Luk alle
Åben alle

FORMAND
Gitte R. R. Nielsen
Udpeget af DHF
Bogensevej 85
5464 Brenderup
Tlf. 4037 2190
gitterrnielsen@hotmail.com 

NÆSTFORMAND
Kaj Johansen
Byrådet og Social- og Sundhedsudvalget
kaj.johansen@middelfart.dk 

Regitze Tilma
Byrådet, Økonomiudvalget og Teknisk Udvalg
regitze.tilma@middelfart.dk 

Bjarne Haushøj
Udpeget af Diabetesforeningen
Endelavevej 47
5500 Middelfart
Tlf. 9020 4444
bhfyens@gmail.com 

Arvid Westad
Udpeget af DHF
Øresundsvænget 174
5500 Middelfart
Tlf. -
wga@stofanet.dk 

Paw Nielsen
Udpeget af Bedre Psykiatri
mail: pawfaglig@stofanet.dk 
Tlf: 5194 6342

Thomas Sonne Jensen
Dansk Blindesamfund
Kingstrupvej 152 B
5591 Gelsted
Tlf. 28700096
Mail: thomassonnejensen@gmail.com 

Nicolaj Rasmussen
Autismeforeningen
H.P. Priors Vej 27
5500 Middelfart
Tlf. 61120743
Mail: nico.rasmussen@live.dk 

Jørn Nielsen
Afdelingsleder,
Børn- og Familieafdelingen
jorn.nielsen@middelfart.dk 

Henrik Mott Frandsen
Social- og Velfærdschef
henrik.mott.frandsen@middelfart.dk 

Jane Haugaard Brun
Ejendomschef – Ejendomscentret
JaneHaugaard.Bruun@middelfart.dk 

Jeanette Laulund
Centerleder
jeanette.laulund@middelfart.dk 

 

Personlige suppleanter

Irma Kjeldsen
Udpeget af Hjernesagen
Strib Landevej 34, Strib
5500 Middelfart
Tlf. 27216608
Irma.lk.12@gmail.com 

Sune Reippurt Glesner
Scleroseforeningen
Røjle Bygade 96
5500 Middelfart
Tlf. 22679171
Mail: sune@glesner.dk 

Anja Western Andersen
Autismeforeningen
H.P. Priors Vej 27
5500 Middelfart
Tlf. 61364121
Mail: awestena@gmail.com 

Henrik Flach
Bedre Psykiatri
Mail: endelavevej@msn.com 

Jonna Christoffersen
Børn- og Familieafdelingen
jonna.christoffersen@middelfart.dk 
(for Jørn Nielsen)

Jes Rønn Hansen
Mail: jes.ronnhansen@middelfart.dk 
(for Kaj Johansen)

Irene Tørnæs
irene.tornaes@middelfart.dk 
(for Regitze Tilma)

Tove Tørnæs
Social og Velfærd
tove.tornes@middelfart.dk 
(for Henrik Mott Frandsen)

Uffe Høybye
Trafik og Vejchef
uffe.hoybye@middelfart.dk 
(for Jane Haugaard Bruun)

 

Suppleant

Flemming Hasforth Korshøj
Centerleder
flemming.korshoj@middelfart.dk 

§ 1. Navn
1.1 Handicaprådet i Middelfart Kommune.

§ 2. Formål
2.1 Det er rådets formål at sikre, at handicappede får indflydelse på alle områder, der vedrører handicappedes vilkår i Middelfart Kommune.

§ 3. Handicaprådets opgaver
3.1 Handicaprådet rådgiver Byrådet i handicappolitiske spørgsmål og kan behandle alle lokal-politiske spørgsmål, som vedrører mennesker med handicap. Handicaprådet kan tage spørgsmål af mere generel karakter op til drøftelse og komme med forslag til såvel politiske som administrative initiativer.

3.2 Handicaprådet kan tage kontakt med andre, herunder andre Handicapråd og Det Centrale Handicapråd med henblik på at få belyst særlige temaer.

3.3 Handicaprådet kan ikke behandle spørgsmål om enkeltpersoners forhold, herunder personalesager eller konkrete klagesager.

3.4 Byrådet/forvaltningerne inddrager Handicaprådet om alle initiativer, som har betydning for mennesker med handicap.

3.5 Handicaprådet kan i øvrigt beslutte at orientere Byrådet om dets arbejde og forslag.

§ 4. Sammensætning
4.1 Handicaprådet sammensættes af 5 medlemmer udpeget af handicaporganisationerne i kommunen og 5 medlemmer, der repræsenterer Byrådet, heraf et antal af dets medlemmer.
De 5 medlemmer fra handicaporganisationerne fordeles således, at 4 medlemmer udpeges efter indstilling af Danske Handicaporganisationer Middelfart Afdeling og 1 medlem udpeges af Bedre Psykiatri, Middelfart.
De 5 medlemmer, der udpeges af Byrådet, fordeles således, at der er 2 politikere fra henholdsvis Social- og Sundhedsudvalget og Teknisk Udvalg samt 3 embedsmænd fra henholdsvis Social-, Børne- og Teknisk område.

4.2 Handicaprådet skal sammensættes således, at medlemmerne repræsenterer forskellige handicapgrupper og forskellige sektorer i kommunen, herunder både voksne og børn med handicap.

4.3 Der udpeges en personlig stedfortræder for hvert medlem af rådet, som deltager i rådets møder ved det ordinære medlems forfald.

4.4 Danske Handicaporganisationer, Middelfart Afdeling, kan kun indstille personer, som har bopæl i kommunen. Hvis et medlem af Handicaprådet flytter fra kommunen inden udløbet af Handicaprådets funktionsperiode, indtræder stedfortræderen i Handicaprådet og der udpeges en ny stedfortræder.

4.5 Handicaprådet sammensættes således, at brugerorganisationernes medlemmer udgør samme antal medlemmer som medlemmer, der repræsenterer Byrådet.

4.6 Handicaprådet virker i en 4-årig periode, svarende til de kommunale råds valgperiode, dog således at medlemmerne fungerer, indtil nye medlemmer indstilles eller udpeges.

§ 5. Handicaprådets forretningsorden
5.1 Handicaprådet konstituerer sig med formand og næstformand. Såfremt formandsposten besættes af en repræsentant fra Byrådet, skal næstformandsposten besættes af en repræsentant fra handicaporganisationerne, og omvendt.

5.2 Indkaldelse til møde kan ske på formandens, to medlemmers eller Byrådets initiativ. Ind-kaldelse til møde skal ske med mindst 14 dages varsel. Ved hastesager dog kortere varsel.

5.3 Der afholdes mindst 6 møder om året.

5.4 Efter hvert møde udfærdiges referat.

5.5 En gang om året afholdes fælles dialogmøde med repræsentanter relevante politiske ud-valg.

5.6 Indkaldelse til første møde efter kommunalvalget sker på Byrådets initiativ.

5.7 Herudover fastlægger rådet sin egen forretningsorden.

§ 6. Økonomi og sekretærfunktion
6.1 Middelfart Kommune stiller lokaler til rådighed og yder i fornødent omfang sekretariatsmæssig bistand til Handicaprådet.

6.2 Middelfart Kommune afholder udgifter ved Handicaprådets virksomhed, herunder dækning af nødvendige udgifter til tegnsprogstolkning og anden handicapkompensation.

6.3 Byrådet yder diæter, erstatning for dokumenteret tabt arbejdsfortjeneste og udgiftsgodtgørelse efter reglerne i § 16 a i lov om kommunernes styrelse til Handicaprådets medlemmer.

6.4 Byrådet stiller årligt et beløb til rådighed for Handicaprådets drift. Der aflægges regnskab hvert år senest d. 31.12.

§ 7. Periode
7.1 Handicaprådets virkeperiode følger Byrådets valgperiode.

Godkendt på møde i Byrådet den 24. juni 2019.

Forretningsorden ifølge vedtægternes § 5:

5.1
Rådet konstituerer sig med formand og næstformand.

5.2
Der planlægges mindst 6 møder om året.

5.3
Formand udfærdiger dagsorden og indkalder til møde med mindst 14 dages varsel. Ved hastesager dog kortere varsel, jævnfør vedtægterne.

5.4
Jævnfør vedtægterne, så kan indkaldelse til møde ske på formandens, to medlemmers eller Byrådets initiativ.

5.5
Formand er ansvarlig for udarbejdelse af dagsorden.

 • Udkast til dagsorden udsendes til formanden 3 uger før mødet.
 • Sekretæren skal sikre, at eventuelle punkter til dagsordenen indhentes fra alle forvaltninger. Dette gøres ved at de enkelte forvaltningsrepræsentanter i Handicaprådet anmodes om punkter til dagsorden. Punkterne skal være sekretæren i hænde senest 4 uger før mødet.
 • Formand godkender udkast til dagsorden hurtigst muligt og returnerer godkendt dagsorden til sekretæren.
 • Sekretæren udsender godkendt dagsorden til rådets medlemmer 14 dage før mødedato.
 • Der udfærdiges mødeprotokol. Rådets medlemmer underskriver møde-protokollen ved mødets afslutning.
 • Der tilstræbes konsensus i rådet. Ethvert medlem, som har deltaget i mødet, kan forlange sin afvigende mening kort tilført beslutningsprotokollen.

Møder:
Jævnfør 5.2 Der planlægges afholdt mindst 6 møder årligt. Der skal meldes afbud til formand eller sekretær.
Suppleanter fra brugersiden deltager ikke i rådets møder, men skal så vidt muligt indkaldes ved afbud eller sygdom. En suppleant indtræder i rådet, når et medlem udtræder eller er forhindret i at varetage sit hverv i mindst 3 måneder. Suppleanten udtræder af rådet, når medlemmet kan indtræde.

Handlingsplan:
Der udfærdiges årligt en handlingsplan for rådets virke. Planen revideres efter dokumenteret behov.

Økonomi:
Handicaprådet tildeles årligt et budget af Byrådet. Beløbet anvendes fortrinsvis til følgende:

 • Afregning af diæter, befordringsgodtgørelse og godtgørelse af dokumenteret nødvendige udgifter forbundet med et handicap, foregår i henhold til Styrelseslovens § 16 a jævnfør § 16 og bekendtgørelse nr. 768 af 27.6.2007 om retssikkerhed og administration på det sociale område.
 • Samt til udgifter forbundet med rådets deltagelse i konferencer og kurser m.v.

 

Godkendt i Handicaprådet den 27. april 2022

Mødereferater

Her kan du læse referater af Handicaprådets møder. Ønsker du at se referater, der er fra før 2020, er du velkommen til at kontakte os.

Luk alle
Åben alle

Punkt nummer: 1 - Præsentation

Sagsbeskrivelse:
Præsentation af Handicaprådets medlemmer

Økonomi:
Ingen

Forvaltningens bemærkninger:
Ingen

Bilag:

Kompetence:
Handicaprådet

Beslutning:
Præsentationsrunde.


Punkt nummer: 2 - Konstituering af formand og næstformand

Sagsbeskrivelse:
Konstituering af formand og næstformand

Økonomi:
Ingen


Forvaltningens bemærkninger:
Ingen

Bilag:

Kompetence:
Handicaprådet

Beslutning:
Gitte R.R. Nielsen blev valgt som formand.
Kaj Johansen blev valgt som næstformand.


Punkt nummer: 3 - Mødedatoer 2022

Sagsbeskrivelse:
Mødedatoer for 2022 fastlægges.

Økonomi:
Ingen

Forvaltningens bemærkninger:
Ingen


Bilag:

Kompetence:
Handicaprådet

Beslutning:
Mødedatoer for 2022:
Onsdag den 27. april 2022, kl. 14.30
Onsdag den 22. juni 2022, kl. 14.30
Onsdag den 31. august 2022, kl. 14.30
Onsdag den 12. oktober 2022, kl. 14.30
Fredag den 16. december 2022, kl. 13.00Punkt nummer: 4 - Gennemgang af vedtægter, forretningsorden samt tavshedspligten

Sagsbeskrivelse:
Gennemgang af vedtægter, forretningsorden samt tavshedspligten.

Bilag vedlagt dagsordenen.

Økonomi:
Ingen

Forvaltningens bemærkninger:
Ingen

Bilag:
Vedtægter og forretningsorden

Kompetence:
Handicaprådet

Beslutning:
Gennemgang af vedtægter og forretningsorden samt tavshedspligten.

Til forretningsordenens punkt 5.5. ønskes tilføjet:
"At forvaltningerne er obs på at punkter gerne med bilag sendes rettidigt til sekretæren."
Forretningsordenen godkendes endeligt på Handicaprådets møde i april 2022.

Tavshedserklæring underskrives. Tavshedserklæring sendes til underskrift til dem der ikke deltog i mødet samt suppleanter til underskrift.Punkt nummer: 5 - Eventuelt

Sagsbeskrivelse:
Underskrive diætskema og underskriftsside.

Økonomi:

Forvaltningens bemærkninger:
Ingen

Bilag:

Kompetence:
Handicaprådet

Beslutning:
Temaer for Handicaprådets møder i 2022:
• Sundhedsområdets indsatser – oplæg ved sundhedschef Jeanette Rokbøl
• Handicaprådets møder afholdes i forbindelse med besøg på institutioner
• ”Varme hænder” til mødet i april 2022
• Inklusion skole/fritid
• Tilgængelighed – uderum – udendørs handicaptoiletter
• Tilgængelighedsområde på Fælleshåb
• Borgerrådgiver
• Evt. afholde temaeftermiddag for brugersiden om: hvordan er arbejdsgange-ne i kommunen - sådan ser en kommune ud – hvordan er trådene bundet sammen.

Handicapdagen afholdes den 2. juni 2022 i Lillebæltshallerne.

Komponent afholder ”Temadag for kommunale handicapråd – formål og praksis”. I Middelfart afholdes temadagen den 18. maj 2022. 

Deltagere:

Gitte R.R. Nielsen, Dansk Handicap Forbund
Thomas Sonne Jensen, Dansk Blindesamfund
Bjarne Havshøj, Diabetesforeningen
Arvid Westad, Dansk Handicap Forbund
Nicolaj Rasmussen, Autismeforeningen
Paw Nielsen, Bedre Psykiatri
Kaj Johansen, Byrådet
Regitze Tilma, Byrådet
Henrik Mott Frandsen, Social- og Velfærdschef
Jørn Nielsen, Børn- og Familiechef
Jane Haugaard Brun, Ejendomschef
Jeanette Laulund, Centerleder

 

Fraværende:

Arvid Westad
Paw Nielsen – i stedet deltog suppleant Susanne Flach
Regitze Tilma
Henrik Mott Frandsen – i stedet deltog suppleant Tove Tørnæs

 


Punkt nummer: 1

Rekruttering af personale

Sagsbeskrivelse:
Orientering v/Senior og Velfærdschef Vicky Kim Andersen.

Økonomi:
Ingen

Forvaltningens bemærkninger:
Ingen

Bilag:

Kompetence:
Handicaprådet

Beslutning:
Status fra Vicky på de rekrutteringsudfordringer der har været.

Det besluttes,

- at Handicaprådet sender emner til Vicky til ”Den gode historie” fra den målgruppe som Handicaprådet repræsenterer.
- at der arbejdes videre med medarbejderambassadører

Punkt nummer: 2

Tilsynsrapporter

Sagsbeskrivelse:
Drøftelse af de tilsendte tilsynsrapporter.

Økonomi:
Ingen

Forvaltningens bemærkninger:
Ingen

Bilag:

Kompetence:
Handicaprådet

Beslutning:
Punktet udsættes til næste møde.


Punkt nummer: 3

Tilgængelighedspuljen

Sagsbeskrivelse:
I forbindelse med den årlige pulje til fordeling af tilgængelighedsmidler i Middelfart Kommune, har der været drøftelse mellem repræsentanter fra Handicaprådet og administrationen om årets tema for ansøgninger.

Årets tema foreslås at være: Tilgængelighed i byrummet.

Handicaprådet bedes tage stilling til, om årets tema kan anbefales til Teknisk Udvalg.

Plan for ansøgning og tildeling af midler:

 • Handicaprådet – anbefaling af årets tema 27. april 2022
 • Teknisk Udvalg – beslutning om årets tema 10. maj 2022
 • Annoncering og udsendelse af info 11. maj 2022
 • Ansøgningsfrist 17. juni 2022
 • Handicaprådet –behandling og anbefaling af indkomne ansøgninger 22. juni 2022
 • Teknisk Udvalg – behandling af anbefaling og beslutning om tildeling af midler 16. august 2022
 • Besked til ansøgerne 17. august 2022


Økonomi:
Der er i budget 2022 afsat 351.000 kr. til støtte for projekter til tilgængelighedsforanstaltninger.

Forvaltningens bemærkninger:
Ingen

Bilag:

Kompetence:
Handicaprådet

Beslutning:
Årets tema godkendt.


Punkt nummer: 4

Udsatterådet

Sagsbeskrivelse:
Valg af repræsentant til Udsatterådet.

Bedre Psykiatri er repræsenteret i Udsatterådet. Der skal vælges et medlem yderli-gere fra Handicaprådet.

Økonomi:
Ingen

Forvaltningens bemærkninger:
Ingen

Bilag:

Kompetence:
Handicaprådet

Beslutning:
Nicolai Rasmussen valgt til Udsatterådet.

