Luk alle
Åben alle

En grundejerforening er sammenslutning af grundejere i et bestemt område. Grundejerforeningen skal typisk sørge for at vedligeholde grønne områder, eventuelle private fællesveje eller andre fælles faciliteter.

Kravet om oprettelse af grundejerforeningen fremgår af lokalplanen, der gælder for området.

Som grundejere eller udstykker skal I selv tage skridtet til at stifte en grundejerforening, vedtage vedtægter for jeres forening og drive foreningen. Eventuelle omkostninger til foreningens stiftelse afholdes ligeledes af grundejerforeningen.

Jeres grundejerforenings vedtægter skal være i overensstemmelse med eventuelle lokalplaner og deklarationer, der gælder for området. Brug gerne de skabeloner, vi stiller til rådighed her på siden.

Vi godkender kun jeres vedtægter i tilfælde af, at vi har stillet det som et krav i lokalplanen for jeres område.

 

Spørgsmål?

Har du spørgsmål til oprettelse af grundejerforeninger eller godkendelse af vedtægter, så kontakt Liz Holst Kaysen på tlf. 8888 5024.

Skabeloner

Herunder finder du forslag til forskellige hjælpedokumenter, som du er velkommen til at downloade og bruge i forbindelse med stiftelse af en grundejerforening.

Luk alle
Åben alle

Forslag til brev til indkaldelse til et afklarende møde:

 


Kære …,

Vi er en gruppe af dine naboer, som har taget initiativ til at få startet den proces, der skal til for at danne den grundejerforening, der skal etableres ifølge lokalplanen for ….

Du/I indkaldes derfor til at afklarende møde ……dag kl. ……., hvor vi skal drøfte, hvordan vi får dannet vores grundejerforening. Mødet afholdes i …………....

På mødet forestiller vi os følgende dagsorden:
…..


Venlig hilsen
Navn, adresse
Navn, adresse

Forslag til dagsorden på afklarende møde:

 


1. Valg af ordstyrer

2. Valg af referent

3. Registrering af fremmødte

4. Gennemgang af relevante lokalplanbestemmelser

5. Formål med grundejerforeningen – er der andre udover de der står i lokalplanen?

6. Hvem skal være medlemmer - skal der være tilbud om, at øvrige grundejere i området kan være medlem, selvom de ikke er tvunget til medlemskab ifølge lokalplanen?

7. Nedsættelse af arbejdsgruppe, der skal:
a. Planlægge, indkalde og afholde stiftende generalforsamling (sørge for lokale m.m.),

b. Udarbejde forslag til grundejerforeningsvedtægter ud fra Kommunens skabelon til vedtægter

8. Eventuelt

Forslag til indkaldelse til stiftende generalforsamling:

 

Kære …

Den …………….. blev der afholdt et afklarende møde, hvor vi fik gennemgået relevante lokalplanbestemmelser, drøftede formål med grundejerforeningen, og hvem skal være medlemmer.

På mødet blev der nedsat en arbejdsgruppe, der skulle søge for indkaldelse m.v. til stiftende generalforsamling, og udarbejde forslag til vedtægter. Arbejdsgruppen er nu klar til at afholde en stiftende generalforsamling.

Du/I indkaldes derfor til stiftende generalforsamling for ………… grundejerforening ….dag kl. ….

Mødet afholdes i xx.

Dagsorden for mødet:

Som bilag til mødet medsendes referat fra det afklarende møde den ……….., samt et forslag til vedtægter, som arbejdsgruppen har lavet på baggrund af de drøftelser vi havde på sidste møde, og lavet ud fra ”Skabelon til Grundejerforeningsvedtægter for Middelfart Kommune”.

Venlig hilsen på arbejdsgruppens vegne
navn, adresse

Forslag til dagsorden på stiftende generalforsamling:

 

1. Valg af ordstyrer
2. Valg af referent
3. Registrering af fremmødte
4. Valg af stemmetællere
5. Gennemgang af vedtægter
6. Fastsættelse af kontingent
7. Afstemning om vedtægter
8. Valg af formand
9. Valg af medlemmer til bestyrelsen
10. Valg af suppleanter til bestyrelsen
11. Valg af revisor og revisorsuppleant
12. Eventuelt
Under 'eventuelt' kan der ikke sættes forslag under afstemning.

Forslag til vedtægter for en grundejerforening:

 

Vedtægter for grundejerforeningen xx


Indholdsfortegnelse:
Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted § 1-2
Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds § 3-5
Kap. 3 Foreningens formål og opgaver § 6-7
Kap. 4 Medlemmernes forhold til foreningen § 8-12
Kap. 5 Foreningens ledelse og administration § 13-20
Kap. 6 Regnskab og revision § 21-22
Kap. 7 Forskellige bestemmelser § 23-25

 

Kapitel 1 - Foreningens navn og hjemsted

§ 1. Foreningens navn er "Grundejerforeningen xx".

§ 2. Foreningens hjemsted er Middelfart Kommune.

 

Kapitel 2 - Foreningens område og medlemskreds

§ 3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. XX.

§ 4 Foreningens medlemmer er de til enhver tid værende ejere af ejendomme, som er beliggende inden for foreningens område.

§ 5 Stk. 1 Foreningens generalforsamling kan efter samme regler, som gælder for vedtægtsændringer, træffe beslutning om at foreningens område skal udvides, således at ejere af ejendomme, der ligger uden for foreningens område, men som grænser til dette, kan optages som medlemmer af foreningen,
at grundejerforeningen skal slutte sig sammen med én eller flere bestående grundejerforeninger for tilgrænsende område og, at grundejerforeningen skal opdeles i to eller flere selvstændige foreninger.

Stk. 2
Beslutning efter stk. 1 kræver Byrådets godkendelse.

Stk. 3
Hvis ejendomme, hvorpå der ikke hidtil har hvilet forpligtelse til at være medlem af en grundejerforening, inddrages under foreningens område, skal et således opnået medlemskab være bindende for de fremtidige ejere af de pågældende ejendomme, hvorfor der skal ske tinglysning af servitutbestemmelse herom.

 

Kapitel 3 - Foreningens formål og opgaver

§ 6 Stk. 1 Grundejerforeningen forestår evt. etablering samt drift og vedligeholdelse af fællesanlæg og fællesarealer i overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser og udfører de opgaver, der i øvrigt henlægges til foreningen i medfør af lovgivningen.

Stk. 2
Grundejerforeningen varetager i øvrigt i overensstemmelse med generalforsamlingens beslutning herom, medlemmernes fælles interesser i forbindelse med de under foreningens område hørende ejendomme.

Stk. 3
Grundejerforeningen er berettiget til at optage de lån og/eller opkræve de økonomiske midler hos medlemmerne, der er nødvendige for udførelsen af foreningens opgaver, samt til at kræve fornøden sikkerhed herfor.

§ 7 Grundejerforeningen er uafhængig af partipolitiske interesser.

 

Kapitel 4 - Medlemmernes forhold til foreningen

§ 8 Stk. 1 Generalforsamlingen afgør, i hvilket omfang finansiering og administration af de til foreningen henlagte opgaver alene skal ske ved opkrævning hos de enkelte medlemmer eller tillige ved optagelse af lån.

Stk. 2
Det enkelte medlem er pligtig at betale de til enhver tid af generalforsamlingen fastsatte bidrag.

Stk. 3
Ved ikke rettidig betaling af skyldige beløb skal medlemmet betale alle omkostninger ved inddrivelsen. Derudover skal der betales et rentebeløb pr. påbegyndt måned af det skyldige beløb. Rentebeløbet fastsættes i overensstemmelse med renteloven.

Stk. 4
Et medlem, der er i restance til foreningen, har ikke stemmeret på generalforsamlingen, ligesom medlemmet ikke kan vælges til tillidshverv i foreningen.

§ 9 Stk. 1 Et medlem betaler bidrag for hver ejendom, medlemmet ejer, fra det tidspunkt, hvor der er pligt til at være medlem af foreningen.

Stk. 2
Hvis der på en ejendom er indrettet to eller flere selvstændige boligenheder, betales dog bidrag for hver boligenhed.

Stk. 3
Medmindre generalforsamlingen beslutter andet, skal der betales lige store bidrag for alle ejendomme og boligenheder.

Stk. 4
Generalforsamlingen kan fastsætte et specielt bidrag (indskud), der skal betales for ejendomme og boligenheder, når bidragspligt indtræder efter foreningens stiftelse.

§ 10 Stk. 1 I forholdet til tredjemand hæfter medlemmerne ikke for foreningens forpligtelser med andet end deres andel i foreningens formue. Generalforsamlingen kan dog med 2/3 majoritet, jf. §24, stk. 1, vedtage personlig og solidarisk hæftelse for gæld til anerkendt pengeinstitut.

Stk. 2
I forhold til foreningen hæfter medlemmerne personligt og pro rata, hvilket også skal gælde for tab, som foreningen har på enkelte medlemmer.

Stk. 3
Det enkelte medlem er pligtig efter generalforsamlingens beslutning overfor långivende pengeinstitut at stille sikkerhed for foreningens lån.

Stk. 4
Det enkelte medlem er endvidere efter generalforsamlingens beslutning pligtig at stille sikkerhed for foreningens krav mod medlemmet.

§ 11 Stk. 1 Når et medlem overdrager sin ejendom eller på anden måde ophører med at være ejer af denne, er vedkommende fra dette tidspunkt ophørt med at være medlem af foreningen og har intet krav på foreningens formue.

