Lokaludvalg i kommunen

Luk alle
Åben alle

Medlemmer

Lokaludvalgets medlemssammensætning er efter årsmødet den 22.2.2024 godkendt per 11.3.2024.

 • Formand Morten Thomsen, Gelsted
 • Næstformand Anders Rughave Hansen, Gelsted
 • Kasserer Kim Lund, Gelsted
 • Medlem Connie Christoffersen, Gelsted
 • Medlem Sarah Jørgensen, Gelsted
 • Suppleant Lars O. Sørensen, Gelsted
 • Suppleant Kasper Göhns, Gelsted

 

E-mail og hjemmeside

Lokaludvalget kan kontaktes på mailadressen: gelsted.lokaludvalg@gmail.com 

Du finder Gelsted Lokaludvalgs hjemmeside på www.gelsted.dk 

 

Møder

Lokaludvalgets møder er offentlige, og holdes den 1. tirsdag i måneden kl. 19.00-21.00 på Gelsted Skoles bibliotek. Vi kan dog finde på at forlægge møderne til en anden lokalitet (f.eks. ved besigtigelse af trafikale forhold). Så det er en god ide at kontakte formanden inden mødet.
Dagsordner og referater sendes også til suppleanterne, og selv om suppleanterne ikke har mødepligt, er de ofte med til lokaludvalgets ordinære møder.

Derudover orienterer lokaludvalget om sit arbejde i Gelsted Bladet og www.gelsted.dk

 

Vedtægter

Formål

Lokaludvalget er nedsat i h. t. styrelseslovens § 65d. Udvalgets formål er i h. t. rammebeskrivelsen for lokaludvalgene i Middelfart Kommune

• at medvirke til det brede samarbejde mellem beboere og foreninger i lokalområdet.
• at påtage sig opgaver, som i henhold til beslutninger i Byrådet delegeres ud til lokaludvalget.
• at tage eller støtte initiativer, som gør det attraktivt at bo i området.
• at synliggøre lokaludvalgets arbejde. Blandt andet igennem Gelsted Bladet.

 

Geografisk område

§ 2
Gelsted Lokaludvalg dækker Gelsted by og omegn, svarende til Gelsted sogn i Middelfart Kommune.

 

Medlemmer

§ 3
Middelfart Byråd vælger i h. t. styrelseslovens bestemmelser lokaludvalgets medlemmer efter indstilling fra lokalområdets beboere. Så snart Middelfart Kommune har modtaget meddelelse om de indstillede lokaludvalgsmedlemmer – valgt på et offentligt møde i henhold til § 4 og § 5 – og om lokaludvalgenes konstituering, anses lokaludvalget som godkendt af Middelfart Kommune.

Stemmeret har og valgbar er enhver, som på opstillingsdagen er fyldt 16 år og bor i lokalområdet.

Lokaludvalget består af 5-8 medlemmer og 2 suppleanter.

Et medlem, som fraflytter området og/eller ser sig forhindret i at deltage i udvalgets arbejde, udtræder af lokaludvalget.

Lokaludvalget kan fortsætte sit virke med minimum 3 medlemmer.

Lokaludvalget kan indkalde ad hoc personer efter behov.

Lokaludvalget kan efter behov nedsætte arbejdsgrupper, der har til formål at arbejde med enkelte opgaver. I arbejdsgruppen skal der være et fast medlem af lokaludvalget, der rapporterer tilbage til lokaludvalget.

 


Valg

§ 4
Funktionsperioden er 4 år, tilsvarende en byrådsperiode. Der afholdes valg i det første år af en ny byrådsperiode.

Opstilling til lokaludvalget sker på et offentligt møde (generalforsamlingen) med adgang for alle områdets beboere, interesseorganisationer m.fl. i lokalområdet. Generalforsamlingen afholdes inden udgangen af årets 1. kvartal og indkaldes med mindst 14 dages varsel gennem den lokale presse, Middelfart Kommunes hjemmeside og lokaludvalgets hjemmeside. En generalforsamling, der tidsmæssigt er sammenfaldende med valg til Middelfart Byråd, må tidligst ske 3 uger før og 3 uger efter det kommunale valg.

§ 5
På generalforsamlingen indstilles lokaludvalgsmedlemmerne og suppleanterne, hvis rækkefølge bestemmes af deres stemmetal. Alle kandidater opstilles i sideordnet rækkefølge. Der kan ikke opstilles lister. Opstilling ved forevisning af fuldmagt er tilladt.

Stemmeafgivningen foregår som hemmelig og skriftlig afstemning, hvis en af de fremmødte begærer det. Enhver med stemmeret kan afgive 1 stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. I tilfælde af stemmelighed mellem 2 eller flere kandidater, afgøres placeringen ved simpel lodtrækning.

Lokaludvalgets medlemmer udpeges endeligt af Middelfart Byråd, og Lokaludvalget indsender navne, adresser, telefonnummer og e-mail-adresse på de indstillede personer samt konstituering af lokaludvalget snarest efter generalforsamling og konstitueringsmødet til Middelfart Kommune med henblik på godkendelse. Så snart Middelfart Kommune har modtaget navn og kontaktoplysninger på de indstillede medlemmer samt konstitueringen, anses lokaludvalgets sammensætning som godkendt.

 

Lokaludvalget

§ 6
Lokaludvalget konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær. Udvalget holder minimum 6 - 8 møder årligt. Udvalgets møder er offentlige.

Lokaludvalget er beslutningsdygtigt, når mindst 3 medlemmer er til stede. I tilfælde af stemmelighed vil formandens stemme være afgørende.

Det er normalt formanden, der tegner lokaludvalget i henhold til de offentlige instanser.

§ 7
Hvert år indkalder lokaludvalget med varsel på minimum 14 dage områdets beboere til en generalforsamling, som kan holdes sammen med lokaludvalgets ordinære møde inden udgangen af 1. kvartal. På mødet forelægges årsberetningen, som også indsendes til Middelfart Kommune og offentliggøres på lokaludvalgets hjemmeside.

§ 8
Regnskabsåret følger kalenderåret, og Byrådet tildeler hvert år lokaludvalget et beløb til udvalgets drift. Midlerne anvendes efter udvalgets beslutning til f.eks. mødevirksomhed eller andre formål i lokalområdet. Med ansvar over for og rapportering til udvalget, holder kassereren rede på udvalgets midler.

 

Ekstraordinære møder

§ 9
Lokaludvalget kan med varsel på minimum 14 dage indkalde beboerne til ekstraordinært møde med henblik på særlige beslutninger, der skal træffes - herunder i forbindelse med eventuelt nyvalg i perioden, ved vedtægtsændringer og ved eventuelt ønske om opløsning af lokaludvalget.

Der skal endvidere indkaldes til ekstraordinært møde, når et forslag herom opnår almindeligt stemmeflertal på et opstillingsmøde eller et årsmøde.

Proceduren for nyvalg af lokaludvalgsmedlemmer i valgperioden er som ved ordinært valg.

 

Vedtægtsændringer og opløsning af lokaludvalget

§ 10
Vedtægtsændringer skal efter indstilling fra lokaludvalget forelægges Middelfart Byråd til godkendelse.

§ 11
Eventuel opløsning af Gelsted Lokaludvalg sker efter beslutning i Middelfart Byråd, som samtidig beslutter, hvorledes eventuelle aktiver anvendes.

 

Vedtægterne er godkendt af Økonomiudvalget den 2. april 2024.

Medlemmer

Efter årsmødet den 11.10.2023 er lokaludvalgets sammensætning godkendt per 30.10.2023.

Formand
Julie Schou Christiansen
Harndrup

Næstformand/PR-medier
Elisabeth Tejlmand
Harndrup

Sekretær
Mads Winther
Fjelsted

Kasserer
Gitte Andreasen
Harndrup

Medlem
Gert Ivan Petersen
Harndrup

1.Suppleant
Jens Andresen
Harndrup

2. Suppleant:
Poul Erik Brandt
Fjelsted

 

E-mail og hjemmeside

Lokaludvalget kan kontaktes på mailadresse: fjha.lokaludvalg@gmail.com 

Lokaludvalgets hjemmeside finder her: http://www.fjelsted-harndrup.dk 

 

Vedtægter

Formål

§ 1
Lokaludvalget er nedsat i h. t. styrelseslovens§ 65d. Udvalgets formål er i h. t. rammebeskrivelsen for lokaludvalgene i Middelfart Kommune
At skabe grobund for et attraktivt og aktivt lokalsamfund og aktivt støtte udviklingen i Fjelsted-Harndrup sogne
At formidle og varetage borgernes interesser over for Middelfart Kommune såvel som kommunens interesser over for borgerne
at være igangsætter og samarbejdspartner for nye positive initiativer og koordinere aktiviteter og tiltag i lokalsamfundet for derved at få størst muligt udbytte af de midler, som bliver stillet til rådighed.

 


Geografisk område

§2
Fjelsted-Harndrup Lokaludvalg dækker Fjelsted og Harndrup sogne i Middelfart Kommune.

 


Medlemmer

§3
Middelfart Byråd vælger i h. t. styrelseslovens bestemmelser lokaludvalgets medlemmer efter indstilling fra lokalområdets beboere, foreninger og institutioner. Så snart Middelfart Kommune har modtaget meddelelse om de indstillede lokaludvalgsmedlemmer - valgt på et offentligt møde i henhold til§ 4 og§ 5 - og om lokaludvalgenes konstituering, anses lokaludvalget som godkendt af Middelfart Kommune.

Valgbar er enhver, som på opstillingsdagen er fyldt 16 år og bor i lokalområdet. Stemmeret til lokaludvalget har enhver, som på opstillingsdagen er fyldt 16 år, og som bor i lokalområdet.

Lokaludvalget består af 5 personer og mindst 1 suppleant.

Et medlem, som fraflytter området og/eller ser sig forhindret i at deltage i udvalgets arbejde, udtræder af lokaludvalget.

Lokaludvalget kan fortsætte sit virke med minimum 3 medlemmer.

 


Valg

§4
Funktionsperioden er 2 år. Suppleanter vælges for 1 år ad gangen. Der afholdes valg hvert år, hvor skiftevis 3 og 2 medlemmer er på valg. Første gang er 3 medlemmer på valg.

Opstilling til lokaludvalget sker på et offentligt møde med adgang for alle områdets beboere, interesseorganisationer m.fl. i lokalområdet. Mødet indkaldes med mindst 14 dages varsel gennem den lokale presse og Middelfart Kommunes hjemmeside. Et opstillingsmøde, der tidsmæssigt er sammenfaldende med valg til Middelfart Byråd, må tidligst ske 3 uger før og 3 uger efter det kommunale valg.


§5
På opstillingsmødet indstilles lokaludvalgsmedlemmerne og suppleanterne, hvis rækkefølge bestemmes af deres stemmetal. Alle kandidater opstilles i sideordnet rækkefølge. Der kan ikke opstilles lister.

Stemmeafgivningen foregår som hemmelig og skriftlig afstemning, og enhver med stemmeret kan afgive 1 stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. I tilfælde af stemmelighed mellem 2 eller flere kandidater, afgøres placeringen ved simpel lodtrækning.

Formanden kan udpeges på opstillingsmødet.

Lokaludvalgets medlemmer udpeges endeligt af Middelfart Byråd, og Lokaludvalget indsender navne og adresser på de indstillede personer, tillige telefonnummer og e-mail-adresse på formanden samt konstituering af lokaludvalget snarest efter opstillingsmødet til Middelfart Kommune med henblik på godkendelse. Så snart Middelfart Kommune har modtaget navn og adresse på de indstillede medlemmer samt konstitueringen, anses lokaludvalgets sammensætning som godkendt.

 


Lokaludvalget

§6
Lokaludvalget konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær. Udvalget holder 11møder årligt. Mødedatoen er 1. tirsdag i hver måned undtagen juli. Udvalgets møder er offentlige og annonceres på hjemmesiden Fjelsted-Harndrup.dk med varsel på minimum 14 dage.

Lokaludvalget er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er tilstede. I tilfælde af stemmelighed vil formandens stemme være afgørende.

Det er normalt formanden, der tegner lokaludvalget i henhold til de offentlige instanser.

§7
I år, hvor der ikke afholdes valg, indkalder lokaludvalget med varsel på minimum 14 dage områdets beboere til et årsmøde, som kan holdes sammen med lokaludvalgets ordinære møde. På mødet forelægges årsberetningen, som indsendes til Middelfart Kommune og offentliggøres på lokaludvalgets hjemmeside.

§8
Regnskabsåret følger kalenderåret, og Byrådet tildeler hvert år lokaludvalget et beløb til udvalgets drift. Lokaludvalget udarbejder, i det omfang det finder det nødvendigt, regnskab, som i så fald revideres og forelægges på årsmødet. (Vælger lokaludvalget at udfærdige regnskab, udpeges tillige uafhængig revisor på opstillings-lårsmøderne).

 


Ekstraordinære møder

§9
Lokaludvalget kan med varsel på minimum 14 dage indkalde beboerne til ekstraordinært møde med henblik på særlige beslutninger, der skal træffes - herunder i forbindelse med eventuelt nyvalg i perioden, ved vedtægtsændringer og ved eventuelt ønske om opløsning af lokaludvalget.

Der skal endvidere indkaldes til ekstraordinært møde, når et forslag herom opnår almindelig stemmeflertal på et opstillingsmøde eller et årsmøde.


Proceduren for nyvalg af lokaludvalgsmedlemmer i valgperioden er som ved ordinært valg.

 


Vedtægtsændringer og opløsning af lokaludvalget

§ 10
Vedtægtsændringer skal efter indstilling fra lokaludvalget forelægges Middelfart Byråd til godkendelse.

§ 11
Eventuel opløsning af Fjelsted-Harndrup Lokaludvalg sker efter beslutning i Middelfart Byråd, som samtidig beslutter, hvorledes eventuelle aktiver anvendes.

 


Vedtægterne er godkendt af Økonomiudvalget i Middelfart Kommune, den 15.6.2015.

Medlemmer

Indslev Lokaludvalgs medlemssammensætning er efter årsmødet den 19.3.2024 godkendt per 14.5.2024.

Formand Ole Arbjerg Kristensen, Indslev
Næstformand Carl Jensen, Indslev
Kasserer Erik Sejten, Indslev
Sekretær Lena Grøndal Kaspersen, Vejrup
Medlem Jan Snejbjerg, Indslev
1. suppleant Niels Hansen, Indslev
2. suppleant Søren Olsen, Indslev

 

E-mail og hjemmeside

Lokaludvalget kan kontaktes på mailadresse: olearbjerg@gmail.com 

Læs mere på Indslev Lokaludvalgs egen hjemmeside

 

Vedtægter

Formål

§ 1
Lokaludvalget er nedsat i h.t. styrelsesloven § 65d. Udvalgets formål er i h.t. rammebeskrivelsen
for lokaludvalgene i Middelfart Kommune:
At styrke det lokale samfund, idet det skal fungere som rådgivende organ for byrådet og forvaltning vedr. lokalområdet. Dette skal sikre at beboerne blive hørt i lokale sager. Ideer fra beboerne behandles af lokaludvalget, som enten træffer beslutning eller videresender sagen med lokaludvalgets indstilling til Byrådet.

 


Geografisk område

§ 2
Indslev Lokaludvalg dækker Indslev sogn i Middelfart kommune.

 


Medlemmer

§ 3
Middelfart Byråd vælger i h.t. styrelseslovens bestemmelser lokaludvalgets medlemmer efter indstilling fra lokalområdets beboere, foreninger og institutioner. Valgbar er enhver, som på opstillingsdagen er fyldt 16 år, bor i lokalområdet, og som ikke er medlem af eller kandidat til Byrådet, Regionsrådet eller Folketinget. Stemmeret til lokaludvalget har enhver, som på opstillingsdagen er fyldt 16 år, og som bor i lokalområdet.
Lokaludvalget består af mindst 5 personer og 2 suppleanter.
Et medlem, som fraflytter området og/eller ser sig forhindret i at deltage i udvalgets arbejde, udtræder af lokaludvalget.
Lokaludvalget kan fortsætte sit virke med minimum 3 medlemmer.

 


Valg

§ 4
Funktionsperioden er 2 år. Der afholdes valg hvert år, hvor skiftevis 2 eller 3 medlemmer er på valg. Første gang er 3 medlemmer på valg.
Opstilling til lokaludvalget sker på et offentligt møde med adgang for alle områdets beboere, interesseorganisationer m.fl. i lokalområdet. Mødet indkaldes med mindst 14 dages varsel gennem den lokale presse og lokaludvalgets hjemmeside. Et opstillingsmøde, der tidsmæssigt er sammenfaldende med valg til Middelfart Byråd, må tidligst ske 3 uger før og 3 uger efter det kommunale valg.

Årsmøde afholdes hvert år inden 1. april med følgende dagsorden:
1. valg af dirigent
2. beretning
3. regnskab
4. valg af 2 eller 3 medlemmer + 2 suppleanter
5. eventuelt

Kandidaterne vælges ved almindeligt stemmeflertal.

§ 5
På opstillingsmødet indstilles lokaludvalgsmedlemmerne og suppleanterne, hvis rækkefølge bestemmes af deres stemmetal. Alle kandidater opstilles i sideordnet rækkefølge. Der kan ikke opstilles lister.
Stemmeafgivningen foregår som hemmelig og skriftlig afstemning, og enhver med stemmeret kan afgive 1 stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. I tilfælde af stemmelighed mellem 2 eller flere kandidater, afgøres placeringen ved simpel lodtrækning.
Lokaludvalgets medlemmer udpeges endeligt af Middelfart Byråd, og navnene på de indstillede personer indsendes snarest efter opstillingsmødet til Middelfart Kommune med henblik på godkendelse.

 


Lokaludvalget

§ 6
Lokaludvalget konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær. Udvalgets møder er offentlige.
Lokaludvalget er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er til stede. I tilfælde af stemmelighed vil formandens stemme være afgørende.
Det er normalt formanden, der tegner lokaludvalget i henhold til de offentlige instanser.

§ 7
Regnskabsåret følger kalenderåret, og Byrådet tildeler hvert år lokaludvalget et beløb til udvalgets drift.

§ 8
Årsberetning indsendes hvert år til Middelfart Kommune, ligesom offentliggørelse sker på
lokaludvalgets hjemmeside.

 


Ekstraordinære møder

§ 9
Lokaludvalget kan med varsel på minimum 14 dage indkalde beboerne til ekstraordinært møde med henblik på særlige beslutninger, der skal træffes – herunder i forbindelse med eventuelt nyvalg i perioden og ved eventuelt ønske om opløsning af lokaludvalget.
Der skal endvidere indkaldes til ekstraordinært møde, når et forslag herom opnår almindelig stemmeflertal på et opstillingsmøde eller et årsmøde.
Proceduren for nyvalg af lokaludvalgsmedlemmer i valgperioden er som ved ordinært valg.

 

Vedtægtsændringer og opløsning af lokaludvalget

§ 10
Vedtægtsændringer skal efter indstilling fra Lokaludvalget forelægges Middelfart Byråd til godkendelse.

§ 11
Eventuel opløsning af Indslev Lokaludvalg sker efter beslutning i Middelfart Byråd, som samtidig beslutter, hvorledes eventuelle aktiver anvendes.


Godkendt af Middelfart Byråd den 30.4.2012

Medlemmer

Lokaludvalgets medlemssammensætning er efter årsmødet den 6.3.2024 godkendt per 12.6.2024.

 • Formand, Solveig Damsgaard Nielsen, Brenderup
 • Næstformand, Maiken Askholm Nielsen, Brenderup
 • Sekretær, Pernille Gerberg Kranz Eriksen, Brenderup
 • Medlem, Rikke Holbech Østerberg, Brenderup
 • Kasserer, Annika Viborg Andersen, Brenderup
 • Suppleant, Britt Holmegaard, Brenderup
 • Suppleant, Charlotte Barslund, Brenderup
 • Suppleant, Kaj Piilgaard Nielsen, Brenderup

 

E-mail og hjemmeside

Lokaludvalget kan kontaktes under følgende e-mail: brenderuplokaludvalg@gmail.com 

Læs mere på Brenderup Lokaludvalgs egen hjemmeside

 

Vedtægter

Formål

§ 1
Lokaludvalget er nedsat i h.t. styrelseslovens § 65d. Udvalgets formål er i h.t. rammebeskrivelsen for lokaludvalgene i Middelfart Kommune

- at inddrage lokalområdets beboere i beslutninger af betydning for lokalområdet,
- at arbejde for, at flest mulige beslutninger af betydning for lokalområdet kan tages lokalt,
- at tage eller støtte initiativer, som gør det attraktivt at bo i området,
- at fremme lokale aktiviteter og ideer.

 


Geografisk område

§ 2
Brenderup Lokaludvalg dækker Brenderup Sogn i Middelfart Kommune.

 


Medlemmer

§ 3
Middelfart Byråd vælger i h.t. styrelseslovens bestemmelser lokaludvalgets medlemmer efter indstilling fra lokalområdets beboere, foreninger og institutioner.

Valgbar er enhver, som på opstillingsdagen er fyldt 16 år, bor i lokalområdet, og som ikke er medlem af eller kandidat til Byrådet, Regionsrådet eller Folketinget. Stemmeret til lokaludvalget har enhver, som på opstillingsdagen er fyldt 16 år, og som bor i lokalområdet.

Lokaludvalget består af 5 personer og mindst 2 suppleanter.

Et medlem, som fraflytter området og/eller ser sig forhindret i at deltage i udvalgets arbejde, udtræder af lokaludvalget.

Lokaludvalget kan fortsætte sit virke med minimum 3 medlemmer.

 


Valg

§ 4
Funktionsperioden er 2 år. Der afholdes valg hvert år, hvor skiftevis 2 (i lige årstal) og 3 (i ulige årstal) medlemmer er på valg. Suppleanterne er på valg hvert år tilsvarende evt. revisor og revisorsuppleant.

Opstilling til lokaludvalget sker på et offentligt møde med adgang for alle områdets beboere, interesseorganisationer m.fl. i lokalområdet. Mødet indkaldes med mindst 14 dages varsel gennem den lokale presse og lokaludvalgets hjemmeside. Et opstillingsmøde, der tidsmæssigt er sammenfaldende med valg til Middelfart Byråd, må tidligst ske 3 uger før og 3 uger efter det kommunale valg.

§ 5
På opstillingsmødet indstilles lokaludvalgsmedlemmerne og suppleanterne, hvis rækkefølge bestemmes af deres stemmetal. Alle kandidater opstilles i sideordnet rækkefølge. Der kan ikke opstilles lister.

Stemmeafgivningen foregår som hemmelig og skriftlig afstemning, og enhver med stemmeret kan afgive 1 stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. I tilfælde af stemmelighed mellem 2 eller flere kandidater, afgøres placeringen ved simpel lodtrækning.

Formanden kan udpeges på opstillingsmødet.

Lokaludvalgets medlemmer udpeges endeligt af Middelfart Byråd, og navnene på de indstillede personer indsendes snarest efter opstillingsmødet til Middelfart Kommune med henblik på godkendelse.

 


Lokaludvalget

§ 6
Lokaludvalget konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær. Udvalget holder 5 møder årligt. Udvalgets møder er offentlige.

Lokaludvalget er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er tilstede. I tilfælde af stemmelighed vil formandens stemme være afgørende.

Det er normalt formanden, der tegner lokaludvalget i henhold til de offentlige instanser.

§ 7
1 gang om året indkalder lokaludvalget med varsel på minimum 14 dage områdets beboere til et årsmøde /dialogmøde, som kan holdes sammen med lokaludvalgets ordinære møde. På mødet forelægges årsberetningen, som indsendes til Middelfart Kommune og offentliggøres på lokaludvalgets hjemmeside.