 


Punkt nummer: 5

Opfølgning på Handicapdagen

Sagsbeskrivelse:
Opfølgning på Handicapdagen 2.6.22 herunder tidspunkt samt afholdelse af dagen fremadret-tet.

Økonomi:

Forvaltningens bemærkninger:
Ingen

Bilag:

Kompetence:
Handicaprådet

Beslutning:
Handicapdagen den 2.6.22 afholdes i tidsrummet kl. 13.00 – 16.00.

Hvordan Handicapdagen afvikles fremadrettet tages med på næste møde.Punkt nummer: 6

Budgetopfølgning på Social- og Sundhedsforvaltningens område

Sagsbeskrivelse:
Sagsfremstilling fra Social- og Sundhedsudvalgets møde 7. april 2022 vedlægges som bilag.

Økonomi:

Forvaltningens bemærkninger:
Ingen

Bilag:

Kompetence:
Handicaprådet

Beslutning:
Orientering givet.

Deltagere:

Gitte R.R. Nielsen, Dansk Handicap Forbund
Thomas Sonne Jensen, Dansk Blindesamfund
Bjarne Havshøj, Diabetesforeningen
Arvid Westad, Dansk Handicap Forbund
Nicolaj Rasmussen, Autismeforeningen
Paw Nielsen, Bedre Psykiatri
Kaj Johansen, Byrådet
Regitze Tilma, Byrådet
Henrik Mott Frandsen, Social- og Velfærdschef
Jørn Nielsen, Børn- og Familiechef
Jane Haugaard Brun, Ejendomschef
Jeanette Laulund, Centerleder

 

Fraværende:

Arvid Westad, Regitze Tilma, Jørn Nielsen (Jonna Christoffersen deltog i stedet for Jørn Nielsen

 

Punkt nummer: 1

Præsentation af borgerrådgiver

Sagsbeskrivelse:
Præsentation af borgerrådgiver Lonnie Hansen.
Lonnie deltager kl. 14.15.

Økonomi:
Ingen

Forvaltningens bemærkninger:
Ingen

Bilag:

Kompetence:
Handicaprådet

Beslutning:
Præsentation af borgerrådgiver Lonnie Hansen.
Lonnie er ansat 20 timer ugentlig og træffes på Kulturøen mandag, onsdag og tors-dag efter forudgående aftale. 

 

Punkt nummer: 2

Handicapdagen

Sagsbeskrivelse:
Evaluering af Handicapdagen 3.6.22 samt afvikling af Handicapdagen fremadrettet.

Økonomi:
Ingen


Forvaltningens bemærkninger:
Ingen

Bilag:

Kompetence:
Handicaprådet

Beslutning:
En god eftermiddag, men desværre for få deltagere.

Evaluering af dagen:

 • For lidt PR
 • Re-tænke hvad vi vil med dagen og hvem dagen er for
 • Processen op til dagen er lige så vigtig som selve dagen.
 • Skoleafdelingen + tilbud i handicap og psykiatri skal involveres mere så de føler et ejerskab
 • Invitere skoleledere til møde
 • Skolerne evt. afholde temauge op til arrangementet
 • Der tages kontakt til skolerne vedr. arrangement i 2023

 

Punkt nummer: 3

Handicapprisen

Sagsbeskrivelse:
Handicapprisen 2022 samt Handicapprisen fremadrettet.

Økonomi:

Forvaltningens bemærkninger:
Ingen

Bilag:

Kompetence:
Handicaprådet

Beslutning:
Handicapprisen 2022 uddeles i forbindelse med at juletræet på torvet tændes.

 

Punkt nummer: 4

Kåring af butikker for ekstra god tilgængelighed

Sagsbeskrivelse:
Kåring af butikker, der har gjort noget ekstra for tilgængeligheden – beskrivelse og rammer for kåringen.

Økonomi:
Ingen

Forvaltningens bemærkninger:
Ingen

Bilag:

Kompetence:
Handicaprådet

Beslutning:
Handicaprådet beslutter, at nedsætte en arbejdsgruppe bestående af Nicolaj Rasmussen, Thomas Sonne Jensen, Gitte R.R. Nielsen samt Henrik Mott.
Henrik er tovholder.

Arbejdsgruppen vil invitere Handelsstandsforeningen og Brobygning til møde.


Punkt nummer: 5

Tilgængelighed i byrummet

Sagsbeskrivelse:
Uffe Høybye deltager kl. 15.00

Økonomi:

Forvaltningens bemærkninger:
Ingen

Bilag:

Kompetence:
Handicaprådet

Beslutning:
Uffe Høybye deltager og orienterer om tilgængelighed for alle i det offentlige rum. Afdelingen arbejder bevidst med tilgængelighed hver dag.

Afdelingens hovedopgaver er: drift og byggeri.

Er ofte i dialog med borgerne om de udfordringer de finder i byen. Hvis man som borger støder på problemer med veje m.m. kan man tage kontakt til vejformand Torben Christensen eller via borgertip-app’en.

Af større projekter er man ved at udvide stranden ved Marinaen så stranden bliver tilgængelig for alle.

 

Punkt nummer: 6

Tilgængelighedspuljen

Sagsbeskrivelse:
I forbindelse med den årlige pulje til fordeling af tilgængelighedsmidler i Middelfart Kommune, er der ved ansøgningsfristen d. 17. juni 2022 indkommet 4 forslag med ansøgninger til puljen.
De nærmere detaljer for forslagene er beskrevet i det vedlagte bilag. Årets tema er: ”Tilgængelighed i byrummet”.

Handicaprådet bedes komme med en indstilling til de enkelte forslag, inden sagen behandles på Teknisk udvalg i august 2022.

Økonomien i de enkelte forslag er beskrevet i bilaget.

Økonomi:
Der er i budget 2022 afsat 358.000 kr. til støtte for projekter til handicapforanstaltninger.

Forvaltningens bemærkninger:
Ingen

Bilag:
Se vedlagte

Kompetence:
Handicaprådet

Beslutning:
Handicaprådet indstiller alle 4 forslag:

 • Stier i haven ved Skovbakken
 • Skovsti i en lille skov ved siden af Brenderup Dagcenter
 • Tilskud til nyt brugervenligt indgangsparti i Ejby-Hallen
 • Tilskud til bygning af handicapvenlig platform til dyrkning af muslinger


Punkt nummer: 7

Magtanvendelser i 2021

Sagsbeskrivelse:
Se vedlagte bilag – sagsfremstilling til møde i Social- og Sundhedsudvalget 9.6.22.

Økonomi:

Forvaltningens bemærkninger:
Ingen

Bilag:

Kompetence:
Handicaprådet

Beslutning:
Orientering og dialog om magtanvendelser.

 

Punkt nummer: 8

Nyt fra afdelingerne

Sagsbeskrivelse:

Orientering fra afdelingerne:
Jørn Nielsen
Henrik Mott Frandsen
Jane Haugaard Bruun
Jeanette Laulund

Økonomi:

Forvaltningens bemærkninger:
Ingen

Bilag:

Kompetence:
Handicaprådet

Beslutning:
Jane Haugaard Bruun:
Planlægning af anlægsprojekter er i fuld gang:

 • Ny daginstitution ved Hyllehøj – klar til brug 2024
 • Skolerenovering Vestre Skole – klar til brug 2023
 • Lillebæltskolen – licitationsresultat er på vej
 • Fjelsted/Harndrup Skole gl. gymnastiksal – midler fra den lokale anlægsfond

Kommende projekter:

 • Den store skolerenovering
 • Østre Skole renovering
 • Sundhedshuset
 • Flere børnehaver
 • Plejehjemsområdet

Der er bevilget penge til en børnehavebus – Jane undersøger om der er tænkt på tilgængelighed.

Jonna Christoffersen:
Der er modtaget projektmidler til et 2 årigt projekt: søskende til søskende med handicap. Projektet er for barnet der ikke har et handicap.

Henrik Mott Frandsen:

 • Udsatterådet er blevet reetableret efter år med Covid-19 og efter fratrædelse af flertallet af medlemmerne. Udsatterådet har nu afholdt deres første møde. Nicolai er Handicaprådets repræsentant i Udsatterådet. Gitte deltager ligeledes i Udsatterådets møder til en start.
 • Social- og Sundhedsforvaltningen og Børn, Unge og Familier arbejder sammen om et projekt: ”Fra barn til voksen”.
 • Skæve boliger
 • Social psykiatrien og bedre psykiatri bruger opsparede midler på projekt i social psykiatrien.
 • Myndighed har stor succes med et nyt tiltag, hvor de afholder dialogmøde med borgerne. De er startet med 3 borgere.

Punkt nummer: 9

Nyt fra underudvalg

Sagsbeskrivelse:
Orientering fra underudvalg.

Økonomi:

Forvaltningens bemærkninger:
Ingen

Bilag:

Kompetence:
Handicaprådet

Beslutning:
Har deltaget i konference for nye medlemmer 18.5.22.

 

Punkt nummer: 10

Dialog om høringssvar

Sagsbeskrivelse:
Gensidig dialog om Handicaprådets høringssvar.

Økonomi:

Forvaltningens bemærkninger:
Ingen

Bilag:

Kompetence:
Handicaprådet

Beslutning:
Intet at bemærke.

 

Punkt nummer: 11

Eventuelt

Sagsbeskrivelse:
Underskrive diæt/køreseddel samt underskriftsblad.

Økonomi:

Forvaltningens bemærkninger:
Ingen

Bilag:

Kompetence:
Handicaprådet

Beslutning:
Underskrevet diæt/køreseddel samt underskriftsblad

 

 

Deltagere:

Gitte R.R. Nielsen, Dansk Handicap Forbund
Thomas Sonne Jensen, Dansk Blindesamfund
Bjarne Havshøj, Diabetesforeningen
Arvid Westad, Dansk Handicap Forbund
Nicolaj Rasmussen, Autismeforeningen
Paw Nielsen, Bedre Psykiatri
Kaj Johansen, Byrådet
Regitze Tilma, Byrådet
Henrik Mott Frandsen, Social- og Velfærdschef
Jørn Nielsen, Børn- og Familiechef
Jane Haugaard Brun, Ejendomschef
Jeanette Laulund, Centerleder

 

Fraværende:

Henrik Mott Frandsen (Tove Tørnæs deltager)
Bjarne Havshøj, Diabetesforeningen
Nicolaj Rasmussen, Autismeforeningen
Regitze Tilma, Byrådet


Mødet starter med velkomst ved leder af STU Mikkel Rasmussen.
Mikkel er startet som leder af STU pr. 1.4.22 og pr. 1.8.22 er Jesper Hansen startet som viceskoleleder.
Mikkel orienterer om Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse. Pt. har skolen 37 elever. Det er det højeste elevantal de sidste 13 år. Eleverne er i aldersgruppen 16-25 år. Uddannelsen er 3’årig og retter sig mod elever der ikke har mulighed for at gennemføre en ordinær ungdomsuddannelse. Skolen har også et fritidstilbud.

 

Punkt nummer: 1

Tilsyn 2021

Sagsbeskrivelse:
Se vedlagte bilag ”Tilsyn på kommunale og private plejehjem og hjemmepleje 2022”.

Økonomi:
Ingen

Forvaltningens bemærkninger:
Ingen

Bilag:

Kompetence:
Handicaprådet

Beslutning:
Dialog om ”Tilsyn på kommunale og private plejehjem og hjemmepleje 2022”.

Handicaprådet har et ønske om at deltage når der foretages tilsyn af hjemmeplejen.

Formanden fremsender høringssvar – høringsfristen er 7.9.22. 

 

Punkt nummer: 2

Rammeaftale i høring

Sagsbeskrivelse:
Rammeaftale Region Syddanmark – orientering v/Tove Tørnæs

Økonomi:
Ingen


Forvaltningens bemærkninger:
Ingen

Bilag:

Kompetence:
Handicaprådet

Beslutning:
Orientering og dialog om rammeaftale.
Rammeaftalen gældende for 2024 ligger til godkendelse ved KKR og derefter til godkendelse ved kommunerne. 

 

Punkt nummer: 3

Ankestyrelsesstatistik - omgørelsesprocenter

Sagsbeskrivelse:
Inden mødet fremsendes bilag.

Økonomi:

Forvaltningens bemærkninger:
Ingen


Bilag:

Kompetence:
Handicaprådet

Beslutning:
Dialog om Ankestyrelsesstatistikken/omgørelsesprocenter.
Formanden har fremsendt høringssvar.
Handicaprådet er meget positive overfor udviklingen samt at Middelfart Kommune ligger under landsgennemsnittet.

Punkt nummer: 4

Nyt fra afdelingerne

Sagsbeskrivelse:

Orientering fra afdelingerne:
Jørn Nielsen
Tove Tørnæs
Jane Haugaard Bruun

Økonomi:

Forvaltningens bemærkninger:
Ingen

Bilag:

Kompetence:
Handicaprådet

Beslutning:

Jane Haugaard Bruun orienterer om:

 • Nyt handicapvenligt bålsted ved Staurby Skov
 • Tilgængelighedspuljen – udvalget fulgte Handicaprådets indstilling
 • Der er travlhed med at bygge børnehaver
 • Der er udfordringer med store udgifter til el/varme i de kommunale institutioner
 • Travlhed med klimafolkemødet

Tove Tørnæs orienterer om:

 • Der er søgt om midler ved Socialstyrelsen til et ABC-forløb. Forløbet henvender sig til unge og voksne over 18 der bor i egen bolig og oplever mistrivsel. Der er tale om borgere med psykiske vanskeligheder. Midlerne skal bruges i samarbejde med Firkløveren.
 • Der har 24.8.22 været anden samtalerunde til ny leder til Rusmiddelcentret.
 • Efter en stille sommer oplever Rusmiddelcentret nu travlhed.
 • I forbindelse med organisationsændringer i forvaltningen har ”Social og Velfærd” ændret navn til ”Social og Psykiatri”. Handicaprådet er utilfreds med navneændringen, da psykiatri også er handicap og at det derfor bør hedde ”Social og Handicap”. Handicaprådet føler at de er ekskluderet, og at de lige pludselig ikke tilhører nogen forvaltning.

Jeanette Laulund orienterer om:

 • Skovbakken har svært ved at rekruttere social- og sundhedsassistenter. De har nu ansat 1 sygeplejerske mere.
 • Perronen er meget involveret i Klimafolkemødet.

Jørn Nielsen orienterer om:

 • Familieafdelingen og Social og Psykiatri er ved gennemgå ”overgang fra barn til voksen”. Notat fremlægges på næste møde i Handicaprådet.

 

Punkt nummer: 5

Nyt fra underudvalg

Sagsbeskrivelse:
Orientering fra underudvalg.

Økonomi:

Forvaltningens bemærkninger:
Ingen

Bilag:

Kompetence:
Handicaprådet

Beslutning:
Gitte og Henrik har afholdt møde med Handelsstandsforeningen og Brobygning vedr. uddeling af ”Tilgængeligheds pris”.
Både Handelsstandsforeningen og Brobygning bakker op om at der uddeles en ”Til-gængeligheds pris” til en af de erhvervsdrivende i Middelfart.
Prisen tænkes uddelt i forbindelse med ”Byens Bedste” i 2023.

 

Punkt nummer: 6

Dialog om høringssvar

Sagsbeskrivelse:
Gensidig dialog om Handicaprådets høringssvar.

Økonomi:

Forvaltningens bemærkninger:
Ingen

Bilag:

Kompetence:
Handicaprådet

Beslutning:
Der afgives høringssvar på:

 • Budget 2023
 • Ny ressourcetildelingsmodel for daginstitutionerne
 • Ankestyrelsens Danmarkskort på det sociale område
 • Udbudsmateriale på genbrugshjælpemidler – børnehjælpemidler’
 • Planlægning af nyt lager på Stengårdvej 30
 • Tilsyn plejehjem og hjemmepleje 2022

 Punkt nummer: 7

Eventuelt

Sagsbeskrivelse:
Underskrive diæt/køreseddel samt underskriftsblad.

Økonomi:

Forvaltningens bemærkninger:
Ingen

Bilag:

Kompetence:
Handicaprådet

Beslutning:
Handicaprådets møde i oktober 2022 ændres til:
Mandag den 3. oktober 2022, kl. 14.00 – 16.00

Deltagere:

Gitte R.R. Nielsen, Dansk Handicap Forbund
Thomas Sonne Jensen, Dansk Blindesamfund
Bjarne Havshøj, Diabetesforeningen
Arvid Westad, Dansk Handicap Forbund
Nicolaj Rasmussen, Autismeforeningen
Paw Nielsen, Bedre Psykiatri
Kaj Johansen, Byrådet
Regitze Tilma, Byrådet
Henrik Mott Frandsen, Social- og Velfærdschef
Tove Tørnæs, stedfortræder
Jørn Nielsen, Børn- og Familiechef
Jane Haugaard Brun, Ejendomschef
Jeanette Laulund, Centerleder

Fraværende:
Afbud fra Regitze Tilma og Thomas Sonne Jensen

 

1. Unge med handicap

Sagsbeskrivelse:
Unge med handicap i job/uden job – leder af Job- og Vækstcentret Jeanette Johansen deltager

Økonomi:
Ingen

Forvaltningens bemærkninger:
Ingen

Bilag:

Kompetence:
Handicaprådet

Beslutning:
Jeanette orienterer om området:
Ungemålgruppen: Unge mellem 18-30 år

Tiltag/indsatser:

 • Den Kommunale Ungeindsats
 • Virksomhedstilbud
 • Samarbejde med uddannelsesinstitutioner
 • Samarbejde med psykiatrien

Kompenserede ordninger:

 • Bevilling af hjælpemidler
 • Personlig assistance

2. Tilgængelighedspris

Sagsbeskrivelse:
Der skal på mødet udarbejdes kriterier for tilgængelighedspris. Direktør for Brobygning Middelfart Lene Lawaetz deltager i mødet.

