Luk alle
Åben alle

§ 1

Middelfart Byråd består af 25 medlemmer.

Stk. 2. Byrådet vælger en borgmester og en 1. og 2. viceborgmester, jf. § 6 i lov om kommunernes styrelse (i det følgende kaldet styrelsesloven).

 

§ 2

De nærmere regler om forberedelse, indkaldelse og afholdelse af Byrådets møder fastsættes i Byrådets forretningsorden (i det følgende kaldet forretningsordenen), jf. styrelseslovens § 2.

§ 3

De nærmere regler om borgmesterens opgaver i forbindelse med Byrådets møder fastsættes i forretningsordenen, jf. styrelseslovens §§ 8 og 30.

 

§ 4

Borgmesteren varetager de funktioner som øverste daglige leder af kommunens samlede administration, der fremgår af styrelseslovens kapitel IV.

Stk. 2. Borgmesteren drager omsorg for, at der om sager, der hører under et udvalgs område indhentes de nødvendige erklæringer fra udvalget, inden Byrådet træffer beslutning i sagen.

Stk. 3. Borgmesteren påser sagernes ekspedition herunder, at de ekspederes uden unødig forsinkelse. Borgmesteren kan af udvalgene og de ansatte forlange enhver oplysning om sager, der er underlagt dem, og om sagernes ekspedition.

 

§ 5

Borgmesteren drager omsorg for, at ingen udgift afholdes, eller indtægt oppebæres, uden fornøden bevilling, og at udgifter og indtægter bogføres i overensstemmelse med de af Indenrigs- og Socialministeriet og Byrådet fastsatte regler. Finder borgmesteren, at en disposition ikke har haft bevillingsmæssig hjemmel, forelægges spørgsmålet for Byrådet.

§ 6

Følgende udvalg nedsættes:

1. Økonomiudvalget
2. Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget
3. Skoleudvalget
4. Børn-, Kultur- og Fritidsudvalget
5. Teknisk udvalg
6. Klima-, Natur- og Genbrugsudvalget
7. Social- og Sundhedsudvalget

 

§ 7

For hvert udvalg føres en beslutningsprotokol, hvori udvalgets beslutninger indføres. Beslutningsprotokollen underskrives efter hvert møde af de medlemmer, der har deltaget i mødet. Ethvert af disse medlemmer kan forlange sin afvigende mening kort tilført i beslutningsprotokollen og ved sager, der af udvalget skal fremsendes til anden myndighed, kræve, at denne samtidig gøres bekendt med indholdet af protokollen. Det pågældende medlem kan ved sagens fremsendelse ledsage denne med en begrundelse for sit standpunkt.

 

§ 8

Hvis et af de stående udvalg agter at foretage dispositioner, der berører et andet udvalgs område, skal der inden iværksættelsen forhandles med dette udvalg, i fornødent omfang med inddragelse af Økonomiudvalget og borgmesteren, jf. styrelseslovens §§ 18, 21 og 31 a.

 

§ 9

De stående udvalg drager omsorg for, at bevillinger og rådighedsbeløb, der er tildelt udvalget, bliver overholdt. Udvalgene foretager indstilling til Byrådet gennem Økonomiudvalget, hvis ændrede bevillinger er ønskelige eller nødvendige.

§ 10

I henhold til styrelseslovens § 9 har ethvert medlem af Byrådet som led i varetagelsen af sit hverv ret til at gennemse sagsmateriale, der i endelig form foreligger i kommunens administration.

Stk. 2. En begæring om sagsindsigt skal rettes til borgmesteren. Begæringen formuleres på en måde, der gør det muligt at afgrænse det sagsområde eller den gruppe af sager, der ønskes sagsindsigt i.

Stk. 3. Borgmesteren kan begrænse retten til sagsindsigt, når det er nødvendigt af hensyn til sagernes ekspedition, eller når en adgang til sagsindsigt i øvrigt vil være forbundet med uforholdsmæssigt store vanskeligheder. Borgmesterens ret til at begrænse retten til sagsindsigt er undergivet Byrådets beslutninger.

Stk. 4. Et medlem har ret til efter anmodning at få tilsendt kopi af sagsmateriale, hvori den pågældende har ret til sagsindsigt. Byrådet kan dog fastsætte nærmere retningslinier for udøvelsen af retten til at få tilsendt sagsmateriale, herunder begrænsninger i retten hertil, når dette findes nødvendigt

§ 11

Økonomiudvalget består af borgmesteren, der er formand for udvalget, samt 8 af Byrådets øvrige medlemmer.

Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af de anliggender, der er underlagt det i medfør af styrelseslovens § 18, § 21 og kapitel V.

Stk. 3. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af løn- og personaleforhold inden for ethvert af kommunens administrationsområder, herunder intern sundhed. Udvalget fastsætter regler for borgmesterens og administrationens behandling af personalesager.

Stk. 4. Udvalget varetager kommuneplanlægningen og kommunens økonomiske planlægning og har ansvaret for en samordnet løsning af kommunens planlægningsopgaver. Udvalget fastlægger de fælles planforudsætninger og bistår de stående udvalg med tilvejebringelse af de nødvendige grundlag for udvalgenes planlægningsopgaver. Udvalget fastsætter generelle forskrifter for planernes tilvejebringelse. Udvalget drager omsorg for udarbejdelse af økonomiske konsekvensvurderinger af de udarbejdede planforslag og foretager indstilling til Byrådet om planforslagene. Udvalgets erklæring indhentes om enhver sag, der vedrører kommunens planlægningsopgaver, inden sagen forelægges Byrådet til beslutning.

Stk. 5. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af,

 • køb, salg og pantsætning af fast ejendom
 • optagelse af lån og påtagelse af garantiforpligtelser
 • leje- og leasingaftaler, der kan sidestilles med kommunale anlægsopgaver jf. styrelseslovens §§ 41-57a
 • erhvervsmæssige, turistmæssige og lignende spørgsmål
 • indretning af kommunens administration
 • tilsyn med offentligt støttet boligbyggeri
 • beredskab
 • kontakt til udlandet – herunder venskabsbysamarbejde
 • samarbejde mellem stat og andre kommuner
 • drift og (indvendig) vedligeholdelse af bygninger, anlæg og arealer under udvalgets område
 • projektforslag, forprojekt og hovedprojekt samt udførelse af bygge- og anlægsarbejder under udvalgets område
 • ejendomsskat

Stk. 6. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Byrådet om kommunens kasse- og regnskabsregulativ, jf. styrelseslovens § 42 og revisionsregulativet.

Stk. 7. Udvalget forhandler i fornødent omfang med et stående udvalg inden der iværksættes foranstaltninger af væsentlig betydning for det pågældende udvalg.

Stk. 8. Udvalget udarbejder til Byrådet en redegørelse for situationen m.h.t. ligestillingen blandt de kommunalt ansatte. Udvalget forestår formidling af redegørelsen over for kommunens borgere.

Stk. 9. Udvalget har ansvar for markedsføring, events og større kulturelle og sportslige begivenheder samt tilskud til disse.

Stk. 10. Udvalget har ansvar for udvikling af nærdemokratiet, herunder samarbejde med lokaludvalgene, samt arbejdet med landdistriktsmidler og –udvikling.

 


§ 12

Økonomiudvalget fastsætter regler om,

 • indberetninger fra den kommunale administration med henblik på udvalgets udøvelse af budget- og bevillingskontrol, jf. § 13
 • i hvilket omfang kommunens værdier skal forsikres,
 • samordning af kommunens indkøbsfunktioner.

