Brug kommunens selvbetjeningsløsning nedenfor til anmeldelse af rotter eller kontakt kommunen, hvis du har brug for hjælp til din anmeldelse på telefon 8888 5500.

Luk alle
Åben alle

Rotte observeret indendørs - dvs. i beboelsen

Rottebekæmperen vil så vidt muligt komme på anmeldelsesdagen, dog senest den efterfølgende dag.

I weekender og på helligdage kan du, hvis du har rotter i din beboelse eller ved andre særlige tilfælde, kontakte kommunens vagttelefon på telefon nr. 2896 2380.
Bemærk, at det ikke er alle typer af anmeldelser, der er omfattet af vagtordningen.

 

Rotte observeret udendørs eller i garage og skure mv.

Rottebekæmperen vil komme så hurtigt som muligt, og normalt senest 4 hverdage efter anmeldelsen. I vinterperioderne, hvor der er mange anmeldelser, kan det dog forekomme, at der går længere tid før besøget.

Vagtordningen er gældende fra fredag, når kommunen lukker kl. 13.00, til og med søndag samt på helligdage.

Anmeldelse kan stadig ske via kommunens selvbetjeningsløsning. Du vil efterfølgende blive ringet op af den rottebekæmper der har vagten, hvis din anmeldelse er omfattet af nedenstående problemtype.

Alternativt kan du kontakte rottebekæmperen på telefon nr. 2896 2380. Vagttelefonen er åben i tidsrummet 8.00-22.00.

 

Omfattede problemtyper

 • Anmeldelse på tilsynspligtige adresser, med særlig sundhedsmæssig risiko.
 • Anmeldelse i beboelse.
 • Anmeldelse på fødevarevirksomheder, der ikke har anden aftale med privat bekæmper.

Bemærk at det er rottebekæmperen, der har vagten, som vurderer om din anmeldelse er omfattet af ovenstående problemtype.

Tilsynet gennemføres, hvis muligt samme dag ellers senest dagen efter.

Generelt om rotter

Herunder kan du læse mere om de tegn, du skal holde øje med, hvis du tror, du har rotter - og finde gode råd til, hvordan du undgår at lokke rotter til i forbindelse med f.eks. fuglefodring. 

Luk alle
Åben alle

Det er ikke altid let at afgøre, om der er rotter i en bygning eller ej. Ofte kan det være svært at afgøre, om det drejer sig om rotter eller evt. mus, der ikke er omfattet af den kommunale bekæmpelsesordning.

I langt de fleste tilfælde må man afsløre tilstedeværelsen af rotter alene på de tegn og spor, dyrene efterlader så som:

 • Rotteekskrementer
 • Løbespor eller veksler
 • Spor efter poter og hale
 • Gnavespor
 • Rottehuller
 • Rottereder
 • Rottelugt
 • Støj

Miljøstyrelsens hjemmeside læse mere om rotter og deres spor, rottebekæmpelse og finde svar på ofte stillede spørgsmål.

1. Sikring af nedløbsrør

Hvis dit tagnedløb ikke er ført helt ned i en tagbrønd med vandlås, så kan du lave en midlertidig sikring af tagnedløbet , f.eks. med en kugle af volierenet i top eller bund af nedløbet.

 

2. Sikring af udluftningskanaler, studsudluftninger og kældervinduer

Gennemgå husets udluftningskanaler og studsventiler og sikre dig, at de er lukkede med gavnesikrede riste. Endvidere er det en god ide ikke at lade kældervinduer stå åbne i længere tid.

 

3. Bygningsnær plantevækst

Rotten er fantastisk til at klatre og bygningsnær plantevækst gør, at rotten kan komme op og ind på taget og videre ind i din bolig. Du bør derfor undlade at plante buske og træer lige op af bygningen. Er der allerede kraftig vegetation, bør du klippe det ned, så der er cirka en meter mellem toppen af planten og udhæng.

 

4. Affald

Hjælp kommunen og stil ikke affald ved siden af offentlige skraldespande. Og overfyld ikke din egen beholder, så den ikke kan lukkes. Det er mad til både rotter og måger.

