 75.000 kr. og sende til stabschefen. Midlerne kan f.eks. bruges på messer og annoncering.

 

9. Borgermøde

Ældrerådet ønsker i samarbejde med Middelfart Kommune at afholde 4 borgermøder.
Der drøftes varighed, sted samt formidling af borgermøderne. Ældrerådet går i tænkeboks til næste møde, hvor punktet genoptages.

 

10. Referat

Luk alle
Åben alle

Deltagere: Ældrerådets medlemmer

Fraværende: Afbud fra Mogens Rasmussen Dagsorden:


1. Underskrift af referatet fra den 26. november 2020

Referatet blev godkendt med bemærkninger til punkt 3, 4, 7 og 10.

 

2. Godkendelse af dagsordenen

Dagsordenen blev godkendt.

 

3. Fra forvaltningen - meddelelser, herunder afrapportering om varm mad om af­tenen.

Social- og Sundhedsdirektør Irene Ravn Rossavik deltager og oplyser, at hun under Vicky Kim Andersens barsel vil deltage i Ældrerådets møder. 
Ole Qvortrup Larsen deltager under afrapportering om varm mad om aftenen.

Irene orienterer om:
Velfærdsaftalen - orientering om hvor langt vi er i processen. Det virtuelle møde den 2.2.21 ændres til møde på Rådhuset, hvor hele Ældrerådet vil deltage. Det aftales, at Velfærdsaften er et fast punkt på dagsordenen fremover.
COVID-19 - herunder smitteudbrud og status på vaccinationer. Der er ansat programchef, som sammen med Irene skal stå i spidsen for Velfærdsaftalen.

Ole Qvortrup Larsen fremlægger rapport om varm mad om aftenen. Derefter dialog om afrapporteringen samt processen der er foregået.
Det aftales, at afrapporteringen sendes i høring i Ældrerådet med en høringsperiode på
14 dage, hvorefter punktet genbehandles i Social- og Sundhedsudvalget. Ældrerådet aftaler at mødes til udarbejdelse af høringssvar den 11.2.21.
Punktet om varm mad om aftenen tages med på Ældrerådets møde i februar - blev af­ holdt 11. februar, svar afsendt den 16. februar.

 

4. Aftale om det videre forløb - delegerede - om valget til Danske Ældreråd

Formand og næstformand er delegerede til Danske Ældreråd . Ældrerådet bakker op om Peter Liltorps kandidatur til Danske Ældreråd.

 

5. Siden sidst

Det kommende valg til Ældreråd drøftes med stabschef Steen Møller på Ældrerådets kommende møde - blev afviklet 11. februar med ældrerådets valgudvalg.

Deltagere: Ældrerådets medlemmer
Fraværende: Henrik Lam


1. Underskrift af referatet fra den 28. januar 2021

Referat underskrevet

 

2. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

 


3. Valg til Ældrerådet
 Vedhæftet foreløbigt udkast til sagsfremstilling og tilhørende notat til byrådets behandling, som Steen Møller gennemgår på mødet.
 ÆR udtrykker tilfredshed med det udarbejdede materiale
 ÆR foreslår forskudt optælling ved afholdelse af valg samme dag
 Forventningen er at kommunikationsindsats påbegyndes primo april efter
møde i kommunalbestyrelsen
 Stabschef Steen Møller fortæller:
i. Byrådet er orienteret om den løbende dialog med Ældrerådet
ii. Byrådet vil gerne fastholde det digitale valg, embedsværket understøtter dette
iii. Øget indsats omkring kommunikation i forhold til valget
iv. Det er ikke økonomien, der er afgørende for gennemførsel af digitalt valg
v. Kommentarer fra ÆR: Ærgerlig at økonomi medvirker til at gøre
valg digitalt
vi. Spørgsmål om kommunikation => Kommunikationsindsatsen påbegyndes efter beslutning i Byråd primo april
vii. Forslag => ÆR bør arbejde videre mod fremmødevalg, hvor ÆR
medvirker til at finde ressourcer til tilforordnede – Steen svarer:
2 af 2
Det vil ikke være de tilforordnede, der er problemet – Det er det
meget, meget store forarbejde, der koster mange ressourcer
viii. Forslag => Valg til ÆR samme dag som kommunal-/regionalvalg
(optælling ikke samme dag) – Steen svarer: Embedsværket vil naturligvis loyalt arbejde for og med den løsning Kommunalbestyrelsen vælger
4. Meddelelser fra forvaltningen
 Irene orienterer om status på Covid-19 situationen
 Skovgade og Fænøsund, her revaccineres d. 5. marts
 Testindsats er opskaleret
 Der er indgået aftale med Falck om testindsats på skoler
 Vaccinationsprocent er på 90 % blandt medarbejdere
 Efter 15. marts er gruppen af +85 årige færdigvaccinerede
5. Velfærdsaftalen – status/drøftelse evt. høringssvar
 ÆR afklarer deltager(e) til velfærdspanelet og vender tilbage. Indstillingen er at Jette Erichsen deltager (Lene Glesner deltager, hvis Jette er
forhindret)
 Præsentation af deltagere i ÆR og af ny programchef Sten Kock-Hansen
 Irene orienterer:
 Sten er på rundtur på plejehjem og hjemmepleje i øjeblikket for at blive
klogere på området i Middelfart Kommune
 Borgerne er de centrale i den konkrete udmøntning af velfærdsaftalen
 Der orienteres om organisationsstrukturen under velfærdsaftalen, herunder Velfærdspanelet, hvor ÆR skal være repræsenteret
 Høringssvar udarbejdes i samarbejde med Viborg og Langeland Kommuner underskrevet på borgmesterniveau. ÆR orienteres efterfølgende
6. Evt. forslag til Budget 2022, herunder form og indhold af dialogmøder
 ÆR vil rette forespørgsel om tilførsel af kr. 4 mio. til gennemførsel af
varm mad om aftenen på kommunens plejehjem (opnormeret medarbejderstab)
 ÆR deltager gerne i dialogmøder, og deltager gerne fremover
7. Siden sidst
 10. maj er der repræsentantskabsmøde i Danske Ældreråd med regnskabsaflæggelse, regnskab, valg af formand, valg af bestyrelse – navn på
deltagere afklares
 Orientering fra Danske Ældreråd om økonomi efter et år med manglende
indtægter

Deltagere: Ældrerådets medlemmer
Fraværende: Mogens Rasmussen


1. Underskrift af referatet fra 25. februar

Underskrift

 

2. Godkendelse af dagsordenen

Dagsorden godkendt

 

3. Meddelelser fra forvaltningen

Kort orientering om ministerbesøg
Kort orientering om lederbesøg på udvalgsmøde

 

4. Velfærdsaftalen – status/ drøftelse

Positivt møde om velfærdsaftale tidligere.
Gensidig orientering mellem Jette som deltager i velfærdspanel og det øvrige ældreråd.
Overvejelser om videre orientering til andre ældreråd => f.eks. via kommunikation i forbindelse med konkrete initiativer.
Kommunikation fra Ældrerådet tænkes ind i den overordnede kommunikation omkring velfærdsaftalen.
Input fra Ældrerådet tjener til inspiration til politikere og embedsværk.

 

5. Forslag til lokalplan 205 – høring

Anbefales

 

6. Udbud af engangsmaterialer – høring

Anbefales - Ældrerådet læner sig op af ekspertvurdering

 

7. Regnskab 2020

Regnskab godkendes. Dialog med økonomi om midler for 2021, formanden kontakter økonomichef Eva
Iversen.

 

8. Siden sidst

A) Danske Ældreråd
- Peter, Inge, Flemming tilmeldt
- Øget kontingentindbetaling => støttes
- Flemming undersøger adgang til central mappe, to har redigeringsret, øvrige læseret

B) Aldersdiskriminering
- Henvendelse fra borger vedr. aldersdiskriminering pga. FDB krav til bestyrelsesmedlemmer som værende under 70 år
- Dertil: Lavere bonus til medlemmer uden apps, ekskluderende. Bemærkelsesværdigt også i lyset af demografisk sammensætning
- Opfordring til læserbrev => Ældrerådet må gerne nævnes som reference i forhold til læserbrevs indhold

Deltagere: Ældrerådets medlemmer
Fraværende:


1. Underskrift af referatet fra den 25. marts 2021

Referatet underskrevet.

 

2. Godkendelse af dagsordenen

Dagsordenen godkendt med tilføjelse af et nyt punkt 5: Magtanvendelse.

 

3. Meddelelser fra forvaltningen

Irene Ravn Rossavik deltager under dette punkt.

Irene orienterer om:

 • Alle plejehjem incl. friplejehjemmet er åbnet helt op. Irene undersøger om det samme er gældende for dagcentrene.
 • Der er Byrådsseminar mandag og tirsdag den 26. og 27. april 2021.
 • Plejehjemmene har ansat unge hvilket har været en stor succes. Mange af pigerne fortsætter som afløsere efter de er fyldt 18 år.
 • Spiseværter – Mariann Gaardbo Smith inviteres med til næste møde for at give en orientering.
 • Sygefravær
 • Lederbesøg på udvalgsmøderne. Leder fra de tre områder inviteres til at deltage i
  udvalgsmøderne:
  Marts måned: Seniorområdet
  April måned: Sundhedsområdet
  Maj måned: Socialområdet
 • Ministerbesøg på plejehjem

 


4. Forvaltningens omgørelsesprocenter for 2020 – høring

Orienteringen tages til efterretning.
Ældrerådet støtter tiltag så omgørelsesprocenterne bliver så lave som muligt.

 

5. Magtanvendelse

Orienteringen tages til efterretning.
Ældrerådet anerkender tiltag så der er så få magtanvendelser som muligt.