 


§ 13

Økonomiudvalget fører tilsyn med,

 • at forvaltningen af økonomiske midler sker i overensstemmelse med Byrådets beslutninger og i øvrigt på forsvarlig måde,
 • at forvaltningen af kommunens kasser og kommunens regnskabsføring er forsvarlig,
 • at de på årsbudgettet meddelte bevillinger og rådighedsbeløb samt de ved særlig beslutning bevilgede beløb ikke overskrides uden Byrådets samtykke,
 • at kommunens arkivalier opbevares på betryggende måde,
 • løn- og ansættelsesforhold for personale i selvejende institutioner, jf. styrelseslovens § 67.

Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

§ 14
Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget består af 5 medlemmer.
Stk. 2. Udvalget har ansvar for indsats og afgørelser på beskæftigelses- og arbejdsmarkedsområdet, herunder
 • økonomiske ydelser i henhold til serviceloven
 • pas
 • kørekort
 • prøvelse af vielsesbetingelser på borgmesterens vegne
 • folkeregister
 • dagpenge og andre forsørgelsesudgifter
 • kontanthjælp
 • aktivering og revalidering
 • stillinger på særlige vilkår
 • flygtninge og integration
 • enkeltydelser i henhold til aktivloven
 • sociale pensioner
 • forberedende grunduddannelse
Stk. 3. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på beskæftigelses- og arbejdsmarkedsområdet, herunder opgaver vedrørende
 • rådgivning og vejledning i forhold til de opgaver, som varetages af Udbetaling Danmark
 • Jobcenter Middelfart - herunder projekter
 • arbejdsmarkedsrelateret kontakt til erhvervslivet og organisationer
 • erhvervsgrunduddannelse for unge – EGU
 • Forberedende Grunduddannelse - FGU
Stk. 4. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Byrådet om
 • udbygningsplaner og andre sektorplaner inden for udvalgets område i samarbejde med Økonomiudvalget, jf. § 11
 • programoplæg, byggeprogram og dispositionsforslag for bygge- og anlægsarbejder inden for udvalgets område.

Skoleudvalget

§ 15
Skoleudvalget består af 7 medlemmer.
Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens undervisningsmæssige opgaver for børn og unge - herunder opgaver vedrørende
 • folkeskolen
 • specialundervisning og specialskoler
 • samarbejde og tilsyn med private og selvejende skoler og institutioner inden for udvalgets område
 • samarbejde skole, social, politi (SSP)
 • ungdommens uddannelsesvejledning (UU)
 • pædagogisk udvikling, styring og tilsyn
 • ungdomsskoler og ungdomsklubber
 • musikskoler og andre musikfaciliteter, herunder spillesteder
 • statsbidragspligtige uddannelser (privatskoler og efterskoler)
 • PPR
Stk. 3. Udvalget har ansvaret for koordinering af indsatsen i forhold til ”Ungdomsuddannelse til alle”.
Stk. 4. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Byrådet om
 • udbygningsplaner og andre sektorplaner inden for udvalgets område i samarbejde med Økonomiudvalget, jf. § 11
 • programoplæg, byggeprogram og dispositionsforslag for bygge- og anlægsarbejder inden for udvalgets område.

Børn-, Kultur- og Fritidsudvalget

§ 16
Børn-, Kultur- og Fritidsudvalget består af 5 medlemmer. 
Stk. 2. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning inden for børn-, kultur- og fritidsområdet - herunder opgaver vedrørende
 • dagpleje og daginstitutioner – herunder privat pasning
 • børn- og ungeområdet i h.t. lov om social service
 • døgninstitutioner for børn og unge
 • forebyggende sundheds- og trivselsforanstaltninger for børn og unge
 • folkeoplysningsudvalgets arbejdsområde
 • fritidsforanstaltninger for børn og unge
 • private og selvejende institutioner inden for udvalgets område
 • biblioteksvæsen og kulturhuse
 • forsamlingshuse og foreningshuse
 • museumsforhold
 • teater- og biografforhold
 • fritids- og idrætsområdet – herunder stadion og idrætsanlæg
 • udlån og udleje af lokaler i kommunale ejendomme til foreninger m.v.
 • drift og vedligeholdelse af arealer under udvalgets område 
 • tilsyn med private og offentlige leverandører
 • tandplejen (almen tandpleje og specialtandpleje)
Stk. 3. Udvalget træffer afgørelse i sager om ydelser m.v. til enkeltpersoner på det sociale område - bortset fra de sager, der i medfør af servicelovens § 62 behandles i Børn- og Ungeudvalget. 
Stk. 4. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Byrådet om,
 • forhold vedrørende institutioner og andre anlæg under udvalgets område
 • udbygningsplaner og andre sektorplaner inden for udvalgets område i samarbejde med Økonomiudvalget, jf. § 11
 • programoplæg, byggeprogram og dispositionsforslag om bygge- og anlægsarbejder.

