Byrådet besluttede i juni 2021, at døbe Velfærdsaftalen "Fremtidens Ældreliv", da det netop skal handle om liv. Sammen med Viborg og Langeland Kommuner vil Middelfart frem til og med september 2024 være centrum for at der i rummet mellem borgere, pårørende, medarbejdere og ledere i fællesskab kan opdages nye veje ind i det gode fremtidige ældreliv.

Nye og smarte måder at gøre nogen ting på, men også modet til at beholde alt det der virker godt i dag, have fokus på kerneopgaven og være klar til at skære arbejdsgange eller processer fra, der ikke medvirker til målsætningen: At så mange ældre borgere i Middelfart Kommune får så godt et liv som muligt. Og at kommunale medarbejdere kan have et meningsfyldt arbejdsliv med fokus på kerneopgaven til gavn for borgere og pårørende.

Luk alle
Åben alle

Middelfart Kommunes indtræden i velfærdsaftale på ældreområdet betyder konkret frisættelse af såvel konkret lovgivning som også frisættelse fra egne etablerede regler, f.eks. Middelfart Kommune har valgt en bred frisættelse for derved at få mulighed for at etablere en så bred involvering af medarbejdere, ledere, borger, pårørende og civilsamfundet som overhovedet muligt.

Vi er f.eks. frisat på de forebyggende hjemmebesøg, sådan at vi i stedet for aldersbetinget hjælp kan give hjælpen behovsbetinget. Vi er frisat på hjemmehjælpsområdet, sådan at vi i endnu højere grad kan tage udgangspunkt i det enkelte menneske, og vi er frisat på rehabiliteringsområdet, sådan at vi også dér kan fjerne eksisterende begrænsninger.

I tabellen nedenfor kan du se, nøjagtig hvilken lovgivning Byrådet i Middelfart Kommune har ønsket en frisættelse fra, og du kan også se de områder, hvor der ikke er søgt om frisættelse, f.eks. i forhold til valg af friplejehjem.

Paragraf Område Frisættelse Bemærkninger
§79a Forebyggende hjemmebesøg Hel frisættelse (herunder også fra kvalitetsstandarder jf. §139, stk. 2) Behovsbetinget støtte frem for aldersbetinget
§81a Værdighedspolitik Hel frisættelse Den indholdsmæssige del af Velfærdsaftalen erstatter nuværende Værdighedspolitik
§83 Hjemmehjælp Hel frisættelse Udgangspunktet i det enkelte menneske
§83a Rehabilitering Hel frisættelse Mulig rehabilitering til alle borgere uden begrænsning af, at borgers behov for hjælp efter §83 skal nedsættes
§90 Erstatningshjælp Hel frisættelse Understøttelse af fleksibilitet
§94a Fleksibel hjemmehjælp Hel frisættelse Ophæves, da fleksibilitet for den enkelte er sikret ved frisættelse af §83
§151 Tilsyn Hel frisættelse Tilsynspolitikken på tværs af indsatser og rammer samtænkes
§151c Tilsynspolitik Hel frisættelse Som ovenfor
§84 Afløsning og aflastning Ikke frisættelse Aflastning af pårørende
§91 Det frie valg og fritvalgsbevis Ikke frisættelse Uændret frit valg
§92 Beredskabsplan Ikke frisættelse Uændret som konsekvens af frit valg
§94 Personlig udpeget hjælper Ikke frisættelse Uændret frit valg
§151b Friplejeboliger Ikke frisættelse Uændret frit valg

Udover frisættelsen fra lovparagrafferne i Serviceloven vil vi frisætte ældreområdet fra de i Middelfart Kommune politisk fastsatte egne regler. Det drejer sig her om frisættelse fra kvalitetsstandarder på senior- og velfærdsområdet:

 • Kvalitetsstandard for personlig pleje og praktisk hjælp 2020
 • Kvalitetsstandard for hverdagsrehabilitering 2020
 • Kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg 2020
 • Kvalitetsstandard for vedligeholdende træning på hold 2020
 • Kvalitetsstandard for genoptræning 2020

Der er ikke i velfærdsaftalens lovtekst indarbejdet en aldersgrænse. For at sikre, at det er de borgere aftalen er tiltænkt for, der også kommer ind under aftalen, så har Middelfart Byråd på møde i juni fastlagt en aldersgrænse. En grænse der flugter med folkepensionsalderen, og derfor vil være på 67 år fra d. 1. januar 2022 og resten af aftaleperioden. Der vil dog være en undtagelse for de yngre borgere, som af forskellige grunde bor enten midlertidigt eller fast på et plejehjem.

For at tydeliggøre formål og hensigt med velfærdsaftalens aktiviteter har Byrådet ligeledes på møde i juni bestemt, at aftalen fremover navngives "Fremtidens Ældreliv".

Middelfart Kommune har indledningsvis valgt at fokusere på dialogen med medarbejdere, ledere, borgere, pårørende, ældreråd, faglige organisationer m.fl. for derved at sikre det bredest mulige kendskab til aftalen, og samtidig få så mange input som muligt fra interessenterne.

Næste skridt er at igangsætte en række prøvehandlinger for at finde fremtidens løsninger.

Fremtidens Ældreliv handler om sund fornuft, borgere og pårørende i fokus. Og ikke mindst et fokus på rummet mellem medarbejdere og borgere, dér hvor velfærden skabes og udvikles. Men der er også brug for inspiration udefra, brug for at høre fra forskellige vinkler, brug for at høre fra forskellige discipliner og fra forskellige organisationer for at kunne blive klogere og for at kunne sætte mulighederne i velfærdsaftalen i det rette perspektiv. Derfor har Middelfart Kommune etableret et velfærdspanel.

For at lykkes med Fremtidens Ældreliv skal vi turde lade os forstyrre og skubbe til af andre perspektiver, fagligheder og erfaringer. For at skabe endnu mere sammenhængende borgerløb og for at styrke nærvær og omsorg skal flest mulige perspektiver bringes sammen ved bordet for at give input i forhold til potentialer og dilemmaer. Det er baggrunden for vores Velfærdspanel.

Panelet mødtes første gang i maj 2021, deltagerne i panelet er:

 • Johannes Lundsfryd Jensen, Borgmester og Formand for Velfærdspanelet
 • Kaj Johansen, Udvalgsformand for Social- og Sundhedsudvalget
 • Regitze Tilma, medlem af Byrådet
 • Jette Erichsen, Ældrerådet Middelfart
 • Emil Tang, tidl. direktør Danske Diakonhjem
 • Nis Peter Nissen, Direktør Alzheimer foreningen
 • Per Kjær, Forskningschef Afdelingen for Anvendt Sundhedsforskning, UCL
 • Marie-Louise Gotholdt, National chef, Røde Kors
 • Marianne Levinsen, Forskningschef, Center for Fremtidsforskning
 • Tina Øllgaard Bentzen, Lektor Institut for Samfundsvidenskab og erhverv (Samskabt styring), RUC
 • Lene Tanggaard Pedersen, Rektor Designskolen Kolding og Professor i pædagogisk psykologi, Aalborg Universitet
 • Torben Klitmøller Hollmann, sektorformand, FOA
 • Pia Gjellerup, centerleder Center for Offentlig Innovation

Syv kommuner får fra 2021-2024 frihed til at drive dagtilbud, folkeskoler og ældreområdet på nye måder, og det er VIVE (Viden om Velfærd), der skal evaluere forsøgene løbende. Professor fra Ulf Hjelmar, som skal stå i spidsen for evalueringen, betragter velfærdsaftalerne som meget ambitiøse forsøg:

”Tidligere frikommuneforsøg har været pincetforsøg, der har reguleret enkeltparagraffer. Nu er tanken, at kommunerne skal gentænke hele velfærdsområder. Det bliver spændende at følge, hvilke løsninger der bliver udviklet, og hvilken betydning det får for børn i daginstitutioner, i folkeskolen og for de ældre”, siger Ulf Hjelmar.

VIVE har også stået for at evaluere de tidligere frikommuneforsøg fra 2012 og frem. Resultaterne har overordnet være gode. Blandt andet har et frikommuneforsøg om udvikling af én plan for udsatte borgere og et frikommuneforsøg om hurtigere og mere fleksible arbejdsgange i børnesager haft lovende resultater og allerede ført til ny lovgivning.

I 2022 offentliggøres en midtvejsrapport om de foreløbige resultater, og i slutningen af 2024 offentliggøres slutrapporten om velfærdsaftalerne.

Udover Middelfart, Viborg og Langeland kommuner på ældreområdet deltager også Helsingør og Rebild kommuner på dagtilbudsområdet, samt Esbjerg og Holbæk kommuner på folkeskoleområdet i den samlede velfærdsaftale

For yderligere oplysninger om Fremtidens Ældreliv i Middelfart Kommune kan programchef Sten Kock-Hansen kontaktes på tlf. 23 43 67 90 eller via mail: sten.kock-hansen@middelfart.dk