De normale sagsbehandlingstider for fuld belyst ansøgning uden dispensation, har hidtil været ca. 4-6 uger for småbygninger samt enfamiliehuse, ved nedrivningssager dog højst 3 uger.

For erhvervsbebyggelse har sagsbehandlingstiden tidligere været ca. 6-8 uger.

På grund af arbejdspres vil sagsbehandlingstiderne i den kommende periode være forlængede. Vi arbejder på at nedbringe fristerne og håber på forståelse i den givne situation.

Ansøgere har mulighed for at indgå i en forhåndsdialog vedr. ansøgningsmaterialet, inden materialet endeligt fremsendes. Der kan ikke søges støtte til allerede igangsatte eller udførte byggeprojekter.

 

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen var d. 1. maj 2023. Det er ikke længere muligt at søge.

 

Bygningsfornyelse i byer og landdistrikter

I Middelfart Kommune kan der ansøges om støttemidler til både istandsættelse og nedrivning af byggeriopført før 1960.

Kommunalbestyrelsens overordnede intention for støtten er at bidrage til en positiv arkitektonisk udvikling i det byggede kulturmiljø i såvel byen som på landet. Alle boliger opført før 1960 kan principielt komme i betragtning. Dog vil bygninger, der af kommunen er udpeget som bevaringsværdige eller bygninger, der indgår i et sammenhængende bevaringsværdigt kulturmiljø, blive prioriteret højest.

Derudover kan der gives støtte til nedrivning af nedslidte boliger overalt i kommunen samt nedslidt erhvervsbyggeri i byzone. Nedslidte og skæmmende bygninger med en meget synlig beliggenhed set fra offentlig vej og deraf har en betydelig negativ afsmittende virkning på det omgivende miljø, prioriteres højest. Bygninger der er beliggende i mindre byer, langs med hovedfærdselsårer og jernbanen prioriteres højest.

Bemærk, at den statslige ramme kan variere meget fra år til år. Vi anbefaler derfor, at interesserede ansøgere forhører sig hos forvaltningen om mulighederne i det indeværende år, inden ansøgningen udfyldes. Der kan være store forskelle mellem støttemulighederne i forskellige geografiske områder af kommunen.

 

Yderligere information

Teknik- og Miljøforvaltningen på tlf. 8888 5500 eller via sikker post:

Luk alle
Åben alle

Timepris ved byggesager for private kr. 800,00
Timepris ved byggesager for erhverv kr. 800,00

Støttesagsgebyr:
Ved opførelse af almene boliger 2,5 promille af anskaffelsessummen ekskl. gebyrer

Alt byggeri er omfattet af Bygningsreglement 2018

De fleste byggearbejder kræver byggetilladelse før påbegyndelse.

Vær opmærksom på, at også opsætning af legeredskaber, opførelse af legepladser, opsætning af frilufts-fitnessredskaber, klatrevægge mv. kræver byggetilladelse.

Enkelte mindre byggearbejder kan udføres uden tilladelse eller anmeldelse, men man skal være opmærksom på, at Bygningsreglementets bestemmelser er overholdt.

Som bygningsejer er du selv ansvarlig for at undersøge, om din ejendom er omfattet af en lokalplan, og om bygningsarbejder kræver en lokalplantilladelse. Er du i tvivl, kan du kontakte Teknisk Forvaltning.

Se mere i Bygningsreglement 2018 på bygningsreglementet.dk

Transportable konstruktioner kan være f.eks. telte, tribuner, scener, portaler, gangbroer, tårne og lignende.

Brugeren skal sørge for godkendelsen – ejeren skal oplyse brugeren, om godkendelse foreligger.

Hvis enheden er certificeret efter certificeringsordningen for transportable konstruktioner, skal der ikke ansøges om byggetilladelse. Der skal dog som hidtil indhentes godkendelse fra beredskabet og politiet.
Hvis enheden ikke er certificeret, skal der søges om byggetilladelse. Ansøgning skal indgives senest 4 uger før arrangementet.

Visse telte, tribuner mv. er undtaget fra kravet om godkendelse. Dette gælder f.eks. telte til rent privat brug, som anvendes af under 150 personer, og telte til ikke privat brug på under 50 kvm. Som eksempel på det første kan nævnes telt til egen fest i egen have til under 150 personer, og på det andet et telt på enmarkedsplads til salgsudstilling på under 50 kvm.

Ved tvivlsspørgsmål, kontakt Teknik- og Miljøforvaltningen på tlf. 8888 5500.

Ønsker du at etablere et jordvarmeanlæg, skal du først anmelde det eller søge tilladelse hos kommunen. Du skal også kontakte kommunen, hvis du skal færdigmelde eller sløjfe et anlæg.

Anmeld/sløjf jordvarmeanlæg

I henhold til byfornyelsesloven kan Staten yde støtte til boligforbedringer, der aftales mellem ejere og lejere.
Aftalt boligforbedring kan gennemføres i private udlejningsejendomme og private andelsboligforeninger, og det er en betingelse for opnåelse af tilskud, at der er tilvejebragt et forskriftsmæssigt aftaleforhold mellem ejere og lejere.

Støtten kan højst udgøre kr. 10.000 årligt pr. bolig og ydes som tilskud til den lejeforhøjelse, der fremkommer efter boligforbedringen. Tilskuddet udbetales til udlejer og udgør 50 % af lejeforhøjelsen de første 8 år, derefter nedtrappes tilskuddet og slutter efter 15 år.

Kommunen skal hvert år bekendtgøre, hvilke kriterier, der lægges til grund for prioriteringen af de indkomne ansøgninger.

Bekendtgørelsen finder sted i december eller januar måned.

Ansøgninger kan indsendes efter 1. januar, når bekendtgørelsen har fundet sted, og ansøgningsfristen er 1. maj hvert år.

Hvis du ønsker yderligere oplysninger, kan du kontakte Plan og Byg på tlf. 8888 5500.

Middelfart Kommune er kendt for sin velbevarede og værdifulde bygningskulturarv i såvel kommunens gamle bykerner, i landsbyer og i landdistrikterne i øvrigt. I Middelfart Kommune er vi bevidste om bygningskulturens værdi, som vi værner om. Vi er beriget med unikke kystnære kulturlandskaber, herregårdslandskaber, landsbymiljøer samt en købstad med en enestående historisk betydning og fortælleværdi. Den velbevarede middelalderlige bystruktur og mange velbevarede bevaringsværdige bygninger er selve kommunens DNA.

Bevaringsarbejdet udvikler sig løbende i takt med den teknologiske udvikling og tager udgangspunkt i de givne værdier og håndværksmæssige kvaliteter, der er med til at gøre bygningerne repræsentative for tidligere tiders stilarter og arkitektursyn. Fortælleværdien og den miljømæssige betydning af at bevare de historiske bygninger, har udover den miljømæssige og kulturelle værdi, også en veldokumenteret økonomisk værdi.

Bevaringsarbejdet prioriteres højt i hele Middelfart Kommune, og der arbejdes løbende på at efterregistrere og ajourføre registreringerne af de bevaringsværdige bygninger og kulturmiljøer. Den aktuelle registrering kan ses her:

Ejendomme, der ikke er registreret som bevaringsværdig i kortet, kan være udpeget som bevaringsværdig i en lokalplan, i en tinglyst bevaringsdeklaration eller være udpeget som bevaringsværdig af kulturministeren. Er du i tvivl, kan du kontakte Teknik- og Miljøforvaltningen, Nytorv 9, 5500 Middelfart.

 

Arkitektrådgivning

Ejere af bevaringsværdige bygninger i Middelfart Kommune tilbydes restaureringsfaglig arkitektrådgivning, og kan i nogle perioder søge økonomisk støtte til bygningsfornyelse. Formålet med arkitektrådgivningen er at ombygninger og istandsættelser i bevaringsværdige sammenhænge, sker med hensyn til - , og med respekt for den vigtige byggede kulturarv i Middelfart Kommune.

Arkitektrådgivning tilbydes fortrinsvis til bevaringsværdige bygninger, men også hvor en bygning indgår i en bevaringsværdig helhed eller sammenhæng.

Du kan få vejledning vedr. eksempelvis istandsættelse af facader, tage, vinduer, døre, m.v. Hvis du er interesseret i at modtage råd og vejledning, kan du kontakte en af kommunens arkitekter.

Ved behov for udarbejdelse af tegningsmateriale, giver kommunen et økonomisk tilskud til udførelse af arkitekttegninger, beskrivelser og ekstern supplerende rådgivning. Tildeling af tilskud kræver en forhåndsgodkendelse.

Det økonomiske tilskud gives inden for en overordnet ramme på kr. 5.000 ekskl. moms. Til mindre ombygninger og istandsættelser, som eksempelvis en ny kvist eller hoveddør gives et tilskud på 3000.- kr. ekskl. moms. Ved større ombygninger og tilbygninger gives op til kr. 5000,- ekskl. moms.

Følgende lokale arkitekter er tilknyttet ordningen som eksterne rådgivere:

Askholm & Lein Tegnestue ApS
Tlf. 6126 3045/2825 8154

Arkitekt Axel Høyer
Tlf. 2049 0491

Arkitekt Karl C.R. Rasmussen
Tlf. 6441 8522

Arkitekt Egon Duedahl
Tlf. 6441 5004

BSO v/Bjarne Sørensen
Tlf. 6441 1966/2078 1966

Fjordhauge's Arkitekt & Ingeniørfirma ApS
Tlf. 6446 1788

Arkitekten
Tlf. 2968 2888

 

Fredede og bevaringsværdige bygninger på Kulturstyrelsens hjemmeside

På Kulturstyrelsens hjemmeside får du en række oplysninger om fredede og bevaringsværdige bygninger i Middelfart Kommune.