Teknisk Udvalg

§ 17
Teknisk Udvalg består af 5 medlemmer.
Stk. 2.  Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver på det tekniske og arealanvendelsesmæssige område samt administration af bygningsreglement og vedligeholdelse af kommunale arealer og bygninger - herunder opgaver vedrørende,
 • fysisk planlægning (lokalplanlægning og kommuneplanrammer)
 • administration af planlovgivning undtaget VVM-sager for husdyrbrug, biogasanlæg og vindmøller
 • byggemodning samt salg af grunde
 • bygge- og boligforhold
 • byfornyelse
 • offentlige og private veje herunder trafiksikkerhed
 • kollektiv trafik
 • lystbådehavne
 • vejvæsen og transport
 • samarbejde med private og selvejende institutioner inden for udvalgets område
 • drift samt indvendig og udvendig vedligeholdelse af kommunale bygninger og anlæg
 • udleje og bortforpagtning af kommunale ejendomme og arealer samt drift og vedligeholdelse af,
 • rekreative områder i byen, parker og torve
 • kommunale bygninger og anlæg, som ikke ved denne vedtægt eller Byrådets beslutning er henlagt under noget andet udvalgs område.
Stk. 3 Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Byrådet om,
 • planer indenfor de i stk. 2 nævnte områder og evt. andre tekniske områder i samarbejde med Økonomiudvalget, jf. § 11
 • udbygningsplaner og andre sektorplaner inden for udvalgets område i samarbejde med Økonomiudvalget, jf. § 11
 • programoplæg, byggeprogram og dispositionsforslag for bygge- og anlægsarbejder vedrørende institutioner og anlæg under udvalgets område.

Klima-, Natur- og Genbrugsudvalget

§ 18
Klima-, Natur- og Genbrugsudvalget består af 5 medlemmer.
Stk. 2. Udvalget varetager ansvaret for udvikling og gennemførelse af strategien ”Middelfart den grønne vækstkommune” med hensyn til klima-, energi- og miljøindsatsen, og drager omsorg for, at de øvrige udvalg inddrages i gennemførelsen heraf.
Stk. 3. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens opgaver vedrørende miljømæssige forhold og vedligeholdelse af kommunens forsyningsvirksomhed, naturområder samt en række forhold herunder bl.a.:
 • Klima og energi
 • Det åbne land
 • VVM for husdyrbrug, biogasanlæg og vindmøller
 • Vand- og naturbeskyttelse
 • Fortids- og kulturminder
 • Miljøbeskyttelse
 • Agenda 21
 • Drift af Affald og Genbrug
 • Myndighedsopgaven omkring spildevand
 • Myndighedsopgaver på affaldsområdet
 • Teknik og ejendomme inden for udvalgets område
 • Samarbejde med private og selvejende institutioner inden for udvalgets område
 • Drift og pleje af kommunale skove, vandløb og naturområder
 • Drift og vedligeholdelse af Naturparken Hindsgavl Dyrehave
 • Energistyring/forbrug i kommunale bygninger
 • Kystbeskyttelse
Stk. 4. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Byrådet om,
 • forhold vedrørende institutioner, forsyningsvirksomheder og andre anlæg under udvalgets område
 • udbygningsplaner og sektorplaner for de i stk. 3 omtalte områder samt planer for energi (klima, el og varmeforsyning) vand og natur m.v. i samarbejde med Økonomiudvalget, jf. § 11
 • programoplæg, byggeprogram og dispositionsforslag om bygge- og anlægsarbejder vedrørende institutioner, forsyningsvirksomhed og andre anlæg under udvalgets område.