 

6. Tilsyn 2020 – høring

Herdis Povlsgaard og Pia Nørup Hansen deltager og orienterer om tilsyn 2020. Ældrerådet er positive over for rapporten og tager rapporten til efterretning. I 2021 foretages tilsynet med udgangspunkt i Ældretilsynets målepunkter. Ældrerådet anbefaler modellen for 2021. Der skal findes en form for Ældrerådets deltagelse i tilsynsbesøg 2021. Herdis Povlsgaard og Pia Nørup Hansen kommer med oplæg til mødet i maj.

 

7. Velfærdsaftalen

Steen Koch Hansen deltager under dette punkt og giver orientering om arbejdet med velfærdsaftalen.

 

8. Valget til Ældrerådet

Steen Møller og Rasmus Kjølby deltager under dette punkt.
Byrådet har besluttet at:

 • At Ældrerådsvalget gennemføres digitalt - med mulighed for brevstemmeafgivning for borgere uden NemID.
 • At afvikling af Ældrerådsvalget sker i en periode med afslutning 12. oktober 2021.
 • At der gives øget opmærksomhed på den kommunikative indsats i forbindelse med
  ældrerådsvalget.

Orientering givet – Ældrerådet tiltræder oplægget med enkelte ændringer. Rasmus gennemgår derefter kommunikationsplan samt pressemeddelelse.

 

9. Visioner og arbejdsgrupper – hvad nåede vi

Drøftelse og der aftales visionsmøde mandag den 17. maj 2021 kl. 10 – 12.

 


10. Siden sidst

Høringer:
Kommuneplan nr. 23 og forslag til lokalplan 206 tages til efterretning.
Ideer og synspunkter til planlægning af boliger ved Adlerhusvej tages til efterretning.
Forslag om nyt vandværk i Gelsted støttes.
Formanden fremsender høringssvar.

Deltagere: Ældrerådets medlemmer
Fraværende: Afbud fra Jette Erichsen

 

1. Underskrift af referatet fra den 22. april 2021

Referatet underskrevet.

 

2. Godkendelse af dagsordenen

Dagsordenen godkendt.

 

3. Meddelelser fra forvaltningen

Mariann Gaardbo Smith deltager under dettepunkt.

Orientering om måltidsværter m.m.:
Mariann orienterer om status på måltidværter. Punktet er ikke skrinlagt. Der kigges på nye veje for at få frivilligheden ind på plejehjemmene.

Midlerne til det gode ældreliv:
Mariann oplyser, at det både lokalt og på landsplan er en udfordring at få ansat sundhedspersonale. Der bliver gjort en stor indsats for at flere unge skal interesserer sig for området. I Middelfart Kommune har alle plejehjem ansat unge i eftermiddagstimerne og man håber ad den vej at de unge vil finde interesse for området og dermed søge ind på uddannelserne.

Derudover orienterer Mariann om:
Sommerpuljemidler som bl.a. er anvendt til:
- udflugter, sommerhustur, cirkus og fisketur.
- der er indkøbt flytbar storskærm som skal være en måned på hvert plejehjem, så beboerne bl.a. har mulighed for at se Matador m.m.
- VR-briller – Kongshøj har dem på prøve.

Mariann orienterer ligeledes om at der er afsat midler til teknologi på ældreområdet. Velfærdsteknologi skal bl.a. tænkes ind i uddannelsen til SSA. De fynske kommuner er gået sammen i en arbejdsgruppe så teknologi på ældreområdet tænkes ind i uddannelsen.

 

4. Velfærdsaftalen

Ole Qvortrup Larsen orienterer om status på Velfærdsaftalen:

Status er givet til Byrådet i forbindelse med Byrådsseminar slut april 2021. Arbejdsgruppen har afholdt møde med ministeriet. Det betyder meget, at der er en god og tæt dialog med ministeriet. Sten Kock-Hansen er pt. på turne i hjemmeplejen og på plejehjemmene for at tale med personalet på de forskellige enheder.

Første møde i Velfærdspanelet er afholdt. Notat fra mødet er sendt til Ældrerådet. Næste møde i Velfærdspanelet er den 25.10.21. Der er afsat 4 møder i 2022.

 

5. Valget til Ældrerådet

Dialog om det kommende valg til Ældreråd herunder de 3 informationsmøder i august samt indholdet til disse 3 møder.

 

6. Ældrerådet og tilsynsbesøg – oplæg til drøftelse

Herdis Povlsgaard deltager under dette punkt.
Ældrerådet har tidligere deltaget i uanmeldte tilsynsbesøg og vil gerne fortsætte med dette.
Forvaltningen vil gerne imødekomme dette ønske og fremsender tidspunkter for besøg til Ældrerådets repræsentanter på de enkelte plejehjem.

 

7. ”Glidende” overgang dagcenter/plejehjem

Henvendelse drøftet. Formanden tager kontakt til forvaltningen for endelig afklaring.

 

8. Kommuneplanen 21-23

Ældrerådet er positive overfor forslaget. Formanden fremsender høringssvar med bemærkninger.

 

9. Akutplanen for Regionen

Formanden for Regionsældrerådet har bedt om input til udtalelse.
Formanden fremsender svar til formanden for Regionsældrerådet.

 

10. Siden sidst

Opfølgning på møde i Føns 17.5.21. Ældrerådet godkender det fremsendte bilag
Henvendelse fra Fyens Stiftstidende om ”Hvem skal passe farmor ?” – der er møde på Fynske Mediehus torsdag den 3.6.21. Peter og Jette deltager.
Inge, Peter, Mogens og Flemming deltager i repræsentantskabsmøde i Danske Ældreråd.
Der er fra Ældrerådet et ønske om at Fællesskabskoordinator Birgitte Hjorth og Frivillighedskoordinator Kristian Lindegaard Svendsen deltager i et af de kommende møder i Ældrerådet.

Deltagere:

Ældrerådets medlemmer

 

Fraværende:

Afbud fra Ove Andersen

 

1. Underskrift af referatet fra den 27. maj 2021

Referatet underskrevet.

 

2. Godkendelse af dagsordenen

Dagsorden godkendt med tilføjelse af et nyt punkt 8: Høring af udbud af høretekniske hjælpemidler.

 

3. Ældrerådsvalg

Steen Møller deltager og giver status på forberedelserne til det kommende valg til Ældreråd.
Arbejdsgruppen har afholdt møde 14.6.21. Processen med fokus på ”valgmøderne” i august er startet.
Der sendes breve samt flyers ud til alle stemmeberettigede 3 uger før første møde i august.
Brev nr. 2 sendes når valget går i gang med information om stemmeprocedure.
Når valget starter er Stig Hulgaard klar til at hjælpe de borgere der måtte have behov for dette.
Der sendes en reminder ud 1 uge efter valgstart samt 2 dage før valghandling slutter.

 

4. Velfærdsaftalen

Sten Koch-Hansen deltager og orienterer om status på Velfærdsaftalen.
Ældrerådet finder det vigtigt, at Sten har været på rundtur til de enkelte plejehjem.
VIVE-evaluering: Der sendes spørgeskema til alle medarbejdere omkring 1.9.21. Spørgsmålene vil handle om det daglige arbejde: bl.a. indflydelse, kvalitet, tilfredshed, inddragelse, faglighed, regler og dokumentation,

 

5. Meddelelser fra forvaltningen

Irene Ravn Rossavik deltager og orienterer om:
• Ændringer i organisationsdiagram – organisationsdiagram uddeles på mødet.
• Projekt Sundhedshus behandles på Byrådsmøde 6.9.21 hvorefter udbudsproces starter.
• Tilbagemelding på spørgsmål fra ældrerådsmedlem.
• Rekrutteringsproblemer på seniorområdet.

Steen Møller:
• Introducerer og viser ny hjemmeside.
• Ældrerådet har tidligere spurgt om referater kan komme i Melfar Posten under Middelfart info. Steen oplyser, at dette ikke er muligt indenfor de givne rammer. Borgere henvises til at læse referatet på www.middelfart.dk

 

6. Lokalplanforslag 207 – høring

Ældrerådet anbefaler forslaget.
Formanden fremsender høringssvar.

 

7. Udbud af ortopædisk fodtøj – høring

Ældrerådet anbefaler forslaget.
Formanden fremsender høringssvar.

 

8. Udbud af høretekniske hjælpemidler – høring

Ældrerådet anbefaler forslaget.
Formanden fremsender høringssvar.

 

9. Siden sidst

• Inge og Flemming har deltaget i Årsmøde i Danske Ældreråd.
• Hanne Lauritsen overtager pladsen som kontaktperson til Gelsted Plejehjem efter Flemming Enevoldsen.

1. Underskrift af referatet fra den 24. juni 2021

Referatet underskrevet.

 

2. Godkendelse af dagsordenen

Dagsorden godkendt.

 

3. Ældrerådsvalget

Steen Møller deltager under dette punkt.
Der blev foretaget valg til valgbestyrelsen. Mogens Rasmussen og Ove Andersen blev valgt fra Ældrerådet. Anette Nørbo blev valgt fra administrationen.

Steen Møller orientererede om status på Ældrerådsvalget:

 • Stig Hulgård vil komme ud til de ældre, der har behov for hjælp til at stemme til Ældrerådsvalget.
 • Der har været god tilslutning til valgmøderne.
 • Sidste frist for opstilling til Ældrerådet er den 15. september 2021, kl. 12.00.
 • På mødet i december foretages evaluering af valg til Ældreråd.

 


4. Velfærdsaftalen

Sten Koch Hansen deltager under dette punkt. Sten orienterer om status på Velfærdsaftalen. Orienteringen tages til efterretning.