Økonomi:
Ingen


Forvaltningens bemærkninger:
Ingen

Bilag:

Kompetence:
Handicaprådet

Beslutning:
Lene Lawaetz deltager og fortæller om Brobygning Middelfart:
Brobygning har bl.a. fokus på at Middelfart skal være en attraktiv kommune at handle i også hvad tilgængelighed angår.
Brobygning afholder bl.a. cafemøder med de erhvervsdrivende i Middelfart. Gitte vil blive inviteret til at holde oplæg på et af møderne hvor tilgængelighed kan være et af emnerne.
Iværksætter med handicap – projekt med Dansk Erhverv og Dansk Handicapforbund. Der er et ønske om at være forgangskommune på dette. Der nedsættes en arbejdsgruppe til at arbejde videre med emnet. Arbejdsgruppen består af: Lene Lawaetz, Jeanette Johansen, Gitte R.R. Nielsen, Henrik Mott Frandsen samt Jørn Nielsen.

Punktet om kriterier for tilgængelighedspris tages med på næste møde. Der kom følgende input til kriterier:

 • Vigtigt at butikkerne ved hvad Solsikkesnoren er.
 • Bevidsthed i butikkerne om hvordan en butik bygges op så alle har adgang – samt hvordan varerne skal placeres i butikken.
 • Hvordan tager vi imod alle former for handicap – skal italesættes blandt personalet.
 • Det er ikke nok at butikken har fysisk tilgængelighed
 • Borgere med angst skal have mulighed for at komme hurtigt ud af butikken


3. Handicapprisen 2022

Sagsbeskrivelse:
På mødet skal der drøftes annoncering, uddeling m.m. af handicapprisen 2022.
Vedlagt kriterier for uddeling af handicapprisen.

Økonomi:

Forvaltningens bemærkninger:
Ingen

Bilag:

Kompetence:
Handicaprådet

Beslutning:
Der kommer annonce i Melfar Posten i uge 45. Ansøgningsfristen er 21.11.22.
Annoncen er sendt til Handicaprådets medlemmer til videre formidling.
Formand og næstformand mødes når ansøgningsfristen er slut og der tages derefter stilling til hvornår Handicapprisen uddeles.

 

4. Mødedatoer 2023

Sagsbeskrivelse:
Forslag til mødedatoer for 2023:

Forslag til mødedatoer for 2023:
Onsdag den 8. februar 2023, kl. 14.30 – 17.00
Onsdag den 26. april 2023, kl. 14.30 – 17.00
Onsdag den 21. juni 2023, kl. 14.30 – 17.00
Onsdag den 30. august 2023, kl. 14.30 – 17.00
Onsdag den 11. oktober 2023, kl. 14.30 – 17.00
Onsdag den 13. december 2023, kl. 13.00 – 16.00

Økonomi:

Forvaltningens bemærkninger:
Ingen

Bilag:

Kompetence:
Handicaprådet

Beslutning:
Den 8. februar 2023 ændres til 7. februar 2023
Den 11. oktober 2023 ændres til onsdag den 25. oktober 2023.

Mødeplanen ser derefter ud som følgende:
Tirsdag den 7. februar 2023, kl. 14.30 – 17.00
Onsdag den 26. april 2023, kl. 14.30 – 17.00
Onsdag den 21. juni 2023, kl. 14.30 – 17.00
Onsdag den 30. august 2023, kl. 14.30 – 17.00
Onsdag den 25. oktober 2023, kl. 14.30 – 17.00
Onsdag den 13. december 2023, kl. 13.00 – 16.00

 

5. Nyt fra afdelingerne

Sagsbeskrivelse:

Orientering fra afdelingerne:
Jørn Nielsen
Tove Tørnæs
Jane Haugaard Bruun

Økonomi:

Forvaltningens bemærkninger:
Ingen

Bilag:

Kompetence:
Handicaprådet

Beslutning:

Jørn Nielsen:

 • Byrådet vedtog i budgettet at familiekoordinator fortsætter.
 • ”Sammen om overgang” – se vedlagte slides.

Tove Tørnæs:

 • Apotekerforeningen afholder medicinkursus for ikke sundhedspersonale.
 • Rusmiddelcentret har fået ny leder: Lisa Würsching
 • Majken Elenora Schweitz og Birgit Gregersen er nyt ledelsesteam i Guldregnen og Teglgårdshuset.
 • I forbindelse med omorganisering i forvaltningen har de tre afdelinger fået nye navne:
  Henrik Mott Frandsen er chef for ”Social og Psykiatri”
  Sten Koch-Hansen er chef for ”Kvalitet og Sammenhæng”
  Vicky Kim Andersen er chef for ”Senior og Sundhed”

Jane Haugaard Brun:

 • Lillebæltskolen – ombygning forventes færdig april 2023
 • Ny daginstitution – Ny Hyllehøj – forventes færdig i 2024
 • Renovering af gymnastiksal Fjelsted/Harndrup skole
 • Nærhospital – der er opmærksomhed på tilgængelighed
 • Nye børnehaver undervejs: ved Naturhaven samt ny ”Solsikken” – der vil også her være fokus på tilgængelighed
 • Ombygning Frivillighus

 

6. Nyt fra underudvalg

Sagsbeskrivelse:
Orientering fra underudvalg.

Økonomi:

Forvaltningens bemærkninger:
Ingen

Bilag:

Kompetence:
Handicaprådet

Beslutning:
Der orienteres om:

Udsatterådet har nu fået en struktur der virker. Der er kommet ny formand og næstformand.
Kostrådet har været til prøvesmagning ved Elbokøkkenet.
Tilgængelighedspuljen 2023 – Gitte og Thomas skal på gåtur med Teknisk forvaltning 14.11.22

 

7. Dialog om høringssvar

Sagsbeskrivelse:
Gensidig dialog om Handicaprådets høringssvar.

Økonomi:

Forvaltningens bemærkninger:
Ingen

Bilag:

Kompetence:
Handicaprådet

Beslutning:
Der er afgivet høringssvar på lokalplaner herunder dialog om ”Fremtidens bygninger”.

 

8. Eventuelt

Sagsbeskrivelse:
Underskrive diæt/køreseddel samt underskriftsblad.

Økonomi:

Forvaltningens bemærkninger:
Ingen

Bilag:

Kompetence:
Handicaprådet

Beslutning:
Herunder dialog om boformer – seniorbofællesskaber – handicaprådet ønsker at blive inddraget i processen om anderledes boformer.

Deltagere:

Gitte R.R. Nielsen, Dansk Handicap Forbund
Thomas Sonne Jensen, Dansk Blindesamfund
Bjarne Havshøj, Diabetesforeningen
Arvid Westad, Dansk Handicap Forbund
Nicolaj Rasmussen, Autismeforeningen
Paw Nielsen, Bedre Psykiatri
Kaj Johansen, Byrådet
Regitze Tilma, Byrådet
Henrik Mott Frandsen, Social- og Velfærdschef
Jørn Nielsen, Børn- og Familiechef
Jane Haugaard Brun, Ejendomschef
Jeanette Laulund, Centerleder

Fraværende:
Bjarne Havshøj
Arvid Westad
Paw Nielsen
Regitze Tilma
Jørn Nielsen – i stedet deltog teamleder Jonna Christoffersen

 

1. Kriterier for tilgængelighedsprisen

Sagsbeskrivelse:
Drøftelse af kriterier for tilgængelighedsprisen.

Økonomi:
Ingen

Forvaltningens bemærkninger:
Ingen

Bilag:

Kompetence:
Handicaprådet

Beslutning:
Den ekstraordinære indsats – ud over lovgivningens forskrifter.
Fysisk – psykisk – social tilgængelighed.
Set ud fra et borgerperspektiv. 

 

2. Tilgængelighedspuljen

Sagsbeskrivelse:
I forbindelse med det kommende års pulje til fordeling af tilgængelighedsmidler i Middelfart Kommune, har der været drøftelse mellem repræsentanter fra Handicaprådet og administrationen om næste år tema for ansøgninger.

Årets tema foreslås at være: Pauserum i det offentlige rum.

Handicaprådet bedes tage stilling til, om årets tema kan anbefales til Teknisk Udvalg.

Plan for ansøgning og tildeling af midler:
Handicaprådet – anbefaling af årets tema - 16. december 2022
Teknisk Udvalg – beslutning om årets tema - 10. januar 2023
Annoncering i Melfar og på hjemmeside. Udsendelse af info 18. januar 2023
Ansøgningsfrist 28. marts 2023
Handicaprådet –behandling og anbefaling af indkomne ansøgninger - 26. april 2023
Teknisk Udvalg – behandling af anbefaling og beslutning om tildeling af midler - 9. maj 2023
Besked til ansøgerne 10. maj 2023

Økonomi:
Der er i budget 2023 afsat kr. 372.000 kr. til støtte for projekter til tilgængelighedsforanstalt-ninger.

Forvaltningens bemærkninger:
Ingen

Bilag:

Kompetence:
Handicaprådet

Beslutning:
Handicaprådet anbefaler indstillingen.

 

3. Nyt fra afdelingerne

Sagsbeskrivelse:

Orientering fra afdelingerne:
Jonna Christoffersen
Henrik Mott Frandsen
Jane Haugaard Bruun

Økonomi:

Forvaltningens bemærkninger:
Ingen

Bilag:

Kompetence:
Handicaprådet

Beslutning:
Jane Haugaard Bruun orienterer om:

 • Store byggeprojekter: Vestre Skole der er nogle tilgængelighedsparametre som skal vurderes – Gitte inddrages i dette.
 • Skolegårdsprojekt
 • Skæve boliger – orientering sammen med Henrik
 • Genbrugspladser og tilgængelighed
 • Nærhospital og frivillighedshus
 • Godt samarbejde med Handicaprådet
 • Borgerinddragelsesmøde vedr. Nærhospital 18.1.23

Jonna Christoffersen orienterer om:

 • Projekt fra Socialstyrelsen vedr. inddragelse og overgang til voksenområdet – der ansættes en koordinator med kontakt til forældre og den unge – stor interesse og opbakning fra Handicaprådet – projektets titel: ”Sammen om overgang”.
 • Den 1. januar 2023 starter ny familiekoordinator.

Henrik Mott Frandsen orienterer om:

 • Kig mod solsikkearmbånd – sag på møde i Handicaprådet.
 • Sammenlægning af myndighed.
 • Orientering om skæve boliger.

Kaj Johansen orienterede om at Social- og Sundhedsudvalget har fokus på fremtidens boliger for ældre.

 

4. Nyt fra underudvalg

Sagsbeskrivelse:
Orientering fra underudvalg.

Økonomi:

Forvaltningens bemærkninger:
Ingen

Bilag:

Kompetence:
Handicaprådet

Beslutning:
Henrik mangler at indkalde arbejdsgruppen vedr. beskæftigelse til møde. Arbejdsgruppen består af Gitte, Henrik, Lene Lawaetz fra Brobygning Middelfart samt Jeanette Johansen fra Jobcen-tret. Punktet tages med på næste møde.

Gitte og Nicolaj orienterede fra Udsatterådet.

Smagsprøvemøde med Elbokøkkenet – kvaliteten er godkendt.

 

5. Dialog om høringssvar

Sagsbeskrivelse:
Gensidig dialog om Handicaprådets høringssvar.

Økonomi:

Forvaltningens bemærkninger:
Ingen

Bilag:


Kompetence:
Handicaprådet

Beslutning:
Enkelt svar om lokalplan – ingen kommentar.

 

6. Eventuelt

Sagsbeskrivelse:
Underskrive diæt/køreseddel samt underskriftsblad.

Økonomi:

Forvaltningens bemærkninger:
Ingen

Bilag:

Kompetence:
Handicaprådet

Beslutning:
Møde i Handicaprådet den 26. april 2023 ændres til 2. maj 2023 samme tid. Liselotte ændrer kalenderinvitation.

Tema til næste møde:
Fordele og ulemper med politikker – eks.vis Handicappolitik.
Hvorfor har vi ikke en politik ?
Hvorfor skulle vi have en ?
Kaj Johansen fortæller om Byrådets temaer på området.

Luk alle
Åben alle

Deltagere:

Gitte R.R. Nielsen, Dansk Handicap Forbund
Anne-Mette Madsen, Dansk Handicap Forbund
Bjarne Havshøj, Diabetesforeningen
Arvid Westad, Dansk Handicap Forbund
Jane Krog, Landsforeningen Bedre Psykiatri – Pårørende til sindslidende
Kaj Johansen, Byrådet
Regitze Tilma, Byrådet
Henrik Mott Frandsen, Social og Velfærdschef
Jørn Nielsen, Børn- og Familiechef
Karin Niemann Christensen, Plan- og Byggechef

 

Fraværende:


Sager til behandling:

1. TEMA: ”Fra Middelfartbarn til Verdensborger”
2. Mødedatoer 2021
3. Dialog om høringssvar
4. Ulykkespatientforeningen – Bed jeres politikere om en borgerrådgiver
5. Nyt fra afdelingerne
6. Nyt fra underudvalg
7. Evaluering af Handicapdagen 03.12.20
8. Eventuelt

 

Punkt nummer 1

TEMA: ”Fra Middelfartbarn til Verdensborger”

Sagsbeskrivelse:

Handicaprådet har tidligere fået status på BUFs visionsarbejde: ” Fra Middelfartbarn til Verdensborger.”

Forvaltningen ønsker med dette dagsordenspunkt at opdatere Handicaprådet på visionsarbejdet:

 • Der indledes med et overblik på det samlede visionsarbejde v/Jørn Nielsen
 • Gennemgang og introduktion til ”Kort og godt på småbørnsområdet” v/ Dagtilbudsafdelingen. ”Kort og godt på småbørnsområdet” er politisk ved taget af BKF-udvalget i december’20.
 • Status på arbejdet med fritids og kultur-vinklen ind i visionen v/Fritids- og kulturchef Peter Wamberg. Der lægges særligt vægt på kultur og fritidsstrategiens tanker om Parasport
 • Gennemgang og introduktion til ”Kort og godt; Vi øger chanceligheden – og har alle med” v/Jørn Nielsen. ”Kort og godt; Vi øger chanceligheden – og har alle med” blev politisk vedtaget på såvel Skole- og BKF-udvalget i februar.

Økonomi:
Ingen

Forvaltningens bemærkninger:

Om selve visionen fra ”Middelfartbarn til Verdensborger”
Visionen ”Fra Middelfartbarn til Verdensborger” sætter ord på en fælles ambition på tværs af hele børn- og ungeområdet i Middelfart Kommune; en ambition om at ud-danne og danne vores børn og unge til at være livsduelige verdensborgere, der lever bæredygtigt. Visionen skal bidrage til at tydeliggøre et sæt ”Middelfart-kendetegn” ved de børn og unge, der har haft deres opvækst i Middelfart Kommune. Og derved hvilken dannelse og uddannelse vi gerne vil give kommunens børn og unge.
Visionen har fire centrale pejlemærker:

 • En verdensborger - Dette pejlemærke handler om de erfaringer og kompetencer, som det er centralt, at både små og store verdensborgere har for at kunne trives og begå sig i en stadigt mere globaliseret og digitaliseret verden. Det handler om det, der kendes som ”det 21. århundredes kompetencer”.
 • Bæredygtighed som fundament - Dette pejlemærke sætter fokus på vigtigheden af at arbejde med FN’s 17 verdensmål. Verdensmålene rummer et bredt syn på bæredygtighed. For i en verden, der kæmper med tematikker som klimaudfordringer og social ulighed, er det vigtigt, at den næste generation kan tænke bæredygtigt – både i forhold til naturen og menneskets velvære.
 • Et liv i bevægelse - Kroppen er værktøjet, der tillader mennesket at bevæge sig – både når vi bevæger os fysisk (med kroppen) og mentalt (med hovedet). Kroppen er både en oplevelse, og noget man oplever med. Det gør sig gældende for alle, men i særlig grad for børn.
 • Et attraktivt tilbud - Dette pejlemærke handler om, at vi skal have helhjertede dage, hvor børn oplever trygge rammer, som de kan lege, lære og trives i.

Om ”Kort og Godt på småbørnsområdet:”
Med udgangspunkt i den fælles vision "Fra Middelfartbarn til Verdensborger" er der udarbejdet et materiale - "Kort og godt" på småbørnsområdet.

Formålet med "Kort og godt" er, at give en overskuelige, men samtidig fyldestgørende introduktion til visionen "Fra Middelfartbarn til Verdensborger" på småbørnsområdet. Med "Kort og godt" på småbørnsområdet foldes visionen og de fire pejlemærker ud, når det gælder vores yngste verdensborgere; fra de bliver født, til de starter i skole.

"Kort og godt" er resultatet af en længere proces og et større udviklingsarbejde, som har involveret medarbejdere, ledere, forældrebestyrelserne og politikerne. Med udgangspunkt i, at børn udvikler sig ”med kroppen forrest” via legen, har medarbejdere og bestyrelser fra alle dagtilbud drøftet, hvordan vi styrker bevægelseskulturen og skaber de bedst mulige rammer og rum, der inviterer til bevægelse på alle tænkelige måder fra risikoorienteret leg til sansemæssige bevægelseslege, styrkelse af motoriske færdigheder, kropssprog og mere psykisk bevægelse og opdagelse af barnets eksistens i verden – ”hvem er jeg?”.

Visionens fire pejlemærker verdensborger, bæredygtighed, bevægelse og attraktiv har en klar og tydelig sammenhæng med arbejdsgrundlaget for dagtilbud 2018-2021 og den styrkede pædagogiske læreplan, som alle dagtilbud i Danmark skal arbejde efter. I arbejdsgrundlaget er et tema om udearealer som læringsmiljø, der netop omhandler udearealets understøttelse af børnenes kropslige kompetencer, som er så vigtige for deres muligheder for at skabe relationer og indgå i leg med andre. I forhold til den styrkede pædagogiske læreplan er læreplanstemaerne ”natur, udeliv og science” og ”krop, sanser og bevægelse” understøttende for pejlemærket bevægelse, og der kan for alle læreplanstemaer og for det fælles pædagogiske grundlag arbejdes direkte med sammenhænge til visionen og de beskrivelser af pejlemærkerne, som findes i ”Kort og godt” på småbørnsområdet.

Med visionen får vi et rigtigt godt fundament for at skabe helhjertede dage. Dage, hvor både børn og voksne oplever medindflydelse, føler sig kompetence og socialt forbundne i fællesskaber.

Om parasport – kultur og fritidsstrategi:
Børn, Kultur og Fritidsudvalget har den 9. februar 2021 vedtaget en kultur- og fritidsstrategi. I denne strategi er et af fokuspunkterne ”Lige adgang for alle i foreningslivet”, som er beskrevet således.

Lige adgang for alle til foreningslivet:
Lige adgang for alle til foreningslivet er en fundamental værdi, og allerede i dag findes der gode eksempler på fritidstilbud, som er tilrettelagt til børn og unge med særlige behov eksempelvis Middelfart United (fodbold) og Lykkeliga (håndbold). Men flere kan have glæde af foreningslivet – også på ”normale” vilkår. Her kan Parasport Danmark hjælpe foreninger med råd og vejledning til, hvordan man have medlemmer med en form for handicap til glæde for begge parter.

Derudover har udvalget formuleret en ambition, der lyder:

Parasport:
Særlig holdsport kan være udfordret i forhold til at have nok deltagere, når der er tale om parasport. Derfor intensiveres samarbejde med Trekantområdet også på dette punkt, således at tilbud i andre kommuner kan komme borgere i Middelfart Kommune til gode og omvendt. Her vil eksempelvis fælles deltagelse for Trekantsområdet i ”Special Olympics” være en del af indsatsen, men den egentlige målsætning er, at flere med handicap kan få et sundt og aktivt fritids- og foreningsliv.

Der ønskes en drøftelse med handicaprådet om muligheder, barrierer, perspektiver, samt udpegning af nøglepersoner/-funktioner i forhold til det videre arbejde med ovenstående.

Om "Kort og godt – Vi øger chanceligheden og har alle med:"
Den fælles vision "Fra Middelfart til Verdensborger" indeholder et tværgående bånd: ”Vi øger chanceligheden og har alle med”. Formålet med det tværgående bånd er at beskrive, hvilke tilgange og hvilke værdier Middelfart Kommune går til arbejdet med børn og unge i udsatte positioner.
Denne Kort og Godt er et supplement til Kort og Godt på hhv. småbørns- og skoleområdet. Denne Kort og Godt beskriver hvilket ekstra fokus Middelfart Kommune vil have i hjælpen og støtten af børn i udsatte positioner. Ambitionerne i Kort og Godt på småbørns- og skoleområdet gælder alle børn – også de der er i udsatte positioner.

Målgruppen for ”Kort og Godt – Vi øger chanceligheden og har alle med” er

 • Fagprofessionelle i Middelfart Kommune
 • Interessenter med særlig interesse for børn og unge i udsatte positioner, eksempelvis
  - Eksterne samarbejdsparter læge, sygehus mm
  - Forældre og forældregrupper med interesse i børn og unge i udsatte positioner
  - Interesse- og medlemsorganisationer
  - Handicapråd, Udsatte-rådet og andre relevante råd

Bilag:
Kort og godt – Vi øger chanceligheden og har alle med"
”Kort og Godt på småbørnsområdet”

Kompetence:
Handicaprådet

Beslutning:
Handicaprådet tager gennemgangen til efterretning.

På mødet blev det fremhævet:

 • Arbejdet med visionen er spændende og virker ambitiøst
 • Vigtigt at kommunen bidrager til, at der bliver skabt et overblik hvilke fritidsinteresser der retter sig mod borgere med handicap i Trekantsområdet.
 • Vigtigt at vi også har fokus på lokale tilbud i samarbejde med lokale foreninger - gerne med en eksperimenterende tilgang. Eksempelvis ved en lokal prøvehandling.
 • Peter Wamberg sendte en invitation til det videre arbejde med parasport til det handicaprådet

 

Punkt nummer 2

Mødedatoer 2021

Sagsbeskrivelse:
Forslag til mødedatoer for 2021:

Onsdag den 3. marts 2021, kl. 14.00
Onsdag den 21. april 2021, kl. 14.00
Onsdag den 23. juni 2021, kl. 14.00
Onsdag den 25. august 2021, kl. 14.00
Onsdag den 27. oktober 2021, kl. 14.00
Fredag den 3. december 2021 - Handicapdagen
Onsdag den 8. december 2021, kl. 14.00

Økonomi:
Ingen

Forvaltningens bemærkninger:
Ingen

Bilag:
Ingen

Kompetence:
Handicaprådet

Beslutning:
Mødeplan godkendt
Staben bedes indkalde Handicaprådets medlemmer og suppleanter

 

Punkt nummer 3

Dialog om høringssvar

Sagsbeskrivelse:
Gensidig dialog om Handicaprådets høringssvar.

Økonomi:
Ingen

Forvaltningens bemærkninger:
Ingen

Bilag:
Ingen

Kompetence:
Handicaprådet

Beslutning:

Handicaprådet glæder sig til at blive involveret i implementeringen af Velfærdsaftalen.

Programchefen for velfærdsaftalen orienteres om vigtigheden af at involvere Handicaprådet. Det sørger Henrik Mott for.


Punkt nummer 4

Ulykkespatientforeningen – Bed jeres politikere om en borgerrådgiver

Sagsbeskrivelse: Bilag vedhæftet til drøftelse.

Økonomi:
Ingen

Forvaltningens bemærkninger:
Ingen

Bilag:
Ingen

Kompetence:
Handicaprådet

Beslutning:

Det er et samlet handicapråds vurdering, at det ikke på nuværende tidspunkt er aktuelt for Middelfart Kommune.

Rådet ønsker fortsat at fokusere på det – oftest - gode samarbejde der er mellem borgerne og kommunens medarbejdere.

 

Punkt nummer 5

Nyt fra afdelingerne

Sagsbeskrivelse:
Orientering fra afdelingerne:

Karin Niemann-Christensen

Jørn Nielsen

Henrik Mott Frandsen

Økonomi:
Ingen

Forvaltningens bemærkninger:
Ingen

Bilag:
Ingen

Kompetence:
Handicaprådet

Beslutning:

Karin Niemann-Christensen ønskede inputs til brug af tilgængelighedspuljen. Følgende inputs blev drøftet:

 • Fokusere på udendørs tilgængelighed
 • Tilgængelige shelters
 • Gode naturoplevelser – eksempelvis fokusere på Staurby Skov, hvor der er handicapfaciliteter til rådighed.
 • Opmærksomhed på foreningernes muligheder for at skabe bedre tilgængelighed til deres aktiviteter.

Jørn Nielsen orienterede om en meget positiv ekstern midtvejsevaluering af satspuljeprojektet Én familie – én indgang. Det aftaltes, at projektets foreløbige resultater sættes på dagsordenen på det kommende Handicaprådsmøde 21. april 2021.

Henrik Mott Frandsen:

 • Alle medarbejdere der er direkte ansatte under Voksen-Socialområde er blevet tilbudt vaccination.
 • Bosteder startes vaccination mandag den 8. marts 2021
 • Arbejdes på hvordan kommunen kan opsøge hjemløse ift vaccination
 • Ny organisation på handicapområdet er implementeret. Et væsentligt formål med organisationsændringen har handlet om at skabe et mere trygt arbejdsmiljø for medarbejdere og ledere.
 • Myndighedsafdelingen er gået tilbage til at have en mere stabil sagsstamme
 • Nye afdelingsledere på Rusmiddelscenter samt på Teglgårdshuset og Guldregnen.
 • Generelt god stemning
 • Åbnet den nye Perron i mandags – invitation til Handicaprådet om et besøg på stedet.
 • Myndighedsafdelingen er ved at blive kompetenceløftet. Processen bliver brugt som godt eksempel på Arbejdsmiljømessen.
 • I gang med at bruge tilgængelighedmidler på Fælleshåb
 • De skæve boliger – der er sendt en ansøgning. Afventer svar.
 • Kontakt med Headspace. Der bliver kigget på relevansen ift. Middelfart Kommune.

 


Punkt nummer 6

Nyt fra underudvalg

Sagsbeskrivelse:
Orientering fra underudvalg
Økonomi:
Ingen

Forvaltningens bemærkninger:
Ingen

Bilag:
Ingen.

Kompetence:
Handicaprådet

Beslutning:
Der har ikke været indkaldt på grund af Covid-19.

 


Punkt nummer 7

Evaluering af Handicapdagen 3.12.2020

Sagsbeskrivelse:
Evaluering af Handicapdagen 3.12.2020.
Økonomi:
Ingen

Forvaltningens bemærkninger:
Ingen

Bilag:

Kompetence:
Handicaprådet

Beslutning:

Handicapdagen:

 • Det muliges kunst på grund af Covid19-situationen
 • Givet forholdene var det en god dag – dog er det større fysiske møde at foretrække.
 • Generelt gik det godt – lidt bedre styr på teknikken
 • Der er ikke evalueret med de involverede institutioner. Jørn Nielsen indkalder planlægningsgruppen til en evaluering.
 • Måske afgrænse de til færre institutioner

 

Punkt nummer 8

Eventuelt

Sagsbeskrivelse:
Underskrive diæt/køreseddel samt underskriftsblad.
Økonomi:
Ingen

Forvaltningens bemærkninger:
Ingen

Bilag:
Ingen

Kompetence:
Handicaprådet

Beslutning:
Afklares på mail -

Stor ros til Monika Hedelund for at træde til.
Tak til referenten.

Mødet blev aflyst.

Handicaprådet:

Gitte R.R. Nielsen, Dansk Handicap Forbund
Peder Kjær, Dansk Handicap Forbund
Bjarne Havshøj, Diabetesforeningen
Arvid Westad, Dansk Handicap Forbund
Jane Krog, Landsforeningen Bedre Psykiatri – Pårørende til sindslidende
Kaj Johansen, Byrådet
Regitze Tilma, Byrådet
Henrik Mott Frandsen, Social og Velfærdschef
Jørn Nielsen, Børn- og Familiechef
Karin Niemann Christensen, Plan- og Byggechef

Fraværende:

Peder Kjær
Jane Krog
Regitze Tilma
Karin Niemann Christensen
Kaj Johansen – i stedet deltog Jakob Nielsen
Jørn Nielsen – i stedet deltog Jonna Christoffersen


Sager til behandling:

1. Handleplan for underskudsafvikling på Social- og Sundhedsområdet
2. Omgørelsesprocenterne for børn og voksne – Hvad har man gjort/gør for at blive endnu bedre til at få dem ned?
3. Status på projekt EFEI
4. Status på UngeLiv
5. Ansøgning til Friluftsrådet
6. Tilgængelighedspuljen
7. Nyt fra afdelingerne
8. Nyt fra underudvalg
9. Dialog om høringssvar
10. Eventuelt


Punkt nummer: 1

Handleplaner for underskudsafvikling på Social- og Sundhedsområdet

Sagsbeskrivelse:

Økonomi:
Ingen

Forvaltningens bemærkninger:
Ingen

Bilag:

Kompetence:
Handicaprådet

Beslutning:
Henrik Mott Frandsen orienterer om de handleplaner der er for underskudsafvikling. Der er et tæt samarbejde mellem politikerne og forvaltningen.

Punkt nummer: 2

Omgørelsesprocenterne for børn og voksne

Sagsbeskrivelse:
Hvad har man gjort/gør man for at blive endnu bedre til at få omgørelsesprocenterne ned?

Økonomi:
Ingen

Forvaltningens bemærkninger:
Ingen

Bilag:
Bilag vedhæftet


Kompetence:
Handicaprådet

Beslutning:
For handicap og psyk.s område ser det fint ud. Dette skyldes bl.a. at der er foretaget en organisationsændring i afdelingen. Afdelingen har også skiftet navn fra HAPS til Social Myndighed.
Organisationsændringen har betydet øget kvalitet og flere specialistkompeten-cer i teamet.

I Familieafdelingen er hjemvisningerne steget. Tallene er ikke alarmerende, men følges tæt i afdelingen.

 

Punkt nummer: 3

Status på projekt EFEI

Sagsbeskrivelse:
Familieafdelingen har de seneste to år været en del af et satspuljeprojekt: Bedre koordination til børn med nedsat funktionsevne og deres familier.

Middelfart kommunes del af projektet er kaldet EFEI: Én familie én indgang.
Handicaprådet fik ved projektets start en introduktion til projektet. Der foreligger nu en midtvejsevaluering som Familieafdelingen ønsker at give Handicaprådet indsigt i.

Efter statussen vil der være mulighed for en drøftelse af de fremtidige perspektiver for projektet.

Teamleder Jonna Christoffersen, Familieafdelingen deltager ved mødet og gennemgår projektets foreløbige resultater

Økonomi:
Ingen

Forvaltningens bemærkninger:
Ingen

Bilag:
Ingen

Kompetence:
Handicaprådet

Beslutning:
Jonna Christoffersen orienterer om status på projektet.
Forvaltningen er ved at undersøge om projektet kan blive permanent.
En midtvejsevaluering viser at forældrene er meget tilfredse med projektet. De føler, en høj grad af tryghed, tillid og at de bliver lyttet til.

Slides fra Jonnas gennemgang vedlagt referatet.

Handicaprådet bakker op om projektet, da det er noget af det de har efterspurgt.

 

Punkt nummer: 4

Status på UngeLiv

Sagsbeskrivelse:

Middelfart Kommunes Ungehus har de seneste 1½ år deltaget i et satspuljeprojekt, der skal give 13 – 23 årige psykisk sårbare et åbent anonymt tilbud om hjælp og støtte.

De første resultater fra dette projekt er nu samlet sammen.

Handicaprådet fik ved projektets start en introduktion til projektet. Ungehuset ønsker at give Handicaprådet indsigt i projektets foreløbige resultater.

Efter statussen vil der være mulighed for en drøftelse af de fremtidige perspektiver for projektet.

Teamleder Lone Munk, Ungehuset deltager ved mødet og gennemgår projektets foreløbige resultater

Økonomi:
Ingen

Forvaltningens bemærkninger:
Ingen

Bilag:
Ingen

Kompetence:
Handicaprådet

Beslutning:
Lone Munk deltager og orienterer om projektet.
Det er et 3’årigt projekt under Socialstyrelsen som løber fra december 2019 – december 2022.
Power point fra gennemgang vedlægges referatet.

 


Punkt nummer: 5

Ansøgning til Friluftsrådet

Sagsbeskrivelse:
Formål med puljen: at støtte projekter, der kan få flere ud i naturen, flere til at fordybe sig i naturen, eller flere til at være sammen i naturen.

Der støttes:
Puljerne er opdelt i tre temaer.
Det ene hedder "Flere ud i naturen", og her kan der søges om tilskud til forskellige fysiske tiltag eller oplysningsmaterialer, der gør det nemmere for flere at komme ud, især dem, der ikke er så vant til at være i naturen.
Det kan f.eks. være etablering eller udvidelse af vandrestier, nye shelterpladser, handicapven-lige fiskebroer eller badebroer, fugletårne, bål- og aktivitetshytter, SUP-boards, kajakker og samlingssteder ved nye naturområder.

Det andet tema er "Fordybelse i naturen". Her kan man søge om støtte til projekter, der gi-ver befolkningen en bedre forståelse af naturen via formidling og aktiviteter i naturen. Det gælder især for specifikke målgrupper og særligt børn og unge, og kan f.eks. være skole- eller havhaver, lokale indsatser for større biodiversitet og naturaktiviteter for familier.

Det tredje tema er "Sammen i naturen". Midlerne i dette tema uddeles til projekter, der giver flere mennesker mulighed for at opleve et fællesskab med andre i naturen og som på den må-de skaber bedre trivsel, både fysisk, mentalt og socialt.
Konkret kan det f.eks. være fælles havedyrkning, en madklub i naturen, opstart af en frilufts-klub for unge eller naturforløb målrettet psykisk sårbare eller udsatte borgere.

