Almene boligforeninger er underlagt en række regler og krav med hensyn til drift og beboerindflydelse. Det er hermed også beboerne, der træffer mange af de væsentlige beslutninger vedrørende deres boligafdeling.

I Middelfart Kommune er der fire boligforeninger, hvor du som borger kan være medlem af. Du kan på foreningernes hjemmeside læse mere om lejemålene, opskrivning på venteliste m.m.

Boligforeningerne er:

 

Styringsdialogmøder

Kommunerne og boligforeningerne skal føre en styringsdialog i form af regelmæssige møder om boligorganisationens virksomhed, herunder om udviklingen i de enkelte boligområder. Jf. Lov om almene boliger §164 stk. 2 skal referaterne fremgå af kommunens hjemmeside.

 

Referater 2022

Mødedeltagere: Alex Gren Boligforeningen Lillebælt, Line Klelund Højsgaard Boligkontoret Danmark og Lone Damgaard Middelfart Kommune.

 

1. Hvad er Boligforeningen Lillebælt optaget af lige nu?

Under dette punkt deltog Jane Haugaard Bruun, ejendomschef og Henrik Louring teamleder for fritid og fællesskaber

Boligforeningen har i 2022 og vil også i 2023 have fokus på grønomstilling, hvordan opvarmes boligforeningens afdelinger, hvordan kan vi gå fra gas til fjernvarme/varmepumpe. Udnyttelse af solceller, der vil ske en afdækning af, om boligforeningen har nok ladestandere. Der vil være fokus på delebiler og deleværktøjer.
Boligforeningen er også optaget af at øge forskønnelsen og biodiversiteten i afdelingerne, der vil i 2023 forsøgt at søge fonde til kunst og sociale aktiviteter i afdelingerne.
I løbet af 2022 har man blandt afdelingsbestyrelser, viceværter drøftet biodiversitet og i 2023 vil der ske flere forsøg med at udbrede biodiversiteten.

Boligforeningen vil gerne bygge nye boliger i Middelfart Kommune, foreningen har konkrete forslag til mulige kommende byggerier i Ejby, byggerier som vil være med til at forskønne Ejby. Herudover ønsker Boligforeningen Lillebælt en dialog om at de kommende ønskede almene boliger ikke placeres på Tåruplundvej men i stedet på Tårupvej i Gelsted.

 

2. Gennemgang af dokumentationspakken

Boligkontoret Danmark har udført et flot arbejde med dokumentationspakken. Det er godt at se, at der relevante kommentarer fx ved afdelingers henlæggelser, fraflytninger som forklarer en afdelings benchmark eller et kritisk nøgletal.

Boligforeningen har løbende en afvejning mellem huslejeniveau, nok henlæggelser, lejemålets tilstand og genudlejning af lejemålet. Fx i afdeling 118, hvor det gælder om og at opnå en genudlejning af et lejemål.

Der er påbegyndt et arbejde med en bygningsgennemgang, som er en stor hjælp til at udarbejde 30 års planer. Enkelte afdelinger har fået en uvildig granskningsrapport af vedligeholdelsesplanerne, som vil kunne bruges i dialogen i en evt. revurdering af vedligeholdelsesplanerne.

Udgifter i forbindelse med istandsættelse ved fraflytning, her har der været flere lejemål, hvor der skulle sættes meget i stand for, at lejemålet fremstod nutidigt til genudlejning fx ved udskiftning af meget gamle køkkener.

I forhold til effektiviseringskravene og reducering af renholdelsesudgifterne har boligforeningen ændret på strukturen for viceværterne, for at optimere deres tid bedst muligt. Det er trådt i kraft 1/8 2022, så det er stadigvæk i opstartsfasen.

 

3. Evt.

Organisationsbestyrelsen har desuden fokus på størrelsen af midlerne i dispositionsfonden således, at der også er en reserve til brug for kommende renoveringer og uforudsete udgifter i forbindelse med nybyggeri.

Mødedeltager: Jacob Michaelsen, Claus Brandt fra FAB og Lone Damgaard fra Middelfart Kommune
Afbud: Jane Haugaard Bruun, Henrik Louring

 

1. Hvad fylder hos FAB?

Vores fælles projekt om et kommende generationsbofællesskab i Båring, hvad er processen for dette? Der blev på forårets fælles dialogmøde tilkendegivet fra borgmesteren, at projektet er vigtigt. Udfordringen for Middelfart kommunes planafdeling er, at den store byggeaktivitet i kommunen har resulteret i stor ventetid på nye lokalplaner, hvorfor tidshorisonten stadig er usikker. Lone vil videregive FAB’s store ønsker om at komme i gang internt.

FAB skal i gang med en ny strategi - en videreudvikling af deres nuværende strategi, https://fabbo.dk/strategi. Nye fokusområder bliver bl.a. mål for reducering af CO2 udledning, beboeradfærd, moderniseringen af forretningen, digitalisering.

FAB har stadig fokus på beboerdemokrati og rekruttering af beboer til afdelingsbestyrelser og udvikling af bestyrelsernes kompetencer.

FAB har positive forventninger til den kommende eksterne granskning af vedligeholdelses- og fornyelsesplaner i deres afdelinger. Det bliver forhåbentligt et godt dialogværktøj.
FAB er i færd med at forberede et større renoveringsprojekt af tag i afdelingen i Båring.

