Luk alle
Åben alle

Borgere med demens - og deres pårørende - har mulighed for at få hjælp og vejledning af demensteamet.

Demensteamet har en koordinerende og rådgivende rolle i hjælpen til borgere med en demenssygdom. Teamet har et tæt samarbejde med Social- og Sundhedsforvaltningens andre afdelinger og med læger, sygehuse og foreninger.

Du kan træffe Demensteamet alle hverdage. Vi kommer gerne på hjemmebesøg, og der kan også arrangeres et møde hos os i Skovgade.

Kontakt Demensteamet

Skovgade 64 – 2. sal
5500 Middelfart

Tlf. 6163 1532

Tlf. 3035 7146

Tlf. 2029 3305

Middelfart Kommune har en række tilbud til borgere med en demenssygdom og deres pårørende.

Medmindre andet er angivet, skal du kontakte Demensteamet for tilmelding. 

 

Kolonihaven Frihytten (hele året)

Her tilbydes borgere med en demenssygdom en oplevelse uden for hjemmet. I kolonihaven er rammerne afslappende, og der er mulighed for en masse frisk luft. I den kolde tid på året er der mulighed for at mødes andre steder end i kolonihaven. Tilbuddet henvender sig til borgere med demens, der bor i eget hjem. Der er 6 pladser. Der er to personaler tilknyttet.

 

Aktivitetsbusserne

Tilbuddet består af både Naturbussen, Oplevelsesbussen og Friluftsbussen, der henter borgerne ved deres hjem og derefter kører ud og oplever det lokale samfund og naturen. De tre typer af busture henvender sig til borgere på forskellige stadier i demenssygdommen (mild til moderat grad af demens). Der er i bussen plads til 7 borgere og 2 personaler. Turene koster 35 kr. pr. gang.

 

Hjernegymnastik (CST)

I perioder kører der forløb med CST, som er et afgrænset forløb for dig, der kan indgå i samtaler og aktiviteter i gruppesammenhæng. Du får sat ”hjernen i gang” med forskellige udfordringer og oplevelser, som stimulerer din tænkning.

 

Gæsteophold

Demensteamet råder over to boliger på Rudbækshøj Plejehjem. Gæsteboligerne er et tilbud om aflastning til borgere, som har en demensramt ægtefælle boende hjemme. Det kan være i tilfælde, hvor man skal på ferie eller blot har brug for lidt tid alene. Det er den demensramte, der flytter ind midlertidig. Boligen kan reserveres i enkelte dage og op til to sammenhængende uger alt efter behov.

Læs mere om gæsteboligerne og hvordan du gør brug af tilbuddet.

 

Demensdagcenter

Tilbuddet er et visiteret tilbud, som henvender sig til demensramte, der bor i eget hjem. Tilbuddet forgår på Brenderup Dagcenter samt i lokaler på Fænøsund Plejehjem. Her er mulighed for hyggeligt samvær med andre og aktiviteter.

Læs mere om dagcentrene og hvordan du bliver visiteret til tilbuddet.

 

Pårørendefællesskab

Der er etableret et pårørendefællesskab for ægtefæller eller anden pårørende, som ønsker at udveksle viden og erfaringer med andre i samme situation. Vi mødes fælles til forskellige emner og deler os derefter ud i grupper.

 

Arrangementer

Demensteamet planlægger to gange årligt nogle arrangementer og/eller oplæg med fokus på demens. Formålet er at give pårørende viden om demens og de udfordringer sygdommen kan give.

 

Huskeholdet – “Motion i dagtimerne”

Er et motionstilbud til dig med en mild grad af demens, som gerne vil holde dig fysisk i gang samtidig med, at det sociale fællesskab på holdet også vægtes højt. Det er frivillige i “Motion i dagtimerne”, der står for træningen.

Hvem kan få kørsel?

Borgere, der har en lægefaglig diagnosticeret demensdiagnose, og som har fast bopæl i Middelfart Kommune. Det afgørende kriterium er, at ansøger grundet sin demenssygdom ikke er i stand til selv at køre bil, anvende almindelige kollektive transportmidler eller har pårørende, der har mulighed for at køre for ansøger.

For at Middelfart Kommune kan behandle ansøgningen, giver ansøger samtykke til, at Middelfart Kommune indhenter demensdiagnose hos egen læge. Samtykket gives ved ansøgningen om kørselsordning.

 

Omfang og pris

Kørselsordningen giver mulighed for 104 enkeltture pr. år. Prisen afhængiger af turens længde. Der er begrænsninger mht. på hvilke tider af døgnet, ordningen kan benyttes. Læs mere på FynBus' hjemmeside. 

Der kan arrangeres befordring i hele landet. Ved kørsel længere væk end på Fyn og det sydlige Jylland, arrangeres der togrejse (som man selv betaler), dog med bil til og fra stationerne.

 

Chaufførhjælp

Chaufføren yder alene hjælp ved ind- og udstigninger af vognen samt ved fastspænding af kørestole mv. Ansøgere, der har behov for chaufførens hjælp mellem vogn og entrédør / bestemmelsessted, kan visiteres hertil.

 

Ledsagelse

Ansøgere kan medtage 2 ledsagere, såfremt det er aftalt ved bestillingen af kørsel. Hver ledsager betaler samme turafhængige pris som ansøger.

 

Hvordan ansøger man?

Demensteamet i Middelfart Kommune foretager visiteringen og afgør, om betingelserne for optagelse i ordningen er opfyldt.

Demensteamet kan kontaktes på følgende numre:

Tlf. 6163 1532
Tlf. 3035 7146
Tlf. 2029 3305

 

Har du behov for ændringer til din visitation?

Hvis du allerede er visiteret til kørselsordningen, men har ændringer i forhold til din bevilling, så skal du kontakte Middelfarts Kommunes kørselskontor på tlf. 8888 5101 eller sende en sikker mail til Kørselskontoret:

 

 

Video fra Frihytten

Bemærk, der sættes cookies fra videoudbyderen ved afspilning af denne video.