Et jobafklaringsforløb er individuelt tilpasset og helhedsorienteret. Det betyder, at du sammen med et team af fagfolk finder en model, der passer til dine behov og dine muligheder.

Luk alle
Åben alle

Når du starter i et jobafklaringsforløb, indkalder vi dig til et møde med en beskæftigelsesrådgiver, som følger dig under hele forløbet. Sammen udfylder I et forberedelsesskema, som danner afsæt for det videre forløb.

Herefter og inden for fire uger møder du sammen med din beskæftigelsesrådgiver et rehabiliteringsteam, som består af fagfolk fra kommunen og en læge fra regionen. I skal tilrettelægge den indsats, der passer til dig, og som kan understøtte din vej tilbage i beskæftigelse eller i uddannelse.

Med afsæt i rehabiliteringsteamets indstilling vil beskæftigelsesrådgiveren i samarbejde med dig iværksætte aktiviteter, der passer til dig, og som medvirker til at bringe dig tilbage på arbejdsmarkedet. Det kan f.eks. være virksomhedspraktik eller et job med løntilskud. Hvis du allerede har et arbejde, kan det være aktiviteter, der medvirker til, at du gradvist kan vende tilbage til din arbejdsplads.

Under jobafklaringsforløbet modtager du ressourceforløbsydelse. Ydelsen svarer til kontanthjælpsniveau, men er uafhængig af din formue og din ægtefælles økonomi. Øvrige skattepligtige indtægter du evt. modtager, skal du oplyse om, da der skal tages stilling til om disse indtægter skal modregnes i ressourceforløbsydelsen.

Et jobafklaringsforløb varer maksimalt to år, dog så kort tid som muligt da målet er at hjælpe dig tilbage i arbejde. Hvis du efter to år fortsat er uarbejdsdygtig på grund af sygdom, har du mulighed for at få endnu et jobafklaringsforløb.

Hvem kan få ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb?

For at kunne få ressourceforløbsydelse skal du opfylde betingelserne:

  • Kommunen skal have visiteret dig til et jobafklaringsforløb.
  • Du skal stå til rådighed for de tilbud, som fremgår af rehabiliteringsplanen, og som er en del af ressourceforløbet, og du skal deltage i opfølgningssamtaler og lign. i kommunen m.v.

I et jobafklaringsforløb får du en individuelt tilpasset og helhedsorienteret indsats med udgangspunkt i dine forudsætninger og behov. Fokus for forløbet er, at din arbejdsevne bliver udviklet gennem en konkret og aktiv indsats, hvor dine mål i forhold til arbejde og uddannelse styrer, hvilke aktiviteter der sættes i gang. Indsatsen i forløbet startes op senest en måned efter, at du er startet i jobafklaringsforløbet. Du får en koordinerende sagsbehandler, der skal sikre, at indsatsen bliver koordineret og justeret undervejs, og som skal bistå dig med at gennemføre de indsatser, der bliver sat i værk.

Hvor meget kan jeg få i ressourceforløbsydelse?

Når du er blevet tilkendt jobafklaringsforløb, stopper den ydelse, du hidtil har fået. I stedet skal du have ressourceforløbsydelse på kontanthjælpsniveau i jobafklaringsforløbet.

Ressourceforløbsydelsen kan blive justeret undervejes i forløbet. Hvis du fx får et barn, hæves beløbet til niveauet for kontanthjælp for forsørgere.

Er du selvstændig erhvervsdrivende og delvis uarbejdsdygtig på grund af sygdom, bliver din ydelse udbetalt med et beløb, der svarer til enten 75 pct. og 50 pct. af ressourceforløbsydelsen:

  • Du modtager 75 pct., hvis du højst kan udføre en fjerdedel af dit normale arbejde
  • Du modtager 50 pct., hvis du højst kan udføre halvdelen af dit normale arbejde

Hvis du har indtægter eller formue

Hvis du har indtægter i ressourceforløbet, bliver de som udgangspunkt trukket fra din ressourceforløbsydelse. Det gælder dog ikke indtægter, der udbetales for en periode, før du påbegyndte dit jobafklaringsforløb. Det gælder heller ikke indtægter, du har haft, efter jobafklaringsforløbet er ophørt.

Hvis du har lønindtægter, som inkl. pension udgør indtil 15.817 kr. før skat (2023), bliver din ressourceforløbsydelse sat ned med 30 pct. af lønnen. Hvis din lønindtægt inkl. pension oversiger 15.817 kr. før skat (2023), bliver den del af lønnen inkl. pension og før skat, der overstiger lønindtægtsgrænsen på 15.817 kr. før skat (2023) nedsat med 55 pct.

Hvis du får feriegodtgørelse efter ferieloven, bliver den trukket fra din ressourceforløbsydelse på samme måde som lønindtægter. Det sker på det tidspunkt, hvor du holder ferien.

Du skal stå til rådighed

Det er en betingelse for at modtage ressourceforløbsydelse under jobafklaringsforløb, at du står til rådighed for de tilbud, som fremgår af rehabiliteringsplanen, og som er en del af jobafklaringsforløbet. Det er også et krav, at du deltager i opfølgningssamtaler og lign. i kommunen.

Du beholder ydelsen ved flytning, barsel og sygdom

Hvis du flytter til en anden kommune, skal på barsel, eller bliver syg, vil du fortsat have ret til at modtage ressourceforløbsydelse.