Ansøgningsfristen for alle tre puljer: Den 1. september 2021. Svar efter 3-4 måneder.

Flere informationer og ansøgning: https://friluftsraadet.dk/tilskud-til-projekter

Økonomi:
Der er i alt 17 millioner kroner, som fordeles på følgende måde på puljerne:
• Flere ud i naturen: Der er afsat 8 millioner kroner til projekterne i temaet, og der kan søges om tilskud på op til 300.000 kroner.
• Fordybelse i naturen: Der er afsat 3 millioner kroner til dette tema, og der kan søges om tilskud på op til 100.000 kroner.
• Sammen i naturen: Der uddeles i alt 6 millioner kroner, og der kan søges om støtte på op til 100.000 kroner.
Der kan søges tilskud til materialer, faciliteter og andre eksterne ydelser. I mindre omfang kan der søges om lønmidler til ekstern bistand.

Forvaltningens bemærkninger:
Ingen

Bilag:
Ingen.

Kompetence:
Handicaprådet

Beslutning:
Handicaprådet har forslag til ansøgninger til puljerne:
• Badebro for handicappede ved Marinaen
• Stinet på det nye anlæg ved Marinaen
• Handicapvenlig shelterplads ved Marianen evt. sammen med badebro og bål-plads
Det aftales at Gitte, Uffe Høybye og Sabrina Christensen indkaldes til møde vedr. ansøgninger til puljerne.

Handicaprådet har et ønske om, at der på Middelfart Kommunes hjemmeside findes en oversigt over handicapvenlige stier. Turister vil også have gavn af dette.

 


Punkt nummer: 6

Tilgængelighedspuljen

Sagsbeskrivelse:
I forbindelse med den årlige pulje til fordeling af tilgængelighedsmidler i Middelfart Kommune, er der ved ansøgningsfristen d. 1. juni 2021 indkommet 3 forslag med ansøgninger til puljen.

De nærmere deltaljer for forslagene er beskrevet i det vedlagte bilag. Årets tema er: ”Uden-dørs aktiviteter og oplevelser for alle”.

Handicaprådet bedes komme med en indstilling til de enkelte forslag, inden sagen behandles på Teknisk udvalg i august 2021.

Økonomien i de enkelte forslag er beskrevet i bilaget.


Økonomi:
Der er i budget 2021 afsat 351.000 kr. til støtte for projekter til handicapforanstaltninger.

Forvaltningens bemærkninger:
Ingen

Bilag:

Kompetence:
Handicaprådet

Beslutning:
Handicaprådet indstiller, at de tre forslag går videre.

Vestbo har et sommerhus ved Vejlby Fed som skal gøres handicapvenligt. Handicaprådet ind-stiller, at de overskydende midler fra tilgængelighedspuljen går til at der laves en rampe ved sommerhuset.


Punkt nummer: 7

Nyt fra afdelingerne

Sagsbeskrivelse:
Orientering fra afdelingerne:

Karin Niemann-Christensen

Jørn Nielsen

Henrik Mott Frandsen
Økonomi:
Ingen

Forvaltningens bemærkninger:
Ingen

Bilag:
Ingen.

Kompetence:
Handicaprådet

Beslutning:
Jonna Christoffersen orienterede om:
• Projekt EFEI
• Arbejdsgrundlag som skal opdateres
• Organisationsændring – Jonnas stilling er blevet ændret til udelukkende at handle om handicappede børn og unge
• Tættere samarbejde med Social Myndighed
• Overdragelsesmøder fra det 16. år – ny lovgivning på området
• Budgetunderskud

Henrik Mott Frandsen orienterede om:
• Afdelingen er nu i mål med omorganisering.
• Ny leder på Skovbakken
• Fokus på ledertrivsel
• Myndighedsafdelingen har fået en grøn trivselsmåling.
• Skærpet tilsyn på helhedstilbud. Alle punkterne er indfriet og det skærpede tilsyn er nu ophævet.
• Middelfart Kommune er ikke omfattet af strejken på sygeplejeområdet. Vi har nødberedskabsplan klar hvis det bliver nødvendigt.

 

 

Punkt nummer: 8

Nyt fra underudvalg

Sagsbeskrivelse:
Orientering fra underudvalg
Økonomi:
Ingen

Forvaltningens bemærkninger:
Ingen

Bilag:
Ingen

Kompetence:
Handicaprådet

Beslutning:
Intet at bemærke udover at der skal indkaldes til første møde i arbejdsgruppen vedr. Handicapdagen 3.12.21.

 

Punkt nummer: 9

Dialog om høringssvar

Sagsbeskrivelse:
Gensidig dialog om Handicaprådets høringssvar
Økonomi:
Ingen

Forvaltningens bemærkninger:
Ingen

Bilag:
Ingen

Kompetence:
Handicaprådet

Beslutning:
Der er afgivet 8 høringssvar.
Handicaprådet har et ønske om, at der i nybyggeri leves op til de 17 Verdensmål.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Punkt nummer: 10

Eventuelt

Sagsbeskrivelse:
Underskrive diæt/køreseddel samt underskriftsblad.
Økonomi:
Ingen

Forvaltningens bemærkninger:
Ingen

Bilag:
Ingen

Kompetence:
Handicaprådet

Beslutning:
Der er et ønske om, at næste møde afholdes på Perronen.
Punkt til næste møde: Tilgængelighed.

Deltagere:

Gitte R.R. Nielsen, Dansk Handicap Forbund
Peder Kjær, Dansk Handicap Forbund
Bjarne Havshøj, Diabetesforeningen
Arvid Westad, Dansk Handicap Forbund
Jane Krog, Landsforeningen Bedre Psykiatri – Pårørende til sindslidende
Kaj Johansen, Byrådet
Regitze Tilma, Byrådet
Henrik Mott Frandsen, Social og Velfærdschef
Jørn Nielsen, Børn- og Familiechef
Karin Niemann Christensen, Plan- og Byggechef

 

Fraværende:

Peder Kjær, Bjarne Havshøj, Arvid Westad, Jørn Nielsen og Karin Niemann-Christensen

 

Punkt nummer: 1

Rundvisning på Perronen

Sagsbeskrivelse:
Mødet starter med en rundvisning på Perronen v/Jeanette Laulund

Økonomi:
Ingen

Forvaltningens bemærkninger:
Ingen

Bilag:

Kompetence:
Handicaprådet

Beslutning:
Jeanette Laulund viser rundt og fortæller om Perronen.
Perronen er for nylig flyttet til Entreprenørgården på Langelandsvej og har den 23.8.21 afholdt indvielse af de nye lokaler.


Punkt nummer: 2

Frikommune

Sagsbeskrivelse:
Sten Koch-Hansen og Ole Qvortrup Larsen orienterer om status på Velfærdsaftalen.

Økonomi:
Ingen

Forvaltningens bemærkninger:
Ingen

Bilag:


Kompetence:
Handicaprådet

Beslutning:
Sten Koch Hansen og Ole Qvortrup Larsen deltager og orienterer om Velfærdsaftalen.
Viborg, Langeland og Middelfart har indgået en 3-årig aftale om ”Fremtidens Ældreliv”.
Handicap og Psykiatri området berøres ikke i forbindelse med Velfærdsaftalen.
I arbejdet med Velfærdsaftalen har Sten været på rundtur til alle institutioner og talt med alle medarbejdere. Det er vigtigt, at medarbejderne bliver inddraget i arbejdet med Velfærdsaftalen.
Handicaprådet ønsker at følge arbejdet med Velfærdsaftalen. Det aftales at der gives ny status om ca. 1 år. 

 


Punkt nummer: 3

Ny hjemmeside

Sagsbeskrivelse:
Kort præsentation af ny middelfart.dk. v/kommunikationschef Rasmus Kjølby

Økonomi:
Ingen

Forvaltningens bemærkninger:
Ingen

Bilag:
Ingen

Kompetence:
Handicaprådet

Beslutning:
Rasmus Kjølby præsenterer Middelfart Kommunes nye hjemmeside: middelfart.dk
I arbejdet med den nye hjemmeside er der bl.a. lagt vægt på:
• Tilgængelighed
• At hjemmesiden er blevet mere borgerorienteret
• Søgefunktion forbedret
• Skrifttyper ændret
• Grundlæggende opdatering af alle sider
• At siderne efterfølgende bliver ajourført

To af Handicaprådets medlemmer vil gerne teste den nye hjemmeside. Rasmus un-dersøger om det er muligt at stille PC’er til rådighed på Rådhuset.

 


Punkt nummer: 4

Tilgængelighed

Sagsbeskrivelse:
Drøftelse af tilgængelighed bl.a. med baggrund i de høringssvar som Handicaprådet afgiver.
Det drejer sig om tilgængelighed i det ydre og indre rum ved nybyggeri samt hvordan vi kan blive bedre til at holde fokus på tilgængelighed.

Økonomi:
Ingen

Forvaltningens bemærkninger:
Ingen

Bilag:
Ingen

Kompetence:
Handicaprådet

Beslutning:
Overføres til næste møde.

 


Punkt nummer: 5

Møde

Sagsbeskrivelse:
Handicaprådet ønsker at der bliver afholdt et orienterings/informations/dialogmøde i lighed med tidligere afholdt møde.
Økonomi:

Forvaltningens bemærkninger:
Ingen

Bilag:
Ingen.

Kompetence:
Handicaprådet

Beslutning:
Forvaltningen undersøger muligheden for at afholde et valgmøde inden kommunalvalget i lighed med møde der er afholdt for år tilbage.


Punkt nummer: 6

Nyt fra afdelingerne

Sagsbeskrivelse:
Orientering fra afdelingerne:

Karin Niemann-Christensen

Jørn Nielsen

Henrik Mott Frandsen

Økonomi:

Forvaltningens bemærkninger:
Ingen

Bilag:


Kompetence:
Handicaprådet

Beslutning:
Tove Tørnæs orienterer om:
• Valg til pårørenderåd sker i forbindelse med pårørendedag i september.
• Der er afsat midler fra tilgængelighedspuljen til stier ved Fælleshåb. Arbejdet med dette starter inden længe.
• Der er midler til skæve boliger – når der er modtaget svar fra markedsundersøgelse tages der stilling til behovet for skæve boliger.
• HAPS har taget navneforandring til ”Myndighed Handicap og Psykiatri”.
• Myndighed Handicap og Psykiatri har omstruktureret og arbejdet meget med faglighed hvilket bl.a. har medvirket til en grøn trivselsundersøgelse.

 

 

Punkt nummer: 7

Nyt fra underudvalg

Sagsbeskrivelse:
Orientering fra underudvalg

Økonomi:
Ingen

Forvaltningens bemærkninger:
Ingen

Bilag:
Ingen.

Kompetence:
Handicaprådet

Beslutning:
Arbejdsgruppen vedr. Handicapdagen har afholdt mødet.
Handicapdagen i år bliver afholdt den 2.12.21 fra kl. 14 – 16.
Emnet i år er: Paralympiske Lege.

 

 

Punkt nummer: 8

Dialog om høringssvar

Sagsbeskrivelse:
Gensidig dialog om Handicaprådets høringssvar

Økonomi:
Ingen

Forvaltningens bemærkninger:
Ingen

Bilag:
Ingen

Kompetence:
Handicaprådet

Beslutning:
Der orienteres om Handicaprådets høringssvar vedr. Sundhedshuset og ortopædisk fodtøj.


Punkt nummer: 9

Eventuelt

Sagsbeskrivelse:
Underskrive diæt/køreseddel samt underskriftsblad.

Økonomi:
Ingen

Forvaltningens bemærkninger:
Ingen

Bilag:
Ingen

Kompetence:
Handicaprådet

Beslutning:
Næste møde i Handicaprådet er onsdag den 27. oktober 2021, kl. 14.00.
OBS: Ved afbud til mødet er det vigtigt at suppleanten møder i stedet for.

Deltagere:

Gitte R.R. Nielsen, Dansk Handicap Forbund
Peder Kjær, Dansk Handicap Forbund
Bjarne Havshøj, Diabetesforeningen
Arvid Westad, Dansk Handicap Forbund
Jane Krog, Landsforeningen Bedre Psykiatri – Pårørende til sindslidende
Kaj Johansen, Byrådet
Regitze Tilma, Byrådet
Henrik Mott Frandsen, Social og Velfærdschef
Jørn Nielsen, Børn- og Familiechef
Karin Niemann Christensen, Plan- og Byggechef

 

Fraværende:

Afbud fra Regitze Tilma
Afbud fra Peder Kjær
Afbud fra Jørn Nielsen – Jonna Christoffersen deltager

 Punkt nummer: 1

Oplæg om tilgængelighed i byens rum

Sagsbeskrivelse:
Oplæg om tilgængelighed i byens rum v/Trafik- og Vejchef Uffe Høybye

Økonomi:
Ingen

Forvaltningens bemærkninger:
Ingen

Bilag:

Kompetence:
Handicaprådet

Beslutning:
Uffe Høybye fra Trafik og Vej deltager under dette punkt.

Trafik og Vejs tre hovedopgaver er:
• Anlæg
• Drift
• Planlægning af nyt

Trafik og Vej er hele tiden opmærksom på at tilgængelighed er tænkt ind i deres arbejde både ved anlæg, drift og planlægning af nyt.

Ved planlægning af nyt er der ofte nedsat arbejdsgrupper hvor borgerne inddrages og deres input til tilgængelighed tages med i planlægningen af nybyggeri.

Dialog om tilgængelighed bl.a. niveauforskelle i gågaden. Forskellige former for niveauforskelle gør det vanskeligt at alle butikker har handicapvenlig tilgang.

Trafik og Vej er meget glade for de henvendelser de får gennem ”Middelfart Borgertip”. Det er en stor hjælp, så skader og problemer på kommunens arealer kan udbedres hurtigst muligt. 

 

 

Punkt nummer: 2

Tilgængelighedspulje 2021

Sagsbeskrivelse:
Tilgængelighedspulje 2021: sådan blev midlerne fordelt v/Plan og Byggechef Karin Niemann-Christensen

Økonomi:
Ingen

Forvaltningens bemærkninger:
Ingen

Bilag:

Kompetence:
Handicaprådet

Beslutning:
Emnet i år er ”Udendørs aktiviteter og oplevelser for alle”.
Teknisk Udvalg fulgte Handicaprådets indstilling:
• Handicapparkeringsplads ved Båring Forsamlingshus
• Sti til broen Firkanten i Teglgårdsparken
• Opførelse af og stiadgang til shelter der er handicapvenlig
• At de overskydende midler fra tilgængelighedspuljen går til at der laves en rampe til Vestbo sommerhus ved Vejlby Fed

Der er allerede modtaget ansøgning til næste års pulje. Skovbakken ønsker stier i haven.Punkt nummer: 3

Budgtopfølgning på Social- og Sundhedsforvaltningens område

Sagsbeskrivelse:
Økonomiafdelingen har i samarbejde med Social- og Sundhedsforvaltningen udarbejdet en budgetopfølgning pr. 30.9.21 på Social- og Sundhedsudvalgets område.
Budgetopfølgningen viser et samlet merforbrug på 34,741 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Det forventede merforbrug var ved sidste budgetopfølgning på ca. 36,6 mio. kr. Det forventede merforbrug er således knap 1,9 mio. kr. lavere end ved sidste BO.
Ved 3. budgetopfølgning blev SSU kompenseret for COVID-19 udgifter afholdt frem til august 2021. Der vil komme yderligere udgifter til COVID-19 resten af året og der vil frem mod 4. budgetopfølgning blive udarbejdet en prognose på disse udgifter for resten af 2021.
På Sundhedsområdet forventes et merforbrug på 9,951 mio. kr., hvoraf 4,951 mio. kr. vedrører ekstraudgifter til COVID-19 håndtering. Ud over et merforbrug til COVID-19 er der et merforbrug i sygeplejen på ca. 5,0 mio. kr. Sygeplejen oplever forsat stigende efterspørgsel på de specialiserede områder som sår, KOL, hjerte og akutte borgere.

På Senior og Velfærdsområdet forventes et merforbrug på 7,2 mio. kr. Renset for trækket på borgerfinansierede henlæggelser til planlagt ældreboligvedligeholdelse, COVID-19 udgifter, samt opgaver, der dækkes ved efterudmøntet statslig finansiering, er der forsat i al væsentlighed balance på området.
På Strategi og Udvikling forventes forsat et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget.
På Social- og Velfærd forventes ved denne budgetopfølgning et merforbrug på 18,317 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Merforbruget er ca. 1,6 mio. kr. mindre end ved sidste budgetopfølgning, hvor den forventede afvigelse var på 19,853 mio. kr. Afvigelsen udgør 20,786 mio. kr. i forhold til skattefinansieret service. Der er ved denne budgetopfølgning indregnet et forventet mindreforbrug på Rusmiddelcentret på 0,4 mio. kr. Dermed overholder Rusmiddelcentret den plan for afdrag af underskud i 2021. Endvidere er der indregnet et forventet mindreforbrug på 0,4 mio. kr. på STU Middelfart. Budgetopfølgningen ser umiddelbart også positivt ud på flere af områdets øvrige decentrale tilbud. Der har været fokus på sikker drift, men også på at sikre et råderum til at kunne afdrage på de enkelte tilbuds opsparede gæld. Sidstnævnte ser ud til at kunne lykkes i 2021. På nuværende tidspunkt forventes der et større mindreforbrug på de decentrale botilbud. Budgetopfølgningen på de omtalte botilbud vil blive kvalificeret yderligere frem mod næste opfølgning pr. 311021.
På anlægsområdet forventes et merforbrug på 5,236 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Merforbruget forventes udlignet af ikke forbrugte rådighedsbeløb fra 2020 og nye bevilgede anlægsprojekter.