Du kan også se, hvilken bevaringsværdi dit hus har fået. Du kan søge på din adresse på forsiden. Her får du en side, hvor du kan se evt. fotos, samt bygningens placering på et kortudsnit. Der er kun lavet registreringer i Gl. Middelfart Kommune. Der kan således godt være fredede og bevaringsværdige bygninger i den øvrige del af kommunen. På siden kan du også se links til gode råd om vedligehold af bevaringsværdige huse.


Kommuneatlas

Kommuneatlasset dækker den gamle Middelfart Kommune og findes som bog. Du kan låne Kommuneatlasset på biblioteket eller købe den i boghandler. 

Kommuneatlas Middelfart (Gl. Middelfart Kommune) er udarbejdet i 1993 og er en registrering og kortlægning af byers og bygningers arkitektoniske og kulturhistoriske bevaringsværdier. Der er registreret bygninger opført før 1940, og disse har fået en bevaringsværdi – også kaldet SAVE værdi - på mellem 1 og 9.
Bygninger med den højeste værdi (1) vil ofte være fredede bygninger eller folkekirker. Bygninger med høj værdi (2-4) er bygninger, som i kraft af deres arkitektur, kulturhistorie eller placering i landskabet er særligt umistelige for en helhed og skal sikres gennem planlægning. Bygninger med middel værdi (5-6) er jævne pæne bygninger eller bygninger, hvor utilpassede udskiftninger og ombygninger trækker ned i karakteren. Bygninger med lav værdi (7-9) er ofte bygninger uden et særligt arkitektonisk udtryk eller væsentlig historisk betydning.

Bevaringsværdige bygninger er et spørgsmål om de kvaliteter, der knytter sig til bygningerne, og når de kortlægges, ser man på:

  • Arkitektonisk værdi: Man ser blandt andet på husets proportioner, materialevalg og detaljers bearbejdning.
  • Kulturhistorisk værdi: Er huset et godt eksempel på en lokal tradition, eller har det en særlig historisk betydning?
  • Miljømæssig værdi: Bidrager bygningen positivt til omgivelserne og til at understrege eller give området et helt særligt præg?
  • Originalitet: Her ser man på, om bygningens oprindelige udtryk er bevaret.
  • Tilstand: Husets vedligeholdelsesstand indgår ligeledes i den samlede vurdering.

Når en bygning er udpeget som bevaringsværdig, gælder det kun bygningens ydre (facade, vinduer, døre, tag, kviste og skorstene).

Husk at anmelde ændringer til Bygnings- og Boligregisteret. Som bygnings- eller boligejer er det nemlig dit ansvar, at oplysningerne i BBR er korrekte.

Indberet eller ret oplysninger i BBR

Weblageret er Middelfart Kommunes digitale byggesagsarkiv og indeholder udelukkende afsluttede byggesager.

Du kan finde weblageret via følgende link - Weblager 

Har du brug for en byggesag i weblageret, som ikke vises i systemet, eller finder du data eller dokumenter, som ikke hører til den pågældende sag, er du meget velkommen til at kontakte Teknik- og Miljøforvaltningen via sikker mail:

 - eller ringe på tlf. 8888 5500, så vil vi håndtere henvendelsen hurtigst muligt.

 

Sager markeret med hængelåse

Nogle sager i weblageret er ikke tilgængelige for offentligheden og er markeret med hængelåse:

  • Grøn hængelås indikerer, at der er personer med navne- og adressebeskyttelse på adressen eller andre fortrolige oplysninger.
  • Gul hængelås indikerer, at sagen indeholder personfølsomme oplysninger.

For at se sager med hængelås, er du velkommen til at kontakte Middelfart K. Henvendelse skal ske til Teknik- og Miljøforvaltningen på sikker mail

- eller til Teknik- og Miljøforvaltningen, Nytorv 9, 5500 Middelfart.

Ved sådanne sager, skal der altid fremsendes en fuldmagt fra ejer, før sagerne kan sendes.

Se de bestemmelser der gælder for veje, anvendelse, bebyggelse m.v. i dit område.

Gå til lokalplaner

Har du spørgsmål i forbindelse med at du ønsker at bygge nyt hus, tilbygning, carport, udvide din virksomhed eller andet byggeri, så er det Byggesagsgruppen du skal kontakte.

Vi kan kontaktes på tlf. 8832 5826 eller via sikker post:

Da vi for tiden modtager mange ansøgninger fra borgere og virksomheder, som ønsker at bygge og bo i Middelfart Kommune, og vi samtidigt er optaget af, at behandle alle ansøgninger hurtigst muligt, er vores telefon- og åbningstider:

Mandag: 10-14
Tirsdag: 10-14
Onsdag: Lukket
Torsdag: 10-14
Fredag: 10-13

Vi bestræber os på, at svare på telefoniske henvendelser inden for 24 timer.