 

5. Fuglefodring

Du skal indstille fuglefodring, hvis du får rotter. Rotten er en dygtig klatrer og kan sagtens få adgang til dit foder, selvom det hænger væk fra jorden. Rotten kan også spise de rester, som fuglene spilder på jorden.

 

6. Sikring af gulvafløb

Rotter kan løfte op til 1,2 kg. Derfor er det vigtigt at sikre sine gulvafløb med skruer, som vist på billedet og sikre at afløbsrister er intakte og tætsluttende og af et materiale som ikke nemt kan gennemgnaves af rotter.

 

7. Sikring og vedligeholdelse af dine stikledninger og afløb

Rotterne lever frit i kloakken, hvor de er beskyttet mod naturlige fjender.
Når rotten skal formere sig, kræver det midlertidig tørre rede pladser. Hvis dine stikledninger ikke er intakte eller hvis der er efterladt stikledninger der ikke er i brug, f.eks. hvis et hus er nedrevet og kloakledningerne ikke er afblændet korrekt, helt ude ved hovedledningen så udgør de perfekte steder for rotten, når den skal yngle. Det er derfor vigtigt at dine ledninger er intakte og i brug. Ligeledes skal du sørge for at rotterne ikke kan komme op til overfladen.

Et rottehul uden jordfane på en kloakeret ejendom er normalt et tegn på kloakbrud.
De fleste grundejere er forsikrede mod skjulte defekter. Så hvis uheldet er ude, og der konstateres et brud på din stikledning kan du kontakte dit forsikringsselskab og få hjælp.
Vælger du at få en kloakmester til at montere en rottespærre, er det vigtigt at du får den tilset med faste intervaller for at undgå tilstopning og sikre at den stadig sidder som den skal.

 

8. Oplag af foder – også ved hoppybrug

Dyrehold kan være en væsentlig årsag til at rotter tiltrækkes. Det er ikke dyreholdet i sig selv, der tiltrækker rotter, men ofte dyrenes foder eller indretningen af hønsegården/volieret eller huset, hvor du har dine dyr.

 

9. Tilgængelig føde

Har du rotter er det vigtigt at fjerne alle fødekilder. Også i haven. Her kan nedfaldsfrugt også udgøre en fødekilde og det er vigtigt at du fjerner det løbende, i det omfang du har mulighed for det.

 

10. Huller i vej, fortov eller i haven

Rottehuller er ofte gemt væk af vejen og man skal derfor lede godt efter dem.

Synker dine fliser eller opdager du huller i haven, i fortov eller i vejen som ikke tidligere har været der, kan der være tale om rotter.

Foto fra Miljøstyrelsens vejledning om forebyggelse og bekæmpelse af rotter fra 2019.

1. Indledning

Rotter er uønskede dyr og kommunen er i henhold til rottebekendtgørelsen forpligtiget til at foretage en effektiv bekæmpelse af rotter (Rattus norvegicus og Rattus rattus). Bekæmpelsen skal foregå i overensstemmelse med Miljøstyrelsens retningslinjer og resistensstrategi.

Middelfart Kommune udarbejdede den første rottehandlingsplan i 2012. Handlingsplanen revideres minimum hvert 3. år. Dette er fjerde version af rottehandlingsplanen som er gældende for perioden 2022-2024.

Handlingsplanen giver kommunen mulighed for at tænke forebyggelse bedre ind i det kommunale arbejde og dermed sikre at kommunens borgere får den bedst mulige og mest effektive rottebekæmpelse.
I tabel 2, afsnit 13.1 er der samlet op på de mål, der var stillet i handlingsplanen for 2019-2021. Tabel 3, afsnit 13.2 opstiller mål for perioden 2022-2024.

 


2. Ressourcer og administrative opgaver

I Middelfart Kommune betales rottebekæmpelsen over ejendomsskatten som 0,09 promille af ejendomsværdien. Der kan jf. bekendtgørelsens § 52, stk. 4, ikke dispenseres for denne betaling. Området dækker den kommunale bekæmpelse dvs. udgifter til bekæmpelse, administrationsopgaver, IT systemer og omkostninger i forbindelse med opsætning og vedligeholdelse af rottespærrer samt diverse projekter ifm. forebyggelse og bekæmpelse af rotter.
Middelfart Kommune hjemtog den kommunale rottebekæmpelse pr. 1. januar 2019. Fra denne dato er bekæmpelsen blevet varetaget af kommunens entreprenørafdeling i samarbejde med Middelfart Spildevand A/S (efterfølgende omtalt som Spildevandsselskabet).
I de forudgående år fra kommunalreformen i 2007 har den kommunale rottebekæmpelse været udliciteret.
For at sikre, at både bekæmpelsen samt den administrative tilrettelæggelse af bekæmpelsen, vejledning og nye tiltag, f.eks. til mere giftfrie løsninger foregår efter nyeste viden og på et fagligt velfunderet grundlag, deltager både rottebekæmperne og det administrative personale løbene i kurser og erfamøder m.v. Målsætningen fremgår af mål 1, afsnit 13.2.

 

3. Rottebekæmpelsen i Middelfart Kommune

Borgerne er forpligtet til straks, at anmelde forekomst af rotter til kommunen, når de ser rotter eller konstaterer spor efter rotter.
Anmeldelse af rotter kan foretages på kommunens selvbetjeningsportal, i systemet DriftWeb, men kan også modtages af kommunens Borgerservice, hvor alle henvendelser efterfølgende registreres i DriftWeb.

 


4. Reaktionstider ved første besøg

Bekendtgørelsen sætter en reaktionstid fra anmeldelse af rotter til første besøg på maksimalt 8 dage. Kommunens målsætning med at undersøge en anmeldelse og iværksætte bekæmpelse sker normalt allerede indenfor 4 hverdage. Ved rotter indendørs i beboelsen, eller ved særlig følsom anvendelse, dvs. på fødevarevirksomheder eller i institutioner, iværksættes bekæmpelsen straks eller senest dagen efter. Målsætningen fremgår af mål 2, afsnit 13.2.

Siden den 1. januar 2019 har der jævnfør rottebekendtgørelsens § 7. stk. 2, været et krav om at få foretaget bekæmpelse uden ugrundet ophold, dermed også i weekender og på helligdage, hvis rottetilholdet er indendørs i beboelser, på fødevarevirksomheder eller indendørs i bygninger på tilsynspligtige ejendomme, hvor rotters tilstedeværelse udgør en særlig sundhedsmæssig risiko(primærproducenter af fødevarer uden væsentlig efterbehandling). Kommunen har etableret en ny vagtordning der sikrer en rettidig opfølgning. Der bliver i disse tilfælde ført tilsyn senest dagen efter at kommunen har modtaget en anmeldelse.

Kommunen har på listen over tilsynspligtige ejendomme udpejet på hvilke ejendomme der kan forekomme en særlig sundhedsmæssig risiko.

 

5. Tilsynsejendomme

Kommunen skal ud over den normale rottebekæmpelse føre tilsyn med specielle erhverv og ejendomstyper, hvor der kan være større risiko for rotteforekomst. De tilsynspligtige ejendomme besøges i perioden 1. oktober til udgangen af februar.
Kommunen har i den forbindelse udarbejdet en liste over tilsynspligtige ejendomme. Ejendommene er udvalgt på baggrund af miljøstyrelsens kriterier for tilsynspligtige ejendomme og omfatter således:

 • Erhvervsejendomme med dyrehold – her tænkes ikke kun på almindelige landbrugsbedrifter, men også på ejendomme med f.eks. pelsdyravl, rideskoler, hundekenneler og lign.
 • Primærproduktion af fødevarer og foder til dyr - her tænkes ikke kun på almindelige landbrugsbedrifter, men også på ejendomme med f.eks. dambrug eller gartneri.
 • Opbevaring af foderstoffer eller planteprodukter som efterfølgende anvendes til produktion af fødevarer til mennesker –dvs. alene opbevaring af dyrefoder som f.eks. korn, roer, ensilage eller lignende vil gøre ejendommen tilsynspligtig også uden at der foregår primærproduktion på ejendommen.
 • Tilsvarende vil gælde for erhvervsejendomme uden primærproduktion, hvis der f.eks. opbevares frugt, grøntsager, rodfrugter og lignende produkter, som efter pakning sælges til konsum for mennesker.