Afvigelserne forklares mere detaljeret i vedhæftede notat.
Økonomi:
Ingen

Forvaltningens bemærkninger:
Ingen

Bilag:

Kompetence:
Handicaprådet

Beslutning:
Henrik Mott Frandsen orienterer om budgetopfølgningen.

 


Punkt nummer: 4

Opfølgning på Handicapdagen den 2.12.21

Sagsbeskrivelse:
Opfølgning på Handicapdagen den 2.12.21.
Herunder udvælge kandidater til Handicapprisen 2021.

Økonomi:
Ingen

Forvaltningens bemærkninger:
Ingen

Bilag:
Ingen

Kompetence:
Handicaprådet

Beslutning:
Handicapdagen fejres i Lillebæltshallen hvor alle tre haller er lejet til aktiviteter.
Detaljerest program er næsten klar.
Arbejdsgruppen afholder møde medio november.

Kandidat til Handicapprisen er fundet.

 Punkt nummer: 5

Nyt fra afdelingerne

Sagsbeskrivelse:
Orientering fra afdelingerne:

Karin Niemann-Christensen

Jørn Nielsen

Henrik Mott Frandsen

Økonomi:

Forvaltningens bemærkninger:
Ingen

Bilag:

Kompetence:
Handicaprådet

Beslutning:
Jonna Christoffersen orienterer om:
• Der er sket ændringer i Handicapteamet. Der er ansat en medarbejder udelukkende til at tage sig af nye sager.
• Der er tilført midler til budgettet.
• Evaluering af projekt ”En Familie En Indgang”. Projektet stopper 31.12.21. Familieafdelingen arbejder på at projektet kan fortsætte.
• Jonna skal holde oplæg om ”EFFI” ved Dialogforums temadag den 26.11.21. Overskriften på temadagen er: Koordinering i indsatser.

Tove Tørnæs orienterer på vegne af Henrik Mott Frandsen om:
• Der har været afholdt møde i Tværgade, hvor nogle af punkterne var bygning, vedligeholdelse og rengøring, personale samt Udeholdet.
• Halvvejshuse – der er sendt ansøgning til Socialstyrelsen
• Skæve boliger – markedsafdækning er i gang
• Bedre Psykiatri har været på besøg ved Bostøtten.

Karin Niemann-Christensen orienterer om:
• Der er fortsat meget stor byggeaktivitet indenfor kommunegrænsen, så der er tryk på både planlægnings- og byggesagsområdet. Kommunen har samtidigt også godt gang i igangværende og forberedende arbejder i forbindelse med renoveringer og nyanlæg på bygningsområdet.
• På Handicaprådets møde den 8. december vil Middelfart Kommunes ejendomschef Jane Haugaard Bruun gerne give et oplæg om tilgængelighed i Middelfart kommunes bygninger.

 


Punkt nummer: 6

Nyt fra underudvalg

Sagsbeskrivelse:
Orientering fra underudvalg

Økonomi:
Ingen

Forvaltningens bemærkninger:
Ingen

Bilag:
Ingen.

Kompetence:
Handicaprådet

Beslutning:
Intet at bemærke.

 

 

Punkt nummer: 7

Dialog om høringssvar

Sagsbeskrivelse:
Gensidig dialog om Handicaprådets høringssvar

Økonomi:
Ingen

Forvaltningens bemærkninger:
Ingen

Bilag:
Ingen

Kompetence:
Handicaprådet

Beslutning:
Intet at bemærke. Der er afgivet enkelte høringssvar på lokalplaner.

 

Punkt nummer: 8

Eventuelt

Sagsbeskrivelse:
Underskrive diæt/køreseddel samt underskriftsblad.

Økonomi:
Ingen

Forvaltningens bemærkninger:
Ingen

Bilag:
Ingen

Kompetence:
Handicaprådet

Beslutning:
Mødet den 8. december 2021 starter kl. 13.00.

Luk alle
Åben alle

Deltagere:

Gitte R.R. Nielsen, Dansk Handicap Forbund
Anne-Mette Madsen, Dansk Handicap Forbund
Bjarne Havshøj, Diabetesforeningen
Arvid Westad, Dansk Handicap Forbund
Jane Krog, Landsforeningen Bedre Psykiatri – Pårørende til sindslidende
Kaj Johansen, Byrådet
Regitze Tilma, Byrådet
Lene Chortsen Isak, Voksenservicechef
Anders Tang Kjærved, Plan- og byggechef
Jørn Nielsen, Børn- og Familiechef

 

Fraværende:

Afbud fra Jørn Nielsen
Afbud fra Regitze Tilma

 

Sager til behandling:

Inklusion i kultur og foreningsliv
TEMA: Besøg på Østre Skole
Events
Dialog om høringssvar
Nyt fra afdelingerne
Nyt fra underudvalg
Handicapdagen 3.12.20
Eventuelt

 


Punkt nummer 1: Inklusion i kultur og foreningsliv

Sagsbeskrivelse:
Konsulent i kultur og fritid Thorbjørn Kristensen deltager kl. 14.00. Punktet er opfølgning på beslutning fra møde i Handicaprådet den 4.12.19. På mødet blev det drøftet hvordan kultur- og foreningsliv kan være mere inkluderende for handicappede. Handicaprådet har mange gode ideer og forslag. Der skal nedsættes en arbejdsgruppe der kan arbejde videre. Thorbjørn Kristensen kan være et bindeled mellem forvaltning og Handicaprådet.

Økonomi:
Ingen

Forvaltningens bemærkninger:
Ingen

Bilag:
Kompetence:
Handicaprådet

Beslutning:
Jane, Gitte, Anne-Mette og Bjarne deltager i arbejdsgruppen. Derudover vil Thorbjørn spørge foreninger, Folkeoplysningsudvalget om de også ønsker at være med i arbejdsgruppen. Thorbjørn indkalder arbejdsgruppen til første møde.

Punkt nummer 2: TEMA: Besøg på Østre Skole

Sagsbeskrivelse:
Skoleleder Frank Forsberg Petersen deltager kl. 16.15. Besøget på Østre Skole er opfølgning på beslutning fra Handicaprådets møde den 14.8.19, hvor skolelederen på Østre Skole inviterer Handicaprådet til møde på Østre Skole. Opfølgning fra mødet den 14.8.19 på C-sporet samt børnenes skole-fritid-familie-liv.

Økonomi:
Ingen

Forvaltningens bemærkninger:
Ingen

Bilag:
Ingen

Kompetence:
Handicaprådet

Beslutning:
Skoleleder Frank Petersen deltager under dette punkt.
Frank giver orientering om:
C-sporet på Østre Skole
Heldagsklasserne på Vejlbyvej
H-klasse på Østre Skole

 

Punkt nummer 3: Events


Sagsbeskrivelse:
På møde i Handicaprådet den 4.12.19 blev det besluttet, at Handicaprådet gerne vil lave et større event på Torvet ved Rådhuset. Det kan evt. være en koncert eller lignende. Arrange-mentet skal være med til at sætte større fokus på Handicaprådet.

Der skal nedsættes en arbejdsgruppe, som kan arbejde videre med ideen.

Økonomi:
Ingen

Forvaltningens bemærkninger:
Ingen

Bilag:
Ingen

Kompetence:
Handicaprådet

Beslutning:
Eventet skal bl.a. bruges til PR for Handicaprådet samt synliggøre Handicaprådets arbejde.

Arrangementet tænkes afholdt på Torvet eller på pladsen ved Kulturøen.

Anne-Mette, Gitte, Jane og Bjarne deltager i arbejdsgruppen. Arbejdsgruppen vil give løbende orientering om arbejdsgruppens arbejde til Handicaprådet. 

 

Punkt nummer 4: Dialog om høringssvar

Sagsbeskrivelse:
Gensidig dialog om Handicaprådets høringssvar.

Økonomi:
Ingen

Forvaltningens bemærkninger:
Ingen

Bilag:
Ingen

Kompetence:
Handicaprådet

Beslutning:
Dialog om Handicaprådets høringssvar.

Der er afgivet høringssvar om:
Ophør af udlejning af hjælpemidler
Risikobaseret tilsyn
Tilsyn på plejehjem og i hjemmeplejen
Socialfaglige tilsyn
Retningslinier for anvisning af kommunale lokaler
Indsats mod ensomme ældre
Parkeringsbekendtgørelse

 

Punkt nummer 5: Nyt fra afdelingerne


Sagsbeskrivelse:
Orientering fra afdelingerne.

Lene Chortsen Isak:
Orientering om fokusområdet i 2020 som følge af Indsatsplan for budget i balance

Anders Kjærved: 
Udvalgsbeslutning vedr. tilgængelighedspuljen
Nyt byggeri: Der er mange bygningsprojekter i gang i Middelfart Kommune. Drøftelse om, hvordan vi hele tiden skal sikre universielt design, så alle har mulighed for at bo i det. Niveauforskelle ved Midtpunkt.

Økonomi:
Ingen

Forvaltningens bemærkninger:
Ingen

Bilag:
Ingen

Kompetence:
Handicaprådet

Beslutning:
Lene Chortsen Isak orienterer om:

Pjece om 4Kløveren omdeles på mødet. Der er indvielse af 4-Kløveren den 26.2.20
Cafeen er flyttet til Multihuset, hvilket giver liv og glade dage i Multihuset.
Beslutninger fra udvalgsmøde 06.02.2020
Anders Kjærved orienterer om:

Udvalgsbeslutning og hvilke sager der er i gang og hvilke der er afsluttet vedr. tilgæn-gelighedspuljen.
Nyt byggeri: Kulgrunden, øko-bydel i Skrillinge, klimavenlig byggeri i Båring, ny ud-stykning ved Akelejehaven i Middelfart m.m.. Efterfølgende dialog om boligformer i Middelfart Kommune.
Niveauforskelle ved Midtpunkt er endnu ikke gjort færdig. Færdiggørelse af projektet har høj prioritet i forvaltningen.

 

Punkt nummer 6: Nyt fra underudvalg

Sagsbeskrivelse:
Orientering fra underudvalg

Økonomi:
Ingen

Forvaltningens bemærkninger:
Ingen

Bilag:
Ingen.

Kompetence:
Handicaprådet

Beslutning:
Intet at bemærke udover at Gitte har deltage i inspirationsmøde vedr. marinaen.

 

Punkt nummer 7: Handicapdagen 3.12.2020

Sagsbeskrivelse:
Handicapdagen 3.12.2020 – opfølgning på opstartsmøde 21.1.20.

Økonomi:
Ingen

Forvaltningens bemærkninger:
Ingen

Bilag:
Kriterier for Handicapprisen.

Kompetence:
Handicaprådet

Beslutning:
Orientering fra arbejdsgruppens møde den 21.1.20 vedr. Handicapdagen den 3.12.20.

Handicapdagen afholdes i Lillebæltshallen fra kl. 13.00 – 16.00.

Punkt nummer 8: Eventuelt

Sagsbeskrivelse:
Underskrive diæt/køreseddel samt underskriftsblad.

Økonomi:
Ingen

Forvaltningens bemærkninger:
Ingen

Bilag:
Ingen

Kompetence:
Handicaprådet

Beslutning:
Diæt/køreseddel samt underskriftsblad underskrevet.

Deltagere:

Gitte R.R. Nielsen, Dansk Handicap Forbund
Anne-Mette Madsen, Dansk Handicap Forbund
Bjarne Havshøj, Diabetesforeningen
Arvid Westad, Dansk Handicap Forbund
Jane Krog, Landsforeningen Bedre Psykiatri – Pårørende til sindslidende
Kaj Johansen, Byrådet
Regitze Tilma, Byrådet
Lene Chortsen Isak, Voksenservicechef
Jørn Nielsen, Børn- og Familiechef
Fraværende: Jane Krog og Bjarne Havshøj

 

Sager til behandling:

1. Værnemidler
2. Status på genåbning
3. Sagsbehandlingstiderne
4. Borgerteam
5. Dialog om høringssvar
6. Nyt fra afdelingerne
7. Nyt fra underudvalg
8. Handicapdagen 3.12.20
9. Henvendelse fra Foreningen Danske Døvblinde
10. Eventuelt

 

Punkt nummer 1: Værnemidler

Sagsbeskrivelse:
Hvordan sikrer Middelfart Kommune, at personalet har de rigtige værnemidler ude hos borgerne.
Lene Chortsen Isak og Jørn Nielsen orienterer.

Økonomi:
Ingen

Forvaltningens bemærkninger:
Ingen

Bilag:

Kompetence:
Handicaprådet

Beslutning:
Lene giver en status på værnemidler. Middelfart Kommune følger Sundhedsstyrelsens retningslinjer. Retningslinjerne opdateres ofte – tit og ofte med meget kort varsel. Der er udarbejdet action cards til personale og institutionerne. Vi er kommet godt igennem nedlukningen til trods for at det har været en meget uvant situation.

 

Punkt nummer 2: Status på genåbning

Sagsbeskrivelse:
COVID-19 - status på genåbningen?
Lene Chortsen Isak og Jørn Nielsen orienterer.

Økonomi:
Ingen

Forvaltningens bemærkninger:
Ingen

Bilag:
Ingen

Kompetence:
Handicaprådet

Beslutning:
Der gives en status på genåbningen:

Jørn Nielsen:
Stort set alt er åben igen i Familie og Forebyggelse.
Sagsbehandlingen vedr. §41 og 42 kører normalt.
Tandplejen kører med ¼ del kapacitet. Afventer nye retningslinjer i uge 27.
Tandplejen har under COVID-19 oparbejdet en venteliste. Hvordan ventelisten nedbringes forelægges for Børn, Kultur og Fritidsudvalget til august mødet.
Udsatterådets tandprojekt er sat på stand by under COVID-19.

Lene Chortsen Isak:
Det specialiserede voksenområde er i fuld drift. Pårørende må besøge bosteder.
Bostederne har været aktive med hensyn til aktiviteter under COVID-19. Beboerne har været
påvirket af der ikke har været besøg af pårørende.

Regitze Tilma:
Genbrugspladser og offentlige toiletter er i normal drift.

 

Punkt nummer 3: Sagsbehandlingsfrister

Sagsbeskrivelse:
Handicaprådet ønsker orientering om sagsbehandlingstiderne overholdes og om forvaltningerne er bagud med sagsbehandlingen i forbindelse med COVID-19. Lene Chortsen Isak og Jørn Nielsen orienterer.

Økonomi:
Ingen

Forvaltningens bemærkninger:
Ingen

Bilag:
Ingen

Kompetence:
Handicaprådet

Beslutning:
I Middelfart Kommune har vi været hurtige til at få personale tilbage på arbejde.

Jørn Nielsen:
På børn og unge området er man kommet langt ned i bunkerne. Der har været enkelte udfordringer med at få oplysninger fra andre enheder. Sundhedsplejen har været på besøg ved de 0-2 årige, hvorimod ind/udskoling har en venteliste.

Lene Chortsen Isak:
På voksenområdet har det været svært at holde borgersamtaler i forbindelse med udredning. Mange har arbejdet hjemmefra, hvilket har betydet at de har fået ryddet op i systemer m.m. Det har også på voksenområdet været svært at få fat i oplysninger fra andre enheder. COVId-19 har givet et efterslæb.
Hjælpemidler: Der er fra 12 ugers ventetid til 14 måneders ventetid. Der foretages hele tiden
prioriteringer på området. Man forventer at være i bund med ventelisten inden årets udgang.

 

Punkt nummer 4: Borgerteam

Sagsbeskrivelse:
Johanne Østerbye fra Sundhedsafdelingen orienterer om borgerteam. Johanne deltager i mødet kl. 14.30.

Økonomi:
Ingen

Forvaltningens bemærkninger:
Ingen

Bilag:
Ingen

Kompetence:
Handicaprådet

Beslutning:
Johanne Østerbye orienterede om det nye borgerteam som er startet pr. 1.5.20. Borgerteamet
har til huse på Fælleshåb. Slides fra Johannes gennemgang vedlægges referatet.

 

Punkt nummer 5: Dialog om høringssvar

Sagsbeskrivelse:
Gensidig dialog om Handicaprådets høringssvar

Økonomi:
Ingen

Forvaltningens bemærkninger:
Ingen

Bilag:
Ingen

Kompetence:
Handicaprådet

Beslutning:
Handicaprådet har givet høringssvar på følgende:

 • Køreplan
 • Udbud kørestol
 • Søndagslukning af Multihuset
 • Indsatsplanen 2020
 • Magtanvendelser på Social- og Sundhedsforvaltningens område
 • 2. fase effektiviseringer for valgperioden 2018-2021
 • Tilsynsrapporter social tilsyn
 • Flytning Karlsvognen
 • Ny klasse og elevbaseret ressourcetildelingsmodel med socioøkonomisk fordelingskriterie med virkning fra 2021

 

Punkt nummer 6: Nyt fra afdelingerne

Sagsbeskrivelse:
Orientering fra afdelingerne.

