Luk alle
Åben alle

Udsatterådet opgave er:

 • At forstærke det fælles ansvar for de svageste borgere i Middelfart Kommune.
 • At bidrage til, at de kommunale indsatser og væresteder svarer brugernes behov.
 • At være sparringspartner i samspil med handicapråd for socialområdet ved store ændringer, omlægninger eller nyskabelser i de tilbud eller den service der er målrettet de udsatte borgere.
 • Pt. ingen (formand)
 • Susanne Juhl Paaske, Frivilligcenter Middelfart (næstformand)
 • Niels Christian Hansen, Dansk Flygtningehjælp
 • Nicolaj Rasmussen, Autismeforeningen, Handicaprådet
 • Gitte Reckendorff Nielsen, Dansk Handicapforbund, Handicaprådet
 • Jeanett Wraae, 4kløveren, Multihuset, Rusmiddelcenteret og Banelunden
 • Henrik Flach, Bedre Psykiatri
 • Kristian Lindegaard Svendsen, Middelfart Kommune (sekretær)

Formål og opgaver

§ 1. Udsatterådet skal være de udsatte gruppers talerør.

Udsatterådet skal

 • forstærke det fælles ansvar for de svageste borgere i Middelfart Kommune,
 • bidrage til, at de kommunale indsatser og væresteder svarer brugernes behov,
 • være sparringspartner i samspil med handicapråd for socialområdet ved store ændringer, omlægninger eller nyskabelser i de tilbud eller den service der er målrettet de udsatte borgere.

Stk. 2.
Udsatterådet skal have fokus på de udsatte grupper i samfundet f.eks. hjemløse, stofmisbrugere, prostituerede, sindslidende, alkoholmisbrugere, ensomme m.fl. Rådet kan endvidere have fokus på udsatte blandt unge, etniske minoriteter og andre udsatte som på grund af flere problemer befinder sig i en udsat livssituation.

Udsatterådet vil anmode om, én gang årligt, at få mulighed for at fremlægge rådets arbejde for kommunens social- og sundhedsudvalg.

§ 2. Udsatterådet kan ikke behandle enkeltsager.

 

Rådets funktionsperiode og konstituering

§ 3. Udsatterådet har en funktionsperiode på to år. Rådet konstituerer sig på ny hvert andet år på første møde efter sommerferien i de lige år. Ved udskiftning af medlemmer forbliver Rådet i virksomhed indtil udpegningen af evt. nye medlemmer har fundet sted.

 

Rådets sammensætning og udpegning

§ 4. Udsatterådet sammensættes af repræsentanter fra grupper og/eller foreninger, der har interesse i arbejdet med udsatte borgere i Middelfart Kommune. Det tilstræbes, at der yderligere er brugerrepræsentation i rådet. Rådet er åbent for yderligere løbende optag.
Der udpeges suppleanter, der indstilles til rådsdeltagelse såfremt et medlem må melde varigt forfald.

 

Rådets virksomhed

§ 5. Udsatterådet holder fire ordinære møder om året. Herudover kan komme særlige arrangementer.
Normal varighed på møder to timer. Hertil afvikles årligt som minimum ét dialogmøde med brugere.

Stk. 2.
Rådet kan også holde møde, hvis formanden finder det nødvendigt eller hvis mindst 1/3 del af rådets medlemmer ønsker det.

§ 6. Mødeindkaldelser til næste møde bliver fremsendt umiddelbart efter afviklet møde. Ligeledes umiddelbart efter afviklede møder fremsendes mødereferat. Udkast til dagsorden fremsendes én til to uger inden møde. Mødeindkaldelser, referater og udkast til dagsordner udarbejdes af konsulent fra Social-, Senior- og Sundhedsforvaltningen. Ved årets start udarbejdes årsplan for rådets arbejde i det følgende år.

Stk. 2.
Hvis det kræves kan indkaldelse til ekstraordinære møder ske med kortere varsel end fem dage.

Stk. 3.
En sag, der ikke har været optaget på udkastet til dagsordenen, kan ved mødets begyndelse optages, hvis formanden finder, at sagen ikke kan udsættes eller der er enighed om det.

Stk. 4.
Et referat er godkendt med mindre et eller flere medlemmer gør indsigelse senest en uge efter modtagelse af referatet.

Stk. 5.
Referaterne sendes til medlemmerne og suppelanterne.

§ 7. Møderne er ikke offentlige.

Stk. 2. Rådet kan beslutte, at andre kan deltage i møderne ved behov.

§ 8. Møderne ledes af formanden og når denne er fraværende, næstformanden. Hvis begge er fraværende ledes mødet af den person, som Rådet enes om ved stemmeflertal.

Stk. 2. Rådet beslutter selv sin dagsorden, dog kan punkter efter anmodning fra social- og sundhedsudvalget behandles.

§ 9. Rådet er beslutningsdygtigt, når mindst to tredjedele af rådet er til stede. Beslutninger tages ved stemmeflertal.

 

Tavshedspligt og inhabilitet

§ 10. Medlemmerne af Udsatterådet, samt personer som deltager i møderne er omfattet af Forvaltningslovens regler om inhabilitet og har tavshedspligt efter lovgivningens almindelige regler om dette.

Stk. 2. Et medlem, som ved at reglerne om inhabilitet kan gælde for vedkommende, skal give Rådet besked.

 

Økonomiske forhold vedrørende Rådets virksomhed

§ 11. Som udgangspunkt har rådet ikke et særskilt budget udover de løntimer, som ansatte i Middelfart Kommune lægger i rådet. Ved særlige initiativer kan Social- og Sundhedsforvaltningen ansøges om midler til gennemførsel af disse.

Udsatterådet behandler ikke personsager, men er altid interesseret i at samle erfaringer og modtage input til rådets arbejde.

Du kan kontakte Udsatterådet via sikker post nedenfor eller ved at kontakte Kristian Lindegaard Svendsen på tlf. 2374 1319. Du kan også sende et fysisk brev til Middelfart Kommune, Nytorv 9, 5500 Middelfart, att. ”Udsatteråd”.