Ejendommene får tilsyn hvert år og tilsynet sker uvarslet.
Skadedyrsbekæmperen gennemgår sammen med borgeren hele ejendommen. Såfremt borgeren ikke er hjemme gennemgås ejendommen, dog kun udendørs. Tilsynene registreres i DriftWeb. Ved forekomst af rotter bliver årsagen sat i DriftWeb, hvorefter en alm. bekæmpelse af rottetilholdet påbegyndes.
Listen over tilsynspligtige ejendomme gennemgås løbende. F.eks. ved ophør af dyrehold fjernes ejendomme fra listen. I forbindelse med tilsynene i oktober 2020 til februar 2021 blev listen ud fra en faglig vurdering reduceret fra 603 ejendomme til 400 ejendomme.

 

6. Privat bekæmpelse

Når der konstateres rotter på en ejendom, har grundejer mulighed for at vælge en privat bekæmper, fremfor den kommunale ordning. Vælges en privat bekæmper skal det private firma registrere anmeldelsen den fællesoffentlige rottedatabase.

Der skelnes i rottebekendtgørelsen mellem 2 typer af privat bekæmpelse autorisation - R1 og R2 bekæmper. Det bemærkes at grundejer i tilfældet ovenover kun har mulighed for at vælge en R1 bekæmper.
R2 autorisation kan opnås, hvis man i forvejen besidder et sprøjtebevis, og hvis man består Miljøstyrelsen R2-autorisationskursus. Det giver den R2 autoriserede, ofte landmænd, mulighed for at bekæmpe rotter, med de svageste gifte, på den ejendom, hvor han selv bor.

R1 autorisation kan opnås ved beståelse af Miljøstyrelsens R1 autorisationskursus. R1 autorisation kan kun opnås, såfremt bekæmpelse af rotter er den primære arbejdsopgave.

I henhold til bekendtgørelsen skal kommunen i handlingsplanen tage stilling til om privat bekæmpelse dvs. bekæmpelse ved R1 og R2 autoriserede personer er tilladt. Kommunen har ikke mulighed for at tillade R1 bekæmpelse, hvis R2 bekæmpelse forbydes og omvendt.

Det vurderes at forbydes den private R1 bekæmpelse, vil det betyde en stigning i udgifter, idet en konsekvens heraf vil være at kommunen skulle overtage de opgaver, som den private bekæmper udfører i dag, dvs. bl.a. bekæmpelse hos mange fødevarebutikker.

Det blev besluttet ved vedtagelsen af rottehandlingsplan 2019-21 at privat bekæmpelse er tilladt i Middelfart Kommune.

Se afsnit 9.6 om tilsyn med privat bekæmpelse.

 

7. Sikringsordninger

En sikringsordning omfatter en overvågning enten i form af smækfælder, indikatorblokke eller lign, samt en bygningsgennemgang der skal udpege de steder, hvor der er behov for ekstra sikring.
Særligt vedr. privat bekæmpelse og sikringsordninger er at sikringsfirmaet tidligere ofte varetog den private bekæmpelse men med ændring af sikringsbegrebet er det siden 1. januar 2018 også muligt at grundejer har en sikringsordning, men at der foregår kommunal rottebekæmpelse.

 

8. Årsagstyper

Kommunen har kigget på årsagstyper i 2018-2020. Det vurderes at defekte kloakinstallationer og tagnedløb samt usikrede ydermure og bygningsvedligeholdelse er nogle af de væsentlige årsager til rottetilhold. Endvidere kan dyrehold, samt fordring af fugle også være en væsentlig faktor til rottetilhold.

 


9. De væsentligste årsager til rottetilhold og mulige indsatser

9.1. Kloakforhold
Ofte er kloakforholdene årsag til rottetilhold. Man skelner her mellem defekter på private og offentlige kloakledninger.


9.1.1 Private Kloakdefekter
Grundejeren er ansvarlig for sikring og renholdelse af brønde og stikledninger således, at rotters levemulighed på ejendommene begrænses mest muligt. Udgifter til udbedring af kloakdefekter og bygningsfejl påhviler derfor grundejer.
Ved mistanke om en kloakdefekt foretages en røgtest, som kan indikere en utæthed i afløbssystemet. Ved mere komplicerede forhold kan det være nødvendigt at foretage en TV-inspektion for at få afklaret kloakdefekten. Udgiften til TV-inspektion, når den foretages i den private kloak, afholdes af grundejeren. Ved tvivlstilfælde, hvor der er tvivl, om der er tale om en kommunal eller privat kloak, kan Spildevandsselskabet være med til at afklare hvor defekten er.