 • Lene Chortsen Isak:
 • Status på licitationen på Perronen
 • Planer om botilbud til borgere med autisme og nedsat kognitiv funktion på Skovbakken
 • og Byrådets beslutning om at bevilge midler til ombygningen.
 • Nye udslusnings/overgangs botilbud i Søndergade der starter op i august/september.

Økonomi:
Ingen

Forvaltningens bemærkninger:
Ingen

Bilag:
Ingen

Kompetence:
Handicaprådet

Beslutning:

Lene Chortsen Isak:

 • Der er modtaget tilbud fra håndværkere. Tilbuddene skal nu gennemgås. 1. spadestik foretages efter sommerferien. Der forventes indflytning 1.1.21.
 • Der oprettes skærmet enhed til 6 borgere med autisme diagnose på Skovbakken. Første indflytning finder sted til august.
 • I Søndergade oprettes et § 107 tilbud til unge der skal være i et træningsforløb. Der skal visiteres til ordningen. Den unge skal være i beskæftigelse i dagtimerne. Der vil ikke være personale fra kl. 22.00.

 

Punkt nummer 7: Nyt fra underudvalg

Sagsbeskrivelse:
Orientering fra underudvalg

Økonomi:
Ingen

Forvaltningens bemærkninger:
Ingen

Bilag:
Ingen.

Kompetence:
Handicaprådet

Beslutning:
Der har været deltagelse i:

 • Marina projektet
 • Revidering af kvalitetsstandarder
 • Udbudsmateriale på bleer
 • Gentænkning af tryghedsboliger

 

Punkt nummer 8: Handicapdagen 3.12.2020

Sagsbeskrivelse:
Opfølgning på Handicapdagen den 3.12.2020

Økonomi:
Ingen

Forvaltningens bemærkninger:
Ingen

Bilag:

Kompetence:
Handicaprådet

Beslutning:
Handicaprådet ønsker at Handicapdagen i år skal afholdes på en anden måde end vi plejer på grund af COVID-19. Arbejdsgruppen der arbejder med planlægning af Handicapdagen indkaldes til møde hurtigst
muligt. Handicaprådet er enige om, at selvom Handicapdagen afholdes på en anden måde så skal der
uddeles en handicappris i år. Der skal findes en kunstner

 

Punkt nummer 9: Henvendelse fra Foreningen Danske Døvblinde

Sagsbeskrivelse:
Mail fra Foreningen Danske Døvblinde om lydfyr med vibration til døvblinde/synshørehæmmede mennesker.

Økonomi:
Ingen

Forvaltningens bemærkninger:
Ingen

Bilag:
Mail fra Foreningen Danske Døvblinde

Kompetence:
Handicaprådet

Beslutning:
Det skal undersøges i teknisk forvaltning om der er lyd/vibration ved lysregulering ved Rådhuset.
Ved fornyelse skal der sættes lys/vibration på ved lyskryds.

 


Punkt nummer 10: Eventuelt

Sagsbeskrivelse:
Underskrive diæt/køreseddel samt underskriftsblad.

Økonomi:
Ingen

Forvaltningens bemærkninger:
Ingen

Bilag:
Ingen

Kompetence:
Handicaprådet

Beslutning:
Ingen bemærkninger.

Deltagere:

Gitte R.R. Nielsen, Dansk Handicap Forbund
Anne-Mette Madsen, Dansk Handicap Forbund
Bjarne Havshøj, Diabetesforeningen
Arvid Westad, Dansk Handicap Forbund
Palle Hansen, Landsforeningen Bedre Psykiatri – Pårørende til sindslidende
Kaj Johansen, Byrådet
Regitze Tilma, Byrådet
Lene Chortsen Isak, Voksenservicechef
Jonna Christoffersen, teamleder Børn- og Familieafdelingen
Karin Niemann Christensen, Plan- og Byggechef
Fraværende: Arvid Westad, Jane Krog, Jørn Nielsen og Regitze Tilma


Sager til behandling:

1. Orientering om STU v/Ralf Buch
2. Dialog om høringssvar
3. Nyt fra afdelingerne
4. Nyt fra underudvalg
5. Handicapdagen 3.12.20
6. Eventuelt

 

Punkt nummer 1: Besøg på STU, Jernbanevej 1, Ejby

Sagsbeskrivelse:
Ralf Buch deltager i mødet og giver en orientering og status om STU.

Økonomi:
Ingen

Forvaltningens bemærkninger:
Ingen

Bilag:

Kompetence:
Handicaprådet

Beslutning:
Ralf Buch byder velkommen til STU og giver en kort orientering om STU. På STU har de fokus på sociale kompetencer, kommunikation, skolefag, arbejsmarkedsaktiviteter, botræning og fritid. Disse temaer arbejdes der med i et samspil, som giver mening i en pædagogisk sammenhæng. Struktur og forudsigelighed er naturlige elementer i STUs hverdag. En hverdag, som tager hensyn til, at det kan være svært at huske, svært at koncentrere sig – og at det tager tid at lære nyt.
Karin fra STU fortæller til slut om babykurser som afholdes hver andet år. Babykurset varer i 3 uger hvor den almindelige undervisning er sat på stand by. 5-6 elever deltager i kurset. Handicaprådet er meget positive overfor kurserne og spørger om konceptet evt. kan bruges andre steder i kommunen. Karin og en kollega er de eneste i Middelfart Kommune, der er uddannet til at afholde babykurser.

 

Punkt nummer 2: Dialog om høringssvar

Sagsbeskrivelse:
Gensidig dialog om Handicaprådets høringssvar

Økonomi:
Ingen

Forvaltningens bemærkninger:
Ingen

Bilag:
Ingen

Kompetence:
Handicaprådet

Beslutning:
Handicaprådet har bl.a. givet høringssvar på:

 • Direktionens forslag til budget 2021. Handicaprådet deltager i dialogmøde 2.9.20 om budgettet.
 • Karin oplyser, at der vil komme høringer omkring byggerier. Derefter dialog omkring byggeri herunder at det er vigtigt at bygherre tænker handicapaspekter ind fra starten af byggeriet. Ligeledes vigtigt at hoteller ved nybyggeri eller ombygning tænker handicapvenlige værelser ind i deres byggeplaner.
 • Omgørelsesprocenter har været i høring.

 

Punkt nummer 3: Nyt fra afdelingerne

Sagsbeskrivelse:

Orientering fra afdelingerne:
Lene Chortsen Isak
Jørn Nielsen
Præsentation af Plan- og Byggechef Karin Niemann Christensen

Økonomi:
Ingen

Forvaltningens bemærkninger:
Ingen

Bilag:
Ingen

Kompetence:
Handicaprådet

Beslutning:
Lene orienterer om:

 • Projekt ”Fremtidens bostøtte” som kører sammen med Socialstyrelsen.
 • Projekt i samarbejde med retspsykiatrien om komplekse borgere
 • Projekt i samarbejde med regionen om reduktion af genindlæggelser samt bedre forløb for borgeren
 • 4 unge beboere flytter ind i Søndergade medio september 2020.
 • Ny Senior og Velfærdschef Vicky Kim Andersen, der er startet 1.8.20.

Jonna orienterer om:

 • Den 1.10.20 er der første møde for ca. 80 forældre i Forældreforum. Forældreforum er for forældre der modtager støtte efter § 41 og 42. Det årlige møde skal bl.a. være med til at skabe netværk for familierne.
 • Nyt projekt ”Unge Liv”. Folder vedlægges referatet.

Præsentation af Karin og derefter orientering om:

 • Tilgængelighedspuljen. Der skal annonceres og i forbindelse med annoncering vil det være en god ide med to artikler i avisen som viser de tidligere års projekter. Der skal findes et tema for i år. Der er allerede modtaget et forslag til puljen: Stier ved Fælleshåb.
  Handicaprådet spørger hvornår den midlertidige tilladelse til den nuværende toiletvogn ved autocamperpladsen i Havnegade udløber. Karin vil undersøge dette. Karin har efterfølgende oplyst, at den gældende tilladelse udløber medio oktober i år.

 

Punkt nummer 4: Nyt fra underudvalg

Sagsbeskrivelse:
Orientering fra underudvalg

Økonomi:
Ingen

Forvaltningens bemærkninger:
Ingen

Bilag:
Ingen.

Kompetence:
Handicaprådet

Beslutning:
Intet nyt.

 

Punkt nummer 5: Handicapdagen 3.12.2020

Sagsbeskrivelse:
Opfølgning på Handicapdagen den 3.12.2020.
Orientering fra arbejdsgruppens møde den 18.8.2020.

Økonomi:
Ingen

Forvaltningens bemærkninger:
Ingen

Bilag:

Kompetence:
Handicaprådet

Beslutning:
Orientering fra arbejdsgruppens møde 18.8.20. Der vil trods corona blive en fælles festdag. Mange institutioner har budt ind med arrangementer. Det er både åbent hus og lukkede arrangementer. Der vil blive live streaming fra dagen. Handicapprisen uddeles på et ”hemmeligt sted.”
Næste møde i arbejdsgruppen er den 5.10.20, kl. 14.00 på Østre Skole.

 

Punkt nummer 6: Eventuelt

Sagsbeskrivelse:
Underskrive diæt/køreseddel samt underskriftsblad.

Økonomi:
Ingen

Forvaltningens bemærkninger:
Ingen

Bilag:
Ingen

Kompetence:
Handicaprådet

Beslutning:
Dansk Handicapforbund har søgt Socialstyrelsen om midler til projekt ”Fællesskaber skaber Fællesskaber”. Der søges i den sammenhæng en kommune, som vil være med

Høringssvar

Her kan du læse Handicaprådets høringssvar.

2022

Når vi læser i budgetforslaget, bliver vi triste på flere gruppers vegne; børnenes blandt andet. Det synes som en stor skam at nedlægge familiekoordinatorfunktionen i sager med børn med varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne allerede tre år efter at pilotprojektet blev gennemført med stor succes og ros fra flere sider. Der har i årevis været råbt på en koordinerende sagsbehandling og endelig fik vi det på børneområdet, hvilket har været til stor glæde for familierne og til forbillede for andre kommuner. Fra alle sider har der været enighed om, at det har givet en meget bedre sagsbehandling, når hele familien bliver mødt i en samlet og imødekommende indgang. Alle vurderinger og resultater viser den positive effekt, projektet har haft, så vi ser nedlægningen som et stort tilbageskridt.

Ligeledes er det ikke helt så simpelt, som det foreslås med en takstreduktion på Skrillingeskolen. For der eksisterer allerede høje klassekvotienter for de sårbare børn, som ellers netop har brug for lave klassekvotienter. Samtidigt medfører budgetforslaget et tab af personaletimer, hvilket rammer dobbelt så hårdt hos børn, som i den grad har brug for ekstra støtte. Det er at gamble med deres fremtid vi taler, for de har både krav på og behov for den rigtige støtte og samme ret til en uddannelse på lige fod med andre med den rigtige støtte. Endnu en takstreduktion vil forværre disse børns mulighed for at tage en uddannelse og dermed også deres chancer for at kunne komme til at bidrage aktivt som skatteydere.

Med hensyn til forebyggelsesområdet på Sundhedsområdet, ser vi det som en udvikling i den forkerte retning. At nedprioritere forebyggelse af mental sundhed for de unge medfører, at vi bare vil kunne forvente at få endnu flere unge ind i det psykiatriske system, hvilket på længere sigt vil medføre en meget større omkostning på den lange bane. Både økonomisk, men især også med store menneskelige omkostninger. Der er stor risiko for, at vi taber de unge på vejen mod et godt velfungerende liv. En samtidig nednormering af personale i Ungehuset, vil forstærke disse konsekvenser. Manglende forebyggelse vil naturligt give et mere større pres på behandling i Ungehuset.

Et tilsvarende resultat kan forventes ved en budgetterede besparelse på forebyggende indsatser rettet mod borger og patienter. Disse besparelser vil medføre store menneskelige omkostninger på den lange bane, idet disse borgeres funktionsniveau sænkes, hvilket medfører, at der bliver et øget behov for behandling og kompensation, hvor en forebyggende indsats kunne have gjort disse borgere mere selvhjulpne og mindre omkostningstunge set i et overordnet perspektiv.

Den reducerede åbningstid i Multihuset vil være en væsentlig forringelse af indsatsen rettet mod for de borgere, som kommer her. Cafeen giver personalet mulighed for at spotte de borgere, som har brug for en ekstra snak og støtte og virker derfor som katalysator for den forebyggende indsats. Der har i mange år været skåret så meget ned på området, så det i dag er de svageste, som kommer her. Som oftest er der tale om de borgere, som ikke har nok i Firkløveren, hvor et tilsvarende cafemiljø tidligere er blevet sparet væk.

Med hensyn til Rusmiddelcenteret, så rammer forslaget til en besparelse her en gruppe, som allerede er hårdt ramt af flere af de øvrige forslag. Forslagene til besparelser tilbageruller det øgede samarbejde mellem Socialpsykiatrien og Rusmiddelcenteret vedr. indsatsen rettet mod de unge. Læst objektivt ligner budgetforslaget en koordineret afskrivning af unge med problemer ved at skære kvaliteten i den forebyggende indsats ind igennem knoglemarven.

Budgetforslaget lægger op til uadresserede besparelser indenfor Social- og Sundhedsudvalgets ramme på 4.800 mio. kr. årligt. Det er simpelthen uacceptabelt, at dette ikke er præciseret yderligere, så vi som handicapråd og borgere får en indsigt i, hvilke konsekvenser disse besparelser vil medføre!

Til denne holdning hører også, at vi desværre hvert år har måttet erfare, at rammen er blevet udvidet.

Handicaprådets forslag til Byrådet vil være at lytte til Psykiatriplanens udkast samt til Specialeplanlægningen. Herudover foreslår vi, at beslutningen om besparelser afventes minimum, indtil regeringen er kommet med et udkast fra regeringen. For det er jo netop på disse områder, at vi handicaporganisationer har påpeget behovet for flere indsatser; ikke færre.

Som en positiv afslutning, vil vi gerne rose, at det har været muligt at prioritere midler til Tilgængelighedspuljen igen. Den gør en stor forskel! Samtidig vil vi gerne påpege vigtigheden af, at vi som Handicapråd er med i hele processen fra idé til færdigt projekt, når der igangsættes nye bygge- eller anlægsprojekter. Hver gang tilgængeligheden for alle tænkes ind, medvirker det til at sikre, at borgere med handicap ligestilles med alle andre. Vi er derfor glade for det gode samarbejde mellem os og forvaltningerne, når vi bliver inddraget.

 

På vegne af Middelfart Kommunes Handicapråd

Gitte R. Reckendorff Nielsen, formand

Handicaprådet har gennemlæst materialet igennem og det er ikke vores vurdering, at denne model vil være til ulempe for støtte- og specialpladserne.

Vi forholder os derfor positivt til den nye ressourcetildelingsmodel.


På vegne af Middelfart Kommunes Handicapråd

Gitte R. Reckendorff Nielsen, formand

Handicaprådet tager køreplan 2022/2023 til efterretning. Det vi kan sige er, at vi er glade for, at man er ved at sikre elektriske ramper i alle busserne, så alle kan komme med. Men skulle vi have et lille ønske mere er det, at busstoppestederne også har lavet niveaufri adgang dvs. at man har lavet lidt fortorv med rampe selvfølgelig, hvor de elektriske ramper kan køre ud på og sikre, at der ikke er så høj indstigning.

Derudover har vi et stort ønske om, at man sikrede en tur mere om formiddagen til de passagerer, som skal ud og handle eller til læge osv. Det ville gøre alt meget lettere for de ældre og andre, som bor ude i de små byer og som er afhængige af den offentlige transport.

På vegne af Middelfart Kommunes Handicapråd

Gitte R. Reckendorff Nielsen, formand

Vi er glade for at læse, at det i Middelfart Kommune har været muligt at sænke omgørelsesprocenten ned. Vi ser dog naturligvis gerne, at omgørelsesprocenten kommer endnu længere ned, hvilket vi også kan læse er er kommunens hensigt.

En omgørelsesprocent er et tal, som kan sammenlignes med andre kommuner, men for alle vil det mest tilfredsstillende være, hvis alle parter føler, de har fået en god sagsbehandling og en korrekt afgørelse; også i de tilfælde, hvor borgeren oplever, at resultatet ikke var det ønskede.

Vi håber derfor, at målsætningen om en lavere omgørelsesprocent hjælpes på vej af vores nye borgerrådgiver, som jo netop kan medvirke til at skabe en bedre dialog og sagsbehandling, samt hjælpe borgerne med bedre at forstå sagsbehandlingen i netop deres sag.

Bag tallene gemmer der sig imidlertid også en gruppe af borgere, som ikke har haft ressourcer eller evner til at kunne klage. Denne gruppe skal vi hele tiden have i mente og arbejde for at sikre, at de også får den rigtige sagsbehandling. Denne gruppe udgør mørketal, som det er svære at få med i statistikkerne, men som vi netop derfor bør have ekstra fokus på.

