Middelfart Kommune har - som et supplement til stiplanens projekter - afsat en årlig pulje til lokale projekter for afmærkninger mv. af lokalruter omkring bysamfundene. Formålet er at støtte borgerne i at realisere forbedringer af lokale stiruter, så mulighederne for vandring, cykling og ridning bliver endnu bedre.
Det er byrådets intention at afsætte årligt 150.000 kr. til puljen.


Ansøgning og frister

Der kan løbende indsendes ansøgninger til puljen, og der er ikke på forhånd sat en beløbsgrænse for, hvor stort et beløb, der kan søges om i den enkelte ansøgning.

Ansøgningsskema kan rekvireres hos Teknik- og Miljøforvaltningen på tlf. 8888 5500 eller via sikker mail:

Luk alle
Åben alle

Hvad er formålet med puljen?

 • At støtte borgerne i at realisere forbedringer af lokale stiruter i og omkring det enkelte lokalsamfund.
 • At forbedre mulighederne for vandring, cykling og ridning.

 

Hvem kan søge?

 • Lokaludvalg i Middelfart Kommune.
 • Lokale foreninger og klubber.

 

Hvad kan der søges til?

 • Afmærkning af stier og ruter (f.eks. skilte, oversigtskort, informationstavler).
 • Faciliteter langs stiforløb (f.eks. siddemuligheder, aktivitetsmuligheder).
 • Mindre anlæg af stiforløb (f.eks. til krydsning af vandløb, nyt stykke sti der forbinder to eksisterende strækninger mv.).
 • Hjælp til forhandlinger med og erstatning til lodsejere samt til udarbejdelse af deklarationer om færdselsret mv.

 

Hvordan prioriterer vi blandt ansøgninger?

I en prioritering blandt ansøgninger vil følgende kriterier indgå i vægtningen af projekter:

 • Projektet skaber sammenhæng mellem eksisterende stier.
 • Projektet indgår i et større sammenhængende stiforløb.
 • Projektet skaber adgang og sammenhæng mellem besøgspunkter.
 • Projektet skaber rundture.
 • Projektet kommer mange til gavn.
 • Projektet kommer andre end lokale til gavn, f.eks. turister.
 • Projektet indeholder formidling.
 • Der er medfinansiering fra andre.
 • Projektets evt. vedligeholdelse varetages på ansøgers foranledning.
 • Projektet er et samarbejde mellem en eller flere grupper af borgere.

 

Hvad forventer vi af ansøger?

Projektet skal i ansøgningen være velbeskrevet, og skal indeholde svar på følgende:

 • Hvad er formålet med stien/ruten?
 • Hvilken strækning er der tale om? (angives på kort)
 • Hvem er målgruppen for projektet?
 • Hvem er lodsejere på strækningen, og hvordan stiller lodsejerne sig til projektet?
 • Er der hindringer for projektets umiddelbare gennemførelse? Hvilke alternativer kan gennemføres, hvis hindringerne ikke kan overvindes?
 • Hvad søges der præcis til (x meter grussti, x antal skilte o.lign.), og hvad vurderes de enkelte poster at koste? Husk arbejdsløn, hvis det indgår i projektet.
 • Har ansøgeren modtaget tilsagn om støtte fra anden side, og hvilket beløb drejer det sig om? Søges der støtte hos andre end ved Middelfart kommune?
 • Hvilke vedligeholdelsesaktiviteter skal iværksættes, for at stien/ruten bevarer sin værdi?
 • Hvad vil vedligeholdelsen overslagsmæssigt koste?
 • Er ansøger indstillet på at foretage hele eller dele af vedligeholdelsen af stien/ruten?

Der indgås en samarbejdsaftale om den praktiske gennemførelse af projektet – ansøger og kommune imellem.

Middelfart Kommune står gerne til rådighed med vejledning om ansøgningens indhold.

Miljø- og Energiudvalget har kompetencen til uddeling af midlerne.

Middelfart Kommune står gerne til rådighed med vejledning om ansøgningens indhold.

Ring til Teknik- og Miljøforvaltningen på tlf. 8888 5500 eller send en sikker mail via din digitale postkasse: