Luk alle
Åben alle

Det overordnede formål med styringsmodellen er at sikre, at Byrådets visioner, mål og strategier omsættes i handling, og at handlingerne er koordineret således, at hele organisationen arbejder i samme retning.

Styringsmodellen skal desuden sikre og håndtere dialogen mellem byråd og borgere om de politiske visioner og mål. Den skal også sikre dialog og koordinering af indsatser mellem alle lag i organisationen, og den skal tilskynde til læring og udvikling.

Modellen skal medføre, at vi:

 • Fokuserer på det vigtigste og på resultater og effekter
 • Styrer efter få men tydelige mål og er konkrete og handlingsorienterede
 • Er fleksible og kommer hurtigt fra politisk tanke til handling
 • Fastholder og udvikler metoder til reel og aktiv borgerinvolvering
 • Har sammenhæng i den politiske og administrative styring, fra byråd til udførende led
 • Fremmer helhedstænkning, tværgående samarbejde og et decentralt råderum
 • Vision
 • Politiske mål i byrådsperioden
 • Strategier
 • Indsatser

Grafisk fremstilling af den politiske styringsmodel, der viser de politiske mål, strategier og indsatser i sammenhæng med visionen "Vi bygger broerne". Overskrifterne under de politiske mål er: Kvalitet i velfærd, uddannelse og arbejdsliv, grøn omstilling og biodiversitet og fællesskab og hverdagsliv. Overskrifterne under strategier er: Planstrategi, grøn vækst og sammen om velfærd. Overskrifterne under indsatser er: Gennemførte indsatser, indsatser i drift og indsatser under udvikling.

Du kan læse mere om de forskellige punkter længere nede på denne side.

Visionen ”Vi bygger broerne” tegner et billede af fremtidens Middelfart Kommune, som Byrådet ønsker sig den. I visionen fokuserer Byrådet på fire temaer:

 • Sammen om kvalitet i velfærden - gennem hele livet
 • Sammen om fællesskab og hverdagsliv - foreninger og oplevelser, kultur og natur
 • Sammen om uddannelse og arbejdspladser - en attraktiv og bæredygtig vækstkommune
 • Sammen om grøn omstilling og biodiversitet

Det er afgørende for Byrådet, at kommunen sammen med andre udvikles i den retning, visionen angiver. Det vil ske gennem involvering af borgere, virksomheder, organisationer og foreninger.

I starten af hver byrådsperiode formulerer udvalgene for Byrådet 3-5 politiske hovedmål for hvert udvalgsområde.

Strategier, der beskriver hvilken vej vi vil gå for at opfylde målene og nærme os visionen:

 • Grøn vækst strategi - strategi for samspillet mellem virksomheder og kommune om grøn vækst og arbejdspladser
 • Sammen om velfærd - strategi for samspillet mellem borgerne og kommunen om velfærdsindsatsen
 • Planstrategi - strategi for den fysiske planlægning, Agenda 21 strategien integreres heri, og en del laves fælles i Trekantområdet

Indsatser beskriver konkrete tiltag, projekter og handlinger inden for et givent område. Det er de konkrete indsatser, der omsætter politik til handling og bringer os tættere på at realisere visionen. Indsatser i denne sammenhæng er kendetegnet ved:

 • At have stort politisk fokus og involvering af hele byrådet,
 • i særlig grad at medvirke til at realisere vision inden for dens fire temaer, og
 • i særlig grad at opfylde politiske mål for perioden. Indsatser er desuden borgerrettet/udadvendt, og indebærer altid involvering af borgere, virksomheder, foreninger og/eller andre.

Det er altid Byrådet, der igangsætter en indsats, og i forbindelse hermed tages der stilling til, hvilken politisk forankring indsatsen skal have og hvilke interessenter, der skal inddrages og hvordan. Det kan ske i forbindelse med budgettet, eller det kan ske på andre tidspunkter, men der skal altid tages stilling i forbindelse med budgetlægningen.

I starten af hver byrådsperiode:

 • Revurderes visionen, om den fortsat er holdbar,
 • opstilles nye politiske mål for perioden, og
 • revurderes strategierne (der skal altid vedtages ny planstrategi i første halvdel af byrådsperioden jf. Planloven)

Løbende: Byrådet igangsætter løbende indsatser med 2-3 års sigte. Der vil som minimum altid være stillingtagen til nye indsatser på byrådsseminar og i budgetfasen.

Budgetlægningen forbindes med den politiske målstyring. Ved den årlige budgetlægning tager direktionen afsæt i vision, strategier og indsatser. I den indledende budgetdrøftelse inden sommerferien forholder byrådet sig til de politiske mål og indsatser. De overordnede budgetbemærkninger afspejler de samme fokusområder og mål, som er beskrevet i strategier og indsatser. I indsatserne beskrives den tilhørende økonomi.

I indsatserne bliver der opstillet målbare effektmål, og der måles på disse. Målingerne bruges til at vurdere om indsatsen har været tilstrækkelig, og der gives en tilbagemelding i forbindelse med regnskabet. Dermed er der grundlag for evt. at igangsætte fere indsatser, og for generelt at lære noget om, ”hvad der virker”.

Der tilrettelægges situationsbestemt borger-, bruger og interessentinddragelse, så det passer med den enkelte strategi og indsats. Der arbejdes med forskellige former for inddragelse – borgerpanel, borgermøder, følgegrupper, sociale medier m.m. Involveringen skal være vedkommende og på rette tid.