Luk alle
Åben alle

Indskrivningen til skolestart 2024 er nu lukket.

I uge 45 sendes indskrivningsmaterialet digitalt til forældre med børn, der er undervisningspligtige fra august året efter. Det bliver sendt til den digitale postkasse som sikker post til alle forældre med forældremyndighed over børn, der på indskrivningstidspunktet bor i Middelfart Kommunes skoledistrikter.

Har en familie til hensigt at flytte inden skolestart, kan der rettes henvendelse til Middelfart Kommune på tlf.: 8888 5423 kl. 8-14 eller send mail som sikkerpost til Børn, Unge og Fritidsforvaltningen, att: Skoleindskrivning.

Har I valgt distriktsskolen, kan I straks efter indberetningen udskrive en kvittering, der bekræfter indskrivningen.

Har I valgt en anden folkeskole end distriktsskolen, får I besked efter behandlingen af den samlede tilmelding til 0.klasse midt i januar 2024. Er der skoleønsker, som ikke kan opfyldes, får man også direkte besked fra Middelfart Kommune i januar 2024. Herefter sender skolerne besked til alle om optagelserne.

Hvis I vælger en friskole, en privat skole eller en skole i en anden kommune eller søger skoleudsættelse, skal dette også indberettes til Middelfart Kommune, da kommunen skal føre tilsyn med, at undervisningspligten opfyldes.

Som forældre kan det være svært at vurdere, om ens barn er skoleparat. I sådanne tilfælde drøftes barnets skoleparathed med personalet i barnets børnehave. Vurderes det, at barnet ikke er skoleparat, udarbejder forældrene i samarbejde med børnehavens personale, og en psykolog/tale-hørelærer, en ansøgningsblanket om skoleudsættelse, som sendes til Middelfart Kommune. Husk at det også skal indberettes digitalt, at der bliver søgt om skoleudsættelse.

Er det på tale, at barnet skal i et specialtilbud, og har I spørgsmål til, hvordan I skal indberette skoleønske, kan I kontakte Malene Stroger (tlf. 8888 5423) ved Middelfart Kommune.

0. klasse kan påbegyndes allerede i det år, barnet fylder 5 år, hvis det er født før 1. oktober, og skolens leder vurderer, at barnet vil være i stand til at følge undervisningen i 1. klasse året efter. Godkendelsen skal være sket inden 1. december.

Barnet hører på baggrund af bopælsadressen til en bestemt skole - det er den, vi kalder distriktsskolen. Et barn har altid krav på at få en plads på distriktsskolen.

Oversigt over skoledistrikter kan ses på kortinfo.

Ønsker du at se, hvilket skoledistrikt en bestemt adresse hører til, kan der søges under kikkerten med teksten "adresser søgning" i menulinjen.

Forældre kan derfor også få deres barn optaget på en anden skole end distriktsskolen, hvis der er plads.

Hvis det ikke er muligt at opfylde alle ønsker, optages efter følgende kriterier:

  1. Kommunens egne børn frem for børn fra andre kommuner
  2. Børn med søskende på skolen
  3. Børn som bor nærmest skolen
  4. Lodtrækning, hvis ovenstående kriterier ikke giver en afgørelse.

Som følge af en ændring af folkeskoleloven kan der maksimalt indskrives 26 elever i folkeskolens 0.klasser, for årgange der begynder i 0. klasse fra skoleåret 2024/2025. Heraf reserveres 2 pladser til elever med ubetinget ret til optagelse på distriktsskolen.
Det betyder konkret, at plads nummer 25 og 26 altid kun kan tildeles elever fra distriktet, som har en ubetinget ret til optagelse. Dermed gives ikke plads til en elev fra et andet skoledistrikt, hvis der er 24 eller flere elever i en klasse*.

*Styrelsesvedtægten for folkeskolen opdateres med gældende lovgivning i foråret 2024.

Tilmelding til Tidlig-SFO sker samtidigt med den elektroniske indskrivning til 0. klasse og er samtidig en udmeldelse af børnehaven. 

Anna Trolles Skole

Orienteringsmøde: 23. november 2023 kl. 16.00-17.00
Intromøde: 20. februar 2024 kl. 17-18.00

 

Fjelsted Harndrup Skole

Orienteringsmøde: 20. november kl. 16.00-17.30
Intromøde: 21. februar 2024 kl. 16.30-17-30

 

Ejby Skole

Orienteringsmøde: 21. november 2023 kl. 16.15-17.45
Intromøde: 20. februar 2024 kl. 16.15-17.30

 

Gelsted Skole

Orienteringsmøde: 22. november 2023, kl. 16.00-17.00, i Festsalen.
Intromøde: 20. februar 2024, kl. 16.30-17.30, i Festsalen.

