Almene boligforeninger er underlagt en række regler og krav med hensyn til drift og beboerindflydelse. Det er hermed også beboerne, der træffer mange af de væsentlige beslutninger vedrørende deres boligafdeling.

I Middelfart Kommune er der fire boligforeninger, hvor du som borger kan være medlem af. Du kan på foreningernes hjemmeside læse mere om lejemålene, opskrivning på venteliste m.m.

Boligforeningerne er:

Luk alle
Åben alle

Kommunerne og boligforeningerne skal føre en styringsdialog i form af regelmæssige møder om boligorganisationens virksomhed, herunder om udviklingen i de enkelte boligområder. Jf. Lov om almene boliger §164 stk. 2 skal referaterne fremgå af kommunens hjemmeside.

Referater 2022

Luk alle
Åben alle

Mødedeltagere:

  • Niels Bebe og Claus Olesen fra ABCD
  • Lone Damgaard fra Middelfart Kommune

Ad1) Hvad er Boligselskabet ABCD optaget af?

Under punktet deltog ejendomschef Jane Haugaard Bruun

Boligselskabet ABCD har en god dialog med Middelfart Kommune i forhold til udskiftning af varmekilde på Fælleshåb. ABCD har fokus på bæredygtighed, men der kan opstå dilemmaer i forhold til økonomi.

Helhedsplanen i forhold til Kongshøj Plejehjem. Her mangler Boligselskabet ABCD en tilbagemelding fra Middelfart Kommune i forhold til tre ekstra boliger inden sagen kan komme videre til LBF. Lone rykker Mathias Lars Hornbæk for svar.

Æbleøvej i Båring her har der været iværksat et udbud af renovering af de små badeværelser pt. er der renoveret ét.

Boligselskabet ABCD er optaget af at få mulighed for at bygge flere almene boliger i Middelfart Kommune og har et ønske om at når nye boligudstykninger iværksættes at de også får mulighed for at byde ind med almene boliger.

I tilfælde af at Boligselskabet finder bygninger, arealer som de ønsker at købe, så er det aftalt - tag kontakt Lone Damgaard eller afdelingschef Karin Niemann-Christensen for at drøfte en videre proces.

Ad 2) Gennemgang af dokumentationspakken

Dejligt at se at det af styringsrapporten fremgår, at afdelingen er velfungerende.

Revisionen har i deres bemærkninger skrevet,

  • at regnskabet pr. 30.september 2021 giver et retvisende billede.
  • Afdelingen skal i næste regnskabsperiode have fokus på at almindelig vedligeholdelse og planlagt vedligeholdelse konteres korrekt.

Vedligeholdelsesplan og fremtidssikring af boliger

Granskningsrapporter

Landsbyggefonden har iværksat et arbejde med at opbygge et nyt digitalt alment bygningsregister i forbindelse med den eksterne granskningsopgave mv. Boligselskabet ABCD har endnu ikke fået besøg i den sammenhæng, men Boligselskabet ABCD vurderer, at deres fokus med at holde huslejeniveauet i ro som tidligere bliver svære fremover pga. inflation samt afledte udgifter i forbindelse med den nye granskningsopgave. Hvorfor de ser ind i højere huslejestigninger.

Fremtidssikring

Boligselskabet arbejder på at udskifte paraboler med fiber på Fælleshåb, og der vil løbende ske en udskiftning af køkkener i ældreboligerne på Kongsgårdsvej (kollektiv råderet).

Effektivisering

Aftale om effektivisering af de almene boligsektor 2021-2026 er stadig gældende. Selskabet har et effektivitetstal på 79 gul. I den første omgang har der været fokus på de oplagte ting og lidt til i form af sammenlægning af Nr. Aaby ældreboligselskab med øvrige boligselskaber. Og nu står selskabet i dilemmaet effektivisering set i forhold til serviceniveau – men der arbejdes fortsat med effektiviseringer. Som en del af Boligselskabet ABCD vækststrategi er ønsket om flere almene boliger for at skabe volumen i driften af de almene boliger.

Ad 3) Evt.

Der er et stærkt ønske fra ABCD om muligheden for at bygge flere almene boliger.