Stk. 2
Den nye ejer indtræder i den tidligere ejers rettigheder og forpligtigelser over for foreningen, idet den tidligere ejer dog tillige vedbliver at hæfte for eventuelle restancer overfor foreningen, indtil den nye ejer har berigtiget restancerne og overtaget forpligtelserne.

Stk. 3
Både den tidligere og den nye ejer er pligtig at anmelde ejerskiftet til foreningen og i forbindelse hermed oplyse den nye ejers navn og bopæl, samt den tidligere ejers nye bopæl.

§ 12 Stk. 1 Et medlem har på generalforsamlingen to stemmer for hvert bidrag, der er pålagt medlemmet.

Stk. 2
Såfremt bidragene er forskellige, afgør generalforsamlingen, hvilke konsekvenser dette skal have for stemmeretten.

Stk. 3
Såfremt en andelsbolig- eller ejerlejlighedsforening er medlem af grundejerforeningen, råder den pågældende forening over to stemmer for hver boligenhed, der er pålagt bidrag til grundejerforeningen. Foreningen bestemmer selv, om stemmeretten skal udøves af foreningen som sådan eller af indehaveren af de enkelte boliger.

 

Kapitel 5 - Foreningens ledelse og administration

§ 13 Stk. 1 Generalforsamlingen er grundejerforeningens højeste myndighed.

Stk. 2
Medlemmer af ejerens husstand, lejere og andre brugere af ejendomme inden for grundejerforeningens område har ret til at overvære generalforsamlingen, medmindre generalforsamlingen beslutter andet. Det samme gælder for repræsentanter for Kommunen.

§ 14 Stk. 1 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i XX måned i Middelfart Kommune.

Stk. 2
Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel ved skriftlig meddelelse til hvert enkelt medlem til den i medlemsprotokollen anførte adresse.

Stk. 3
Dagsordenen, der fastsættes af bestyrelsen, skal følge med indkaldelsen til generalforsamlingen. Det samme gælder det underskrevne og reviderede årsregnskab samt forslag til budget for indeværende regnskabsår.

Stk. 4
Forslag, der af medlemmerne ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen afholdes.

Stk. 5
Spørgsmål, der ikke er optaget på dagsordenen, kan ikke sættes under afstemning.

Stk. 6
På den ordinære generalforsamling skal følgende punkter behandles:

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år.
3. Aflæggelse af regnskab, underskrevet af revisor og bestyrelsen.
4. Rettidigt indkomne forslag fra medlemmerne.
5. Vedtagelse af budget og fastsættelse af bidrag og evt. indskud.
6. Valg af formand.
7. valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter.
8. Valg af revisor og revisorsuppleant.
9. Evt. valg af administrator, jf. §19, stk. 2.
10. Eventuelt.

Under "eventuelt" kan der ikke sættes forslag under afstemning.

§ 15 Stk. 1 Ekstraordinær generalforsamling, der indkaldes på samme måde og med samme varsel som den ordinære, afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller efter skriftlig begæring herom til bestyrelsen af mindst ¼ af foreningens medlemmer, der ikke er i restance til foreningen. I begæringen skal dagsordenen for den ekstraordinære generalforsamling angives.

Stk. 2
Når begæring om afholdelse af ekstraordinær generalforsamling er indgivet til bestyrelsen, skal generalforsamlingen afholdes inden 6 uger efter dennes modtagelse, idet juli og december måned dog ikke medregnes.

Stk. 3
Hvis ikke mindst ¾ af de medlemmer, der har ønsket den ekstraordinære generalforsamling indkaldt, er til stede på generalforsamlingen, kan dagsordenen nægtes behandlet af generalforsamlingen.

§ 16 Stk. 1 Generalforsamlingen vælger en dirigent, der på generalforsamlingen afgør alle tvivlsspørgsmål vedrørende sagens behandlingsmåde og stemmeafgivningen. Dirigenten må ikke være medlem af bestyrelsen, suppleant, kasserer, revisor eller revisorsuppleant for foreningen.

Stk. 2
Afstemningen sker ved håndsoprækning, medmindre der foreligger anmodning om skriftlig afstemning.

Stk. 3
Stemmeafgivningen kan ske ved skriftlig fuldmagt til et andet medlem eller et medlem af vedkommendes husstand. Intet medlem kan dog afgive stemme i henhold til mere end to fuld-magter.

Stk. 4
Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpelt flertal, medmindre vedtægten bestemmer andet. Ved stemmelighed forkastes forslaget. Blanke stemmer medregnes ikke.

Stk. 5
Over det på generalforsamlingen passerede skal der udarbejdes et referat, der underskrives af dirigenten og formanden, hvorefter det har fuld beviskraft i enhver henseende.

Stk. 6
Senest en måned efter generalforsamlingens afholdelse udsendes referatet af bestyrelsen til hvert enkelt medlem.

§ 17 Når der på generalforsamlingen er truffet gyldig beslutning om forhold af fælles interesse, er bestyrelsen bemyndiget til at underskrive for foreningens medlemmer i ethvert forhold, der er nødvendigt til gennemførelse af generalforsamlingens beslutning.

§ 18 Stk. 1 Bestyrelsen består af mindst 5 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen. Formanden vælges direkte af generalforsamlingen, mens bestyrelsen i øvrigt konstituerer sig selv.

Stk. 2
Bestyrelsen samt to suppleanter vælges for et år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

Stk. 3
Dersom antallet af bestyrelsesmedlemmer ved afgang i årets løb, og efter at suppleanterne er tiltrådt, bliver mindre end 4, er bestyrelsen berettiget til at supplere sig selv blandt grundejerforeningens medlemmer indtil førstkommende generalforsamling.

Stk. 4
Når generalforsamlingen har valgt en administrator til at udføre foreningens opgaver, er medlemmer af grundejerforeningen pligtige at modtage valg som formand og som medlem af bestyrelsen eller som suppleanter og virke i denne funktion i mindst et år inden for hver femårsperiode.

Stk. 5
Bestyrelseshverv er ulønnet, medmindre generalforsamlingen bestemmer andet.

§ 19 Stk. 1 Bestyrelsen har den daglige ledelse af foreningens virksomhed, herunder drift og vedligeholdelse af fællesarealer og fællesanlæg, og udøver de administrative beføjelser, som er henlagt til foreningen.

Stk. 2
Generalforsamlingen kan overdrage foreningens administrative opgaver eller dele heraf til en af generalforsamlingen valgt administrator.

Stk. 3
Bestyrelsen er berettiget til at ansætte og bestemme aflønningen m.v. af medarbejdere til at forestå drift og vedligeholdelse af fællesanlæg m.v.

Stk. 4
Bestyrelsen afholder møde, så ofte formanden eller to medlemmer finder det nødvendigt.

Stk. 5
Over det under forhandlingerne passerede føres en protokol, der skal underskrives af bestyrelsen på næstfølgende bestyrelsesmøde.

Stk. 6
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer giver møde.

Stk. 7
Bestyrelsens beslutning træffes ved stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Stk. 8
Bestyrelsen kan til løsning af specielle opgaver nedsætte udvalg, der kan bestå af foreningens medlemmer uden for bestyrelsen. Dog skal udvalgsformanden altid være et bestyrelsesmedlem.

§ 20 Foreningen tegnes overfor tredjemand af et flertal af bestyrelsen eller af formanden og et bestyrelsesmedlem i forening.

 

Kapitel 6 - Regnskab og revision

§ 21 Stk. 1 Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Første regnskabsår dog fra foreningens stiftelse og til 31. december samme år.

Stk. 2
Generalforsamlingen vælger en revisor og en revisorsuppleant. Genvalg kan finde sted.

Stk. 3
Regnskabet tilstilles revisor inden den XX og skal af denne være revideret, såvel talmæssigt som kritisk, så betids, at en ekstrakt med revisorpåtegning kan udsendes til medlemmerne samtidig med indkaldelse til generalforsamlingen.

§ 22 Stk. 1
Medlemmernes indbetalinger foretages til det sted, som angives af bestyrelsen eller generalforsamlingen. Foreningens midler indsættes i bank, sparekasse eller på girokonto i foreningens navn.

Stk. 2
Den kontante kassebeholdning må ikke overstige XX kr.

 

Kapitel 7 - Forskellige bestemmelser

§ 23 Fremkommer der spørgsmål, hvorom denne vedtægt intet foreskriver, er bestyrelsen pligtig efter bedste evne og overbevisning at afgøre og løse disse, men skal dog fremlægge sagen til medlemmernes godkendelse ved førstkommende generalforsamling. I særdeles vigtige anliggender skal bestyrelsen indkalde til ekstraordinær generalforsamling.

§ 24 Stk. 1 Generalforsamlingens beslutning om ændring af foreningens vedtægter kræver 2/3 majoritet blandt de på generalforsamlingen fremmødte medlemmer, som dog mindst skal udgøre halv-delen af foreningens medlemmer.

Stk. 2
Er det fornødne antal medlemmer ikke til stede, men mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget, indkaldes ny generalforsamling, der skal afholdes inden en måned. På denne generalforsamling kan forslaget vedtages, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer uden hensyn til de mødendes tal er for forslaget.

Stk. 3
Ændring af foreningens vedtægt kræver Byrådets godkendelse.

§25 Omkostningerne til foreningens stiftelse afholdes af foreningen.


Således vedtaget på generalforsamlingen den XX.

I bestyrelsen:

 

Nærværende vedtægt godkendes herved


Middelfart Kommune
Den XX