En vigtig parameter i god sagsbehandling er en god borgerinddragelse i egen sag. Ofte kan borgeren bedre forstå et afslag, hvis der samtidigt medfølger en god forklaring i de konkrete baggrunde for beslutningen og ikke en oplistning af paragraffer og juridiske forhold. En god og imødekommende dialog i alle sager, også når der er tale om afslag, vil med sikkerhed give lavere omgørelsesprocenter på den lange bane.

På vegne af Middelfart Kommunes Handicapråd

Gitte R. Reckendorff Nielsen, formand

Idet den ene brugerrepræsentant er undertegnede og jeg ved, at brugerrepræsentanternes kommentarer er kommet med i materialet, har vi fra Handicaprådet ikke yderligere kommentarer.

Vi håber naturligvis, at man husker at tage nogle børn med til afprøvningen.

På vegne af Middelfart Kommunes Handicapråd

Gitte R. Reckendorff Nielsen, formand

Vi har ikke yderligere til dette udover, at vi selvfølgelig forventer, at alle tilgængelighedskrav er opfyldt og at man sikre, at dette lager kan være et godt arbejdssted for alle. Det vil sige, at man også skal have mulighed for at søge arbejde her.

På vegne af Middelfart Kommunes Handicapråd

Gitte R. Reckendorff Nielsen, formand

 

2021

Vi har set materialet igennem. Og vil blot sikre os, at der er niveaufri adgang til bygningen, samt at man har mulighed for også at kunne se ind af de store vinduespartier fra en kørestol. Ellers har vi fra Handicaprådet intet at tilføje.


På vegne af Middelfart Kommunes Handicapråd

Gitte R. Reckendorff Nielsen, formand

Vi har haft materialet inde over Høreforeningen og de syntes det er et meget godt gennemarbejdet materiale. Så der er ingen kommentarer til det ud over ros fra os.


På vegne af Middelfart Kommunes Handicapråd

Gitte R. Reckendorff Nielsen, formand

Vi finder udbudsmaterialet fint og fyldestgørende.


På vegne af Middelfart Kommunes Handicapråd

Gitte R. Reckendorff Nielsen, formand

Vi synes den er god og kan igen kun sige, at vi gerne så, at man målte ud fra borgerens visitering og ikke kommunens serviceniveau, da det jo beror på individuelle konkrete vurderinger, hvad en borger har brug for.

Derudover kunne vi godt tænke os, at man for at sikre et bredere perspektiv, måske fremadrettet fik en repræsentant fra både Ældrerådet og Handicaprådet med rundt på tilsynene, da det er to forskellige måder, som man prioriterer på.

På vegne af Middelfart Kommunes Handicapråd

Gitte R. Reckendorff Nielsen, formand

Vi har læst rapporterne for tilsyn på plejecentrene og vi kan jo se, at man har hævet dokumentationen lidt, men det er stadigvæk ikke nok.

Og på tilsynene i hjemmeplejen har man stadigvæk en rigtig dårlig score på dokumentationen. Det er simpelthen ikke godt nok! Vi mener ikke, at man kun kan skyde skylden over på COVID-19, da det jo så ligesådan ud året før. Og det handler vel også om, at man implementerer et nyt system uden at man kompetenceudvikler alle i systemet. Det skal man gøre også selvom man måske har en tidsfrist. Derudover syntes vi, at det muligvis også handler om, at man måske har for mange ufaglærte i hjemmeplejen. Det skal man have set på. Og man skal sikre, at de ansatte hele tiden får en kompetenceplan, så de lærer de nye ting løbende.

Her tænker vi også på vigtigheden af, at man har kendskab til den enkeltes problematik især hvis det handler om en psykisk borger, som har brug for hjemmepleje.

Der vil være forskel på, hvordan man vurderer servicen, hvis man er ung kontra gammel og derfor skal man sikre sig, at man får hele bredden med i repræsentationen. Der er ligeledes forskel på, om man er fysisk eller psykisk handicappet.

Vi mener at de ting, man gerne vil anbefale er gode, men vi kunne godt tænke os, at man i stedet for kommunens kvalitetsniveau skrev at man så på borgerens visitering, når man skulle måle.

På vegne af Middelfart Kommunes Handicapråd

Gitte R. Reckendorff Nielsen, formand

Handicaprådet har læst materialet og har kun følgende kommentarer:
Man skal sikre sig, at den første HC-parkering er stor og så kan man efterfølgende lave de næste HC-parkeringer mindre.

Se https://danskhandicapforbund.dk/files/9216/1668/1596/Huskeliste_for_ADGANG_-_INDGANG.pdf 

Heraf fremgår målene for HC-parkeringer og ligeledes hvilket underlag der er bedst egnet.

 


På vegne af Middelfart Kommunes Handicapråd

Gitte R. Reckendorff Nielsen, formand

2020:

Høringssvar ang. Orientering om forslag til lokalplan 203 og kommuneplantillæg 18 Ny Institution ved Hyllehøjskolen:

Handicaprådet har gennemlæst høringsmaterialet og har set, at man har indskrevet de faste handicapforanstaltninger. 

Men for at være på den sikre side, vil vi blot pointerer vigtigheden i, at bygningerne også lever fuldt op til alle tilgængelighedskravene. For det er offentlige bygninger og her skal der være niveaufri adgang til alle etager. Det vil sige, hvis det er to etager, skal der installeres elevator. Det er også vigtig, at man sikre handicaptoiletter både til børn og til voksne, da der kan være en ansat eller en forældre med handicap. Udendørs områderne bør sikre, at der kan køres med en kørestol alle steder, så børn med handicap også kan benytte de udendørs arealer.

Men vi ser frem til at være med i selve processen omkring byggeriet, da vi der kan gå i detaljerne på hele byggeriet sammen og sikre disse forhold bliver tilgodeset.


På vegne af Middelfart Kommunes Handicapråd
Gitte R. Reckendorff Nielsen, formand

Høringssvar ang. materiale til udbud af inkontinensbleer:

Handicaprådet har gennemlæst materialet, men er samtidig også glad for, at man har haft en brugerrepræsentant med inde over gennem processen og også skal med til afprøvningen.

Da brugerrepræsentanten er undertegnede ved vi også, at der allerede er skrevet ting ind i materialet under processen og det er vi meget glade for. Så vi synes, det er et flot materiale.


På vegne af Middelfart Kommunes Handicapråd
Gitte R. Reckendorff Nielsen, formand

Høringssvar ang. direktionens budgetforslag 2021-2024:

Handicaprådet har set på hele budgetforslaget. Og anerkender også de gode tiltag, som der er foretaget.

Men på Social- og velfærdsområdet, hvor man godt nok går ind og afskriver ”gælden” mangler man, at tage med i betragtningen, at der jo igen bliver underskud pga. det store pres der er på området og så den faktor, at der overgår nogle svære borgere fra Børn- og Ungeområdet til Voksenhandicapområdet nu. Så effekten er blot som at tisse i bukserne. Det varmer lige nu og her, men bliver hurtigt koldt igen. Og så skal der igen ”skiftes” eller på budgetsprog eftergives gæld.

Vi er med på, at man først vil: sikre en god økonomistyring, der giver ro og stabilitet omkring opgaveløsningen og de borgere, der har behov for hjælp og støtte, har forvaltningen igangsat en analyse af området.

Analysen, der forventes færdig i efteråret 2020, skal:

 • afdække den nuværende faglige og økonomiske styrings styrker og svagheder
 • udvikle en samlet styringsmodel, som inkorporerer både økonomiske og faglige hensyn og kan
  implementeres direkte i den daglige drift og på det strategiske ledelsesniveau
 • pege på, hvad vi kan gøre anderledes og bedre samt udvikle konkrete planer for, hvordan dette
  implementeres

For at udfordre den eksisterende praksis i arbejdsgange, processer og opgaveløsning på området – både fagligt og økonomisk – er der igangsat en analyse med et eksternt analysefirma, som har speciale på området. Budgetoverholdelse forudsætter i de kommende år nye løsninger, ændret service og forbedret styring.

Men man er også stadigvæk nødsaget til at tilføre flere penge til området her og nu. Ellers kommer vi til effektiviseringsforslagene efterfølgende og skal se på, hvordan vi igen kan spare for at nå niveauet fra budgettet. Det er ikke godt nok.

Og så vil man spare på sagsbehandlerne. Det vil betyde endnu længere sagsbehandlingstider på et område, hvor man allerede har meget svært ved at leve op til de sagsbehandlingstider man allerede har og som er meget lange. Vi har eksempler på borgere, som venter 9 måneder på at få en strømpepåtager. Dette er urimeligt og kan i værste fald jo betyde endnu større behov for støtte på den lange bane. Især hvis det omfatter pleje osv.

Af gode tiltag ser vi jo også på interessen for at kunne bo i kommunen. Og her ville det være fantastisk, hvis Økonomiudvalget besluttede sig for, at ved alle lokalplaner til boliger sikrede, at man havde lavet gode forhold for alle dvs., at man også lave boliger, som er handicapvenlige i alle byggerier, hvor der ikke kun var små lejligheder til enlige. Men også boliger til familier med en handicappet borger. Det er langsigtet god økonomistyring, for i dag har vi heldigvis alle ret til at flytte, men skal en handicappet borger flytte kræver det ofte, at man fra kommunens side skal hen og lave handicapforbedringer på boligen inden man kan flytte ind. Dette kunne man spare, hvis man lavede denne beslutning. Og selvfølgelig skal man, når det er kommunen, som står som byggemester selv indfører dette fra starten af.

Det samme er gældende, når man tænker på Erhverv og turisme, for Sports- og kulturevents er med til at højne kendskabet til Middelfart Kommune, som et attraktivt sted og til at skabe et varieret fritids- og oplevelsestilbud til borgerne. Ligeledes er helt almindelig turisme godt. Og her skal man igen sikre lige adgang for alle og gode overnatningsmuligheder for alle. Så man skal sikre, at man ved ombygninger eller udbygninger af hoteller sikre, at de har flere handicapvenlige værelser. Her er Scandic et godt forbillede. Men man skal også sikre gode faciliteter på campingpladser osv. Der er mange turister som i dag har et handicap, men som kan bidrage til at Middelfart kommer på favoritlisten, hvis vi sørger for at alle kan være med og Middelfart kommune står forrest med tilgængeligheden. Så vi er også glade for, at der igen er afsat midler til
Handicappuljen, som kan bidrage til dette. Men vi skal sørge for, at alle nybygninger osv. selv sikre dette.

I den forbindelse så vi gerne, at man indførte Europanøglen til alle vores handicaptoiletter i kommunen, så man ikke eventuelt er nødsaget til, at gå ned i den lokale brugs for at komme ind. Vi er meget positive over, at man vil afsættes 0,5 mio. kr. i 2021 og 2022 til samlingssteder. Vi mangler gode samlingssteder for alle. Så vi glæder os over, at man har afsat 70 mio. kr. til etableringen af et kommunalt sundhedscenter. Her håber vi, at man indtænker muligheden for kombinationen til et sundhedscenter og frivillighedscenter, hvor foreninger kan komme og holde nogle gode arrangementer, men også hvor man kan lave nogle cafeer i foreningerne. Mange af vores foreninger i DH-Middelfart kan ikke bruge Frivillighedscenteret cafe pga. størrelsen og dette er ellers noget, som mange gerne vil have mulighed for. Blandt andet har vi netværksmøder i foreningerne, hvor cafemiljøet er det ideelle mødested. Men vi mangler også lokaler til større arrangementer, hvor vi kan være over 150 kørestolsbrugere. Men også et sted, hvor man kan lave
forskellige ting eks. male, strikke, spille, træarbejde mm.

På Skoleudvalgets område er vi glade for, at man fortsætter med at have fokus på gode fysiske rammer, som bidrager til vores børns indlæring og trivsel, ligesom nye læringsmetoder stiller krav til indretningen. For tilgængeligheden handler både om fysiske og psykiske gode rammer, så vi deltager gerne i en dialog om dette på de enkelte skoler.

I visionen er der et tværgående bånd, som skal øge børn og unges chancelighed i livet. I forhold til udsatte unge på vej over i et selvstændigt voksenliv er der behov for efterværnsindsatser for at komme godt videre i livet. Efterværnsindsatserne skal udvikle de unges mentale sundhed, så de unge trives, har mod på livet, mod på uddannelse og eller et job. Der afsættes 1 mio. kr. til at bygge videre på de mange positive erfaringer fra flere SATS puljeprojekter – med fokus på mental sundhed for unge i alderen 18 til 23 år i udsatte positioner.

Dette er jo god forebyggelse på denne særlige gruppe. For det er meget foruroligende at se, at flere og flere unge mennesker har mentale problemer og hvis man ikke sørger for en god forebyggelsesplan, så kan disse ende med at få varige mentale problemer. Så vi hilser begrebet Chancelighed meget velkommen.

På Social- og Sundhedsudvalget følges dette så også op med fokus på den mentale sundhed både for de unge på 16-24 år, samt ensomme ældre. Men her skulle man også inddrage ensomme handicappede, som vi desværre også får flere af, ser vi i foreningerne, da deres mulighed for at komme ud er svære.

Det er gode tiltag, at man vil tilføre midler til bl.a. at understøtte det nære sundhedsarbejde og få indkøbt gode hjælpemidler med fokus på sundhed. Her vil det være meget god økonomi, at sikre, at man får det rigtige hjælpemiddel fra starten. Så man skal f.eks. lave en rigtig siddeanalyse på en borger, som skal have en kørestol. Det kan være meget besparende i sidste ende. For en dårlig siddestilling kan være årsag til siddesår, som skal behandles og derved giver det meget pleje og omsorg, som kunne være undgået fra starten.

Det er også rigtig godt, at man ansætter en diætist. For der skal være fokus på det hele liv og dette indebærer også ordentlige kostvaner, samt rigtig ernæring.

Sundhedsteknologi bliver i stigende omfang en integreret del af pleje, rehabilitering og træning. Vores målsætning er at gøre det muligt for borgerne i fremtiden, at blive mere uafhængige af systemet. Derfor er der behov for at løfte og investere i hele det sundhedsteknologiske område med 1 mio. kr. om året i årene 2021-2024. Velfærdsteknologien er noget, som samtidig skaber livskvalitet for den enkelte.

Det udviklingsprojekt om: ”Fremtidens plejehjem og ældreboliger” er jo noget, som vi gerne fortsat vil være med i, da vores målgruppe ligeledes har en stor andel i, at dette kan blive godt. Eks. et oldekolle for handicappede ældre borgere, som har en BPA, men fordi deres aktivitetsniveau sænkes, så falder timeantallet måske også. Og så ville der være mulighed for, at man fik en fælles BPA-ordning i selve oldekollet.

De seks nye boliger til socialt udsatte (skæve boliger), som man vil oprette. Er en rigtig god ide og som der jo efterspørges. Så dejligt at det bliver til noget.

Vi er jo glade for, at man indtænker bæredygtigheden i den måde hjemmeplejen kommer rundt. Så helt sikkert et godt initiativ med el-cykler. Dette medfører også, at de ikke er så trætte, når de når frem til borgeren, men det har også et sundhedsmæssigt perspektiv for medarbejderen. Men der er også grå sider i teksten. Ved det at man allerede vil skære i midlerne tilført til hjerterehabilitering er vi kede af. Og vi kan også være bekymrede for, at man vil skære på rengøringen på tværs af center døgn. I disse COVID 19 tider, er det endnu mere vigtigt med hygiejnen.

På Teknisk Udvalgsområde er vi glade for, at vi har været inddraget i projektet Middelfart Marina, der skal skabe bedre aktivitetsmuligheder i og omkring marinaen. For der er kommet rigtig mange gode ideer frem, som giver mulighed for lige muligheder til at kunne komme her og være med i aktiviteterne. Og samtidig skal vi huske på, at Parasport Danmark jo netop også har stævner herfra og derfor vil et aktivitetsområde med ordentlige handicaptoiletfaciliteter bare være en rigtig stor bonus. Samtidig vil det være dejligt, at man laver mulighed for endnu flere aktivitetsmuligheder for den enkelte handicappede borger at kunne komme i vandet.
Vi er også glade for at bemærke, at der nu er kommet fokus på at øge trafiksikkerheden i hele kommunen. For vi ser jo desværre mange, som kommer til skade i trafikken og det er trods alt bedre at forebygge end behandle.

Når vi ser at man på Miljø- og Energiudvalgets område som vil afsætte yderligere 3,3 mio. kr. til rekreative stier er vi glade. For dette er med til, at alle kan komme ud og rundt i naturen. Det er vigtigt her at understrege, at bænke med armlæn rundt omkring stierne vil være endnu et godt tiltag, så man kan tage et hvil på vejen.

Beskæftigelses- og Arbejdsudvalget skal have fokus på reducering af lægeerklæringer. Det er en stor glidebane, at man ikke vil indhente de rigtige oplysninger og det er et brud på retssikkerhedsloven. For her står at myndighederne skal indhente alle relevante oplysninger for at få den bedste løsning.

På Kultur- og Fritidsområdet er vi glade for, at man vil lave bedre toiletfaciliteter ved Søbadet. Her vil et ordentligt handicaptoilet også være på sin plads. Derudover er det dejligt, at man vil etablere et spillested til de unge. Det mangler og her forventer vi selvfølgelig, at man også sikre lige adgang og ordentlige toiletfaciliteter.


På vegne af Middelfart Kommunes Handicapråd
Gitte R. Reckendorff Nielsen, formand