 

Nørre Aaby Skole

Orienteringsmøde: 23. november 2023 kl. 17.00-18.00. Skolebestyrelsen inviterer på mad kl. 18.00.
Intromøde: 21. februar 2024 kl. 16.30-17.30.

 

Båring Skole

Orienteringsmøde: 22. november kl. 16.45-17.45 Båring skole i Bhv. klassen
Intromøde: 20. februar 2024 kl. 16.45-17.45 Båring Skole i Tidlig Sfo lokalet.

 

Strib Skole

Orienteringsmøde: 23. november 2023 kl. 16.30-17.30
Intromøde: 22. februar 2024 kl. 16.00-17.00

 

Hyllehøjskolen

Orienteringsmøde: 22. november 2023 kl. 16.00-17.00 v/skolebiblioteket
Intromøde: 21. februar 2024 kl. 16.00-17.00 v/skolebiblioteket

 

Lillebæltskolen

Orienteringsmøde: 23. november 2023 kl. 16.00-17.00
Intromøde: 22. februar 2024 kl. 16.00-17.00
Hvor vil blive meldt ud på skolens hjemmeside op til, da vi pt. er under renovering.

 

Vestre Skole

Orienteringsmøde: 21. november 2023, kl. 17.00-18.00 i SFO’ens lokale på 1. sal.
Intromøde: 20. februar 2024 kl. 17.00-18.30 i SFO’ens lokale på 1. sal.

 

Østre Skole

Orienteringsmøde: 20. november 2023 kl. 16.30-17.30 på ”Trappen” i biblioteket
Intromøde: 19. februar 2024 kl. 16.30-17.30 på ”Trappen” i biblioteket

0. klasse er begyndelsen på skolelivet. Børnene skal vænnes til at være elever og modtage undervisning. Desuden skal de vænne sig til nye kammerater i en ny gruppesammensætning, og de skal lære skolen og dens miljø at kende.

0. klasse skal skabe fundamentet for skolens arbejde. Børnene stifter bekendtskab med tal og bogstaver, og de bygger videre på den viden og de færdigheder, som de allerede har. Udgangspunktet for dagligdagen og undervisningen i 0. klasse er stadig legen, men legen skal i stigende grad krydres med elementer af mere systematisk undervisning og indlæring.

Indholdet i 0. klasse tilrettelægges på baggrund af Folkeskolelovens kompetencemål for børnehaveklassen.

  • Sprog
  • Kreative og musiske udtryksformer
  • Matematisk opmærksomhed
  • Krop og bevægelse
  • Naturfaglige fænomener
  • Engagement og fællesskab

Der kan ikke ansøges om transport for den periode, hvor barnet går i Tidlig-SFO.

Hvis der vælges en anden skole end distriktsskolen, skal forældrene selv sørge for/afholde udgiften til transporten af barnet.

Bliver barnet visiteret til specialklasse eller specialskole, kan der ansøges om transport på lige fod med transport til distriktsskolen.

Læs mere om elevbefordring under folkeskoler

Kommunen har ikke en forsikring, der dækker børnene i skoletiden. Det tilrådes derfor, at forældrene tegner en forsikring for deres børn.

 

Ansvarsforsikring

Ligesom voksne kan børn blive pålagt at betale erstatning for de skader, de forvolder på andre mennesker eller deres ting. Den skadelidte kan kræve erstatning, hvis barnet har handlet mere uforsigtigt, end fornuftige børn på samme alder normalt ville have gjort.

Hvis en af skolens elever med vilje eller ved grov uagtsomhed ødelægger ting eller udleverede undervisningsmaterialer vil regningen blive sendt til forældrene. Har eleven forårsaget skade på andre børn eller deres ting, vil der kunne kræves erstatning.

 

Børneulykkesforsikring

Børneulykkesforsikringen for børn og unge i kommunale institutioner og skoler tegnet af kommuner ophørte pr. 1.1. 2012 pga. ændret lovgivning.

Det er ikke lovligt for kommunerne at tegne kollektive børneulykkesforsikringer for børn og unge i kommunale pasningstilbud og folkeskoler.

Forældre til børn og unge i daginstitutioner og skoler opfordres derfor til selv at tegne en ulykkesforsikring for barnet eller den unge.

Uden en ulykkesforsikring vil hændelige uheld med briller, legeme eller tænder ikke være dækket.

Under emnet "Folkeskolen" kan du her på hjemmesiden se, hvilken skole, der er dit barns distriktsskole. Her har du også mulighed for at finde link til den enkelte skole og SFO, hvor skolernes kontaktoplysninger vil fremgå.