 

5. Meddelelser fra forvaltningen

Irene Ravn Rossavik deltager under dette punkt.
Irene orienterer om:

 • Budget 2022 – direktionens forslag til budget 2022 er sendt i høring. Der afholdes dialogmøde 7.9.21.
 • Hvordan sommeren er gået: der er fortsat rekrutteringsudfordringer. Der er stor fokus på rekrutteringsudfordringerne. Ledelse og medarbejdere har gjort et kæmpe stort stykke arbejde hen over sommeren for at få vagtplanerne til at gå op. Ældrerådet bakker op om arbejdet med rekrutteringsudfordringerne.
 • Corona – der er pt. et smitteudbrud på Gelsted Plejehjem.
 • Forvaltningen afholder 3 dage a 3 timer et ”Tak for dig” arrangement, hvor forvaltningen vil takke medarbejderne for den store indsats, de har ydet under Corona.
 • Fra næste møde er Vicky Kim Andersen tilbage fra barsel og deltager i møderne fremadrettet.

 

6. Ledelsesmodel i ældreplejen – orientering

Irene giver orientering om ny ledelsesmodel. Den nye ledelsesmodel afprøves i perioden 2021-2023.
Ældrerådet tager orienteringen til efterretning.

 

7. Ensomhedsindsats – fællesskabskoordinator

Frivillighedskonsulent Kristian Lindegaard Svendsen og fællesskabskoordinator Birgitte Hjorth deltog under dette punkt. Kristian og Birgitte orienterer om arbejdet med bekæmpelse/forebyggelse af ensomhed blandt hjemmeboende ældre.

 

8. Lokalplanforslag 209 – Sundheds- og Frivilligcenter – høring

Ældrerådet anbefaler forslaget. Formanden fremsender høringssvar.

 

9. Budget 2022 – høring

Direktionen har fremsendt forslag til ”Budget 2022” i høring. Formanden fremsender høringssvar med bemærkninger.

 

10. Siden sidst

 • Der afholdes dialogmøde om budget 2022 den 7.9.21, kl. 17.30. Ove og Henrik melder afbud.
 • Vingsted konference 25.10.21- afholdes i Nyborg. Peter, Lene, Inge, Henrik og Mogens deltager.
 • KL konference 21.9.21. Jette, Inge, Henrik og Hanne deltager.
 • Flemming og Inge deltager i formand/næstformandsmøde den 30.9.21.

1. Underskrift af referatet fra den 26. august 2021

Referatet underskrevet.

 

2. Godkendelse af dagsordenen

Dagsorden godkendt med bemærkning om nyt pkt. 6: Udbudsmateriale på stomipro-dukter – høring.

 

3. Ældrerådsvalget

Rasmus Kjølby deltager og orienterer om status på Ældrerådsvalget.
På Middelfart Kommunes hjemmeside er der en præsentation af de 26 kandidater.
På Facebook findes ligeledes en henvisning til de 26 kandidater.
Den 28.9.21 vil der blive offentliggjort en video om Ældrerådsvalgt.
Borgere der er stemmeberettiget vil modtage digital post om at ”nu begynder valget” samt to remindere om at stemme til Ældrerådsvalget.
Valgperioden løber fra den 28. september 2021 til og med den 12. oktober 2021.

 

4. Velfærdsaftalen

Sten Koch Hansen deltager under dette punkt.
Sten orienterer om status på Velfærdsaftalen:

 • Torsdag den 30. september 2021 tager Borgmesteren, formanden for Ældrerådet samt repræsentant fra FOA til København for at underskrive Velfærdsaftalen.
 • Der vil ske løbende udmeldinger om Velfærdsaftalen på hjemmesiden.
 • Byrådet vil blive orienteret om status på Velfærdsaftalen den 4.10.2021.

Orienteringen tages til efterretning.

 

5. Meddelelser fra forvaltningen

Mathias Hornbæk deltager under dette punkt og orienterer om:
Nøgletal på seniorområdet. Link til hjemmesiden:

Der var gennemgang af hjemmesiden samt dialog om statistik og nøgletal.

Videnscenter for værdig ældrepleje i Sundhedsstyrelsen har fremsendt spørgeskema-undersøgelse om kommunernes værdighedspolitikker. Undersøgelsen består af to spørgeskemaer: 1 til Ældrerådet og 1 til forvaltningen.
Gennemgang af forvaltningens og Ældrerådets svar til spørgeskemaundersøgelsen.

 

6. Udbudsmateriale på stomiprodukter - høring

Ældrerådet har ingen bemærkninger til forslaget. Formanden fremsender høringssvar.

 


7. Siden sidst

Jette, Hanne, Inge og Henrik har deltaget i KLs Ældrekonference ”Anderledes ældreliv” hvor punkterne:
Socialt udsatte ældre, ældre etniske minoriteter, ældre med handicap var på programmet.
Punkterne drøftes med Vicky Kim Andersen på Ældrerådets møde i oktober 2021.

Formanden deltager i ministerbesøg på Fænøsund Plejehjem den 27.9.21.
Inge deltager i Danske Ældreråds formandsmøde den 30.9.21
Ældrerådets møde i december ændres til tirsdag den 14. december 2021, kl. 10.00.

 

1. Underskrift af referatet fra den 23. september 2021

Referatet underskrevet.

 

2. Godkendelse af dagsordenen

Dagsordenen godkendt.

 

3. Ældrerådsvalget – efter valget

a) Evt. overleveringsforretning
Steen Møller deltager under dette punkt.
Steen Møller gennemgik en foreløbig evaluering af valget. Materiale omdelt på mødet. Det blev aftalt, at der på mødet i november foretages en mere uddybende evaluering af valget.
Det nye Ældreråd er indkaldt til konstituerende møde fredag den 26. november 2021, kl. 10.00 på Rådhuset.

Det blev besluttet, at anbefale lidt overlevering til det nye Ældreråd i form af et par centrale bestemmelser om ældrerådenes virke. Det drejer sig om Retssikkerhedslovens § 30-31 og 32.
Vejledning nr. 40 om Ældreråd, dateret 11.05.2011.
Ældrerådets seneste vedtægter.
Ældrerådets seneste forretningsorden.
Vejledning om høringspligt af 10. september 2014.
Formanden fremsender forslaget til stabschefen.

 

4. Velfærdsaftalen

Vicky Kim Andersen deltager under dette punkt.
Vicky gennemgår enkelte slides fra møde i Velfærdspanelet:
Fælles spor:

 • Trivsel og værdighed i eget hjem (satspulje-projekt)
 • Den varme mad på plejehjemmene
 • Koordineret indsats i borgerens eget hjem inkl. dokumentation
 • Koordineret indsats ved borgerens indgang til Middelfart Kommune (udskrevet fra sygehus)
 • Ny ledelsesorganisering i hjemmeplejen
 • Dokumentation (plejehjemsområdet)
 • Pårørendeinddragelse (plejehjemsområdet)
 • Unge under 18 år - rekruttering (plejehjemsområdet).

Der var efterfølgende dialog om Velfærdsaftalen.
Slides vedlægges referatet.

 

5. Meddelelser fra forvaltningen

a) Ældreliv/minoritetsgrupper
Vicky Kim Andersen deltager under dette punkt og orienterer om:

 • Omorganisering i hjemmeplejen
 • Julie Judge er blevet kst. områdeleder for plejehjemmene. Mariann Gaardbo Smith fortsætter i organisationen med andre opgaver.
 • Middelfart Kommune har søgt midler til faste teams i ældreplejen. Sundhedsstyrelsen har oprettet en pulje, hvor kommuner kan søge midler til at udvikle og afprøve nye måder til at skabe mere stabilitet og kontinuitet i pleje og omsorg af ældre.
 • Irene Ravn Rossavik vil fra januar 2022 deltage i de fremtidige møder i Ældrerå-det.

Derudover orienterer Vicky om ældreliv/minoritetsgrupper:

 • Der visiteres bredt til plejehjem – der ses ikke på etnicitet eller handicap.
 • Der kan være specielle udfordringer med borgere der har levet en anderledes liv – eks.vis har levet på landevejen og som kommer på plejehjem.
 • Plejehjemmene forsøger at have de rette kompetencer til de rette behov.

Dialog om der er nok frivillige og hvordan får vi flere frivillige til plejehjemmene.

Spørgsmålet om måltidsværter tages op igen.

 


6. Siden sidst

Ministerbesøg 27.9.21 på Fænøsund Plejehjem. I forbindelse med ministerbesøg blev Velfærdsaftalen underskrevet og turen til København blev dermed aflyst.

Flemming og Inge har 30.9.21 deltaget i formand/næstformandsmøde i Danske Ældreråd.

Julefrokost i Ældrerådet er aftalt til 14.12.21.

1. Underskrift af referatet fra den 28. oktober 2021

Referatet underskrevet

 

2. Godkendelse af dagsordenen

Dagsordenen godkendt.

 

3. Meddelelser fra forvaltningen

Senior og Velfærdschef Vicky Kim Andersen deltager under dette punkt.
Vicky orienterer om:

 • Måltidsværter – forvaltningen genoptager punktet i begyndelse af 2022.
 • Unge under 18 år – det har været en stor succes at ansætte unge under 18 år i eftermiddagstimerne. De unge har givet mange gode oplevelser til beboerne plejehjemmene – bl.a. har de spillet spil, læst højt fra aviser, hyggestunder med kaffe og de har set håndbold på TV. Det er vigtigt, at vi får de unge til at interessere sig for sundhedsområdet, da der pt. er store rekrutteringsproblemer. Vicky gennemgår hvad vi gør i Middelfart Kommune for at få de unge til at søge ind på ungdomsuddannelse og hvad vi gør for at beholde de +60 årige lidt læn-gere på arbejdsmarkedet.
 • Corona - forvaltningen afventer nyt vedr. de nye coronatiltag. Vicky giver tilba-gemelding til Ældrerådet, når der er nyt.

 


4. Velfærdsaftalen

På formiddagens møde fik Ældrerådet en status på projektet indtil nu og Ældrerådet fik udarbejdet en revideret liste over prioriteringer.

 

5. Ældrerådsvalget – evaluering

Stabschef Steen Møller samt konsulent Else Aldahl deltager under dette punkt.

Steen Møller gennemgår den fremsendte evaluering af ældrerådsvalget.

Ældrerådet har bemærkninger som de ønsker tilføjet notatet:

Under afsnittet ”Forberedelser og valgproces” ønsker Ældrerådet tilføjet: ”at Ældrerådet anbefalede fremmødevalg” i 2. sidste afsnit.

Derudover ønsker Ældrerådet at det fremgår af notatet, hvad det har kostet at afholde ældrerådsvalget.

Staben fremsender nyt udkast af evalueringen til Ældrerådet til deres møde den 14.12.21.

 

6. Siden sidst

Tilsyn på plejehjem er i gang.
Bilag der mangler at blive refunderet skal være Ove i hænde hurtigst muligt efter den 14.12.21.

Luk alle
Åben alle

Deltagere: Ældrerådets medlemmer
Fraværende: afbud fra Mogens Rasmussen, Ove Andersen og Henrik Lam1. Underskrift af referatet fra den 19. december 2019

Referatet underskrevet.

 

2. Godkendelse af dagsordenen

Dagsorden godkendt med tilføjelse af nyt pkt. 8: Visionsplan 2020

 

3. Fra forvaltningen – orientering

Kitt Lysen Pedersen deltager under dette punkt.
Kitt orienterer om:
- Udvalget behandler sag som ”Udmøntning af puljen til bekæmpelse af ensomhed” på mødet i februar 2020.
- Udvalget behandler sag om sagsbehandlingsfrister på mødet i februar 2020.
Forvaltningen har fremsendt værdighedspolitikken samt tilsyn i høring hos Ældrerådet, hvilket gav anledning til dialog om høringsprocesser.

 

4. Værdighedspolitik 2020 - høring

Ældrerådet bakker op om den reviderede værdighedspolitik. Formanden fremsender høringssvar.

 

5. Udlejning af kommunale lokaler – høring

Ældrerådet bakker op om forslaget. Formanden fremsender høringssvar.

 

6. Fra kassereren – orientering

Regnskab 2019 udleveres på mødet.
Regnskab 2019 tages til efterretning.

 

7. Årsberetning 2019

Årsberetning for 2019 godkendes.

 

8. Visionsplan 2020

Ældrerådet har afholdt visionsdag på Tvillingegården den 20. januar 2020. Jette fremsender opdateret visionspapir. Punktet tages med på mødet i februar 2020.

 

9. Siden sidst

- Danske Ældreråd afholder temadag i Fredericia den 2. marts 2020.
- Middelfart Kommune har inviteret til netværkskomsammen for puljeansøgere
- §18 og 79 den 6. februar 2020 fra kl. 16.30 – 17.30. Mødet afholdes på Rådhuset. Peter og Inge deltager. Formanden sørger for tilmelding.
- Der er modtaget invitation til møde med Vejle, Fredericia, Kolding og Middelfart, i Kolding den 17. marts 2020, kl. 9.30 – 15.30. Hanne, Inge og Lene deltager. Formanden sørger for tilmelding.
- Ove deltager i møder med faglig seniorer.
- Der har været en annonce i Melfar Posten om ændringer på Hjælpemiddelområdet. Annoncen var meget lille og kan være svær at finde for de borgere, der har brug for oplysningerne.
- Regions Ældrerådet afholder årsmøde 9. marts 2020.
- Lene oplyser, at processen med ansættelse af terapeuter er i gang. Der afholdes samtaler i uge 5.

Deltagere: Ældrerådets medlemmer
Fraværende: afbud fra Mogens Rasmussen

 

1. Underskrift af referatet fra den 23. januar 2020

Referatet underskrevet.

 

2. Godkendelse af dagsordenen

Dagsordenen godkendt.

 

3. Fra forvaltningen – orientering

Kitt Lysen Pedersen deltager under dette punkt.
Kitt orienterer om:
- Høringsmateriale, hvilket gav anledning til dialog om det fremsendte.
- Coronavirus – alarmberedskab m.m.
- Processen med ansættelse af 3 sagsbehandlende terapeuter er i gang
- Processen omkring ansættelse af Social- og Sundhedsdirektør er i gang. Ansøgningsfrist 26.2.2020 og første samtalerunde er 06.03.2020.
- Sundhedshus – der er koblet et firma på til udarbejdelse af råskitse til Byrådsseminar slut marts 2020.
- Nyt borgerteam går i luften 01.04.2020.

 

4. Risikobaseret tilsyn – høring

Ældrerådet bakker om det fremsendte. Formanden fremsender høringssvar med bemærkninger

 

5. Ældretilsyn på Rudbækshøj – høring

Ældrerådet bemærker, at manglende dokumentation er et gennemgående tema ved alle tilsyn.
Ældrerådet bakker op om det fremsendte. Formanden fremsender høringssvar.

 

6. Uanmeldt tilsyn – høring

a) Plejehjemmene
b) Hjemmeplejen
Ældrerådet bakker op om det fremsendte. Formanden fremsender høringssvar.

 

7. Indsats mod ensomme ældre – høring

Ældrerådet bakker op om det fremsendte. Formanden fremsender høringssvar.

 

8. Tilsynspolitikken for 2020 – høring

Ældrerådet bakker op om det fremsendte.
Formanden fremsender høringssvar.

 

9. Ophør udlejning af hjælpemidler – høring

Ældrerådet anbefaler det fremsendte. Formanden fremsender høringssvar med bemærkninger.

 

10. Visionsplan 2020

Visionsplanen gennemgået. Der blev fordelt arbejdsgrupper.

 

11.Siden sidst

- Jette orienterer om madprojektet.
- Jette er med i ansættelsesudvalget vedr. sagsbehandlende terapeuter.
- Flemming har deltaget i Middelfart Kommunes arrangement for nye 75-årige.
- Danske Ældreråd afholder årsmøde i Nyborg den 27. og 28. april 2020. Lene, Hanne, Jette og Henrik deltager begge dage. Inge og Ove deltager den 27. april og Peter deltager den 28. april. Der er afbud fra Flemming til begge dage.
- Flemming og Inge deltager i kaffemøde med udvalget den 12. marts 2020.
- Inge og Peter deltager i møde den 17. marts 2020, kl. 17.30 vedr. havnefronten.
- Ove orienterer om økonomien.
- Ole Ovortrup Larsen har inviteret til workshopdage den 11.3., 2.4., og 30.4. vedr. etablering af sundhedscenter. Flemming deltager.

Deltagere: Ældrerådets medlemmer
Fraværende:

 

1. Underskrift af referat fra sidste møde den 27. februar 2020

Referatet underskrevet.

 

2. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen godkendt.

 

3. Fra forvaltningen – orientering

Kst. Senior og Velfærdschef Jeanette Rokbøl deltager under dette punkt.
Jeanette orienterer om:
- Status på COVID-19. Sundhedsstyrelsens anbefalinger er fulgt meget nøje.
- Alt kører igen dog på nær aktiviteter og holdtræning.
- Personalet på plejehjemmene har ydet en meget stor indsats. Der har ikke været nogen smittede på plejehjemmene.
- På plejehjemmene er status lige nu, at der er tilladt besøg uden for og begrænset besøg indendørs.
- Klippekort har været sat på pause, men der er nu åbnet op for klippekort igen.
- Der er få hjemmeboende, der har fravalgt at få besøg af hjemmeplejen/hjemmehjælp under COVID-19.
- Ansættelse af unge under 18 år på plejehjemmene – Jeanette undersøger om det fortsætter i 2021.
- Måltidets venner fortsætter efter Corona.
- Der er vikardækning i sommerferien.
- Sagsbehandlingstider på hjælpemiddelområdet er steget. Der bliver kigget på området.
- Det er endnu uafklaret om dagcentre åbner for frivillige.
- Ansættelse af ny chef for senior og velfærd er i proces

 

4. Borgerteam/rehabilitering

Orientering givet. Jeanettes powerpoint fremsendes med referatet. Borgerteamet havde opstart 1.5.20 og har til huse på Fælleshåb. Et forløb med borgerteam kan max. vare 12 uger.

 

5. I gang igen – drøftelse

Opdatering af projekter som Ældrerådet er involveret:
Flemming deltager i arbejdsgruppe vedr. Sundhedshus – har ikke været indkaldt endnu
Peter/Inge deltager i havneprojekt. Projektet er pt udsat på ubestemt tid.
Lene/Peter deltager i projekt vedr. ensomme ældre. Kitt var tovholder. Fase 3 den afsluttende del mangler.
Jette: Måltidsværter/værtinder. Annonce er klar. Projektet afventer at plejehjemmene må få besøg ude fra.
Jette: Ansættelse af terapeuter er afsluttet
Hanne: Tryghedsboliger på Gelsted Plejehjem – er i gang – der mangler afklaring af praktiske ting.
Inge: Der har været afholdt 2 møder vedr. kvalitetsstandarder.
Lene/Jette: Projekt varm mad om aftenen. Det blev aftalt, at invitere Lisbet LundJensen med til næste møde.

 

6. Meget syg – orientering/drøftelse

Udsættes til næste møde.

 

7. Tilsyn Skovgade – orientering

Jeanette orienterer om tilsyn på Skovgade og hvilke tiltag der er foretaget.
Ældrerådet tager orienteringen til efterretning.

 

8. Valget til Ældrerådet – drøftelse

Dialog om valg til Ældrerådet i 2021 herunder:
- Digital valg eller fremmøde valg
- Vigtigt at vi gør opmærksom på ”os selv” og oplyse hvad vi står for og laver i Ældrerådet
- Hvordan får vi skabt interesse for Ældrerådet
- Vigtigt at hele kommunen geografisk er repræsenteret i Ældrerådet
- Valghandling

Formanden kontakter Staben vedr. valg til Ældrerådet 2021.
Punkt til næste møde: ”Hvad vil Ældrerådet bruge det kommende år til?”

 

9. Visionsplan 2020

Drøftelse af boliger til ældre.

 

10. Siden sidst

Inge/Mogens og Flemming deltager i ”Sæt i gang møde” i Brobyværk mandag den 29.6.20.
Ove orienterer om budgettet.

Deltagere: Ældrerådets medlemmer
Fraværende:1. Underskrift af referatet fra sidste møde, den 25. juni 2020

Referatet underskrevet.

 

2. Godkendelse af dagsordenen

Dagsordenen godkendt.
Inden der startes på de øvrige punkter er der præsentation af stabschef Steen Møller. Steen er tiltrådt som stabschef pr. 01.08.20.

 

3. Fra Forvaltningen, orientering og præsentation

Præsentation af ny Senior og Velfærdschef Vicky Kim Andersen. Vicky er startet pr. 1.8.20.
Afdelingsleder for Strategi og Udvikling Mathias Hornbæk orienterer om processen omkring det kommende Sundhedshus. Der uddeles prospekt ”Middelfart Sundhedscenter” til Ældrerådet. Der afholdes workshops den 7.9.20.
Vicky Kim Andersen orienterer om:
- Status på COVID-19 og den aktuelle situation omkring brug af mundbind.
- Status på varm mad om aftenen – pr. 1.9.20 startes der op på varm mad om aftenen igen. Der søges efter værter til varm mad om aftenen.
Pedelsituationen – der er tilknyttet en pedel til hvert plejehjem. Det er forskelligt hvor mange timer det enkelte plejehjem har. Der er fokus på området bl.a. hvordan timerne er fordelt til de enkelte plejehjem og hvordan pedellerne kan få det bedst mulige udgangspunkt for deres arbejde. Ældrerådet foreslår, at man evt. tænker arbejdskraft på tværs i kommunen. Ældrerådet vil blive holdt orienteret om pedelsituationen.
- Vedligeholdelse af udenomsarealer ved plejehjemmene. Der er stor forskel på hvordan arealerne bliver hold. Vicky kigger på området.
- Sekretærbistand på plejehjemmene – det er et område Vicky vil kigge på.

 

4. Budgetforslag 2021

Afdelingschef Eva Iversen deltager under dette punkt. Økonomiudvalget har sendt direktionens budgetforslag 2021 i høring. Der er høringsfrist 28.8.20. Eva Iversen gennemgår budgetforslaget indenfor Ældrerådets område. Formanden fremsender høringssvar. Ældrerådet støtter de overordnede betragtninger om kommunens økonomi.

 

5. Meget syg – drøftelse af forløb

Drøftet.

 

6. Rapport om omgørelsesprocenter

Maj Agerlund deltager under dette punkt.
Ældrerådet tager orienteringen til efterretning og støtter op om de foranstaltninger kommunen sætter i gang.

 

7. Forslag om mobil borgerservice

Der er stillet forslag om mobil borgerservice.
Der er erfaringer med mobil borgerservice fra Assens og Vejle. Hanne tager kontakt til Assens og Inge tager kontakt til Vejle for at høre om deres erfaringer. Punktet tages med til mødet i september 2020.

 

8. Visionsplanen 2020

Ingen bemærkninger.

 

9. Siden sidst

- 2.9.20, kl. 17.30 afholdes der dialogmøde om budget 2021 i Byrådssalen. Hele Ældrerådet deltager.
- Der nedsættes en arbejdsgruppe der skal arbejde med Valg 2021. Mogens, Lene og Flemming blev valgt til arbejdsgruppen.
- 6.10.20 afholder Danske Ældreråd temamøde på Park Hotel. Lene, Henrik, Jette, Inge, Peter, Mogens og Flemming deltager. Formanden tilmelder.
- Ældrerådet har modtaget invitation til kursus om pårørende samarbejde den 2.12.20. Kurset er desværre overtegnet.
- Flemming er inviteret til møde vedr. Sundhedshuset den 7.9.20
- 24.11.20 afholder Danske Ældreråd repræsentantskabsmøde og konference. Peter, Hanne, Inge og Flemming deltager.
- Tilsynsbesøg på plejehjem foretages i perioden september – december 2020.

Deltagere: Ældrerådets medlemmer
Fraværende:

 

1. Underskrift af referatet fra den 27. august 2020

Referatet underskrevet.

 

2. Godkendelse af dagsordenen

Dagsordenen godkendt med bemærkning om at punkt 6 udgår.

 

3. Fra Forvaltningen – meddelelser

Eva Iversen deltager i første del af dette punkt og orienterer om budgetforlig 2021 og hvilke fokuspunkter forligspartierne har lagt vægt på i forhandlingerne. Ældrerådet bemærker, at Ældrerådets høringssvar er fulgt i pæn grad.
Derefter orienterer Vicky Kim Andersen fra forvaltningen. Vicky orienterer om:
- Yderligere uddybning af budget 2021
- Høringsmateriale vedr. inkontinensbleer. Ældrerådet har modtaget høringsmaterialet samme dag som der holdes møde i Ældrerådet. Ældrerådet bemærker, at det er med meget kort varsel de modtager materialet. Ældrerådet afstår fra at give høringssvar.
- Rekruttering indenfor SOSU området. Der er fokus på området og man vil gerne gøre det attraktivt at søge job indenfor SOSU området.
- Aktivitetskoordinatorer – de har gjort en kæmpe forskel her under Corona.
- Nattevagt til Fænøsund og Fænøsundvænget – ansættelsesprocessen er i gang.
- Varm mad om aftenen – vi er tilbage som før Corona dog undtaget Egebo. Måltidsværter er endnu ikke fundet og i gang. Det er sat på pause under Corona.

 

4. Omsorg og nærhed i ældreplejen – puljeansøgning

Ældrerådet bakker op om, at der søges ”Pulje til at styrke omsorg og nærved i Ældreplejen”.
Ældrerådet ønsker orientering ved regnskabsaflæggelse i forbindelse med puljeansøgninger så Ældrerådet kan følge ansøgningen fra start til slut.

 

5. Udskrivning fra sygehus – orientering

Der er fokus på problemstillingen og Vicky holder Ældrerådet orienteret.

 

6. Fristelser i øjenhøjde – afrapportering

Udgår.

 

7. Forslag om mobil borgerservice

Punktet tages med på mødet i oktober 2020.
Hanne vil inden næste møde tage kontakt til Nyborg for at høre om deres erfaringer med mobil borgerservice.

 

8. Visionsplanen 2020

Mogens, Lene og Flemming er Ældrerådets repræsentanter i arbejdsgruppe vedr. valg til Ældrerådet i 2021.
Til Ældrerådets møde i oktober 2020 ønskes følgende to punkter på dagsordenen:
- Priser på plejehjemspladser
- Annoncering/orientering fra Ældrerådet i Melfar Posten

 

9. Siden sidst

- Flemming har deltaget i workshop om Sundhedshus. Projektet er i gang og der kommer flere workshops.
- Regionsældrerådet har inviteret til møde 20.10.20. Der kan deltage 2 repræsentanter fra hvert Ældreråd. Flemming og Henrik deltager fra Middelfart.
- Inge og Peter har deltaget i første møde vedr. havnelaboratoriet.

Deltagere: Ældrerådets medlemmer
Fraværende: Afbud fra Jette Erichsen

 

1. Underskrift af referatet fra den 24. september 2020

Referatet underskrevet.

 


2. Godkendelse af dagsordenen

Dagsordenen godkendt.

 


3. Fra Forvaltningen – meddelelser

Steen Møller fra Staben deltager og orienterer om det kommende Ældrerådsvalg. Derefter dialog om Ældrerådsvalg 2021. Steen deltager i Ældrerådsmøde i november, hvor Ældrerådsvalg 2021 kommer på dagsordenen som et punkt.
Vicky Kim Andersen orienterer om:
a) Forbrugte midler på klippekortene
b) Budgettet til ældrerådsvalget
c) Priser for ophold på plejehjem
Oplysningerne til a + b er taget til efterretning. Afventer yderligere oplysninger til punkt c.
Derudover orienterer Vicky Kim Andersen om:
- Middelfart Kommune er en af i alt syv kommuner der har indgået aftale med regeringen om frihed fra nationale regler og krav på seniorområdet. Forvaltningen afventer yderligere information efter 3. behandling i februar 2021.
- Sygeplejeklinikker – Vicky vender tilbage til Ældrerådet når hun har flere informationer. Ældrerådet finder, at det er vigtigt at huske yderområderne i forbindelse med placering af sygeplejeklinikker.
- Tilsyn på plejehjem er aflyst for i år.
- Ungarbejdere på plejehjem betragtes som ansatte og vi kan derfor godt rekruttere ungarbejdere til plejehjemmene. Forvaltningen har rådført sig med Styrelsen for Patientsikkerhed.

 

4. Evt. potentialer til flere sygeplejeklinikker

Ældrerådet ønsker orientering og dialog om emnet. Vicky vender tilbage til forvaltningen for yderligere data og baggrundsmateriale. Derefter tages punktet op igen.

 

5. Annoncering/orientering fra ældrerådet i Melfar Posten

Redaktionsudvalget der består af Jette, Lene og Mogens afholder møde og kommer tilbage til Ældrerådets med et oplæg. Dialog om hvilke emner det kunne være aktuelt at annoncere i Melfar Posten om.

