Luk alle
Åben alle

Der er ingen ansøgningsfrister, og der er åben for ansøgninger, så længe der er penge i puljen.

Du kan søge råd og vejledningen inden og under ansøgningen hos Ledelsessekretariatet, tlf. 8888 5010 eller tlf. 2374 6633. Læs også ”Puljebeskrivelsen”.

Til en ansøgning til LUP-puljen hører følgende 4 dele:

 

1. Ansøgningsskema

Det er obligatorisk at bruge ansøgningsskema. For at kunne tilgå ansøgningsskemaet skal du bruge foreningens ”MitID Erhverv”. Du skal have følgende klar, når du udfylder skemaet:

 • Foreningsoplysninger som cvr-nr., adresse, kontaktoplysninger
 • Projektets adresse eller matrikelnummer
 • Du bliver bedt om at tage stilling til, hvorvidt dit projekt understøtter eller udspringer af den Lokale Udviklingsplan for dit lokalområde. Find den Lokale Udviklingsplan for dit område her Udviklingsplaner for lokalsamfund (middelfart.dk), og henvis til de sider i udviklingsplanen, der vedrører dit projekt.
 • Du bliver spurgt om, hvordan lokaludvalget bakker dit projekt op. Lokaludvalgets kontaktoplysninger finder du her Lokaludvalg (middelfart.dk).
 • Oplysninger om eksisterende og manglende tilladelser (fx landzonetilladelse, miljøgodkendelse, byggetilladelse mm.)
 • Projektøkonomiens hovedtal
 • Oplysning om momsforhold: Betaler I moms af udgifterne? Får I momsen refunderet?
 • Bilag vedhæftes: Projektbeskrivelse (se pkt. 2), budget (se pkt. 3), andre (se pkt. 4).

 

2. Projektbeskrivelse

Du skal vedhæfte en projektbeskrivelse, og den skal som minimum indeholde:

 • Projekttitel
 • Ansøger: Hvem står for projektet? Præsentation af foreningen
 • Formål: Hvorfor dette projekt?
 • Projektets indhold: Hvad skal der ske?
 • Målgruppe: Hvem og hvor mange får gavn af projektet?
 • Tidsplan: Hvad sker hvornår?
 • Beskrivelse af hensyn til bæredygtighed
 • Beskrivelse af, hvordan projektet skal driftes og vedligeholdes
 • Projektets organisering: Hvem gør hvad? Husk eventuelle samarbejdspartnere.

 

3. Budget inkl. finansieringsplan

Du skal vedhæfte et budget inkl. finansieringsplan.

Budgettet skal opsættes i en tabel og indeholde:

 • Alle udgiftsposter med udgiftsbeløb
 • Forklaringer til udgiftsposterne som fx stykpris, timetal og timepris, antal, kvadratmeterpris; Henvisninger til tilbud.

Finansieringsplanen skal opsættes i en tabel og indeholde:

 • Eventuelle egne midler afsat til projektet
 • Beløbet Middelfart Kommunes søges om
 • Ansøgte fonde/puljer/sponsorater med ansøgt eller bevilliget beløb
 • Det manglende beløb
 • Bemærkninger til beløbene, fx om fondsstøtte er bevilliget eller om der ventes på en bevilling; Udløbsdato på bevillinger; Henvisning til et vedhæftet støttetilsagn.

 

4. Andre relevante bilag

Du KAN vedhæfte andre relevante bilag, hvis de foreligger. Det kan fx være

 • Tilbud
 • Kort med angivelse af geografisk placering af projektet
 • Tidsplan
 • Støttetilsagn fra fonde
 • Tilladelser (landzonetilladelse, byggetilladelse, miljøgodkendelse, lokalplan mv.)
 • Fuldmagt fra ejeren, hvis ansøgeren ikke selv er ejeren
 • Tegninger og fotos.

Hvad er puljens formål?

Formålet med puljen er at bidrage til finansiering af almennyttige og bæredygtige projekter, der udspringer af lokalsamfundenes udviklingsplaner (LUPer). Projekterne skal bidrage til lokalområdernes attraktivitet og fællesskaber.

 

Hvem kan søge?

Lokaludvalg, foreninger, klubber, organisationer, institutioner og lignende. Alle projekter skal have lokaludvalgets opbakning.

 

Udspringer projektet af den lokale udviklingsplan?

Der skal være tydelig sammenhæng mellem det konkrete projekt og den lokale udviklingsplan. I ansøgningsskemaet skal ansøgerne beskrive, hvordan deres projekt understøtter den lokale udviklingsplan. De lokale udviklingsplaner findes her: Udviklingsplaner for lokalsamfund (middelfart.dk).

 

Få råd og vejledning

Alle ansøgere kan søge råd og vejledningen hos Ledelsessekretariatet i hele ansøgningsprocessen.
I forbindelse med behandling af en ansøgning kan Middelfart Kommune indkalde ansøgeren til en dialog omkring finansiering, diverse tilladelser, bæredygtighed, den efterfølgende drift mv.

 

Tilskud – hvad og hvor meget?

Byrådet har afsat 466.000 kr. til uddeling i budget 2024.
Til et projekt kan der bevilliges maks. 50 % af de samlede projektomkostninger.

Ansøgeren skal enten selv finansiere de resterende 50 % og/eller finde fonds- og sponsorstøtte. Frivilligt arbejde (af foreningens egne medlemmer) kan ikke anvendes som med- eller egenfinansiering.

Dette støtter Middelfart Kommune IKKE: F.eks. udgifter som ikke er projektrelateret, udgifter som vurderes at være for høje, løn til projektleder eller projektkoordinator, frivilligt arbejde, drift.

 

Disse kriterier bliver projekterne vurderet ud fra

 1. Projektet skal være almennyttigt, bæredygtigt og skal udspringe af den lokale udviklingsplan for området. Ved bæredygtige projekter forstås projekter, som er miljømæssigt, socialt og/eller økonomisk holdbare på lang sigt.
 2. Projektet skal være modent og realistisk at gennemføre inden for maks. 2 år fra bevillingen.
 3. Ved bygge- og anlægsprojekter bliver der særligt lagt vægt på klima- og bæredygtige løsninger og arkitektonisk tilpasning til stedet. Projekterne må desuden ikke forringe eventuelle bevaringsværdier.
  Alle kriterier skal være opfyldt.
  Projekterne vil blive prioriteret efter modenhed og mulighed for realisering.

 

Når man får en bevilling

En bevilling gælder som udgangspunkt i maks. 2 år.
Tilskuddet kan komme til udbetaling, når projektet er fuldfinansieret og når projektet er klar til at blive sat i gang.