Der er stor opmærksomhed på Middelfart Kommunes udrulningsplaner for fjernvarme hos FAB’s beboere, som har gasfyr.

Det er intentionen at FAB’s driftsansatte samles på ”Gelstedhus” efter aftale med ejendomschef i Middelfart Kommune.

 

2. Vedligeholdsplan for bygningen på Egebo, pleje af grønne områder

Det er aftalt, at ejendomschef Jane Haugaard tager kontakt til mhp. at få forventningsafstemt, hvem står for pleje af hvilke områder, og at vi ikke gør det mere besværligt for hinanden som fx når el-lader standere opsættes, og ledning hakkes over til robotplæneklipper. Generelt er der et godt samarbejde omkring Egebo, men rart med en kommende forventningsafstemning.
FAB er i færd med at fundet en løsning sammen med deres vvs på udfordringer om legionella i lejemålene.

 

3. Gennemgang af dokumentationspakken

Af den fremsendte dokumentationspakke fremgår det,

  • at afdelingerne beliggende i Middelfart Kommune generelt har en sund drift. Hvilket bl.a. kommer til udtryk i afdelingseffektiviseringstal ved, at der er to grønne afdelinger og 3 gule afdelinger. FAB som helhed har ingen røde afdelinger.
  • vedligeholdelsestilstanden vurderes som tilfredsstillende.
  • kritiske nøgletal vedr. fraflytningstal for afd. 52 Båring/Strib ungdomsboliger samt afd. 59 Egebo (plejecenter) er høje, hvilket skyldes beliggenhed og boligtype.

 

4. Evt.

Der er fra centralt hold øget fokus på tilsynet i kommunerne. KL vil arrangere tema-møder om tilsynet, og der kommer vejledning, der handler om styringsdialogerne. Det er KL og regeringen, der står for tiltagene, og det er endnu ikke endeligt besluttet, hvordan det bliver.

Mødedeltagere:

  • Niels Bebe og Claus Olesen fra ABCD
  • Lone Damgaard fra Middelfart Kommune

Ad1) Hvad er Boligselskabet ABCD optaget af?

Under punktet deltog ejendomschef Jane Haugaard Bruun

Boligselskabet ABCD har en god dialog med Middelfart Kommune i forhold til udskiftning af varmekilde på Fælleshåb. ABCD har fokus på bæredygtighed, men der kan opstå dilemmaer i forhold til økonomi.

Helhedsplanen i forhold til Kongshøj Plejehjem. Her mangler Boligselskabet ABCD en tilbagemelding fra Middelfart Kommune i forhold til tre ekstra boliger inden sagen kan komme videre til LBF. Lone rykker Mathias Lars Hornbæk for svar.

Æbleøvej i Båring her har der været iværksat et udbud af renovering af de små badeværelser pt. er der renoveret ét.

Boligselskabet ABCD er optaget af at få mulighed for at bygge flere almene boliger i Middelfart Kommune og har et ønske om at når nye boligudstykninger iværksættes at de også får mulighed for at byde ind med almene boliger.

I tilfælde af at Boligselskabet finder bygninger, arealer som de ønsker at købe, så er det aftalt - tag kontakt Lone Damgaard eller afdelingschef Karin Niemann-Christensen for at drøfte en videre proces.

Ad 2) Gennemgang af dokumentationspakken

Dejligt at se at det af styringsrapporten fremgår, at afdelingen er velfungerende.

Revisionen har i deres bemærkninger skrevet,

  • at regnskabet pr. 30.september 2021 giver et retvisende billede.
  • Afdelingen skal i næste regnskabsperiode have fokus på at almindelig vedligeholdelse og planlagt vedligeholdelse konteres korrekt.

Vedligeholdelsesplan og fremtidssikring af boliger

Granskningsrapporter

Landsbyggefonden har iværksat et arbejde med at opbygge et nyt digitalt alment bygningsregister i forbindelse med den eksterne granskningsopgave mv. Boligselskabet ABCD har endnu ikke fået besøg i den sammenhæng, men Boligselskabet ABCD vurderer, at deres fokus med at holde huslejeniveauet i ro som tidligere bliver svære fremover pga. inflation samt afledte udgifter i forbindelse med den nye granskningsopgave. Hvorfor de ser ind i højere huslejestigninger.

Fremtidssikring

Boligselskabet arbejder på at udskifte paraboler med fiber på Fælleshåb, og der vil løbende ske en udskiftning af køkkener i ældreboligerne på Kongsgårdsvej (kollektiv råderet).

Effektivisering

Aftale om effektivisering af de almene boligsektor 2021-2026 er stadig gældende. Selskabet har et effektivitetstal på 79 gul. I den første omgang har der været fokus på de oplagte ting og lidt til i form af sammenlægning af Nr. Aaby ældreboligselskab med øvrige boligselskaber. Og nu står selskabet i dilemmaet effektivisering set i forhold til serviceniveau – men der arbejdes fortsat med effektiviseringer. Som en del af Boligselskabet ABCD vækststrategi er ønsket om flere almene boliger for at skabe volumen i driften af de almene boliger.

Ad 3) Evt.

Der er et stærkt ønske fra ABCD om muligheden for at bygge flere almene boliger.