Luk alle
Åben alle

Drikkevandet i Middelfart Kommune leveres af 24 almene vandværker (17 i Middelfart Kommune, 3 almene vandværker i Nordfyns Kommune og 4 almene vandværker i Assens Kommune), 5 ikke-almene vandværker og ca. 75 private med egen brønd eller boring.

Vandværkernes interesser i Middelfart Kommune varetages lokalt af et Vandråd.

På nedenstående oversigt ses alle vandværkerne med link til hjemmesider med kontaktpersoner, adresser og takstblade m.v.

 

Middelfart Kommune:

Balslev Vandværk 
Blanke-Roerslev Vandværk 
Brenderup Vandværk
Båring Asperup Vandværk 
Ejby Vandværk 
Emtekær-Tanderup Vandværk
Fjelsted Vandværk 
Føns og Omegns Vandværk 
Gelsted Vand 
Harndrup Vandværk 
Husby-Sdr. Åby Vandværk 
Nørre Aaby Vandværk 
Skrillinge-Russelbæk Vandværk 
Strib Vandværk 
TRE-FOR - vand A/S 
Udby-Rolund Vandværk
Vejlby Fed Vandværk 

 

Nordfyns Kommune:

Holse-Ore Vandværk
Mejlskov Vandværk 
Skovsgårde og Omegn Vandværk

 

Assens Kommune:

Andebølle Vandværk
Etterup-Grønnemose Vandværk 
Kerte og Omegns Vandværk 
Rørup og Omegn Vandværk

Byrådet har 2. oktober 2023 endelig vedtaget Vandforsyningsplan 2023-2025 for Middelfart Kommune.

Vandforsyningsplanen er udarbejdet af Middelfart Kommune i samarbejde med de almene vandforsyninger i kommunen.

Planen indeholder mål og retningslinjer for den fremtidige vandforsyning samt en kvalitetsmæssig bedømmelse, som de enkelte vandværker via handleplaner skal arbejde med for at opfylde planen. Derudover er der fastsat nye forsyningsområder. Forsyningsområderne er de områder, som det enkelte vandværk har ret til at forsyne indenfor.

Vandforsyningerne i Middelfart Kommune har et fællesregulativ, som Miljø- og Energiudvalget godkendte på møde den 3. dec. 2019. Regulativet beskriver leveringsbetingelserne af drikkevand til forbrugerne.

Regulativet gælder for 16 ud af de 17 vandforsyninger i kommunen. 

Fællesregulativet for vandforsyningerne kan rekvireres hos Teknik- og Miljøforvaltningen, Nytorv 9, 5500 Middelfart - eller på sikker mail:

 

Tre af vandforsyningerne har et tillæg til Fællesregulativet (kan ses bagest i Fællesregulativet) og en vandforsyning har fortsat sit eget regulativ, som kan ses på hjemmesiden for Vejlby Fed Vandværk 

Middelfart Kommunes beredskabsplan for vandforsyning kan findes via linket: https://middelfart.viewer.dkplan.niras.dk/DKplan/DKplan.aspx?PlanId=30 

I Danmark beskytter vi vores grundvand mod forurening frem for at rense det. Det gør vi, fordi vi bruger grundvandet til drikkevand, og vi ønsker, at vores drikkevand skal produceres fra renest muligt grundvand.

Vi beskytter også grundvandet, fordi det leverer vand til vores åer og søer, som vi ønsker, skal have god vandkvalitet og være levested for dyr og planter.

 

Indvindingstilladelse

Du skal have en indvindingstilladelse for at indvinde grundvand. Dette gælder uanset om ansøger er et vandværk, en landmand, en virksomhed, enkeltperson eller myndighed.
I henhold til vandforsyningslovens § 18 må grundvand og overfladevand ikke indvindes uden tilladelse. Dette gælder også for vand til markvanding. Anlæg til indvinding af vand må først etableres, når der er givet tilladelse til indvinding (VFL § 20).

 

Grundvandssænkning

Bortledning af grundvand ved bygge og anlægsarbejder, eller anden form for sænkning af grundvandsstanden må ikke ske uden tilladelse (VFL § 26). Kommunen kan give tilladelse.

 

Din ansøgning

Når du ansøger om tilladelse til vandindvinding, skal du blandt andet oplyse om formål med indvinding, arealforhold, boringer, vandkvalitet, evt. forurenende forhold og vandbehandlingsanlæg.

Byrådet har 9. april 2018 endelig vedtaget Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse for Middelfart Kommune.


Formålet med Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse er at sikre, at der altid kan indvindes rigeligt og godt vand til drikkevand i Middelfart Kommune.

Indsatsplanen beskriver, hvad der skal gøres for at beskytte grundvandet, som vi bruger til drikkevand. Planen giver også en oversigt over hvem, der er ansvarlig for beskyttelsen og en tidsplan for, hvornår beskyttelsen skal gennemføres.

Hvis du har spørgsmål til drikkevand og grundvand, er du velkommen til at kontakte Natur- og Miljøafdelingen på tlf. 8888 5500.

Du kan også kontakte afdelingen via sikker mail: