Naturstyrelsen er myndighed, når det gælder fugle og det er ligeledes Naturstyrelsen, der administrerer jagtloven. Er du generet af fugle eller har du spørgsmål til, hvordan man kan regulere fugle, skal du derfor henvende dig til Naturstyrelsen.

Du kan finde flere oplysninger på Naturstyrelsens hjemmeside.

Luk alle
Åben alle

Middelfart Kommune foretager regulering af rågeunger på kommunale arealer. Natur- og Miljøafdelingen vurderer hvert enkelt tilfælde og indhenter herefter de nødvendige tilladelser fra Politiet og fra Naturstyrelsen.

Reguleringen kan, ifølge Naturstyrelsens regler, foretages i perioden 1. maj til 15. juni. Du kan læse mere om reglerne på Naturstyrelsens hjemmeside.

Hvis du er generet af rågekolonier på kommunale arealer, så kan du kontakte Middelfart Kommunes Natur- og Miljøafdeling senest den 1. april på e-mailadressen teknik@middelfart.dk eller på tlf. 8888 5500.

Middelfart Kommune foretager ikke bekæmpelse af duer.

Her kan du derfor læse mere om, hvad du selv kan gøre for at undgå, at duer slår sig ned eller hvordan du får hjælp, hvis du allerede er plaget af duer. 

Som husejer eller vicevært kan man med nogle enkle forholdsregler gøre en hel del for at sikre sig mod, at de værste dueplager opstår:

 • Kontroller regelmæssigt at loftsvinduer er lukkede.
 • Foretag reparation af huller i tag og udskift defekte tagplader hurtigst muligt og undgå derved at give duerne adgang til loftsarealet.
 • Alle ventilationsåbninger i ejendommens gavle bør forsynes med gitter eller trådnet.
 • Begræns foderspild fra foderbrætter ved ejendommen så nedfaldent foder ikke tiltrækker duer såvel som rotter. Se mere om bekæmpelse af rotter.

 

Kom duerne i forkøbet

Ved at etablere permanente spærringer, som gør det umuligt for duerne at finde opholdssteder på bygningens gesimser, tagrender, tagryg eller sålbænke, sikrer du dig bedst mod duer. Der findes her en række forskellige systemer til dette formål. For at få den bedste rådgivning kontakt da et af de mange skadedyrsfirmaer, som også har specialiseret sig i bekæmpelsen af duer.

 

Er skaden sket

Kontakt et skadedyrsfirma. Der findes en række virksomheder, som også kan hjælpe dig, hvis du føler dig plaget af duer. De kan både foretage indfangning og desinfektion af loftsarealer, hvis du skulle være så uheldig, at duer er trængt ind på dit loft.

Det er i Danmark ikke tilladt at jage måger, men du kan som grundejer ansøge om en dispensation til regulering hos Naturstyrelsen, som administrerer jagtloven.

Det skal bemærkes, at kommunen ikke har lovhjemmel til at gå ind på en privat ejendom og foretage regulering. Oplever du som lejer, at der er problemer, skal du tage kontakt til ejer og bede vedkommende om at tage affære.

Jagtloven stiller i forbindelse med skydning af fugle almindeligvis krav til arealstørrelse og krav til nedfald af hagl mm. Disse krav medfører, at jagt i byzone under normale omstændigheder ikke er muligt, selv indenfor jagtsæsonen.

 

Dispensation

En dispensation tilsidesætter de krav, der normalt er gældende i jagtlovgivningen.

Der kan gives dispensation til bekæmpelse af måger, når mågerne giver alvorlige gener på en lokalitet. En af forudsætningerne for at få en dispensation, er at grundejer forud for reguleringen har forsøgt sig med brug af vildtafværgemidler. Der kan være tale om skræmmeskud, skræmmelyde vha. opstilling af højtalere, genstande på taget osv. Efter reguleringen er foretaget, skal der forsættes med at anvende disse afværgemidler.

Ansøgning om dispensation til regulering af måger sendes til Naturstyrelsen. Kontakt evt. deres vildtkonsulent hvis du har yderligere spørgsmål til reguleringen.

Søg dispensation

Hønsehold kan i visse tilfælde være generende for naboerne.

Middelfart Kommune har ikke fastsat generelle krav til hønsehold, men i forbindelse med klagesager har kommunen mulighed for at meddele påbud til ejeren med hjemmel i miljøbeskyttelsesloven.

Overholdes nedenstående retningslinier kan du måske undgå, at dit hønsehold giver anledning til væsentlige gener for dine naboer:

 • Luk hønseholdet inde i mørklagt "hus" om natten og luk dem først ud efter kl. 7.00 om morgenen. Lørdage samt søn- og helligdage dog først kl. 9.00.
 • Sørg for at skadedyr ikke har adgang til hønsehusets foder.
 • Hold hønsehuset rent for at undgå lugtgener.
 • Rottebekæmpelse vanskeliggøres ofte, når der sideløbende med bekæmpelsen foregår fodring af fugle, dette gælder alle fugle lige fra havens frie fugle til hønsehold. Rotter er altædende og fuglemad er altså lig rottemad. Læs mere om, hvordan du undgår rotter i forbindelse med hønsehold

Fugleinfluenza

For at begrænse smitten med fugleinfluenza har Fødevarestyrelsen indført regler for fjerkræhold. Disse regler gælder nu også for hobbyfjerkræ. Du kan læse mere om fugleinfluenza og tiltagene imod smittespredning hos Fødevarestyrelsen.

 

Fodring af fugle

Når du fodrer fugle, kan du risikere, at du også foder rotter. Rotter er altædende, og fuglemad er altså også lig med rottemad!

Foderpladsen kan i praksis ikke rottesikres, men her er en række simple råd, du kan følge for at undgå, at andre end fuglene spiser med:

 • Opbevar foder sikkert.
 • Læg ikke foder direkte ud på jorden.
 • Hvis du fodrer på foderbræt, så lag foder ud tidligt på dagen.
 • Giv foder ofte men lidt, så du er sikker på, at fuglene kan spise op.
 • Saml det op, der falder på jorden.
 • Hæng mejsekugler op i en ståltråd eller foderbeholder, så rotterne ikke kan trække dem væk.

Rotter er natdyr, så du ser dem sjældent. Tegn på rotter kan være:

 • Ekskrementer: Friske ekskrementer er et sikkert tegn på rotter.
 • Løbespor eller veksler: Rotten afsætter overalt, hvor den færdes, en fedtet brunlig belægning, som er en blanding mellem urin og kirtelsekret. I det fri kan veksler ofte ses på græsplænen som afslidte
  baner mellem redepladsen og fodersteder, som dit fuglehus.
 • Huller: Huller i jorden med udskrabet jord kan være tegn på rotter.

Hvis du har rotter, skal du indstille fodringen. Kommunen kan, hvis det er nødvendigt, pålægge at du stopper fuglefodringen.

Du har pligt til at anmelde rotter, og kommunen har pligt til at bekæmpe dem. Det siger lovgivningen.

Når du har anmeldt rotter, får du besøg af skadedyrsbekæmperen. Besøget er gratis, og skadedyrsbekæmperen kan også give dig gode råd og vejledning.