 

6. Fristelser i øjenhøjde – afrapportering

Afsluttende rapport september 2020 er sendt til Ministeriet. Ældrerådet tager rapporten til efterretning.

 

7. Ekstrahøring af lokalplanforslag 197

Formanden fremsender høringssvar uden yderligere bemærkninger.

 

8. Forslag om mobil borgerservice

Et mindretal af rådet foreslår mobil borgerservice i en forsøgsperiode som et forslag til frikommune. Formanden sender forslag til Ældrerådet inden det videresendes til forvaltningen.

 

9. Visionsplanen 2020

Intet at bemærke.

 


10.Siden sidst

Formanden orienterer fra deltagelse i regionsmøde

Deltagere: Ældrerådets medlemmer
Fraværende:

 

1. Underskrift af referatet fra den 22. oktober 2020

Referatet underskrevet.

 

2. Godkendelse af dagsordenen

Dagsordenen godkendt.

 

3. Fra forvaltningen – meddelelser

a) Stabschef Steen Møller – valget.
Lene, Mogens og Flemming har inden møde i Ældrerådet afholdt møde om valg til Ældreråd 2021 med Steen Møller og Terkel Knudsen fra Staben. Grundet dette møde deltog Steen Møller ikke i selve mødet i Ældrerådet. Processen med Ældrerådsvalg 2021 er startet. Stabschef Steen Møller fremsender høringsnotat til ældrerådsmødet den 17.12.20, hvorefter det indgår i orienteringen til Byrådet.

 

4. Forslag om idebank

Ældretopmøde 2020 var startskuddet til et videre arbejde med at skabe en ny retning i ældreplejen herunder oprettelse af en idebank. Ældrerådet var positive overfor en idebank. Ældrechefen tager kontakt til Stabschefen for at høre i hvilket regi en idebank skal høre til.

 

5. Fra forvaltningen v/Senior og Velfærdschef

a) Hjælpemiddelområdet, status, behandlingsfrister etc.
Der er pt ingen venteliste på hjælpemiddelområdet.

b) Adgang til internet på plejehjem
Der arbejdes på, at der kommer internet på alle fælles arealer på plejehjemmene.

c) Andet
- Orientering om corona situationen på plejehjemmene. Forvaltningen er i tæt kontakt med Styrelsen for Patientsikkerhed. Der er mange gode forslag til hvordan man kan skabe en hyggelig december måned og jul for beboerne på plejehjemmene.
- VR briller – med VR-briller vil beboerne på plejehjemmene få mulighed for at komme på Bridgewalking, koncerter m.m. Afprøvning af VR-briller starter på Kongshøj. Når afprøvning af VR-briller er slut vil Ældrerådet modtage en orientering.
- Vicky går på barsel uge 51. Under Vickys barsel vil Mathias Hornbæk deltage i Ældrerådets møder.
- Det er pt. ikke muligt for Ældrerådet at deltage i tilsyn på plejehjem. Afventer yderligere information. Vicky vender tilbage.
- Julegudstjenester – der arbejdes på dette, da det er et stort ønske fra plejehjemsbeboernes side.
- Organisationsdiagram over Social- og Sundhedsforvaltningen udleveret på mødet.

 

6. Frikommunetanker – drøftelse

Drøftelse af frikommunetanken.

 

7. Indlæg Melfar Posten

Ældrerådet ønsker med et indlæg i Melfar Posten at fortælle om deres arbejde i Ældrerådet. Kommunikationsteamet vil være behjælpelig med layout. Input til indlæg i Melfar Posten sendes til arbejdsgruppen.

 

8. Lokalplanforslag 203 – høring

Ældrerådet bakker op om forslaget. Formanden fremsender høringssvar.

 

9. Fra kassereren – orientering

Orientering givet.

 


10.Visionsplanen

Der aftales visionsmøde 25. januar 2021, kl. 9.30 på Tvillingegården.

 

11.Siden sidst

Formanden orienterer om klagesag vedr. rengøring. Formaden er inviteret til møde 7.12.20 i forvaltningen om varm mad om aftenen. Ældrerådet deltager i webinar med Danske Ældreråd den 10.12.20.

Høringssvar

Her kan du læse Ældrerådets høringssvar.

2023:

Luk alle
Åben alle

Ældrerådet har behandlet tilsynsrapporterne fra Egebo, Rudbækshøj og Fænøsund plejehjem samt hjemmeplejen i Middelfart, Middelfart/Strib, Ejby og Nørre Aaby og kan udtale, at vi overordnet set finder dem tilfredsstillende.

Det er vigtigt for os, at beboerne er tilfredse med den pleje og omsorg, de får. Derudover konstaterer vi med tilfredshed, at der er fulgt op på anbefalinger fra forrige tilsyn. Vi kunne dog ønske os, at der var tidsplan for de anførte anbefalinger.

Fire ældrerådsmedlemmer har deltaget i tilsynet på Rudbækshøj og Fænøsund Plejehjem, og det undrer os, at det ikke fremgår af rapporterne. Det er også nyt for os, at der på Fænøsund er ansat køkkenpersonale i hvert hus, hvor maden tilberedes, hvilket skulle give mulighed for ønsker til menuen. Det lyder godt, men det var ikke det indtryk, ældrerådets tilsyn fik.

Venlig hilsen
Ældrerådet
Ole Juel Jakobsen

Vi har på et møde d. 19. januar 2023 behandlet forespørgslen i Ældrerådet, og kan meddele, at vi ikke har indsigelser mod ændringen.

Mvh

På Ældrerådets vegne

Ole Juel Jakobsen
Formand

 

Ældrerådet har behandlet forholdet på et møde d. 19. januar 2023

Ældrerådet har ingen bemærkninger til sagen.

Vi forventer dog at der bliver taget hensyn til boligejerne i området, så den større trafik der måtte komme i området, bliver løst på en forsvarlig måde.


På vegne af
Ældrerådet

Ole Juel Jakobsen
formand

Ældrerådet har på et møde d. 23. februar 2023 haft spørgsmålet på dagsorden.
Vi hilser en ændring velkommen, og finder det vigtigt at adgangen til stemmeafgivelse er så let som muligt, og at der forsat vil være mulighed for at stemme såvel på valgdagen som ved at afgive brevstemme.

På Ældrerådets vegne

Ole Juel Jakobsen
formand

Vi kan tilslutte os formål og mål med tilsynspolitikken. Materialet er fint og lettilgængeligt.

Vi ønsker: 
Da Ældrerådet har deltaget i tilsynet flere gange, er det naturligt, det bliver skrevet ind i ”Tilsynspolitikken”.

 

Med venlig hilsen

Ældrerådet

Kildesortering af tekstilaffald via bestillingsmodellen må ikke indeholde for mane "kiks", da det vil virke demotiverende for vore ældre. Skal de ældre, som modtager hjemmehjælp, afgive tid til sortering, bestilling osv. fra den primære og visiterede hjælp, så er det en forringelse af den ældres situation. I øvrigt, hvor mange ældre vil i det daglige have tekstilaffald? I forbindelse med flytning og evt. bo-rydning, skal regulativet naturligvis efterleves.

Sortering af affald i kolonihaver er relevant. Det er vores oplevelse at der allerede findes rammer for håndtering af affald i kolonihaveområderne, organiseret af de forskellige foreninger.

Forslag til anden afhentning: På baggrund af bestillingsmodel som anført omkring tekstilaffald, kunne det være ønskeligt at det også var muligt at få afhentet forskellige større emner. En havestol, en ituslået blomsterkrukke mv. Emner som fylder og som mange ældre ikke har nemt ved at få afleveret.

 

Ældrerådet i Middelfart

Tanken ved at så mange hjælpemidler som muligt bliver genbrugt er selvfølgelig tiltalende, så vidt det ikke går ud over borgeren.

Vi oplever et velfungerende hjælpemiddeldepot, som hurtige og smidige og anbefaler at samarbejdet med andre kommuner omkring mere specielle hjælpemidler fortsætter.

Pva. Ældrerådet

Ole Juel Jakobsen
formand

 

Ældrerådet har behandlet høringen vedrørende ”kvalitetsstandarder for varige botilbud."
Vi finder beskrivelsen fyldestgørende og har ikke yderligere bemærkninger.

Mvh

Ole Juel Jakobsen

Formand

Ældrerådet finder materialet god beskrevet og har ikke yderligere bemærkninger til tilbuddet.


Pva.

Ældrerådet

Ole Juel Jakobsen
Formand

Ældrerådet ser gerne, at der gives mulighed for valg af flere leverandører. Det vil sige, at Ældrerådet går ind for, at der mindst er to leverandører ud over kommunen.

Pva. Ældrerådet

Ole Juel Jakobsen
Formand

Ældrerådet kan støtte ideen om udvikling af bæredygtighed i Grobund Brenderup. Vi mener, at området - ligesom andre boligområder - skal have en grundejerforening.

Med venlig hilsen

Ældrerådet

Ældrerådet har ingen indsigelser.

 

Med venlig hilsen

Ældrerådet

Vi ser med tilfredshed at der fremover tages højde for udfordringerne med den demografiske udvikling på ældreområdet.

F.eks. gennem uddannelse og fastholdelse af SOSU-elever, hele området ser ind i betydelige udfordringer med at fastholde og skaffe medarbejdere i fremtiden. Vi opfordre til at alle medarbejdere tilbydes løbende uddannelse, til gavn for den fortsatte kvalitet, men vi tror også at efteruddannelse vil være fremmende for fastholdelse i jobbet.