9.1.2. Offentlige Kloakdefekter
Spildevandsselskabet er ansvarlig for at sikre de offentlige kloakledninger mod rotter Entreprenørafdelingen er ansvarlig for regnvandsledninger og vejafvanding. Ledningsejer afholder udgiften for drift og vedligeholdelse.
Et mål i handlingsplanen 2019-21, tabel 2, var at øge samarbejdet med Spildevandsselskabet med henblik på at nedsætte antallet af kloakrotter, f.eks. ved at finde offentlige defekter ved at sammenholde geografisk placering af rotteforekomster med linjeføringer for offentlige kloaker. Spildevandselskabet har udført tv-inspektion på mange offentlige kloakstræk og renoveret efter behov. Det har efterfølgende vist sig, at mange rottetilhold i et område også kan skyldes et stort antal private defekter i samme område, hvor byggeår, og dermed alder på private kloakrør, ofte er fra samme periode.

Direkte bekæmpelse i kloakken f.eks. ved elektroniske fælder forventes ikke at have en større effekt på den samlede population, idet det mest er fødegrundlaget og muligheden for redepladser, der er begrænsende for antallet af kloakrotter i et bestemt område. Kommunen vurderer derfor, at det væsentligste mål må være, at begrænse rotternes adgang op af kloakken.
Middelfart Kommune vurderer, at vi ved at opsætte et mål om hurtigt at tage de sager op til drøftelse, hvor der er tvivl om ansvarsfordelingen mellem Entreprenørafdelingen og Spildevandsselskabet, vil kunne opnå at kloaksagerne løses hurtigere og bedre. Aktuelle sager vil løbende blive fordelt på de interne møder.
Endvidere vil vi i nogle sager foretage en konkret vurdering af, om der kan laves en midlertidig løsning for at hindre rotternes umiddelbare adgang til jordoverfladen. Det kan f.eks. være i sager med regnvandsdræn af ældre dato, f.eks. som sammenskubbede lerrør, eller hvor der er i nær fremtid er planer om kloakseparering.
Vi vil foretage en konkret vurdering af, om der i den enkelte sag skal udføres en større udbedring af rørstrækningen, eller om en mindre, men midlertidig løsning er tilstrækkelig, vel vidende at der indenfor kort tid kan komme et nyt rottehul i forbindelse med samme rørstrækning.
I enkelte tilfælde kan der være mulighed for at opsætte en midlertidig rottespærre i alt efter rørstrækningens udformning m.v.
Målsætningerne fremgår af mål 3 afsnit 13.2.

9.2. Rottespærrer i private og offentlige institutioner
Middelfart Kommune har installeret rottespærrer i private og offentlige institutioner hvor det var teknisk muligt. Rottespærrerne er installeret af et eksternt kloakfirma, som også udfører et årligt tilsyn med spærrerne. Det sker for at sikre at spærrerne er funktionsdygtige og sikrer institutionerne optimalt.
Rottespærrer i de offentlige institutioner blev opsat i 2014-15 og er tidligere evalueret. Rottespærrer i de private institutioner er opsat i første kvartal 2021. Der er planlagt evaluering af opsætningen i de private institutioner i løbet af 2023. Målsætningerne fremgår af mål 4 afsnit 13.2.

9. 3 Dyrehold
I forbindelse med dyrehold vil der ofte være adgang til foder, evt. spild, møddingspladser m.v., hvilket det kan være svært helt at undgå. Det er dog muligt ved mindre dyrehold f.eks. høns eller kaniner at sikre indhegninger således, at rotterne ikke kan komme ind. Det er også muligt at opbevare foderlageret rottesikret. En god vejledning af borgeren kan ofte medvirke til at forhindre fremtidige rottetilhold. Middelfart Kommune har samlet de gode råd i en pjece som fortsat vil blive udleveret af bekæmperne. