Skorstensfejeren skal både rense skorstenen og udføre brandpræventivt tilsyn med skorsten og tilsluttede fyringsenheder.

Luk alle
Åben alle

I Bygningsreglement 2018, kap. 8.5 er følgende oplistet som eksempler på fyringsanlæg:

  • Centralvarmekedler
  • Små kraftvarmeanlæg
  • Generatoranlæg
  • Biobrændselsfyrede anlæg
  • Brændeovne
  • Pejse

Ved opsætning af nye fyringsanlæg eller skorstene skal installationen godkendes af skorstensfejermesteren inden den tages i brug.

Fyringsanlæg og skorstenen skal altid overholde kravene i bygningsreglementet (BR18), samt fabrikantens vejledning for opsætning af pågældende anlæg. Det kan derfor være en god idé at tage kontakt til skorstensfejermesteren inden der købes ny brændeovn eller lignende.

Hvis du får et fyringsanlæg skal du meddele det til kommunen, da denne oplysning skal fremgå af din BBR-ejermeddelelse. 

 

Opsætning af fyringsanlæg eller skorstene i etage- eller erhvervsejendomme

Ved opsætning af fyringsanlæg eller skorstene i etage- og erhvervsejendomme skal der sendes ansøgning/anmeldelse af projektet inden opsætningen påbegyndes. Sammen med ansøgningen/anmeldelsen skal der – fra ejeren af ejendommen – foreligge tilladelse til opsætningen.

Ved afmelding af skorstenen skal ildstedet fysisk være afbrudt fra skorstenen, så det er åbenlyst for enhver, at det ikke kan benyttes.

Ved genetablering af ildsted og skorsten, skal det igen synes af skorstensfejermester inden ibrugtagning, og er det en brændeovn skal der ligeledes underskrives prøvningsattest iht. Brændeovnsbekendtgørelsen.

Til og afmelding af skorstene/ildsteder foretages til din skorstensfejermester.

Se i øvrigt "Bekendtgørelse af Byggeloven" på retsinformation.dk

Middelfart Kommune har indgået kontrakter med 2 skorstensfejermestre om udførelse af skorstensfejning, brandsyn mv. i kommunen. Du kan på kort se, hvilken skorstensfejermester der forestår fejning mv. i det område, hvor din ejendom er beliggende.

Se oversigtskort med skorstensfejerdistrikter

De 2 skorstensfejermestre, som Middelfart Kommune har kontrakter med, er:

Distrikt 1

Skorstensfejermester Steffen Christensen, Industrivænget 2, 5610 Assens
Telf. 6471 1615, Mobil 2324 0383 (træffes bedst på hverdage imellem kl. 8.00 - 15.00)
vest@skorstensfejeren.dk 
http://www.vestfejer.dk 

Distrikt 2

Skorstensfejermester, Niels Christiansen, Bredgade 64, Bred, 5492 Vissenbjerg
Telf. 6447 3474 Mobil 2126 9919
soderguld@skorstensfejeren.dk 
http://www.skorstens-fejeren.dk 

Selvom kommunen har indgået kontrakter om skorstensfejning, er der på skorstensfejerområdet frit valg i forhold til at få en autoriseret skorstensfejermester til at forestå skorstensfejning mv. på din ejendom.

Valg af en anden skorstensfejermester end den mester kommunen har kontrakt med er dog oftest dyrere, idet der må forventes opkrævning af tillæg for kørsel, kørselstid mv.

Hvis du vælger en anden skorstensfejermester end den kommunen har kontrakt med, skal det udførte arbejde kunne dokumenteres, evt. ved forevisning af fakturakopi.

Ansøgningsskema

Ansøgningsskema  kan rekvireres hos Teknik- og Miljøforvaltningen på tlf. 8888 5500 eller via sikker post:

Opkrævning sker via ejendomsskattebilletten. Hvis du har aftale med anden skorstensfejer end den kommunen har kontrakt med, skal du selv afregne med skorstensfejeren.

Miljøstyrelsen giver 4 enkle råd om korrekt fyring:

  • Brug rent og tørt træ.
  • Sørg for rigelig luft.
  • Fyr lidt ad gangen.
  • Gå ud og tjek – røgen skal være næsten usynlig.

Du kan samtidig fjerne helt op til 80 % af de sundhedsskadelige partikler i røgen fra din brændeovn, hvis du tænder op i toppen af brændet.

Fyr kun med rent og tørt træ

Træ skal tørre i 1-2 år, før det anvendes til brænde. Sørg for at kløve det friske træ i mindre stykker, hvorefter det stables under et halvtag eller et lignende sted med god luftudskiftning. Brændet tørrer kun i
sommerhalvåret. I vinterhalvåret er luftfugtigheden som regel høj, og brændet optager vand fra den omgivende luft. Tag derfor gerne træet ind i stuen et par dage før, det skal bruges, så det kan nå at tørre helt.


Tjek røgen

Gå ud og tjek – røgen skal være næsten usynlig. Hvis der er meget røg, og det lugter grimt, gør du sandsynligvis noget forkert. Du kan både se og lugte, hvis der er noget galt. 

Røgen må ikke være sort. Røgen skal være næsten usynlig. Fyr, så din nabo kan være der!

 

Fyr ikke natten over

Forsøg aldrig at fyre natten over ved at fylde brændeovnen op med træ og skrue ned for lufttilførslen. Det giver en dårlig forbrænding, og der afsættes sod i din skorsten. Det er en misforståelse, at der fyres mere økonomisk, hvis der lukkes ned for luften. Brændet vil godt nok holde i længere tid, men energien i det bliver ikke udnyttet. Luk for luftventilen til brændeovnen, når den ikke er i brug. Ellers vil den varme luft i stuen forsvinde op gennem skorstenen.

 

Brænd aldrig affald af

Du må ikke afbrænde plastik, tryksager, mælkekartoner, paller, spånplader eller behandlet træ. Paller kan være imprægnerede, uden at du kan se det. Afbrændes affald (f.eks. trykimprægneret træ), resulterer det i en miljø- og sundhedsskadelig forurening med bl.a. dioxin, og det nedsætter levetiden for din brændeovn eller fyr.

Affald skal i stedet for afleveres på din genbrugsplads. Herfra vil pap, papir og rent træ blive genbrugt. Affaldstræ vil blive brændt på et forbrændingsanlæg ved en høj temperatur, som sikrer en effektiv forbrænding og dermed minimal miljøbelastning. Træets brændværdi bliver udnyttet til fjernvarme.

 

Spørg skorstensfejeren

Hvis du fyrer fornuftigt og alligevel har problemer med, at din brændeovn soder, træet brænder dårligt eller røgen lugter, er der måske noget galt med din skorsten. Spørg din skorstensfejer, som også kan hjælpe med
yderligere vejledning om installation og brug af brændeovne og andre fyringsanlæg.

 

Ny brændeovn?

Hvis du skal udskifte en brændeovn eller installere en ny eller brugt ovn, skal den leve op til bestemmelserne i Brændeovnsbekendtgørelsen. Det betyder, at der skal medfølge en prøvningsattest, som dokumenterer, at ovnen overholder bekendtgørelsens grænseværdier.

Skorstene/aftrækssystemer bør altid være højere end bygnings højeste punkt. For at leve om til Miljøbeskyttelseslovens krav bør man ved fastlæggelse af skorstens-/aftrækshøjden, specielt for brændeovne og andre anlæg til fyring med faste brændsler, tage hensyn til spredningforholdene, d.v.s. turbulens fra bygning og beplantning, afstand til og højden af omgivende huse samt den fremherskende vindregning i forhold til naboerne.

Hvis et fyringsanlæg medfører væsentlige røgluftgener for omgivelserne, giver miljøbeskyttelsesloven kommunalbestyrelsen mulighed for at kræve, at fyringsanlæg og skorstene/aftrækssystemer eller fyringen ændres, så generne afhjælpes/minimeres. Hvis ulemperne ikke kan afhjælpes, kan byrådet forbyde anvendelse af anlægget.