§ 8
Regnskabsåret følger kalenderåret, og Byrådet tildeler hvert år lokaludvalget et beløb til udvalgets drift. Lokaludvalget udarbejder, i det omfang det finder det nødvendigt, regnskab, som i så fald revideres og forelægges på årsmødet /dialogmødet. (Vælger lokaludvalget at udfærdige regnskab, udpeges tillige uafhængig revisor på opstillings-/årsmøderne).

 


Ekstraordinære møder

§ 9
Lokaludvalget kan med varsel på minimum 14 dage indkalde beboerne til ekstraordinært møde med henblik på særlige beslutninger, der skal træffes - herunder i forbindelse med eventuelt nyvalg i perioden og ved eventuelt ønske om opløsning af lokaludvalget.

Der skal endvidere indkaldes til ekstraordinært møde, når et forslag herom opnår almindelig stemmeflertal på et opstillingsmøde eller et årsmøde.

Proceduren for nyvalg af lokaludvalgsmedlemmer i valgperioden er som ved ordinært valg.

 

Vedtægtsændringer og opløsning af lokaludvalget

§ 10
Vedtægtsændringer kan efter indstilling fra lokaludvalget forelægges Middelfart Byråd til godkendelse.

§ 11
Eventuel opløsning af Brenderup Lokaludvalg sker efter beslutning i Middelfart Byråd, som samtidig beslutter, hvorledes eventuelle aktiver anvendes.

 


Vedtægterne er godkendt af Middelfart Byråd, den 5. november 2007

Medlemmer

Lokaludvalgets medlemssammensætning er efter årsmødet den 8.4.2024 godkendt per 13.5.2024.

Formand Jens Andersen, Asperup
Næstformand og sekretær Marianne Kyed, Asperup
Kasserer Per Eriksen, Asperup
Medlem Alexander Buchwald, Asperup
Medlem Line Busk, Asperup
Medlem Amalie Kallesøe Bergholdt, Asperup

 

E-mail og hjemmeside

Lokaludvalget kan kontaktes på mailadressen formand@baaringbanke.dk 

Læs mere på Baaring Banke Lokaludvalgs egen hjemmeside

 

Vedtægter

Formål

§ 1
Lokaludvalget er nedsat i henhold til styrelseslovens § 65d. Udvalgets formål er i henhold til rammebeskrivelsen for lokaludvalgene i Middelfart Kommune

- at skabe grobund for og støtte initiativer, som gør det attraktivt at bo i området.
- at formidle og varetage borgernes interesser overfor kommunen såvel som kommunens interesser overfor borgerne.

 

Geografisk område

§2
Baaring Banke Lokaludvalg dækker Asperup og Roerslev sogne 1 Middelfart Kommune.

 

Medlemmer

§3
Middelfart Byråd vælger i henhold til styrelseslovens bestemmelser lokaludvalgets medlemmer efter indstilling fra lokalområdets beboere, foreninger og institutioner. Så snart Middelfart Kommune har modtaget meddelelse om de indstillede lokaludvalgsmedlemmer - valgt på et offentligt møde i henhold til §4 og §5 - og om lokaludvalgets konstituering, anses lokaludvalget som godkendt af Middelfart Kommune.

Valgbar er enhver, som på opstillingsdagen er fyldt 16 år og bor i lokalområdet. Stemmeret til lokaludvalget har enhver, som på opstillingsdagen er fyldt 16 år, og som bor i lokalområdet.

Lokaludvalget består af 7 medlemmer+ 2 suppleanter.

Et medlem, som fraflytter området eller ser sig forhindret i at deltage i udvalgets arbejde, udtræder af lokaludvalget.

Lokaludvalget kan fortsætte sit virke med minimum 3 medlemmer.

 

Valg

§4
Funktionsperioden er 2 år. Der afholdes valg hvert år, hvor skiftevis 3 og 4 medlemmer er på valg. Første gang er 3 medlemmer på valg. Suppleanterne vælges hvert år.

Opstilling til lokaludvalget sker på den årlige generalforsamling med adgang for alle områdets beboere, interesseorganisationer m.fl. Mødet indkaldes med mindst 14 dages varsel gennem den lokale presse og via lokaludvalgets og Middelfart Kommunes hjemmesider. En generalforsamling, der tidsmæssigt er sammenfaldende med valg til Middelfart Byråd, må ikke finde sted i tidsrummet 3 uger før til 3 uger efter det kommunale valg.

Generalforsamling afholdes hvert år inden 1. maj med følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Beretning
3. Regnskab
4. Valg af 3 eller 4 medlemmer til bestyrelsen+ 2 suppleanter
5. Valg af 1 revisor + 1 revisorsuppleant
6. Indkomne forslag
7. Eventuelt

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.
Indkomne forslag skal offentliggøres på lokaludvalgets hjemmeside senest 4 dage før generalforsamlingen.

§ 5
På generalforsamlingen indstilles lokaludvalgsmedlemmerne og suppleanterne.
I tilfælde hvor der er flere indstillinger end ledige pladser i lokaludvalget, afgøres indstillingsrækkefølgen ved afstemning, hvor rækkefølgen bestemmes af de enkelte kandidaters stemmetal. Alle kandidater opstilles i sideordnet rækkefølge. Der kan ikke opstilles lister.

Lokaludvalgets medlemmer udpeges endeligt af Middelfart Byråd. Lokaludvalget indsender navne og adresser på de indstillede personer, tillige telefonnummer og e­-mail-adresse på formanden samt konstituering af lokaludvalget snarest efter generalforsamlingen til Middelfart Kommune med henblik på godkendelse.

 

Lokaludvalget

§6
Lokaludvalget konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær. Udvalget afholder de nødvendige møder. Udvalgets møder er offentlige. Tid og sted offentliggøres på lokaludvalgets hjemmeside mindst 1 uge før. Tillige ved opslag.
Lokaludvalget er beslutningsdygtigt, når mindst 3 medlemmer er til stede. I tilfælde af stemmelighed vil formandens stemme være afgørende.

Det er normalt formanden, der tegner lokaludvalget 1 forhold til de offentlige instanser.

§7
Efter generalforsamlingen indsendes beretningen til Middelfart Kommune og offentliggøres på lokaludvalgets hjemmeside.

§ 8
Regnskabsåret følger kalenderåret. Byrådet tildeler hvert år lokaludvalget et beløb til udvalgets drift. Lokaludvalget udarbejder regnskab, som revideres og forelægges på generalforsamlingen.

 

Ekstraordinære møder

§9
Lokaludvalget kan med varsel på minimum 14 dage indkalde beboerne til ekstraordinært møde med henblik på særlige beslutninger, der skal træffes - herunder i forbindelse med eventuelt nyvalg i perioden og ved eventuelt ønske om opløsning af lokaludvalget.
Der skal endvidere indkaldes til ekstraordinært møde, når et forslag herom opnår almindeligt stemmeflertal på en generalforsamling.

 

Vedtægtsændringer og opløsning af lokaludvalget

§ 10
Vedtægtsændringer kan efter indstilling fra lokaludvalget forelægges Middelfart Byråd til godkendelse.

§ 11
Eventuel opløsning af Baaring Banke Lokaludvalg sker efter beslutning i Middelfart Byråd, som samtidig beslutter, hvorledes eventuelle aktiver anvendes.

 


Vedtægterne er godkendt af Økonomiudvalget den 16.06.2014.

Medlemmer

Lokaludvalgets medlemssammensætning er efter årsmødet den 26.2.2024 godkendt per 2.4.2024.

Formand
Marc Melgaard
Røjleskov, Middelfart

Sekretær
Tina Lybæk, Røjleskov, Middelfart

Medlem
Uffe Klinkby
Vejlby, Middelfart

Medlem
Marie Louise Bache
Vejlby, Middelfart

Medlem
Roar Kloppenborg-Skrumsager
Staurby, Middelfart

Suppleant
Arne Kejser Bachmann
Røjle, Middelfart

Suppleant
Anders Jørgensen
Staurby, Middelfart

 

E-mail og hjemmeside

Lokaludvalget kan kontaktes på mailadressen: lokaludvalget@rojlehalvoen.dk 

Læs mere på lokaludvalgets egen hjemmeside

 

Vedtægter

Formål

§ 1
Lokaludvalget er nedsat i h. t. styrelseslovens § 65d. Udvalgets formål er i h. t. rammebeskrivelsen for lokaludvalgene i Middelfart Kommune

Udvalget formål er i.h.t. rammebeskrivelsen for lokaludvalgene i Middelfart Kommune at medvirke til et bredt samarbejde mellem beboere og foreninger i lokalområdet og at påtage sig de opgaver, som i h.t. beslutninger i Byrådet delegeres ud til lokaludvalget. Endvidere er det lokaludvalgets opgave at støtte idéer og initiativer, som gør det attraktivt at bo i området og synliggøre deres arbejde gennem den lokale presse.

 

Geografisk område

§ 2
Røjlehalvøens Lokaludvalg dækker Røjle, Vejlby, Aulby, Kustrup, Staurby og Vejlby Fed i Middelfart Kommune, og lokaludvalgets grænser kan ses på vedhæftede kortbilag.

 

Medlemmer

§ 3
Middelfart Byråd vælger i h. t. styrelseslovens bestemmelser lokaludvalgets medlemmer efter indstilling fra lokalområdets beboere, foreninger og institutioner. Så snart Middelfart Kommune har modtaget meddelelse om de indstillede lokaludvalgsmedlemmer – valgt på et offentligt møde i henhold til § 4 og § 5 – og om lokaludvalgenes konstituering, anses lokaludvalget som godkendt af Middelfart Kommune.

Valgbar er enhver, som på opstillingsdagen er fyldt 16 år og bor i lokalområdet. Stemmeret til lokaludvalget har enhver, som på opstillingsdagen er fyldt 16 år, og som bor i lokalområdet.

Lokaludvalget består af 5 medlemmer og mindst 2 suppleanter.

Et medlem, som fraflytter området og/eller ser sig forhindret i at deltage i udvalgets arbejde, udtræder af lokaludvalget.

Lokaludvalget kan fortsætte sit virke med minimum 3 medlemmer.

 

Valg

§ 4
Funktionsperioden er 2 år. Der afholdes valg hvert år i februar eller marts måned, hvor skiftevis 2 og 3 medlemmer er på valg. Ulige år er 2 medlemmer på valg, lige år er 3 medlemmer på valg.

Opstilling til lokaludvalget sker på et offentligt møde (kaldet ”Årsmøde”) med adgang for alle områdets beboere, interesseorganisationer m.fl. i lokalområdet. Mødet indkaldes med mindst 14 dages varsel gennem den lokale presse og Middelfart Kommunes hjemmeside. Et Årsmøde, der tidsmæssigt er sammenfaldende med valg til Middelfart Byråd, må tidligst ske 3 uger før og 3 uger efter det kommunale valg.

§ 5
På opstillingsmødet indstilles lokaludvalgsmedlemmerne og suppleanterne, hvis rækkefølge bestemmes af deres stemmetal.

Stemmeafgivningen foregår som hemmelig og skriftlig afstemning, og enhver med stemmeret kan afgive 1 stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. I tilfælde af stemmelighed mellem 2 eller flere kandidater, afgøres placeringen ved simpel lodtrækning.

Lokaludvalgets medlemmer udpeges endeligt af Middelfart Byråd, og Lokaludvalget indsender navne og adresser på de indstillede personer, tillige telefonnummer og e-mailadresse på formanden samt konstituering af lokaludvalget snarest efter opstillingsmødet til Middelfart Kommune med henblik på godkendelse. Så snart Middelfart Kommune har modtaget navn og adresse på de indstillede medlemmer samt konstitueringen, anses lokaludvalgets sammensætning som godkendt.

 

Lokaludvalget

§ 6
Lokaludvalget konstituerer sig selv med formand, kasserer og sekretær. Udvalget holder møde efter behov. Udvalgets møder er offentlige.

Lokaludvalget er beslutningsdygtigt, når mindst 3 medlemmer er til stede. I tilfælde af stemmelighed vil formandens stemme være afgørende.

Det er normalt formanden, der tegner lokaludvalget i henhold til de offentlige instanser.

§ 7
På opstillingsmødet forelægges årsberetningen, som indsendes til Middelfart Kommune og offentliggøres på lokaludvalgets hjemmeside.

§ 8
Lokaludvalget har ret til at indkalde eksperter til hjælp med arbejdet.

§ 9
Regnskabsåret følger kalenderåret, og Byrådet tildeler hvert år lokaludvalget et beløb til udvalgets drift. Lokaludvalget udarbejder, i det omfang det finder det nødvendigt, regnskab, som i så fald revideres og forelægges på opstillingsmødet. (Vælger lokaludvalget at udfærdige regnskab, udpeges tillige uafhængig revisor på opstillings-/årsmøderne).

 

Ekstraordinære møder

§ 10
Lokaludvalget kan med varsel på minimum 14 dage indkalde beboerne til ekstraordinært møde med henblik på særlige beslutninger, der skal træffes - herunder i forbindelse med eventuelt nyvalg i perioden, ved vedtægtsændringer og ved eventuelt ønske om opløsning af lokaludvalget.

Der skal endvidere indkaldes til ekstraordinært møde, når et forslag herom opnår almindeligt stemmeflertal på et opstillingsmøde eller et årsmøde.

Proceduren for nyvalg af lokaludvalgsmedlemmer i valgperioden er som ved ordinært valg.

 

Vedtægtsændringer og opløsning af lokaludvalget

§ 11
Vedtægtsændringer skal efter indstilling fra lokaludvalget forelægges Middelfart Byråd til godkendelse.

§ 12
Eventuel opløsning af Røjlehalvøens Lokaludvalg sker efter beslutning i Middelfart Byråd, som samtidig beslutter, hvorledes eventuelle aktiver anvendes.

 

Vedtægterne er godkendt af Økonomiudvalget i Middelfart Kommune den 21.6.2022

 

Røjlehalvøens Lokaludvalg grænser mod Strib Lokaludvalg i vest, Båring-Banke Lokaludvalg i øst og Motorvejen i syd, således at Vejlby Fed og området mellem Vejlby og motorvejen hører til

Medlemmer

Lokaludvalgets medlemssammensætning er efter årsmødet den 30.4.2024 godkendt per 14.5.2024.
Lokaludvalgets sammensætning er som følgende:

Formand Steen Andersen, Føns
Næstformand Ove Gregersen, Føns
Kasserer Palle Lund-Jensen, Føns
Sekretær Anette Uldbjerg, Føns
Medlem Lene Mortensen, Føns
Suppleant Rikke Storgaard, Føns
Suppleant Lone Bertelsen, Føns

 

E-mail og hjemmeside

Lokaludvalgets formand kan kontaktes på mailadressen: lokaludvalg@foens.nu 

Du finder Føns og Omegns Lokaludvalgs hjemmeside her: http://foens.nu 

 

Vedtægter


Formål

§ 1
Lokaludvalget er nedsat i h.t. styrelseslovens § 65d. Udvalgets formål er i h.t. rammebeskrivelsen for lokaludvalgene i Middelfart Kommune:
-at fremme lokalområdets udvikling og trivsel.
- overfor kommunen at samle og formidle emner, som har almen interesse i lokalområdet.
- i lokalområdet at udbrede informationer, som kommunen tilsender lokaludvalget til høring.
- at koordinere aktiviteter med foreninger/råd i området.

 

Geografisk område

§ 2
Føns og omegns lokaludvalg dækker Føns sogn i Middelfart Kommune.

 

Medlemmer

§ 3
Middelfart Byråd vælger i h.t. styrelseslovens bestemmelser lokaludvalgets medlemmer efter indstilling fra lokalområdets beboere.

Valgbar er enhver, som på opstillingsdagen er fyldt 16 år, bor i lokalområdet, og som ikke er medlem af eller kandidat til Byrådet, regionsrådet eller Folketinget. Stemmeret til lokaludvalget har enhver, som på opstillingsdagen er fyldt 16 år, og som bor i lokalområdet.

Lokaludvalget består af 5 personer + 2 suppleanter. Det tilstræbes, at Beboerforeningen for Føns og Omegn har 1 medlem i lokaludvalget.

Et medlem, som fraflytter området og/eller ser sig forhindret i at deltage i udvalgets arbejde, udtræder af lokaludvalget, og erstattes af en af suppleanterne.

Lokaludvalget kan fortsætte sit virke med minimum 3 medlemmer.

 

Valg

§ 4
Funktionsperioden er 2 år. Der afholdes valg hvert år, hvor skiftevis 2 og 3 medlemmer er på valg. Opstilling til lokaludvalget sker på et offentligt møde i april måned med adgang for alle områdets beboere, interesseorganisationer m.fl. i lokalområdet. Mødet indkaldes med mindst 14 dages varsel gennem den lokale presse og lokaludvalgets hjemmeside. Et opstillingsmøde, der tidsmæssigt er sammenfaldende med valg til Middelfart Byråd, må tidligst ske 3 uger før og 3 uger efter det kommunale valg. Opstillingsmøder er normalt sammenfaldende med årsmøder, jf. § 7.

§ 5
På opstillingsmødet indstilles lokaludvalgsmedlemmerne og suppleanterne, hvis rækkefølge bestemmes af deres stemmetal. Hvis én af de fremmødte begærer det, skal afstemning være hemmelig og skriftlig. Enhver med stemmeret kan afgive 1 stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. I tilfælde af stemmelighed mellem 2 eller flere kandidater, afgøres placeringen ved simpel lodtrækning. Er der mere end 3 kandidater, men ikke flere end vedtægterne bestemmer, kan kandidaterne betragtes som indstillet uden afstemning.
Lokaludvalgets medlemmer udpeges endeligt af Middelfart Byråd, og navnene på de indstillede personer indsendes snarest efter opstillingsmødet til Middelfart Kommune med henblik på godkendelse.

 

Lokaludvalget

§ 6
Lokaludvalget konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær. Udvalget holder mindst 4 møder årligt. Referater lægges på lokaludvalgets hjemmeside. Lokaludvalget er beslutningsdygtigt, når mindst 3 medlemmer er til stede. I tilfælde af stemmelighed vil formandens stemme være afgørende.
Det er normalt formanden, der tegner lokaludvalget i forhold til de offentlige instanser.

§ 7
Hvert år indkalder lokaludvalget med varsel på minimum 14 dage områdets beboere til et årsmøde. På mødet forelægges årsberetningen, som indsendes til Middelfart Kommune og offentliggøres på lokaludvalgets hjemmeside.

Årsmødet er normalt sammenfaldende med opstillingsmødet, jf. § 4.

§ 8
Regnskabsåret følger kalenderåret, og Byrådet tildeler hvert år lokaludvalget et beløb til udvalgets drift.

 

Ekstraordinære møder

§ 9
Lokaludvalget kan med varsel på minimum 14 dage indkalde beboerne til ekstraordinært møde med henblik på særlige beslutninger, der skal træffes - herunder i forbindelse med eventuelt nyvalg i perioden og ved eventuelt ønske om opløsning af lokaludvalget. Dersom lokaludvalget bliver reduceret til 3 personer, skal udvalget indenfor 3 måneder indkalde til et ekstraordinært møde.

Der skal endvidere indkaldes til ekstraordinært møde, når et forslag herom opnår almindelig
stemmeflertal på et opstillingsmøde eller et årsmøde.

Proceduren for nyvalg af lokaludvalgsmedlemmer i valgperioden er som ved ordinært valg.

 

Vedtægtsændringer og opløsning af lokaludvalget

§10
Vedtægtsændringer kan efter indstilling fra lokaludvalget forelægges Middelfart Byråd til godkendelse.

§ 11
Eventuel opløsning af Føns og omegns Lokaludvalg sker efter beslutning i Middelfart Byråd, som samtidig beslutter, hvorledes eventuelle aktiver anvendes.


Vedtægterne er godkendt af Økonomiudvalget i Middelfart Kommune den 21.juni 2022

Medlemmer

Lokaludvalgets medlemssammensætning er efter årsmødet den 20.3.2024 godkendt per 9.5.2024.
Lokaludvalgets sammensætning er som følgende:

Formand Johannes Gregersen, Strib
Næstformand Charlotte Voss, Strib
Sekretær Jørgen Rasch, Strib
Kasserer Leif Munk, Strib
Bestyrelsesmedlem Dorthe Danielsen, Strib
Suppleant Anne Marie Rosager, Strib

 

E-mail og hjemmeside

Lokaludvalget kan kontaktes på: striblokaludvalg@gmail.com 

Du finder Strib lokaludvalgs hjemmeside her: http://strib.nu

 

Vedtægter


Formål

§ 1
Lokaludvalget er nedsat i. h. t. styrelseslovens § 65d. Udvalgets formål er i. h. t. rammebeskrivelsen for lokaludvalgene i Middelfart Kommune:
- At medvirke til det brede samarbejde mellem beboere og foreninger i lokalområdet og derved styrke det lokale samfund
- At fungere som rådgivende organ for Byrådet og Forvaltningen vedrørende lokalområdet for at sikre at beboere bliver hørt i lokale sager
- At tage eller støtte initiativer, som gør det attraktivt at bo i området
- At synliggøre lokaludvalgets arbejde gennem lokal presse og hjemmeside

 

Geografisk område

§ 2
Strib Lokaludvalg dækker Strib i Middelfart Kommune og lokalområdets grænser kan ses på vedhæftede kortbilag.

 

Medlemmer

§ 3
Middelfart Byråd vælger i h. t. styrelseslovens bestemmelser lokaludvalgets medlemmer efter indstilling fra lokalområdets beboere. så snart Middelfart Kommune har modtaget meddelelse om de indstillede lokaludvalgsmedlemmer - valgt på et offentligt møde i henhold til § 4 og § 5
- og om lokaludvalgenes konstituering, anses lokaludvalget som godkendt af Middelfart Kommune.

Valgbar er enhver, som på opstillingsdagen er fyldt 16 år og bor i lokalområdet. Stemmeret til lokaludvalget har enhver, som på opstillingsdagen er fyldt 16 år, og som bor i lokalområdet.

Lokaludvalget består af 5 medlemmer og 2 suppleanter.

Et medlem, som fraflytter området og/eller ser sig forhindret i at deltage i udvalgets arbejde, udtræder af lokaludvalget.

Lokaludvalget kan fortsætte sit virke med minimum 3 medlemmer.

 

Valg

§4
Funktionsperioden er 2 år - suppleanter dog kun 1 år.
Der afholdes valg hvert år, hvor skiftevis 2 og 3 er på valg.
Opstilling til lokaludvalget sker på et offentligt møde med adgang for alle områdets beboere, interesseorganisationer m.fl. i lokalområdet. Mødet indkaldes med mindst 14 dages varsel gennem den lokale presse og Middelfart Kommunes hjemmeside. Et opstillingsmøde, der tidsmæssigt er sammenfaldende med valg til Middelfart Byråd, må tidligst ske 3 uger før og 3 uger efter det kommunale valg .

§ 5
På opstillingsmødet indstilles lokaludvalgsmedlemmerne og suppleanterne, hvis rækkefølge bestemmes af deres stemmetal. Der kan ikke opstilles lister.

Stemmeafgivningen foregår som hemmelig og skriftlig afstemning, og enhver med stemmeret kan afgive 1 stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. I tilfælde af stemmelighed mellem 2 eller flere kandidater, afgøres placeringen ved simpel lodtrækning.

Formanden kan udpeges på opstillingsmødet.

Lokaludvalgets medlemmer udpeges endeligt af Middelfart Byråd, og Lokaludvalget indsender navne og adresser på de indstillede personer, tillige telefonnummer og e- mailadresse på formanden samt konstituering af lokaludvalget snarest efter opstillingsmødet til Middelfart Kommune med henblik på godkendelse . så snart Middelfart Kommune har modtaget navn og adresse på de indstillede medlemmer samt konstitueringen, anses lokaludvalgets sammensætning som godkendt.

 

Lokaludvalget

§ 6
Lokaludvalget konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær. Udvalget holder mindst 4 møder årligt. Ad hoc udvalg oprettes ved behov, ligesom ad hoc person kan deltage i specifikke opgaver, dog uden stemmeret. Udvalgets møder er offentlige.

Lokaludvalget er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er til stede. I tilfælde af stemmelighed vil formandens stemme være afgørende. .

Det er normalt formanden, der tegner lokaludvalget i henhold til de offentlige instanser.

§ 7
Til Årsmøder indkalder lokaludvalget med varsel på minimum 14 dage områdets beboere til et årsmøde, som kan holdes sammen med lokaludvalgets ordinære møde. På mødet forelægges årsberetningen, som indsendes til Middelfart Kommune og offentliggøres på lokaludvalgets hjemmeside.

§ 8
Regnskabsåret følger kalenderåret, og Byrådet tildeler hvert år lokaludvalget et beløb til udvalgets drift. Udvalget udarbejder et regnskab, der revideres og forelægges på årsmødet. Der vælges 2 revisorer og en suppleant hvert år.

 


Ekstraordinære møder

§ 9
Lokaludvalget kan med varsel på minimum 14 dage indkalde beboerne til ekstraordinært møde med henblik på særlige beslutninger, der skal træffes - herunder i forbindelse med eventuelt nyvalg i perioden, ved vedtægtsændringer og ved eventuelt ønske om opløsning af lokaludvalget.

Der skal endvidere indkaldes til ekstraordinært møde, når et forslag herom opnår almindelig stemmeflertal på et opstillingsmøde eller et årsmøde.

Proceduren for nyvalg af lokaludvalgsmedlemmer i valgperioden er som ved ordinært valg.

 


Vedtægtsændringer og opløsning af lokaludvalget

§ 10
Vedtægtsændringer skal efter indstilling fra lokaludvalget forelægges Middelfart Byråd til godkendelse.

§ 11
Eventuel opløsning af Strib Lokaludvalg sker efter beslutning i Middelfart Byråd, som samtidig beslutter, hvorledes eventuelle aktiver anvendes.

 

Vedtægterne er godkendt af Middelfart Kommune, den 26.5.2014

Medlemmer

Ejby Lokaludvalgs medlemssammensætning er efter årsmødet den 12.3.2024 godkendt per 17/3 2024.

 • Formand, Morten Lynggaard, Ejby
 • Næstformand, Niels Christian Beukel, Ejby
 • Kasserer, Steffen Pedersen, Ejby
 • Sekretær, Sebastian Heinecke, Ejby
 • Medlem, Hanne Lindhardt, Ejby
 • Suppleant, Sten Jensen, Ejby
 • Suppleant, Sidsel Kofoed, Ejby

 

E-mail og hjemmeside

Lokaludvalget kan kontaktes på mailadressen: lokaludvalg@ejby.dk 

Du finder Ejby Lokaludvalgets hjemmesider her: http://ejby.dk 

 

Vedtægter

Formål 

§ 1
Lokaludvalget er nedsat i h. t. styrelseslovens § 65d. Udvalgets formål er i h. t. rammebeskrivelsen for lokaludvalgene i Middelfart Kommune:

- At støtte Middelfart Byråd i arbejdet med den overordnede planlægning,
- At vejlede og støtte Middelfart Byråd og den kommunale administration i en effek­tiv opgaveløsning til gavn - for Ejby samt Middelfart Kommunes borgere som hel­hed,
- At sikre koordinering og kontinuitet i sam­arbejdet med Middelfart Kommune,
- At varetage Ejbys interesser over for Mid­delfart Byråd og forvaltningen.

Derudover har udvalget følgende formål:

- At være kontaktpunkt mellem offentlige instanser- herunder kommunen, borgere, foreninger og erhvervsliv i sager med al­men betydning for lokalområdet.
- At repræsentere Ejby Sogns interesser udadtil i regionale, kommunale organer og foreninger i sager af almen betydning
- At sikre størst mulig grobund for initiativer, aktiviteter og udviklingsønsker fra lokal­områdets borgere,
- At sikre den størst mulige udbredelse af kendskabet til Ejby og støtte bosætning såvel som erhvervslivets udvikling i områ­de
- At medvirke aktivt til udvikling af byens styrker, kompensere for dens svagheder, udnyttelse af Ejbys muligheder og afvær­gelse af trusler,
- At inddrage lokalområdets beboere i be­ slutninger af betydning for lokalområdet, og sikre, at flest mulige beslutninger af betydning for lokalområdet kan tages lo­kalt.


Geografisk område

§2
Ejby Lokaludvalg dækker området, der svarer til Ejby Sogn i Middelfart Kommune samt området indenfor Ejby bygrænse.

 

Medlemmer

§3
Middelfart Byråd vælger i h. t. styrelseslovens bestemmelser lokaludvalgets medlemmer efter indstilling fra lokalområdets beboere. Så snart Middelfart Kommune har modtaget meddelelse om de indstillede lokaludvalgsmedlemmer - valgt på et offentligt møde i henhold til § 4 og § 5 - og om lokaludvalgenes konstituering, anses lokalud­valget som godkendt af Middelfart Kommune.

Valgbar er enhver, som på opstillingsdagen er fyldt 16 år og bor i lokalområdet. Stemmeret til lokaludvalget har enhver, som på opstillingsda­gen er fyldt 16 år, og som bor i lokalområdet.

Lokaludvalget består af 5 eller 7 medlemmer, samt mindst 2 suppleanter.

Et medlem, som fraflytter området og/eller ser sig forhindret i at deltage i udvalgets arbejde, udtræ­ der af lokaludvalget.

Lokaludvalget kan fortsætte sit virke med mini­mum 3 medlemmer.

 

Valg

§4
Funktionsperioden er 2 år. Der holdes valg hvert år, hvor skiftevis 2 og 3 (ved 7 medlemmer i ud­valget: 3 og 4) medlemmer er på valg. Suppleanterne er på valg hvert år. Udvalget beslutter, hvil­ke tre medlemmer, der er på valg det første år.

Opstilling til lokaludvalget sker på et offentligt møde med adgang for alle områdets beboere, interesseorganisationer m.fl. i lokalområdet. Mø­det indkaldes med mindst 14 dages varsel gen­ nem den lokale presse og Middelfart Kommunes hjemmeside. Et opstillingsmøde, der tidsmæssigt er sammenfaldende med valg til Middelfart Byråd, må tidligst ske 3 uger før og 3 uger efter det kommunale valg.

Ejby Lokaludvalg dækker området, der svarer til Ejby Sogn i Middelfart Kommune samt området indenfor Ejby bygrænse.

§5
På opstillingsmødet indstilles lokaludvalgsmed­ lemmerne og suppleanterne, hvis rækkefølge bestemmes af deres stemmetal. Alle kandidater opstilles i sideordnet rækkefølge. Der kan ikke opstilles lister. Opstilling ved forevisning af fuld­magt er tilladt.

Stemmeafgivningen foregår som hemmelig og skriftlig afstemning, og enhver med stemmeret kan afgive 1 stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. I tilfælde af stemmelighed mellem 2 eller flere kandidater foretages omvalg på opstillings mødet mellem de ligestillede.

Lokaludvalgets medlemmer udpeges endeligt af Middelfart Byråd, og Lokaludvalget indsender navne og adresser på de indstillede personer, tillige telefonnummer og e-mail-adresse på for­ manden samt konstituering af lokaludvalget sna­rest efter opstillingsmødet til Middelfart Kommune med henblik på godkendelse. Så snart Middelfart Kommune har modtaget navn og adresse på de indstillede medlemmer samt konstitueringen, an­ses lokaludvalgets sammensætning som god­kendt.

 

Lokaludvalget

§6
Lokaludvalget konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær. Udvalget holder møder efter behov. Udvalgets møder er offentlige og kundgøres via www.ejby.dk.
Udvalget sammenkaldes af formanden med min. 14 dages varsel. Indkaldelse ledsages af dagsor­den samt relevant bilagsmateriale. Der afholdes mindst 2 udvalgsmøder årligt.

Lokaludvalget er beslutningsdygtig, når et flertal af medlemmerne er til stede. I tilfælde af stemmelig­hed vil formandens stemme være afgørende.

Det er normalt formanden, der tegner lokaludval­get i henhold til de offentlige instanser.

§7
I forbindelse med valg af medlemmer til lokalud­valget, indkalder lokaludvalget med varsel på minimum 14 dage områdets beboere til et årsmø­de. På mødet forelægges årsberetningen, som

indsendes til Middelfart Kommune og offentliggø­res på lokaludvalgets hjemmeside.

§8
Regnskabsåret følger kalenderåret, og Byrådet tildeler hvert år lokaludvalget et beløb til udvalgets drift. Lokaludvalget udarbejder regnskab, som revideres og forelægges på årsmødet.

På opstillingsårsmøderne udpeges tillige uaf­hængig revisor. Revisor kan udpeges blandt de interesserede. Der fordres ikke anvendt autorise­ret revisor.

 

Ekstraordinære møder

§9
Lokaludvalget kan med varsel på minimum 14 dage indkalde beboerne til ekstraordinært møde med henblik på særlige beslutninger, der skal træffes - herunder i forbindelse med eventuelt nyvalg i perioden, ved vedtægtsændringer og ved eventuelt ønske om opløsning af lokaludvalget.

Der skal endvidere indkaldes til ekstraordinært møde, når et forslag herom opnår almindelig stemmeflertal på et opstillingsmøde eller et års­møde.

Proceduren for nyvalg af lokaludvalgsmedlemmer i valgperioden er som ved ordinært valg.

 

Vedtægtsændringer og opløsning af lokalud­valget

§ 10
Vedtægtsændringer skal efter indstilling fra lokal­udvalget forelægges Middelfart Byråd til godken­delse.

§ 11
Eventuel opløsning af Ejby Lokaludvalg sker efter beslutning i Middelfart Byråd, som samtidig be­ slutter, hvorledes eventuelle aktiver anvendes.

 

Vedtægterne er godkendt af Middelfart Byråd, den 7.4.2014

Medlemmer

Lokaludvalgets medlemssammensætning er efter årsmødet den 27.2.2024 godkendt per 3.4.2024.

 • Formand Trine Erdmann, Nørre Aaby
 • Næstformand Paw Nielsen, Nørre Aaby
 • Kasserer Lene Hallenborg, Nørre Aaby
 • Medlem Niels Juhl, Nørre Aaby
 • Medlem Nicolas Hammer, Nørre Aaby
 • Medlem Jeanette Kromann, Nørre
 • Medlem Christian Jensen, Nørre Aaby
 • Suppleant Jørgen Sækmose, Nørre Aaby

 

E-mail og hjemmeside

Lokaludvalget kan kontaktes på mailadressen: lokaludvalg@noerreaaby.dk 

Du finder Nørre Aaby Lokaludvalgets hjemmesider her: http://noerreaaby.dk

 

Vedtægter

Formål

§ 1
Lokaludvalget er nedsat i h. t. styrelseslovens § 65d. Udvalgets formål er i h. t. rammebeskrivelsen for lokaludvalgene i Middelfart Kommune:
- At rådgive, vejlede og støtte Middelfart Byråd og administration med den overordnede planlægning til gavn for såvel lokalområdet som kommunen som helhed.
- At fremme demokratiet og sammenhængskraften i nærområdet såvel som i kommunen som helhed. ' 1
- At formulere og fremme konkrete lokale udviklingsdagsordener i lokalområdet, afstemt med kommunens øvrige initiativer og i nært samarbejde med lokale foreninger, institutioner, borgere, virksomheder mm.
- At medvirke til at Nr. Aaby finder sin plads i Middelfart Kommune med egen identitet og bevidsthed om mål og retning for byens videre udvikling.

Det tilstræbes at lokale foreninger, institutioner og erhverv mm. inddrages i lokalrådets arbejde.

 


Geografisk område

§2
Nørre Aaby Lokaludvalg dækker Nørre Aaby sogn i Middelfart Kommune, herefter defineret som lokalområdet.

 


Medlemmer

§3
Middelfart Byråd vælger i h. t. styrelseslovens bestemmelser lokaludvalgets medlemmer efter indstilling fra lokalområdets beboere, foreninger og institutioner. Så snart Middelfart Kommune har modtaget meddelelse om de indstillede lokaludvalgsmedlemmer - valgt på et offentligt møde i henhold til § 4 og § 5 - og om lokaludvalgenes konstituering, anses lokaludvalget som godkendt af Middelfart Kommune.

Valgbar er enhver, som på opstillingsdagen er fyldt 16 år og bor i lokalområdet. Stemmeret til lokaludvalget har enhver, som på opstillingsdagen er fyldt 16 år, og som bor i lokalområdet.

Lokaludvalget består af op til 7 personer + 2 suppleanter.

Et medlem, som fraflytter området og/eller ser sig forhindret i at deltage i udvalgets arbejde, udtræder af lokaludvalget.

Lokaludvalget kan fortsætte sit virke med minimum 3 medlemmer.

 


Valg

§4
Funktionsperioden er 2 år Der afholdes valg hvert år. I lige år er 4 på valg - og i ulige år er 3 medlemmer på valg. Suppleanter vælges for et år af gangen. Hvis en suppleant indtræder som medlem i løbet af en valgperiode, er vedkommende valgt i samme periode.

Opstilling til lokaludvalget sker på et offentligt møde. Alle lokalområdets borgere, interesseorganisationer m.fl. har adgang til mødet. Mødet indkaldes med mindst 14 dages varsel gennem den lokale presse og Middelfart Kommunes og egen hjemmeside. Et opstillingsmøde, der tidsmæssigt er sammenfaldende med valg til Middelfart Byråd, må tidligst ske 3 uger før og 3 uger efter det kommunale valg.

§5
På opstillingsmødet indstilles lokaludvalgsmedlemmerne og suppleanterne, hvis rækkefølge bestemmes af deres stemmetal. Alle kandidater opstilles i sideordnet rækkefølge. Der kan ikke opstilles lister.

Stemmeafgivningen foregår som hemmelig og skriftlig afstemning, og enhver med stemmeret kan afgive 1 stemme. Valget gennemføres efter forholdstalsmetoden, om nødvendigt.
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. I tilfælde af stemmelighed mellem 2 eller flere kandidater, afgøres placeringen ved simpel lodtrækning.

Lokaludvalgets medlemmer udpeges endeligt af Middelfart Byråd, og Lokaludvalget indsender navne og adresser på de indstillede personer, tillige telefonnummer og e-mail-adresse på formanden samt konstituering af lokaludvalget snarest efter opstillingsmødet til Middelfart Kommune med henblik på godkendelse. Så snart Middelfart Kommune har modtaget navn og adresse på de indstillede medlemmer samt konstitueringen, anses lokaludvalgets sammensætning som godkendt.

 


Lokaludvalget

§6
Lokaludvalget konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer, sekretær og andre relevante poster.

Lokaludvalget er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. I tilfælde af stemmelighed vil formandens stemme være afgørende.
Det er normalt formanden, der tegner lokaludvalget i henhold til de offentlige instanser. Generelt ønsker lokaludvalget ikke at være formelt mere styrende end højest nødvendigt.
Der kan eksperimenteres med organiseringsformer, herunder hvorledes vi bedst muligt inddrager
foreninger, institutioner, virksomheder mm. Hvorvidt der skal være faste møder og høringer mm. vurderes af udvalget, løbende.

Referater fra udvalgets møder offentliggøres på lokaludvalgets hjemmeside sammen med vedtægter, udvalgets sammensætning, årsregnskab mm.

§7
Regnskabsåret følger kalenderåret. Lokaludvalget udarbejder et regnskab, som revideres og forelægges på generalforsamlingen.
I forbindelse med det årlige valg til lokaludvalgsbestyrelsen Uf. § 4) indkalder lokaludvalget med varsel på minimum 14 dage områdets borgere til en årlig generalforsamling. På generalforsamlingen forelægges årsberetningen, som indsendes til Middelfart Kommune og offentliggøres på lokaludvalgets hjemmeside.

 

Ekstraordinære møder

§8
Lokaludvalget kan med varsel på minimum 14 dage indkalde borgere til ekstraordinært møde med henblik på særlige beslutninger, der skal træffes - herunder i forbindelse med eventuelt nyvalg i perioden, ved vedtægtsændringer og ved eventuelt ønske om opløsning af lokaludvalget.

 


Vedtægtsændringer og opløsning af lokaludvalget


§9
Vedtægtsændringer skal efter indstilling fra lokaludvalget forelægges Middelfart Byråd til godkendelse.

§ 10
Eventuel opløsning af Nørre Aaby Lokaludvalg sker efter beslutning i Middelfart Byråd, som samtidig beslutter, hvorledes eventuelle aktiver anvendes.

 


Vedtægterne er godkendt af Middelfart Byråd, den 7. april 2014

Medlemmer

Lokaludvalgets medlemssammensætning er efter årsmødet den 19.3.2024 godkendt per 24.3.2024.

Formand
Jørgen Winkler
Kauslunde, Middelfart

Næstformand og sekretær
John Verver
Kauslunde, Middelfart

Kasser
Martin S. Larsen
Gamborg, Middelfart

Medlem
Mona Høj Jensen
Kauslunde, Middelfart

Medlem
Ole Nielsen
Kauslunde, Middelfart

Suppleant
Per Claus Knudsen
Kauslunde, Middelfart

Suppleant
Rikke Jørgensen
Kauslunde, Middelfart

 

E-mail og hjemmeside

Lokaludvalget kan kontaktes på mailadresse: Kgslokaludvalg@outlook.dk 

 

Vedtægter

Formål

§ 1
Lokaludvalget er nedsat i h. t. styrelseslovens§ 65d.
Udvalgets formål er, jævnfør rammebeskrivelsen for lokaludvalgene i Middelfart Kommune, at medvirke til et bredt samarbejde mellem beboere og foreninger i lokalområdet og at påtage sig de opgaver som ifølge beslutninger i Byrådet delegeres ud til lokaludvalget. Endvidere er det lokaludvalgets opgave at støtte ideer og initiativer, som kan gøre området attraktivt for nuværende og kommende beboere.

 

Geografisk område

§2
Lokaludvalget dækker Kauslunde, Garnborg , Svenstrup og nærmeste omegn.

 


Medlemmer

§3
Middelfart Byråd vælger i h. t. styrelseslovens bestemmelser lokaludvalgets medlemmer efter indstilling fra lokalområdets beboere. Så snart Middelfart Kommune har modtaget meddelelse om de indstillede lokaludvalgsmedlemmer - valgt på et offentligt møde i henhold til § 4 og § 5 - og om lokaludvalgenes konstituering, anses lokaludvalget som godkendt af Middelfart Kommune.

Valgbar er enhver, som på opstillingsdagen er fyldt 16 år og bor i lokalområdet. Stemmeret til lokaludvalget har enhver, som på opstillingsdagen er fyldt 16 år, og som bor i lokalområdet.

Lokaludvalget består af 5 medlemmer+ 2 suppleanter.

Et medlem, som fraflytter området og/eller ser sig forhindret i at deltage i udvalgets arbejde, udtræder af lokaludvalget.

Lokaludvalget kan fortsætte sit virke med minimum 3 medlemmer.

 


Valg

§4
Funktionsperioden for medlemmer af lokaludvalget er 2 år (Kan dog være 1 år i første val gperiode). Der afholdes valg hvert år i marts, første gang i marts 2017. I lige årstal er 2 medlemmer på valg og i ulige årstal er 3 medlemmer på valg. Suppleanter er på valg hvert år.

Opstilling til lokaludvalget sker på et offentligt møde med adgang for alle områdets beboere, interesseorganisationer m.fl. i lokalområdet. Mødet indkaldes med mindst 14 dages varsel gennem den lokale presse og Middelfart Kommunes hjemmeside. Et opstillingsmøde, der tidsmæssigt er sammenfaldende med valg til Middelfart Byråd, må tidligst ske 3 uger før og senest 3 uger efter det kommunale valg.

§5
På opstillingsmødet indstilles lokaludvalgsmedlemmerne og suppleanterne, hvis rækkefølge bestemmes af deres stemmetal. Alle kandidater opstilles i sideordnet rækkefølge. Der kan ikke opstilles lister.

Stemmeafgivningen foregår som hemmelig og skriftlig afstemning, og enhver med stemmeret kan afgive 1 stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. I tilfælde af stemmelighed mellem 2 eller flere kandidater, afgøres placeringen ved simpel lodtrækning.

Lokaludvalgets medlemmer udpeges endeligt af Middelfart Byråd, og Lokaludvalget indsender navne og adresser på de indstillede personer, tillige telefonnummer og e-mail-adresse på formanden samt konstituering af lokaludvalget snarest efter opstillingsmødet til Middelfart Kommune med henblik på godkendelse. Så snart Middelfart Kommune har modtaget navn og adresse på de indstillede medlemmer samt konstitueringen, anses lokaludvalgets sammensætning som godkendt.

 

Lokaludvalget

§6
Lokaludvalget konstituerer sig selv med formand, kasserer og sekretær. Udvalget holder møder efter behov. Udvalgets møder er offentlige.

Lokaludvalget er beslutningsdygitgt, når mindst 3 medlemmer er tilstede. I tilfælde af stemmelighed vil formandens stemme være afgørende.

Det er normalt formanden, der tegner lokaludvalget i henhold til de offentlige instanser.

§7
Hvert år i marts afholder lokaludvalget generalforsamling/årsmøde hvor der gennemføres valg til lokaludvalget, fremlæggelse af årsberetning om udvalgets arbejde og fremlæggelse af regnskab.
Arsberetningen skal indsendes til Middelfart Kommune og offentliggøres på lokaludvalgets hjemmeside. Der skal indkaldes til mødet med mindst 14 dages varsel.

§8
Regnskabsåret følger kalenderåret, og Byrådet tildeler hvert år lokaludvalget et beløb til udvalgets drift. Lokaludvalget udarbejder regnskab, som revideres og forelægges på årsmødet.
Der udpeges/vælges en uafhængig revisor på årsmødet.

 

Ekstraordinære møder

§9
Lokaludvalget kan med varsel på minimum 14 dage indkalde beboerne til ekstraordinært møde med henblik på særlige beslutninger, der skal træffes - herunder i forbindelse med eventuelt nyvalg i perioden, ved vedtægtsændringer og ved eventuelt ønske om opløsning af lokaludvalget.

Der skal endvidere indkaldes til ekstraordinært møde, når et forslag herom opnår almindelig stemmeflertal på et opstillingsmøde eller et årsmøde.

Proceduren for nyvalg af lokaludvalgsmedlemmer i valgperioden er som ved ordinært valg.

 

Vedtægtsændringer og opløsning af lokaludvalget

§ 10
Vedtægtsændringer skal efter indstilling fra lokaludvalget forelægges Middelfart Byråd til godkendelse.

§ 11
Eventuel opløsning af Lokaludvalget sker efter beslutning i Middelfart Byråd, som samtidig beslutter, hvorledes eventuelle aktiver anvendes.

 

Vedtægterne er godkendt af Middelfart Byråd, den 6. december 2016

Medlemmer

Lokaludvalget for Middelfart By er efter årsmødet den 23.3.2023 godkendt per 30.8.2023.
Lokaludvalgets sammensætning er som følgende:

Formand
Jørgen Olsen

Næstformand
Poul Andersen

Sekretær
Kristian Gren

Kasserer
Gert B. Pedersen

Medlem
Birthe Lauvring

Medlem
Inger Birthe Toft

Medlem
Chandra Simanowsky

Suppleant
Palle Skovby

 

E-mail og hjemmeside

Lokaludvalget kan kontaktes på mailadresse: kontakt@lokaludvalg.dk 

Læs mere på lokaludvalgets egen hjemmeside https://www.lokaludvalg.dk 

 

Vedtægter

Formål

§1

Lokaludvalget er nedsat i h. t. styrelseslovens § 65d. Udvalgets formål er i h. t.
rammebeskrivelsen for lokaludvalgene i Middelfart Kommune
- At skabe bedre sammenhængskraft i lokalsamfundet
- At inspirere borgere til at deltage aktivt i lokalsamfundets og lokalområdets udvikling
- At støtte lokale idéer og initiativer
- At formidle og varetage borgernes interesser over for Middelfart Kommune
- At formidle kommunes interesser over for lokalbefolkningen
- At udforme lokale udviklingsplaner
- At være igangsætter og samarbejdspartner for nye lokale initiativer
- At inddrage lokalområdets beboere i beslutninger af betydning for lokalområdet


Geografisk område

§ 2
Lokaludvalget for Middelfart By dækker området syd for Fynske Motorvej og vest for Lokaludvalgsområde Kauslunde, Gamborg og Svenstrup. Se kort.

 


Medlemmer

§ 3

Middelfart Byråd godkender i h. t. styrelseslovens bestemmelser lokaludvalgets medlemmer efter indstilling fra lokalområdets beboere. Så snart Middelfart Kommune har modtaget meddelelse om de indstillede lokaludvalgsmedlemmer – valgt på et offentligt møde i henhold til § 4 og § 5 – og om lokaludvalgets konstituering, anses lokaludvalget som godkendt af Middelfart Kommune.

Valgbar er og stemmeret har enhver, som på opstillingsdagen er fyldt 16 år og bor i lokaludvalgets dækningsområde.

Lokaludvalget består af syv medlemmer. Endvidere to suppleanter, som tiltræder, hvis et af udvalgets medlemmer får forfald ved flere på hinanden følgende møder.

Et medlem, som fraflytter området og/eller ser sig forhindret i at deltage i udvalgets arbejde, udtræder af lokaludvalget.

Lokaludvalget kan fortsætte sit virke med minimum 3 medlemmer.


Valg

§ 4

Valgperioden er to år. Der afholdes valg hvert år, hvor skiftevis tre og fire medlemmer er på valg. Suppleanter og revisorer er på valg hvert andet år.

Valg til lokaludvalget sker på et offentligt årsmøde med adgang for alle beboere, interesseorganisationer m.fl. i lokalområdet. Mødet indkaldes med mindst 14 dages varsel gennem lokaludvalgets hjemmeside, Facebook og Middelfart Kommunes hjemmeside.

Årsmødet må ikke virke forstyrrende på gennemførelse af øvrige kommunale valg og må tidligst gennemføres 3 uger før og 3 uger efter kommunalvalget.

§ 5

På årsmødet vælges lokaludvalgsmedlemmerne, suppleanterne og revisor, hvis rækkefølge bestemmes af deres stemmetal. Alle kandidater opstilles i sideordnet rækkefølge. Der kan ikke opstilles lister.

Stemmeafgivningen foregår som hemmelig og skriftlig afstemning, hvis en af de fremmødte begærer det. Enhver med stemmeret kan afgive 1 stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. I tilfælde af stemmelighed mellem 2 eller flere kandidater, afgøres placeringen ved simpel lodtrækning.

Lokaludvalget indsender navne og adresser på de valgte personer, tillige telefonnummer og e-mailadresse på formanden samt meddeler konstituering af lokaludvalget snarest efter årsmødet til Middelfart Kommune. Lokaludvalgets medlemmer udpeges endeligt af Middelfart Byråd.

Så snart Middelfart Kommune har modtaget navn og adresse på de valgte medlemmer samt konstitueringen, anses lokaludvalgets sammensætning som godkendt.


Lokaludvalget

§ 6

Lokaludvalget konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær.

Udvalget holder mindst seks møder årligt. Udvalgets møder er offentlige. Der indkaldes til møde og referaterne lægges på udvalgets hjemmeside.

Der kan etableres ad-hoc udvalg, enten for et geografisk område som opgavespecifikt område eller begge dele.

Lokaludvalget er beslutningsdygtigt, når mindst tre medlemmer er til stede. I tilfælde af stemmelighed vil formandens stemme være afgørende.

Det er normalt formanden, der tegner lokaludvalget i henhold til de offentlige instanser.

§ 7

Hvert år i marts måned afholdes årsmødet.
Der indkaldes med annoncering på Middelfart Kommunes hjemmeside/nyheder og lokaludvalgets hjemmeside/Facebook med mindst 14 dages varsel.
Indkaldelsen skal indeholde dagsorden samt tid og sted for afholdelse.

Følgende dagsorden skal benyttes til årsmødet.
• Valg af dirigent og referent.
• Formandens beretning.
• Ad Hoc udvalgenes beretninger.
• Regnskab og budget.
• Indkommende forslag.
• Valg til bestyrelse, suppleanter og revisor.
• Eventuelt.

Forslag til årsmødet skal være formanden i hænde senest 5 dage før årsmødet.
Den fremlagte årsberetning skal være skriftlig og fremsendes til Middelfart Kommune og offentliggøres på lokaludvalgets hjemmeside.

§ 8

Byrådet tildeler hvert år lokaludvalget et beløb til udvalgets drift.
Lokaludvalgets kasserer udarbejder regnskab, der forelægges til de ordinære udvalgsmøder.
Det reviderede regnskab forelægges og godkendes på årsmødet.


Ekstraordinære møder

§ 9

Lokaludvalget kan med varsel på minimum 14 dage indkalde beboerne til ekstraordinært møde med henblik på særlige beslutninger, der skal træffes - herunder i forbindelse med eventuelt nyvalg i perioden, ved vedtægtsændringer og ved eventuelt ønske om opløsning af lokaludvalget.

Der skal endvidere indkaldes til ekstraordinært møde, når et forslag herom opnår almindeligt stemmeflertal på et årsmøde.

Proceduren for nyvalg af lokaludvalgsmedlemmer i valgperioden er som ved ordinært valg.


Vedtægtsændringer og opløsning af lokaludvalget

§ 10

Vedtægtsændringer skal efter indstilling fra lokaludvalget forelægges Middelfart Byråd til godkendelse.
Vedtægtsændringer kan kun ske på årsmødet, og kræver 2/3 af de afgivne gyldige stemmer.

Med hensyn til ændring af § 2 skal der være simpelt flertal.

§ 11

Eventuel opløsning af Middelfart Lokaludvalg sker efter beslutning i Middelfart Byråd, som samtidig beslutter, hvorledes eventuelle aktiver anvendes.

 

Vedtægterne er godkendt af Økonomiudvalget den 9. august 2022

Generelt om lokaludvalg

Luk alle
Åben alle

Byrådet ønsker en åben dialog med borgerne om spørgsmål, som har lokal betydning. Middelfart Byråd giver derfor mulighed for at nedsætte lokaludvalg efter § 65d i styrelsesloven.

Lokaludvalgene er rådgivende organer, der har til formål at støtte Byrådet i arbejdet med den overordnede planlægning samt at vejlede og støtte såvel Byråd som den kommunale administration i en effektiv opgaveløsning til gavn for det enkelte lokalområde. Lokaludvalgene bør som samarbejdsorgan og formidler varetage lokalområdets interesser over for Byrådet og forvaltningen. Dette kan fx ske ved at indsende høringssvar vedr. Middelfart Kommunes årlige budget, kommuneplanen, lokalplaner og øvrig arealanvendelse mv. Lokaludvalgene har til enhver tid ret til at sende forslag til Middelfart Kommune om spørgsmål af lokal betydning. Ligeledes kan lokaludvalget kontakte Middelfart Kommune om emner, som efter lokaludvalget opfattelse har særlig betydning for lokalområdets udvikling og trivsel. Læs mere i nedenstående rammebetingelserne for lokaludvalg.

Et lokaludvalg dækker et bestemt geografisk område, og forslag til den geografiske afgrænsning kommer fra lokalområdet. Lokaludvalg nedsættes efter indstilling fra lokalområdet og på baggrund af nedenstående rammebetingelser. Den geografiske afgrænsning, lokaludvalgets formål, procedure ved valg mv. fastsættes i lokaludvalgets vedtægter, der godkendes af Byrådet.

Rammer for lokaludvalg 2022 - 2025

Middelfart Byråd arbejder løbende med at udvikle nærdemokratiet i Middelfart Kommune, og Byrådet ønsker en åben dialog med borgerne om spørgsmål, som har lokal betydning. Dialogen sker med borgere, brugerbestyrelser, medarbejdere, lokaludvalg mv.

Lokaludvalg er lokalsamfundets folkevalgte gruppe, som har til opgave at skabe bedre sammenhængskraft i lokalsamfundet ved f. eks. at udforme lokale udviklingsplaner og inspirere borgere til at deltage aktivt med henblik på udvikling af et velfungerende lokalsamfund.

Lokaludvalgets opgave er også at støtte Byrådet i arbejdet med den overordnede planlægning samt at vejlede og støtte såvel Byråd som den kommunale administration i en effektiv opgaveløsning til gavn for det enkelte lokalområde samt Middelfart Kommunes borgere som helhed.

Lokaludvalgene er et vigtigt element i Middelfart Kommunes arbejde med nærdemokratiet, og både lokaludvalg og kommunen har ansvar for at sikre koordinering og kontinuitet i samarbejdet. Lokaludvalgene bør som samarbejdsorgan og formidler varetage lokalområdets interesser over for Byrådet og forvaltningen under nødvendig hensyntagen til Middelfart Kommunes overordnede interesser.

 


Nedsættelse af lokaludvalg og geografisk afgrænsning

Lokaludvalgene er nedsat i h. t. styrelseslovens § 65d. Et lokaludvalg dækker et bestemt geografisk område, og forslag til den geografiske afgrænsning kommer fra lokalområdet. Der kan ikke nedsættes flere lokaludvalg i et lokalområde.

Lokalområdet kan kun ændres i forbindelse med et årsmøde og kun med Middelfart Byråds godkendelse.

 


Valg af lokaludvalg

Lokaludvalgsmedlemmerne godkendes af Middelfart Byråd efter indstilling fra lokaludvalgets årsmøde.

Indstilling af medlemmer sker på et årsmøde, og mødet indkaldes med mindst 14 dages varsel. Årsmødet må ikke virke forstyrrende på gennemførelse af øvrige kommunale valg.

Årsmødet kan annonceres sammen med Middelfart Kommunes ugentlige informationsannonce og skal som minimum annonceres på Middelfart Kommunes hjemmeside.

Stemmeret og valgbarhed til et lokaludvalg har enhver, som på opstillingsdagen er fyldt 16 år, om som bor i det pågældende lokalområde.

Enhver med stemmeret kan afgive 1 stemme, og der kan ikke stemmes med fuldmagt. Hvis en af de fremmødte begærer det, skal afgivning af stemme være hemmelig og skriftlig.

Funktionsperioden er mindst 1 år og max. 4 år og fremgår af de enkelte lokaludvalgs vedtægter.

Et lokaludvalg består som udgangspunkt af mindst 5 personer. Er der på kandidatlisten færre kandidater end 3, kan der ikke oprettes noget lokaludvalg for området. Er der mere end 3 kandidater, men ikke flere end vedtægterne bestemmer, kan kandidaterne betragtes som indstillet uden afstemning.

Lokaludvalget træffer beslutning om konstituering snarest efter årsmødet. Der udpeges en formand og evt. næstformand, sekretær, webmaster, kasserer mv. Der kan også oprettes underudvalg. Det er normalt formanden, som vil være kontaktpersonen og tegne lokaludvalget over for offentlige instanser.

Lokaludvalget fastsætter en forretningsorden og tager initiativ til at udarbejde/ændre sine vedtægter. Lokaludvalgenes vedtægter baseres på foreliggende rammer. Lokaludvalgenes vedtægter godkendes af Middelfart Kommunes Økonomiudvalg.

Med henblik på godkendelse underrettes Middelfart Kommune snarest om navne, adresser og kontaktoplysninger på de valgte medlemmer samt om konstitueringen. Så snart Middelfart Kommune har modtaget meddelelse om lokaludvalgets sammensætning og konstituering, anses lokaludvalget som godkendt af Middelfart Kommune.

Det er Middelfart Byråd der afgør, om et lokaludvalg nedlægges, evt. efter indstilling fra lokaludvalget.

 


Lokaludvalgenes initiativret

Lokaludvalget har til enhver tid ret til at sende forslag til Middelfart Kommune om spørgsmål og tiltag af lokal betydning. Personsager er dog undtaget.

Ligeledes kan lokaludvalget kontakte Middelfart Kommune om emner, som efter lokaludvalget opfattelse har særlig betydning for lokalområdets udvikling og trivsel. Henvendelse sker til lokaludvalgskoordinatoren i Staben eller direkte til forvaltningen. Emnebeskrivelsen skal være kortfattet og samtidig indeholde forslag til det videre arbejde med den enkelte problemstilling. Middelfart Kommune formidler relevante fagpersoner i de enkelte forvaltninger, der afklarer den videre proces og orienterer lokaludvalget herom.

 


Lokaludvalgets høringsret

Lokaludvalget varetager sine formål gennem behandling og drøftelse af generelle og principielle spørgsmål af betydning for lokalområdet, og Middelfart Kommune foretager derfor høring af lokaludvalget, inden der træffes beslutning i relevante sager vedrørende

 • Middelfart Kommunes årlige budget
 • Kommuneplanen
 • Lokalplaner og
 • Øvrig arealanvendelse

I øvrigt har lokaludvalgene ret til at afgive høringssvar til enhver sag, som ligger på Middelfart Kommunes høringsportal.
Lokaludvalget høringsret medfører ikke partsstatus i forvaltningslovens forstand.


Økonomiske forhold

Lokaludvalget oppebærer selv udgifter og indtægter i f. m. sine aktiviteter, herunder også udgifter til årsmøder, hjemmeside og forsikringer.

Byrådet tildeler hvert år lokaludvalget et beløb til udvalgets drift.

Ved evt. opløsning af lokaludvalget beslutter Byrådet, hvorledes eventuelle aktiver anvendes.

 


Andre tiltag samt borgerinddragelse

Middelfart Kommune inddrager aktivt og på et tidligt tidspunkt lokaludvalget i planlægning og udformning af kommunale borgermøder i lokalområdet.

Kommunens samarbejde med lokaludvalget medfører ingen begrænsning i borgernes muligheder for at henvende sig direkte til Byrådet, udvalgene eller forvaltningen eller til at få indsigt, blive hørt eller i øvrigt inddraget efter lovgivningen.

Middelfart Kommune tilstræber dog at opfordre borgerne og virksomheder til også at orientere lokaludvalget om henvendelser af lokal karakter.


Dialog og kommunikation

Lokaludvalget offentliggør sin årsberetning for lokalområdets beboere på årsmødet og indsender den tillige til Middelfart Kommune.

Byrådet inviterer lokaludvalgene min. én gang årligt til et dialogmøde. Dialogmødet omhandler både lokalsamfundenes planer og indsatser samt Middelfart Kommunes planer og konkrete ønsker om samarbejde med lokaludvalgene.

Lokaludvalgskoordinatoren i Staben er lokaludvalgenes kontaktled i forhold til Middelfart Kommune og skal medvirke til at koordinere henvendelser og skabe struktur for dialogen mellem lokaludvalgene og Middelfart Kommune.

Lokaludvalget kan lade annoncering af sine enkeltstående arrangementer indrykke sammen med Middelfart Kommunes ugentlige informationsannoncer.

Middelfart Kommune og lokaludvalgene sikrer i fællesskab en velfungerende løsning for lokaludvalgenes hjemmesider.

Middelfart Kommune lægger som minimum følgende informationer om hvert lokaludvalg på Middelfart Kommunes hjemmeside:

 • Lokaludvalgsmedlemmernes konstituering, navn og evt. kontaktoplysninger
 • Telefonnummer og e-mailadresse for lokaludvalgets kontaktperson
 • Aktuelle vedtægter
 • Link til lokaludvalgets egen hjemmeside.

 

Ændringer

Eventuelle ændringer i nærværende rammer skal godkendes af Byrådet.

Lokaludvalgsordningens rammer vurderes i sidste halvår af hver byrådsperiode.

 

Godkendt af Middelfart Byråd den 1.11.2021.

OBS!!!
Almindelig skrift: SKAL medtages i vedtægterne
Kursiv skrift: KAN medtages - Forslag til overvejelse og/eller til inspiration

 

Vedtægter for XX Lokaludvalg

Formål

§ 1
Lokaludvalget er nedsat i h. t. styrelseslovens § 65d. Udvalgets formål er (i h. t. rammebeskrivelsen for lokaludvalgene i Middelfart Kommune)
- At skabe bedre sammenhængskraft i lokalsamfundet
- At inspirere borgere til at deltage aktivt i lokalsamfundets og lokalområdets udvikling
- At støtte lokale idéer og initiativer
- At formidle og varetage lokalsamfundets interesser over for Middelfart Kommune
- At formidle kommunes interesser over for lokalbefolkningen
- At udforme lokale udviklingsplaner
- At være igangsætter og samarbejdspartner for nye lokale initiativer
- At inddrage lokalområdets beboere i beslutninger af betydning for lokalområdet
- ...

 

Geografisk område

§ 2
XX Lokaludvalg dækker … [entydig definition af det geografiske område – f.eks. sogn, skoledistrikt] i Middelfart Kommune.

 

Medlemmer

§ 3
Middelfart Byråd vælger i h. t. styrelseslovens bestemmelser lokaludvalgets medlemmer efter indstilling fra lokalområdets beboere, foreninger og institutioner. Så snart Middelfart Kommune har modtaget meddelelse om de indstillede lokaludvalgsmedlemmer – valgt på et offentligt møde i henhold til § 4 og § 5 – og om lokaludvalgenes konstituering, anses lokaludvalget som godkendt af Middelfart Kommune.

Stemmeret har og valgbar er enhver, som på opstillingsdagen er fyldt 16 år og bor i lokalområdet.

Lokaludvalget består af ... [et ulige antal medlemmer og som udgangspunkt mindst 5 personer] medlemmer og ... [mindst 2] suppleanter. Af lokaludvalgets medlemmer indstiller forening(er) og/eller institution(er) hver ... medlem(mer).

Et medlem, som fraflytter området og/eller ser sig forhindret i at deltage i udvalgets arbejde, udtræder af lokaludvalget.

Lokaludvalget kan fortsætte sit virke med minimum 3 medlemmer.

 

Valg

§ 4
Funktionsperioden er … [mindst 1 og max 4] år. Der afholdes valg hvert ... år, hvor skiftevis … [antal] og … [antal] medlemmer er på valg. Første gang er … [antal] medlemmer på valg.

Opstilling til lokaludvalget sker på et offentligt møde (årsmøde) med adgang for alle områdets beboere, interesseorganisationer m.fl. i lokalområdet. Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel gennem den lokale presse, Middelfart Kommunes hjemmeside, på lokaludvalgets hjemmeside og/eller gennem husstandsomdelte invitationer. Et årsmøde, der tidsmæssigt er sammenfaldende med valg til Middelfart Byråd, må tidligst ske 3 uger før og 3 uger efter det kommunale valg.

§ 5
På årsmødet indstilles lokaludvalgsmedlemmerne og suppleanterne, hvis rækkefølge bestemmes af deres stemmetal. Alle kandidater opstilles i sideordnet rækkefølge. Der kan ikke opstilles lister.

Stemmeafgivningen foregår som hemmelig og skriftlig afstemning, hvis en af de fremmødte begærer det. Enhver med stemmeret kan afgive 1 stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. I tilfælde af stemmelighed mellem 2 eller flere kandidater, afgøres placeringen ved simpel lodtrækning.

Lokaludvalgets medlemmer udpeges endeligt af Middelfart Byråd, og Lokaludvalget indsender navne, adresser, telefonnummer og e-mailadresse på de indstillede personer samt konstituering af lokaludvalget snarest efter generalforsamling og konstitueringsmødet til Middelfart Kommune med henblik på godkendelse. Så snart Middelfart Kommune har modtaget navn og kontaktoplysninger på de indstillede medlemmer samt konstitueringen, anses lokaludvalgets sammensætning som godkendt.

 

Lokaludvalget

§ 6
Lokaludvalget konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer, sekretær og evt. web-master. Udvalget holder [antal] møder årligt. Udvalgets møder er offentlige.

Lokaludvalget er beslutningsdygtigt, når mindst [antal] medlemmer er til stede. I tilfælde af stemmelighed vil formandens stemme være afgørende.

Det er formanden, der tegner lokaludvalget i henhold til de offentlige instanser.

§ 7
I år, hvor der ikke afholdes valg, indkalder lokaludvalget med varsel på minimum 14 dage områdets beboere til et årsmøde, som kan holdes sammen med lokaludvalgets ordinære møde. På mødet forelægges årsberetningen, som også indsendes til Middelfart Kommune og offentliggøres på lokaludvalgets hjemmeside.

§ 8
Regnskabsåret følger kalenderåret, og Byrådet tildeler hvert år lokaludvalget et beløb til udvalgets drift. Midlerne anvendes til mødevirksomhed i lokaludvalget, borgermøder, årsmøder, udformning af planer, kurser for medlemmer, hjemmeside, forsikringer. Lokaludvalget udarbejder, i det omfang det finder det nødvendigt, regnskab, som i så fald revideres og forelægges på årsmødet. [Vælger lokaludvalget at udfærdige regnskab, udpeges tillige uafhængig revisor på opstillings-/årsmøderne].

 

Ekstraordinære møder

§ 9
Lokaludvalget kan med varsel på minimum 14 dage indkalde beboerne til ekstraordinært møde med henblik på særlige beslutninger, der skal træffes - herunder i forbindelse med eventuelt nyvalg i perioden, ved vedtægtsændringer og ved eventuelt ønske om opløsning af lokaludvalget.

Der skal endvidere indkaldes til ekstraordinært møde, når et forslag herom opnår almindeligt stemmeflertal på et opstillingsmøde eller et årsmøde.

Proceduren for nyvalg af lokaludvalgsmedlemmer i valgperioden er som ved ordinært valg.

 

Vedtægtsændringer og opløsning af lokaludvalget

§ 10
Vedtægtsændringer skal efter indstilling fra lokaludvalget forelægges Middelfart Byråd til godkendelse.

§ 11
Eventuel opløsning af XX Lokaludvalg sker efter beslutning i Middelfart Byråd, som samtidig beslutter, hvorledes eventuelle aktiver anvendes.

 


Vedtægterne er godkendt af Middelfart Byråd den xx.xx.xxxx.

Valget til lokaludvalgets bestyrelse er først gyldigt, når den er godkendt af Byrådet. Efter generalforsamling og konstitueringsmøde sendes følgende til Middelfart Kommune.

 • Referat fra årsmødet
 • Lokaludvalgets konstituering og alle medlemmers navne og kontaktoplysninger (adresse, telefon, e-mail)
 • Eventuelle vedtægtsændringer
 • Årsberetning

Dokumenterne sendes til Middelfart Kommunes kontaktperson for lokaludvalgene Sabine Christensen på sabine.christensen@middelfart.dk 

Hvert lokaludvalg kan årligt disponere over 8.000 kr. til udvalgets drift, deraf er 2.000 kr. beregnet som tilskud til forsikringer.

Lokaludvalgene kan annoncere deres enkeltstående arrangementer sammen med Middelfart Kommunes ugentlige informationsannoncer.

Middelfart Kommune lægger følgende informationer om lokaludvalgene på kommunes hjemmeside:

 • Lokaludvalgets konstituering med medlemmernes navne
 • Aktuelle vedtægter
 • Kontaktmulighed for lokaludvalget
 • Link til lokaludvalgets egen hjemmeside

Andre informationer som f.eks. dagsordener, referater, oplysninger om lokaludvalgets projekter, yderligere kontaktmuligheder mm. ligger på det enkelte lokaludvalgs egen hjemmeside.

Ledelsessekretariatet på Middelfart Rådhus er kontaktled til udvalgene.

Kontaktperson for lokaludvalgene:
Udviklingskonsulent Sabine Christensen, tlf. 8888 5010