De kendte udfordringerne kalder på handling, og vi er derfor også glade for det aftalte møde d. 2. oktober med SSU og TU om fremtidens boliger mm, vi håber at det kan blive et fælles skridt frem mod en fælles dialog, om hvordan udfordringerne håndteres bedst i fremtiden.

Vedr. Landsbyggefonden, vi opfordrer til at der bliver sat ekstra økonomi på i forhold til senior- ældre- og plejehjemsboliger, så vi kan leve op til kommunens mål og visioner?

Vi har noteret med tilfredshed at arbejdet med Nærhospital er i fremdrift.

Der bliver bemærket at der rundt om er meget nedslidt inventar, vi opfordre til at der bliver tilgodeset midler til fornyelser, hvor det måtte være nødvendigt.

Vi ser med tilfredshed at der bliver arbejdet på udskiftning af plejehjemsbusserne, og ser gerne at der bliver lavet rotation så de kommer flest mulige til gavn.

Vi har bemærket Kommunes vision:
”Middelfart kommune skal være et af Danmarks mest attraktive steder at leve, bo, arbejde og opleve.”
Og vi lægger også i det at vi skal være et af de bedste steder i Danmark at blive gamle….

Så vi ser frem til at vi i fællesskab kan foretager beslutninger og faktiske handlinger der fører os frem imod at blive et af Danmarks bedste steder at leve som gammel.

Med andre ord opfordrer vi Byrådet til at løfte ældreområdet højt op på dagsorden, som vi alle ser, så bliver en stører og stører del af borgerne ældre, og ja vi må håbe at den høje alder kommer til os alle og ikke mindst vores pårørende, det er byrådet har ansvaret for at vi handler i tide.

Vi ser frem til et fortsat godt samarbejde.


På vegne af ældrerådet

Ole Juel Jakobsen
formand

 

2022:

Luk alle
Åben alle

Høringssvar til lokalplanforslag 194, boliger ved Skrillingegården:

Middelfart Ældreråd har på et møde d. 27. januar 2022 taget stilling til forslaget.

Udvalget finder lokalplansforslaget interessant, og et aktiv for Middelfarts videre udvikling.

Vi ser gerne at der tænkes stor tilgængelighed, for alle, ind i projektet, f.eks. med elevatorer i etagebyggerierne, gode stisystemer til vandet og til byen.

Udvalget ser gerne at der overvejes, ældrevenlige boliger, herunder seniorbofælleskaber i området, det kunne også være et nyt fremtidigt plejehjem.

På vegne af Ældrerådet

Ole Juel Jakobsen
Formand

Høringsvar vedr. tilsynsrapporter:

Overordnet gode tilsyn.

Vi er glade for at der er lavet hurtig opfølgning og lagt planer for at udbedre, de kritiske punkter, vi oplever at der er en god og positiv dialog.

Vi ser frem til at blive orienteret om det videre arbejde, med at rette op på de påpegede punkter.

Vi vil gerne opfordre til at der bliver arbejdet i ”Faste teams ”, til gavn for borgerne og medarbejderne.

Vi oplever at udenoms arealerne, haveanlæg mm er af meget svingende kvalitet på de forskellige Plejehjem / institutioner , hvilket vi finder er kritisk for borgerne.

Vi opfordre til at vi modtager fremtidige Tilsynsrapporter hurtigere efter de er udarbejdet.

På Ældrerådets vegne

Ole Juel Jakobsen

 

Hørringsvar vedr. lokalplan nr. 211 for vandværk:

Vi har ingen kommentarer.

 

På vegne af Middelfart Ældreråd

Ole Juel Jakobsen

Høringssvar vedr. Trafikplan 2022 – 2025:

Middelfart Ældreråd tager planen til efterretning.

Vi vil dog meget opfordre til at nye boligområder som f.eks. i Skrillinge og i Strib, bliver tænkt ind fra starten.

 

På Ældrerådets vegne

Ole Juel Jakobsen

Vedr. orientering om magtanvendelser i Social- og Sundhedsforvaltningen 2021:

Ældrerådet takker for det fremsendte materiale og har fuld forståelse for det vanskelige arbejde personalet står overfor. Vi udtrykker vores anerkendelse af håndteringerne og indberetningerne.

Selvfølgelig er vi bekymrede over tilfælde som ikke er indenfor lovens rammer, og håber ikke at det kan henstilles til personalesituationen.

Vi håber ligeledes pårørende er medinddraget og informeret om de enkelte episoder, da vi ser flere og flere med demens, som er underlagt værgemål.

På vegne af Ældrerådet

Ole Juel Jakobsen

Ældrerådet ser positiv på forslaget, og har ikke pt. øvrige bemærkninger.

 

På vegne af Ældrerådet

Ole Juel Jakobsen
Formand

Vi forventer at der fortsat, fremadrettet bliver stillet fornøden tid til rådighed for borgere i eget hjem, med behov for hjemmehjælp og støtte, denne tid må ikke fragå øvrig tid til pleje rengøring mm.

Det er vigtigt at opgaven med affaldssortering og ikke mindst bortskaffelse af mad og husholdningsaffald, bliver foretaget løbende, og så ofte at der ikke opstår problemer med hygiejne og sundhedsproblemer i øvrigt.

Vi har tidligere deltaget i udvalgsarbejde på affaldsområdet, og undre os over at vi ikke i forbindelse med denne ændring ikke er blevet inddraget.

Vi hilser i øvrigt arbejdet med affald og genbrug velkommen, og glæder os over at der er fokus på klimaet, det er blot vigtigt at vore borgere med plejebehov ikke bliver tabere i denne sammenhæng.

På Ældrerådets vegne

Ole Juel Jakobsen
formand

Ældrerådet hilser med stor tilfredshed forslaget velkommen, idet rådet støtter op om og stærkt anbefaler, at området, jvf. § 4, efter hensigten skal danne ramme om et seniorbofællesskab med stort fokus på gode fællesarealer. Det er rådets indstilling, at der indarbejdes en tidshorisont fra start til slut på byggetid.

Rådet anbefaler desuden, at erhververen og bygherren til arealet optager forhandling med Privathospitalet Sano Middelfart, Adlerhusvej 28, der ejes af Gigtforeningen, om et samarbejde, så beboerne i Seniorbofællesskabet kan tilbydes at benytte nogle af Sanos faciliteter. Repræsentanter for Ældrerådet bidrager gerne til forhandlinger om en sådan aftale.

Endelig anbefaler vi, at Ældrerådet inddrages på et tidligere tidspunkt fremover.

Middelfart, den 25. august 2022
Middelfart kommunes Ældreråd

Vi tager oplægget til efterretning, uden yderligere kommentarer.

Mvh

Ældrerådet

Ole Juel Jakobsen
Formand

Middelfart d. 26. august 2022

Ældrerådet har følgende kommentarer til budget oplægget for 2023:

Vi anerkender de udfordringer som budgetforslaget er udarbejdet under, som afspejler sig i vore forventninger og kommentarer

Vi hilser med tilfredshed, at der er afsat midler til:

 • Genopretningen af sygeplejen
 • Indkøb af busser til Plejehjem (til fælles brug på alle plejehjem)
 • Vedligeholdelsespulje, som vi forventer kan omfatte rådets ønsker om at højne standarden på udearealerne ved vore plejehjem, som i dag opleves noget forskelligt.

Derimod er vi i ældrerådet bekymrede for nedenstående besparelser og tilbageførelser på ældreområdet og velfærdsområdet:

 • Tilpasning og en yderligere tilpasning på forebyggelsesområdet, da det i vores optik vil føre til øgede plejeudgifter hen ad vejen.
 • Tilpasning på Social og Sundhedsforvaltningens samlede budgetramme, som vi læser også vil ramme ældreområdet.
 • Tilbageførsel af prisfremskrivning
 • Tilbagetrækning af Bedre bemanding af ældreplejen.
 • Vi har foreslået at der skal være mindst 1 aktivitetsmedarbejder på hvert plejehjem, syntes ikke at være medtaget.

Vedrørende overvejelser om omlægning af dagscenterområdet på Senior og Velfærd:
Ved en sammenlægning i Brenderup , bør følgende overvejes

 • Det er nødvendigt med mere plads – flere rum – inddrage de kommunale lejligheder, som er i tilknytning til Dagcentret, mange af brugerne føler sig utrygge i store grupper.
 • Flere toiletter
 • Transporttiden må ikke overstige 1 time, transporten kunne nytænkes: personalet kunne hente de demente borgere i eget hjem, det ville give en god start på dagen.

Vi har en fælles opgave i at håndtere den fremtidige udvikling med væsentligt flere ældre, vi finder det vigtigt at være på forkant med planlægningen, f.eks. med planer for gode seniorbolig fællesskaber, et arbejde vi også gerne er en del af.


Vi ser frem til den videre dialog.

På vegne af Middelfart Ældreråd

Ole Juel Jakobsen
formand

Vi hilser den positive udvikling velkommen, og tager ellers orienteringen til efterretning.


Mvh

Middelfart ældreråd

Ole Juel Jakobsen
Formand

Middelfart d. 26. august 2022

2021:

Ældrerådet behandlede ovennævnte på møde den 23. september. Vi tager materialet til efterretning med følgende bemærkning:

Rådets medlemmer besidder ingen fagspecifik viden på området, men vi har noteret os med tilfredshed, at der er tale om et samarbejde mellem 7 kommuner, og at der har været brugerrepræsentation i forbindelse udarbejdelsen af materialet.

Begge dele finder vi positivt og betryggende.

Venlig hilsen
Ældrerådet
v./ Flemming Enevoldsen

Ældrerådet støtter de overordnede betragtninger i forslaget om såvel Middelfart som Trekantsområdet.
Som det fremgår af materialet, er der tale om visioner, visioner som vi gerne vil bakke op om.

Vi har valgt et enkelt område for lidt uddybende kommentarer, nemlig småbyerne og deres opland. Det er rigtig fint at sikre jord til bebyggelse for detailhandelen, hvis eksistens er af afgørende betydning for se små samfund.

Ofte er denne del af detailhandelen imidlertid drevet af store landsdækkende koncerner, hvis interesse for disse lokalområder ikke nødvendigvis deles med kommunen. Der bliver ikke bygget noget, snarere lukket – og der dukker ikke enkeltmandsvirksomheder op i stedet.

Umiddelbart kan kommunen vel ikke gøre så meget ved dette ”misforhold” – og så måske alligevel. Man kan sørge for en god, læs forbedret, infrastruktur. Og man kan måske også støtte, hjælpe ved evt. ønsker om andre driftsformer end de gængse. Modellen fra genbrugsbutikkerne var måske værd at kigge på.

Vi finder det positivt, at der har været afholdt borgermøder om forslaget, så alt i alt anbefaler vi Forslaget til Lokalplan 21 – 33

Ældrerådet har på møde den 22. april behandlet rapporterne for de årlige tilsyn på ovennævnte områder og skal udtale, at vi finder det meget tilfredsstillende at opnå en score på 4 eller 5 på de fleste parametre - ud af 5 mulige.

”Smertensbarnet” er som tidligere dokumentationen – vi støtter og opfordrer til stadig at have fokus på området.

Det bliver spændende, hvad frikommuneprojektet fører med sig i denne sammenhæng.
Vi finder det positivt, at tilsynene er gennemført stort set af de samme personer – borger for en vis ensartethed.

Alt i alt har årets tilsynsrunde været positiv

PS. Sammen med tilsynsrapporterne fik vi også dispositionen for indeværende års tilsyn – den anbefaler vi – også gerne med en gentagelse af forsøget fra 2019, hvor ældrerådet var repræsenteret

Ældrerådet har på møde den 22. april behandlet rapporten om kommunens omgørelsesprocenter for 2020 og skal udtale opbakning til det overordnede formål med rapporten at sikre politisk fokus og ansvar på kvaliteten af sagsbehandlingen i kommunen.

Vi finder rapporten tilfredsstillende i forhold til landsgennemsnittet med en bemærkning om, at vi støtter alle tiltag, der går i retning af at få så lav en omgørelsesprocent som muligt.

Ældrerådet har på møde den 22. april behandlet ovennævnte rapport og skal udtale flg.:

Ældrerådet bakker op om det overordnede formål med rapporten, at kommunalbestyrelsen en gang om året skal forholde sig til en redegørelse på området.

Der er tale om et meget fyldigt/ grundigt materiale, hvoraf det bl.a. fremgår, at nogle forholdsvis få tegner sig for en stor del af brugen af magtanvendelse.

Vi tager rapporten til efterretning med en bemærkning om, at vi støtter alle tiltag, der går i retning af mindst mulig magtanvendelse.

Høringssvar vedr. forslag til lokalplan 204 – teglværksgrunden i Ejby:

På vegne af ældrerådet fremsender jeg hermed høringssvar vedr. ovennævnte. Vi finder det positivt, at en vedtagelse af planen vil åbne for, at der kan bygges boliger på grunden jvnf. beskrivelsen i forslaget.

Vi har særligt noteret os områdets beliggenhed i forhold til indkøbs- og transportmuligheder inden for rimelig gå-afstand. Ikke mindst derfor bliver området sikkert attraktivt, også for nogle af vore interessenter.

Vi anbefaler forslaget.

Venlig hilsen

Flemming Enevoldsen
Ældrerådet

PS. Grundet Coronasituationen er nærværende svar udarbejdet administrativt af formanden. Rådets medlemmer har haft det til gennemsyn

Høringssvar vedr. forslag til lokalplan 200 m.m.:

Ældrerådet har på møde den 11. februar behandlet forslaget til lokalplan 200 med tilhørende kommuneplantillæg 19.

Forslaget omhandler mulighed for udvidelse af butiks- og parkeringsareal ved Aldi.

Idet vi forudsætter, at der er clearet af med berørte/ relevante naboer anbefaler vi forslaget.


Venlig hilsen

Ældrerådet
v./ Flemming Enevoldsen

Høringssvar vedr. lokalplan 205:

Ældrerådet har på møde den 25. marts behandlet forslaget til lokalplan 205 og tillæg nr. 22 til Kommuneplanen.

Vi besluttede at anbefale forslaget.


Venlig hilsen

Ældrerådet
v./ Flemming Enevoldsen

Høringssvar vedr. velfærdsaftalen:

Ældrerådet har dags dato behandlet forslaget til lov om velfærdsaftalerne og skal udtale, at vi tager forslaget til efterretning med en bemærkning om, at vi finder det meget tilfredsstillende, at der udarbejdes høringssvar i samarbejde med Viborg og Langeland kommuner, underskrevet på borgmesterniveau.


Venlig hilsen

Ældrerådet
v./ Flemming Enevoldsen

Høringssvar vedr. udbud af genbrugshjælpemidler:

Ældrerådet har på møde den 25. marts behandlet udbudsmaterialet om genbrugshjælpemidler gennem SKI.

Det er et meget omfattende materiale.

Vi har noteret os, at det er blevet til gennem et omfattende samarbejde til flere sider, herunder inddragelse af ca. 30 særligt sagkyndige.

På den baggrund anbefaler vi materialet uden yderligere kommentarer.

 

Venlig hilsen

Ældrerådet
v./ Flemming Enevoldsen

2020:

Høringssvar vedr. lokalplan 203 og kommuneplantillæg 18:

Ældrerådet har på møde den 26. november behandlet ovenstående forslag og skal udtale flg. Det fremgår af materialet, at der er stigende børnetal i området, hvilket betyder et stigende behov for en institution som den skitserede. Vi synes, det er fint, at der kan bygges i to plan, hvilket passer godt ind i nærområdet. Vi anbefaler også den foreslåede adgangsvej via Hyllehøjvej.

Alt i alt hermed ældrerådets høringssvar i forhold til lokalplan 203 med kommuneplantillæg 18.

 

Venlig hilsen

Ældrerådet
v./ Flemming Enevoldsen

Høringssvar vedr. lokalplanforslag 197 – ekstrahøring:

Ældrerådet har behandlet ovennævnte forslag.

I forhold til det oprindelige forslag er området blevet terrænreguleret. Forslaget falder stadig fint i tråd med kommunens overordnede politik om at mindske CO2 udslippet, og det fremgår, at relevante love og regler overholdes, ligesom der ved beplantning og lignende tiltag er taget visuelle og andre hensyn til omgivelserne.

På den baggrund kan vi gentage vores tidligere anbefaling af projektet.

 

Venlig hilsen

Ældrerådet
v./ Flemming Enevoldsen

Høringssvar vedr. Direktionens forslag til budget 2021:

Ældrerådet har på møde den 27. august behandlet forslaget til budget 2021 og skal udtale støtte til de overordnede målsætninger, herunder en robust økonomi i balance etc.

For så vidt angår Social- og Sundhedsudvalget kan vi støtte de fremsatte forslag, herunder også afskrivningen af oparbejdet underskud på godt 32 mio. Det er vel i det væsentlige opstået som følge af den tidligere udligningsordning eller måske underbudgettering. I så fald er det en rimelig afskrivning.


Om prioriteringsforslagene tager vi reduktionen af plejehjemskapaciteten til efterretning. I en tid med stigende ældrebefolkning undrer det os stadig, at det tilsyneladende er så lidt attraktivt at komme på plejehjem. Efter det oplyste har vi ingen ventelister og dermed ingen argumenter mod forslaget.

Øvrige prioriteringer: Vi kan ikke anbefale ændringen af nattevagtdækningen, hverken af hensyn til beboerne eller personalet. Hvis der indimellem er for få arbejdsopgaver må man sætte noget ind på at få ændret på dette.

Vi kan heller ikke anbefale tilbagerulningen af rengøringsfrekvensen til hver 3. uge – og det matcher jo da i øvrigt heller ikke den overordnede målsætning om øget fokus på hygiejne og rengøring.

Reduktion af antallet af sagsbehandlere. Med de ventelister vi har i forskellige sammenhænge har vi svært ved at se det fornuftige i dette forslag.

Lukkedag på dagtilbud for sindslidende. Vi har i ældrerådet nok ikke den helt store indsigt i området, men vi synes, alt andet lige, at det er en forkert gruppe at spare på.

Ansættelse af diætist. Efter vores opfattelse er der de fornødne kompetencer til stede hos vore kostmedarbejdere og i Elbokøkkenet. Brug pengene på pleje og omsorg i stedet.

Vi ønsker en opgradering af pedelsituationen på plejehjemmene. Når vi har været repræsenteret ved de uanmeldte tilsyn har det været beskæmmende for os at se, hvor meget udendørsarealerne nogle steder trænger til en kærlig hånd.

Fremtidens ældreboliger er et forslag, der bør arbejdes med – vi deltager gerne i et sådant projekt.

Af det øvrige budgetmateriale kan man se et pænt forbrug af konsulentydelser – 28 mio. i 2019, eller en stigning på 50% fra 2017.

Af brochuren Kend din Kommune fremgår det, at vi er den kommune på Fyn, der bruger færrest midler til ældreomsorg. På landsplan er der 8 kommuner, der bruger færre midler end os. Nu siger sådanne ranglister jo i sig selv ikke det hele – men i forhold til, hvordan vi ellers ser på ranglister her i kommunen, er nr. 90 af 98 vel ikke særlig prangende.

Der kunne godt være plads til lidt større armbevægelser her – jvnf. overskrift i avisen.

 

Venlig hilsen

Ældrerådet
v./ Flemming Enevoldsen