Middelfart Rusmiddelcenter tilbyder gratis alkoholbehandling til unge under 30 år og voksne.

Luk alle
Åben alle

Ungeafdelingen er et ambulant behandlingstilbud for unge mellem 18 og 30 år med alkohol- og stofmisbrugsproblemer. Unge under 18 år kan i samarbejde med familieafdelingen komme i behandling.
Behandlingstilbuddet er en selvstændig enhed beliggende i egne lokaler under Rusmiddelcenter Middelfart.
Der er mulighed for anonym rådgivning og oplysning omkring brug, misbrug og afhængighed af rusmidler

Tilbud

Afklaring og udredning, motivationssamtaler, individuelle behandlingsforløb, gruppebehandling og afrusning. Behandlingen bygger på motivations- og relationsarbejde samt at give de unge sociale kompetencer. Der tilbydes desuden akupunktur (NADA).

 

Henvendelse

Telefontid

Mandag kl. 8.30 – 12.00
Tirsdag kl. 8.30 – 12.00
Onsdag kl. 8.30 – 9.30
Torsdag kl. 8.30 – 12.00
Fredag kl. 8.30 – 12.00

 

Øvrige tilbud

Vi tilbyder foredrag og oplysning om rusmidler til samarbejdspartnere, skoler m.m.
Vi yder konsulentstøtte og tilbyder eksterne forløb ved konkrete henvendelser.
Vi tilbyder gruppeforløb (MI) på tværs af unge- og voksenafdelingen.

 

Lægefaglig ekspertise

Vi samarbejder med lægen på Rusmiddelcentret.

 

Dobbeltdiagnoser

Hvis der i behandlingen opstår behov for ekspertise til udredning af psykisk lidelse, sker dette i samarbejde med lægen på Rusmiddelcentret og ungepsykiatrien.

Alkoholbehandling – Voksenafdelingen er et behandlingstilbud til voksne fra 30 år og opefter med alkoholproblemer.

  • Alkoholbehandling foregår efter Sundhedslovens § 141.
  • Alkoholbehandlingen iværksættes senest 14 dage fra første henvendelsesdato.


Rusmiddelcenter Middelfart tilbyder rådgivning og behandling til borgere, pårørende og samarbejdspartnere om alle typer af problemer med alkohol. De fleste behandlingsforløb foregår ambulant. Det vil sige, at du kan passe dit arbejde og være sammen med din familie, mens du er i behandling.

Alle former for behandling, som tilbydes i Alkoholbehandlingen, er gratis for dig som borger, og det er muligt at henvende sig anonymt.

Du kan frit vælge behandling på alkoholambulatorium uanset, hvor du bor.

 

Henvendelse

Telefontid:

Mandag kl. 8.30 – 12.00
Tirsdag kl. 8.30 – 12.00
Onsdag kl. 8.30 – 9.30
Torsdag kl. 8.30 – 12.00
Fredag kl. 8.30 – 12.00

 

Antabus

Antabus kan for indskrevne borgere afhentes på følgende tidspunkter:

Mandag
Kl. 08.30 – 09.30
Kl. 11.00 – 11.45
Kl. 15.30 – 16.15

Tirsdag
Kl. 08.30 – 09.30
Kl. 11.00 – 11.45

Onsdag
Kl. 08.30 – 09.30
Kl. 11.00 – 11.45

Torsdag
Kl. 08.30 – 09.30
Kl. 11.00 – 11.45
Kl. 16.30 – 17.15

Fredag
Kl. 08.30 – 09.30
Kl. 11.00 – 11.45

 

Behandlingstilbud

Rusmiddelcenter Middelfart tilbyder social- og sundhedsfaglig udredning. Der er desuden til centret knyttet en lægekonsulent, som foretager den lægefaglige udredning.

NADA

Der tilbydes øreakupunktur som en del af abstinensbehandlingen.

 

Øvrige tilbud

Motiverende gruppeforløb

Det motiverende gruppeforløb henvender sig til indskrevne borgere og er et forløb på 6 mandage fra kl. 9.30 -11.30. Tilmelding skal ske hos din behandler eller Rusmiddelcenter Middelfarts sekretær.

Torsdagsgruppen

Torsdags gruppen er et 12 ugers gruppe forløb til dig som er indskrevet i RcM som er ophørt med dit misbrug. Modtager du substitutionsmedicin er der inden dette forløb lagt en plan for din nedtrapning.
Torsdage kl. 15.30-17.30.

 

Samarbejdspartnere

Der er tæt samarbejde med kommunens forvaltninger, kriminalforsorgen, praktiserende læger, psykiatriske afdelinger m.m.

