Den centrale pladsanvisning vejleder forældre i forhold til valg af pasning og sørger for visitation til pasningsordningerne.

Luk alle
Åben alle

Pasningstilbuddet for 0 - 3 årige omfatter:

  • Vuggestuepladser
  • Dagplejepladser

 

Pasningstilbuddet for 3,1 – 6 årige omfatter:

  • Børnehavepladser

Forældre skal selv skrive deres barn op til børnehave. Der er mulighed for at skrive op til 3 bestemte børnehaver, dog uden sikkerhed for, at vi kan tilbyde plads i én af de ønskede.

Undtagelse:
Børn, som indmeldes i vuggestue, rykkes automatisk op i børnehaven, når barnet fylder 3 år. Hvis du ikke ønsker børnehave i samme institution, kan du i Digital Pladsanvisning slette indmeldelsen, og derefter søge om plads i den ønskede institution.

Anciennitet beregnes efter opskrivningsdato. Det betyder, at den dato, hvor du skriver dit barn op, bestemmer dit barns anciennitet på ventelisten til en plads i dagtilbud. Du opfordres til at skrive op til børnehave samtidig med, at du skriver op til dagpleje/vuggestue.

Er dit barn allerede indmeldt, og ønsker du evt. at skifte til andet dagtilbud, f.eks. til anden børnehave, kan du skrive dit barn op i Digital Pladsanvisning. Den dato barnet skrives op, vil være barnets nye anciennitetsdato.

Hvis du ved pladsmangel i eget distrikt tilbydes plads i andet distrikt, og du fortsat ønsker plads i eget distrikt, beholder barnet ancienniteten. Det er muligt at stå til overflytning til ét andet dagtilbud.

 

Ved ændringer

Ændrer du behovsdato eller prioritering af ønskerne, beholder barnet ancienniteten.

Tilføjer du ønsker, beregnes denne dato som ny anciennitet.

 

Specifikt for dagplejen

Ændrer/tilføjer du ønsker om specifik dagplejer, beregnes denne dato som ny anciennitet.

Du kan skrive dit barn op til pasning, selvom du ikke har adresse i kommunen.

Hvis du er tilflytter til Middelfart Kommune, kan du få overført dokumenteret anciennitet fra fraflytningskommunen.

Hvis du flytter indenfor Middelfart Kommunes grænser, og som følge heraf ønsker en anden plads i dagtilbud, kan du også få overført dit barns anciennitet.

Anvisning af plads sker ud fra forældrenes ønsker og evt. særlige forhold, der måtte være til stede. Pladsanvisningen anviser plads ca. 2 måneder før, du har behov for pasning.

Pladsanvisningen kan fravige anciennitetsprincippet, hvis dit barn af sociale eller pædagogiske grunde har et særligt behov for plads i dagtilbud. Anvendelse af denne undtagelsesbestemmelse forudsætter en selvstændig og konkret vurdering af, og begrundelse for barnets særlige behov. Heri ligger, at kommunen ikke på forhånd kan beslutte sig for at give børn, der falder ind under undtagelsesbestemmelsen, en generel fortrinsret, men at kommunen forholder sig til hvert enkelt tilfælde. Ved spørgsmål om undtagelsesbestemmelserne er du velkommen til at kontakte Pladsanvisningen.

 

Hvordan tildeles pladserne?

Det er pladsanvisningen, der anviser dit barn til kommunal dagpleje, vuggestue eller børnehave. Pladsanvisningen kan også vejlede dig om de enkelte dagtilbuds beliggenhed og størrelse.
Hvis du har søgt om vuggestueplads og pladsanvisningen ikke har mulighed for at tilbyde dette, vil du blive tilbudt dagpleje.

 

Specielt for Dagplejen

Dagplejen er inddelt i distrikter. Er der mangel på pladser i eget distrikt, tilbydes plads udenfor eget distrikt, dog max 10 km fra barnets adresse.

Det er ikke sikkert, at pladsanvisningen kan opfylde dit ønske om en bestemt dagplejer.

 

Praksis i forhold til søskende

Søskende til børn, der allerede går i et bestemt dagtilbud, får fortrinsret, når der opstår en ledig plads i det bestemte dagtilbud. Det betyder dog ikke, at forældrene har krav på, at søskende bliver optaget i samme dagtilbud – det kræver, at der er plads.

Søskendehensyn kan tages, når søskende kan være i samme dagtilbud i minimum 3 måneder.

Forældrenes egenbetaling

Din egenbetaling er 25% af bruttodriftsudgiften for det dagtilbud, dit barn er optaget i.

 

Fripladstilskud

Du kan søge økonomisk fripladstilskud efter gældende regler. Ansøgning skal foretages i Digital Pladsanvisning. Fripladstilskuddet bliver beregnet ud fra husstandens aktuelle indkomst.

Ved ansøgning om socialpædagogisk friplads, skal du rette henvendelse til dagplejekontoret eller institutionslederen.

 

Søskendetilskud

Har du mere end 1 barn i dagtilbud/SFO, får du søskendetilskud. Det gælder både de kommunale dagtilbud og private daginstitutioner – men ikke SFO på privatskoler og Fritidsklubber.

Du skal betale fuld pris for den dyreste plads, men kun halv pris for øvrige pladser. Søskendetilskud til børn i privat pasning jf. dagtilbudslovens § 80, beregnes dog anderledes.

 

Privat børnepasning og pasning på tværs af kommunegrænser

Middelfart Kommune giver økonomisk tilskud til forældre, der vælger privat pasning frem for et offentligt dagtilbud.

Der er også mulighed for at få tilskud til privat pasning på tværs af kommunegrænserne.

Du kan udmelde dit barn med 1 måneds varsel til d. 1. eller 15.

Udmeldelse sker i Digital Pladsanvisning, som du finder på Borger.dk eller her på siden.

Når dit barn skal overgå til SFO i forlængelse af børnehave, sker udmeldelsen automatisk, når barnet tilmeldes 0. klasse.

Pladsanvisningen

Tlf. 8832 5833

Du kan naturligvis også lave en personlig aftale med Pladsanvisningen eller sende en sikker mail via din digitale postkasse.

Henvendelse vedr. SFO skal ske direkte til barnets skole.

Henvendelse vedr. Juniorklub skal ske til Middelfart Ungdomsskole.