Formålet med retningslinjer på dette område er, at skabe gode trafiksikkerhedsmæssige forhold for fodgængere, cyklister og de øvrige trafikanter. Det er også for at sikre rimelige parkeringsforhold langs vejen, samt afvanding af vejen.

Ansøger skal selv afholde alle udgifter ved etableringen, herunder eventuel flytning af rendestensbrønde, lysmaster, skilte, telefonskabe, øvrige teknikskabe eller andet, der måtte stå i vejen for etableringen.

Luk alle
Åben alle

Såfremt der er en kantsten, eller anden lignende kantafgrænsning, skal der etableres en asfaltrampe. Udgifterne til denne afholdes af grundejeren/ansøger.

De generelle satser for etablering af en asfaltrampe (2022) af kommunes entreprenørafdeling kan ses herunder:

 • 600.00 kr. pr. mtr. incl moms.

Grundejeren skal selv afholde alle omkostninger ved eventuel flytning af rendestensbrønde, lysmaster, telefonskabe, øvrige teknikskabe eller andet, der måtte stå i vejen for etableringen eller ændringen af vejadgangen.

Arbejdet skal udføres af kommunen eller en entreprenør godkendt af kommunen, så vejbelægning og eventuelle kantsten ikke beskadiges.

Udgangspunktet er:

 • Der kan normalt maksimalt etableres 2 kørende adgange pr. ejendom.
 • En enkelt adgang er normalt 3,0-4,0 m. Ønskes der dobbelt indkørsel kan der etableres en adgang på op til 6,0 m.
 • Ønskes der to adgange må de sammenlagt være op til 8,0 m. Som hovedregel skal der være min. 5 m's afstand mellem 2 adgange.
 • Der skal etableres asfaltrampe, hvis der er kantsten eller anden lignende kantafgrænsning.
 • Der skal etableres indstik svarende til kørebanebelægningen, hvis der ikke er kantsten eller anden lignende kantafgrænsning.
 • Adgangen skal etableres efter det tilladte fra kommunen.
 • Er der rendestensbrønde, hvor indkørslen ønskes placeret, skal rendestensbrønden som udgangspunkt flyttes.

Sager bliver vurderet enkeltvis, men behandles på ligefod med alle andre.
Vejadgange der etableres i forbindelse med nybyggeri, skal godkendes sammen med byggetilladelsen.

Udgangspunktet er:

 • Der kan normalt maksimalt etableres 2 kørende adgange pr. ejendom.
 • En adgang er normalt 6,0 m til enfamiliehuse, private fællesveje, landbrugsejendomme og mindre virksomheder.
 • Der skal etableres indstik svarende til kørebanebelægningen.
 • Adgangen skal etableres efter det tilladte fra kommunen.

Du fremsender din ansøgning til Teknik- og Miljøforvaltningens sikre postkasse, hvorefter din ansøgning bliver fordelt til en sagsbehandler.

Ansøgningen skal indeholde:

 • Hvem der søger (navn, adresse, mailadresse, telefonnummer)
 • Skitse/tegning, med placering af den ønsket adgang
 • Adgangens bredde (og evt. bredde på eksisterende adgange)
 • Begrundelse for den ønskede etablering af ny adgang eller ændring af eksisterende

Såfremt din ansøgning indeholder de nødvendige oplysninger, vil en sagsbehandler sende dig en kvittering for modtagelse af din ansøgning.

Behandlingstiden kan variere fra 1-4 uger, efter travlhed og kompleksitet af ansøgning.

 

Bor du i en ejendom, som du ikke selv ejer, skal alle ejere acceptere at du søger. Ligger din ejendom ud til privat fællesvej, med interne regler, skal grundejerforeningen /vejejer give samtykke.

I henhold til Vejlovens § 49 og Privatvejslovens § 11 og § 62 skal der altid søges om tilladelse til etablering eller ændring af adgang til en ejendom - uanset om der er tale om kørende eller gående adgang.

Såfremt du skulle have spørgsmål, eller har brug for hjælp, kan du ringe på tlf. 8888 4886.