Rusmiddelcenter Middelfart
Teglgårdsparken 27
5500 Middelfart
Telefon: 8888 4740

Du kan også sende sikker post til Rusmiddelcenter Middelfart. Det sker gennem Social- og Sundhedsforvaltningens postkasse:

Telefontider

Telefonen har åbent dagligt kl. 8.30-12.00
Onsdag kun kl. 8.30-9.30

Behandlerne træffes dagligt kl. 8.30 - 9.00.


Centrets åbningstider

  • Mandag kl. 08.30 - 16.30
  • Tirsdag kl. 08.30 - 15.00
  • Onsdag kl. 08.30 - 12.00
  • Torsdag kl. 08.30 - 17.30
  • Fredag Kl. 08.30 - 12.00

 

Samtaler på Rusmiddelcenter Middelfart

Kun efter aftale.

Hjemmelsgrundlag:

Kommunerne skal tilbyde behandling for stofmisbrug efter serviceloven § 101 og § 101 a. Er der behov for døgnbehandling sker det efter serviceloven § 101, jf. § 107.
Kommunerne skal tilbyde behandling for alkoholmisbrug efter sundhedsloven § 141.
Kommunerne skal tilbyde lægesamtaler i forbindelse med stofmisbrugsbehandling og lægelig stofmisbrugsbehandling efter sundhedsloven § 142.

 

Formål med behandling:

Det overordnede formål med behandlingen er alkohol- og stoffrihed i det omfang, som det er muligt. Det tilstræbes, at borger opnår højst mulig grad af rehabilitering og forbedret livskvalitet, for borger selv, dennes pårørende og omgivelser.
Formålet med behandlingen og målene for den enkelte borger, tager udgangspunkt i den enkelte borgers udfordringer, forudsætninger og egne mål.
Det er RcM’s opgave at planlægge behandling og indsatser, således at det bygger på de tilgange og metoder, der har den største og mest forbyggende effekt for den enkelte borger.

 

Målgruppe:

Borgere, der er bosat i Middelfart Kommune kan få hjælp til behandling i Rusmiddelcenter Middelfart, når de har et overforbrug, regelmæssigt eller dagligt forbrug af rusmidler.
Borgere, der ikke har bopæl i Middelfart Kommune skal henvende sig til visitationsmyndigheden i deres bopælskommune. Ønsker borgeren behandling ved Rusmiddelcenter Middelfart, kan borgeren benytte sig af retten til frit valg i overensstemmelse med afgørelsen fra bopælskommunen.
Et overforbrug medfører typisk, at man udvikler afhængighed med abstinenser til følge. Der er almindeligvis tale om fysiske, psykiske og sociale, samt adfærdsmæssige konsekvenser af misbruget.
Misbruget kan omfatte indtagelse af fx alkohol, hash, amfetamin, kokain, ecstacy, svampe, LSD, heroin og Benzodiazepiner.

 

Visitationsprocedure:

Rusmiddelcenter Middelfart har den fulde visitationskompetence i stofmisbrugssager med tilbud om ambulant behandling efter serviceloven § 101 og døgnbehandling efter serviceloven § 101, jf. § 107, og i alkoholmisbrugssager med behandling efter sundhedsloven § 141.
Rusmiddelcenter Middelfart bevilger den relevante behandling og visiterer primært til ambulant behandling. Ved behov henvises til døgnbehandling efter serviceloven § 107, stk. 2, nr. 2.
De behandlingstilbud der visiteres til, tager alle udgangspunkt i borgerens problemstillinger, livssituation, ressourcer og ønsker. Rusmiddelcentret samarbejder med relevante interne og eksterne samarbejdspartnere med henblik på, at understøtte borgerens deltagelse i det almindelige samfundsliv.
Middelfart Kommune kan henvise til både kommunale og private tilbud, der er godkendt af Socialtilsynet.

 

Frit valg:

Når Rusmiddelcenter Middelfart har visiteret en borger til enten ambulant behandling eller døgnbehandling, har borgeren ret til frit at vælge et andet ligestillet tilbud.
Dette betyder, at man kan få behandling et andet sted end Rusmiddelcenter Middelfart, men først når Rusmiddelcenter Middelfart har vurderet, hvilken behandling borgeren har brug for.
Man kan ikke vælge et døgnbehandlingstilbud, hvis man er visiteret til et ambulant tilbud. Man kan heller ikke vælge et ambulant tilbud, hvis man er visiteret til et døgnbehandlingstilbud
I særlige tilfælde kan Rusmiddelcenter Middelfart vurdere, at det ikke er hensigtsmæssigt for borgeren at benytte andre tilbud end det tilbud, som Rusmiddelcenter Middelfart har visiteret til.

 

Hvad indeholder behandlingen:

Har du et alkoholmisbrug kan du få tilbud om medicinsk hjælp til afrusning og abstinensbehandling.
Har du et stofmisbrug, kan du få tilbud om medicinsk behandling med henblik på afgiftning og stabilisering I tilknytning til den medicinske behandling, tilbydes du social behandling fx i form af individuelle samtaler samt gruppebehandling, med henblik på at håndtere din misbrugsproblematik.