Social- og Sundhedsudvalget

§ 19
Social- og Sundhedsudvalget består af 7 medlemmer. 
Stk. 2. Udvalget har ansvaret for afgørelse på social- og sundhedsområdet vedrørende:
 • økonomiske ydelser i henhold til serviceloven
 • personlig hjælp og pleje samt praktisk bistand
 • madservice
 • dagcentertilbud og aflastningstilbud
 • frivilligt socialt arbejde
 • voksenhandicapområdet
 • området for psykisk syge
 • forebyggende sundhedsmæssige forhold
 • misbrugsområdet
 • sundhed, genoptræning og rehabilitering
 • dag- og døgntilbud
 • specialtandpleje
 • boligindretning og hjælpemidler
 • boliger til ældre indenfor udvalgets område
 • særligt tilrettelagt undervisningsforløb (STU)
Stk. 3. Udvalget varetager den umiddelbare forvaltning af kommunens sociale opgaver for social- og sundhedsområdet, herunder
 • samarbejde med Socialtilsyn Syd om tilsyn med kommunale dag- og døgntilbud indenfor udvalgets område
 • fritvalgordning
 • tilsyn med private og offentlige leverandører
 • opgaver vedrørende kommunale dag- og døgntilbud og private og selvejende institutioner indenfor social- og sundhedsområdet, som Byrådet har indgået overenskomst med for at opfylde kommunens forpligtelser efter social- og sundhedslovgivningen
 • boliger til ældre.
Stk. 4. Udvalget udarbejder forslag og foretager indstilling til Byrådet om
 • udbygningsplaner og andre sektorplaner inden for udvalgets område i samarbejde med Økonomiudvalget, jf. § 11
 • programoplæg, byggeprogram og dispositionsforslag om bygge- og anlægsarbejder vedrørende institutioner, forsyningsvirksomheder og andre anlæg under udvalgets område.

§ 20

Byrådet kan nedsætte midlertidige, rådgivende opgaveudvalg i henhold til styrelseslovens § 17, stk. 4, der kan udarbejde forslag til politikker, strategier og andre prioriterede emner i Byrådet.

Stk. 2. De opgaveudvalg, der etableres i medfør af stk. 1, består af byrådsmedlemmer, borgere og andre relevante personer.

Stk. 3. Byrådet vælger medlemmerne af udvalget. Byrådet beslutter, hvem der skal være formand for udvalget i forbindelse med stillingtagen til udvalgets sammensætning.

Stk. 4. Byrådet kan beslutte, at der nedsættes andre særlige udvalg i medfør af styrelseslovens § 17, stk. 4.

Stk. 5. Byrådet fastsætter eventuelt vederlag til formænd og medlemmer af opgaveudvalg i forbindelse med nedsættelse inden for den til enhver tid gældende samlede vederlagsramme.

Vederlag m.v.

§ 21

Formanden for Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget modtager et vederlag, der udgør 17,50 % af borgmesterens vederlag.
Næstformanden for Beskæftigelses- og Arbejdsmarkedsudvalget modtager et vederlag, der udgør 4,49 % af borgmesterens vederlag.

Stk. 2. Formanden for Skoleudvalget modtager et vederlag, der udgør 22,07 % af borgmesterens vederlag.
Næstformanden for Skoleudvalget modtager et vederlag, der udgør 4,95 % af borgmesterens vederlag.

Stk. 3. Formanden for Børn-, Kultur- og Fritidsudvalget modtager et vederlag, der udgør 19,03 % af borgmesterens vederlag.
Næstformanden for Børn-, Kultur- og Fritidsudvalget modtager et vederlag, der udgør 4,64 % af borgmesterens vederlag.

Stk. 4. Formanden for Teknisk Udvalg modtager et vederlag, der udgør 19,03 % af borgmesterens vederlag.
Næstformanden for Teknisk Udvalg modtager et vederlag, der udgør 4,64 % af borgmesterens vederlag.

Stk. 5. Formanden for Klima-, Natur- og Genbrugsudvalget modtager et vederlag, der udgør 17,50 % af borgmesterens vederlag.
Næstformanden for Klima-, Natur- og Genbrugsudvalget modtager et vederlag, der udgør 4,49 % af borgmesterens vederlag.

Stk. 6. Formanden for Social- og Sundhedsudvalget modtager et vederlag, der udgør 22,07 % af borgmesterens vederlag.
Næstformanden for Social- og Sundhedsudvalget modtager et vederlag, der udgør 4,95 % af borgmesterens vederlag.

Stk. 7. Formanden for Børn- og Ungeudvalget (§18-udvalg) modtager et vederlag, der udgør 6,09 % af borgmesterens vederlag.

Stk. 8. Formanden for Folkeoplysningsudvalget modtager et vederlag, der udgør 1,52 % af borgmesterens vederlag.

Stk. 9. Formanden for Økonomiudvalget, et stående udvalg, Børn- og Ungeudvalget (§18-udvalg), folkeoplysningsudvalget og opgaveudvalg (§17,stk.4-udvalg) benævnes formand, forkvinde eller forperson efter eget valg. Næstformanden for et stående udvalg, Børn- og Ungeudvalget (§18-udvalg) og opgaveudvalg (§17,stk.4-udvalg) benævnes næstformand, næstforkvinde eller næstforperson efter eget valg.

Stk. 10. Den i stk. 1-8 nævnte vederlæggelse ophører med udgangen af den måned, hvori den pågældende formand fratræder hvervet, eller når formanden på grund af forfald i en uafbrudt periode på 3 måneder har været forhindret i at varetage formandshvervet. Ved fravær på grund af sygdom, graviditet, barsel og adoption er der dog ret til vederlag i indtil 9 måneder.

 

§ 22

Et udvalgsmedlem, der på grund af formandens fravær, er konstitueret som formand for et udvalg i en periode på mindst 2 uger, modtager i funktionsperioden vederlag svarende til formandens vederlag og forholdsmæssigt for den pågældende periode.

Stk. 2. Funktionsvederlag kan højst ydes i en uafbrudt periode på 9 måneder.

 

Borgerrådgiver

§ 23

Der etableres en borgerrådgiverfunktion efter styrelseslovens § 65e.

Stk. 2. Borgerrådgiverfunktionen henhører direkte under Byrådet og er uafhængig af kommunens udvalg og forvaltning.

Stk. 3. Borgerrådgiveren skal yde rådgivning og vejledning til kommunens borgere inden for de rammer, der er fastlagt af Byrådet, herunder bidrage til at sikre borgernes retssikkerhed i forbindelse med kommunens sagsbehandling og faktiske forvaltningsvirksomhed.

Stk. 4. Byrådet ansætter og afskediger borgerrådgiveren samt fastsætter de nærmere regler for borgerrådgiverens virksomhed.

 

§ 24

Denne vedtægt træder i kraft den 1. januar 2024.

Stk. 2. Tilsynsmyndigheden underrettes om vedtagelsen.

Stk. 3. Forslag til ændringer i vedtægten skal undergives 2 behandlinger i Byrådet med mindst 6 dages mellemrum. Tilsynsmyndigheden underrettes om de vedtagne ændringer.

Således vedtaget af Middelfart Byråd på møder den 26. juni 2023 og den 14. august 2023.

 

Johannes Lundsfryd Jensen 
Borgmester

Steen Vinderslev
Kommunaldirektør