 

Hvem udfører behandlingen:

Der er i Rusmiddelcenter Middelfart ansat 11 medarbejdere.
De ansatte fordeler sig fagligt på, Sygeplejerskerer, SSA, Sekretær, Pædagoger, Socialrådgivere og misbrugsbehandlere.
Behandlerne har gennemgået supplerende efteruddannelsesforløb, primært med fokus på metoder i behandlingsarbejdet.

 

Lægelig behandling af stofmisbrugere:

Rusmiddelcenter Middelfart er forpligtet til at yde vederlagsfri lægelig behandling til stofmisbrugere.
Sundhedsloven § 142 forpligter Kommunalbestyrelsen til at tilbyde en lægesamtale til personer, som ønsker at komme i stofmisbrugsbehandling efter sundhedsloven eller serviceloven.

 

Medicinsk behandling:

Ved misbrug af alkohol eller stoffer tilbydes, afhængigt af problematik, enten antabus- og/eller abstinensbehandling og substitutionsbehandling med Suboxone eller Metadon.
Ordination af relevant medicin forestås af Rusmiddelcenter Middelfarts lægekonsulent.
Ved iværksættelse af substitutionsbehandling er buprenorphin (suboxone) første valg.
Al medicinsk behandling informeres til egen læge.

 

Social behandling:

Der tilbydes en individuel samtale med henblik på afklaring af det bedst mulige behandlingstilbud. I de tilfælde, hvor det vurderes, at der ikke er mulighed for gruppeforløb, vil der blive tilbudt et individuelt samtaleforløb.
Gruppeforløb er som udgangspunkt første valg.

 

Alkohol behandling:

Alkoholmisbrugere har mulighed for at modtage anonym behandling. Der er frit valg af behandlingssted.

 

Stofmisbrugsbehandling:

Frit valgs ordningen gælder, hvis borgeren:
• I forvejen modtager substitutionsbehandling i din kommune, eller et andet misbrugscenter som Rusmiddelcenter Middelfart har henvist til.
• Er blevet visiteret af din bopælskommune til substitutionsbehandling, men endnu ikke er begyndt på behandlingen.
Stofmisbrugere, der endnu ikke er tilknyttet behandlingssystemet, er ikke omfattet af retten til frit valg, førend de er set af bopælskommunen, og er visiteret efter bopælskommunens kriterier.

 

Heroinbehandling:

Rusmiddelcenter Middelfarts læge har mulighed for at henvise til lægelig heroinbehandling i ekstern kommune.

 

Døgnbehandling:

Når afdækningen af borgerens behov peger på døgnbehandling, visiterer Rusmiddelcenter Middelfart til det døgnbehandlingstilbud, som borgerne efter Rusmiddelcenter Middelfarts vurdering har brug for.

 

Anonym behandling:

Fylder hash, kokain, amfetamin eller andre stoffer for meget i din hverdag?
Anonym stofmisbrugsbehandling er et tilbud til dig, som ønsker anonym behandling, rådgivning og støtte til at komme ud af dit misbrug.
Det er gratis og du behøver hverken at opgive navn eller Cpr.
Den anonyme stofmisbrugsbehandling henvender sig til dig som:
• Er over 18 år
• Er i uddannelse eller beskæftigelse
• Har et reelt ønske om at stoppe dit forbrug af rusmidler
• Har afklarede boligforhold
• Har brug for anonymitet

Kontakt os:
Kolding tlf.: 6119 2072
Odense tlf.: 6375 1111 – sms: 5177 7327 www.heltanonymodense.dk 
Esbjerg tlf.: 2360 9014 https://www.esbjerg.dk/hjaelp-og-pleje/alkohol-og-stofmisbrug/stofmisbrug

 

Behandlingsplan:

Når man er i stofmisbrugsbehandling er Rusmiddelcenter Middelfart forpligtet til at udarbejde en behandlingsplan efter serviceloven § 101 og Sundhedslovens § 141.Relevante dele af behandlingsplanen skal udleveres til et eventuelt visiteret døgntilbud.
Behandlingsplanen er et dynamisk værktøj, der beskriver formål og mål med tilbuddet om stofmisbrugsbehandling og alkoholbehandling, og hvor aftaler kan noteres. Behandlingsplanen evalueres løbende og målene kan justeres efter behov.

 

Opfølgning:

Der følges op på borgerens behandlingsplan hhv. 1 måned og 6 måneder efter endt behandlingsforløb. Opfølgningen sker ved samtale med borgeren om status på borgerens situation, herunder om borgeren fortsat kan opretholde målene i behandlingsplanen.
Såfremt opfølgningen viser, at der er behov for, at borgeren indskrives i nyt behandlingsforløb, så vil borgeren blive tilbudt dette.
Såfremt opfølgningen viser, at der er behov for hjælp og eller inddragelse fra andre samarbejdspartnere for at kunne opretholde målene i behandlingsplanen, så vil Rusmiddelcenter Middelfart tilbyde borgeren støtte til at kontakte de relevante samarbejdsparter.
Når borgerens behandling er afsluttet, og borgeren er udskrevet, skal der laves en opfølgning 1 måned efter behandlingsforløbet er afsluttet, og igen 6 måneder efter endt behandling.
Dette sker typisk ved indkaldelse til fysisk samtale, eller telefonisk kontakt.

 

Egen betaling:

Behandling for alkohol- og stofmisbrugsbehandling er gratis for dig.
Bevilges der døgnophold efter serviceloven § 107 vil der blive opkrævet egenbetaling for kost og logi i overensstemmelse med reglerne i Bekendtgørelse 2006-12-12 nr. 1387 om betaling for botilbud efter §§ 107 og 108 i lov om social service samt om flytteret i forbindelse med botilbud efter § 108 i lov om social service.

 

Transport:

Borgeren skal selv afholde transportudgifter til at komme til og fra misbrugsbehandling. Dette gælder også, når reglerne om frit valg benyttes.

 

Behandlingsgaranti:

Behandlingsgarantien betyder, at der inden for 14 dage fra den personlige henvendelse til Rusmiddelcenter Middelfart, skal være igangsat relevant behandling.
Rusmiddelcenter Middelfart skal inden for 14 dage afdække, hvilke behov borgeren har, og det skal vurderes, om der er behov for at inddrage andre relevante afdelinger i kommunen. Det kan fx være en indsats i Jobcentret.
Behandlingsgarantien gælder ikke, når borgerne benytter sig af frit valg.
Borgere fra andre kommuner kan derfor ikke være sikre på, at komme i behandlingen inden for 14 dage, da Rusmiddelcenter Middelfart har pligt til altid være i stand til at iværksætte behandling til borgere, med bopæl i Middelfart Kommune, inden for 14 dage.
Borgere med bopæl i Middelfart Kommune, der ønsker behandling i et andet tilbud kan heller ikke være sikre på, at der kan iværksættes behandlingen inden for 14 dage i det aktuelle tilbud.

 

Hvad forventes af borgeren:

Borgeren er som udgangspunkt den centrale og aktive person, når behandlingsplanen lægges og justeres.

 

Indflydelse på tilrettelæggelse og udnyttelse af tilbud:

Rusmiddelcenter Middelfart skal sørge for, at behandlingen tilrettelægges, så borgeren har mulighed for at udnytte tilbuddet.
Behandlingen planlægges så vidt muligt sammen med borgeren, og ud fra borgerens aktuelle livssituation.

 

Hvad forventes af borgerens netværk:

Rusmiddelcenter Middelfart har gode erfaringer med at inddrage borgernes nære relationer i behandlingsforløbet. Inddragelse af nære relationer er fremmende for at opnå borgerens mål med behandlingen.
Rusmiddelcenter Middelfart forventer, at borgerens private, såvel som professionelle netværk, kan inddrages, når det er relevant for behandlingsforløbet.

 

Hjemmeboende børn:

Rusmiddelcenter Middelfart har fokus på eventuelle børn i alle behandlingsforløb. Der er ligeledes fokus på den skærpede underretningspligt for fagfolk, der får kendskab til eller grund til at antage, at et barn eller en ung under 18 år har behov for særlig støtte, har været udsat for overgreb eller på anden måde mistrives.
Ved bekymring for børn til borgere i behandling, vil der blive sendt en underretning til Familieafdelingen. Borgeren vil så vidt muligt blive orienteret herom.

 

Gavekort:

Det er i Middelfart Kommune besluttet ikke at anvende gavekort i forbindelse med behandling.

 

Dokumentation:

Der foretages dokumentation i den elektroniske journal, KMD Nexus.
Der foretages CPR-registrering af hensyn til mellemkommunal refusion.

 

Diverse indrapporteringer:

SMDB: Stofmisbrugsdatabase
NAB: Den nationale alkoholbehandlingsdatabase
Screeninger – Voksen og Ung map

 

Kontaktoplysninger:

Rusmiddelcenter Middelfart
Teglgårdsparken 27-29
5500 Middelfart
Telefon: 88 88 47 40
Henvisninger sendes til ovenstående adresse via sikker post til Middelfart@middelfart.dk 
For åbningstider henvises til Middelfart Kommunes hjemmeside www.middelfart.dk 

Denne kvalitetsstandard er godkendt i Social – og Sundhedsudvalget den 12. november 2020.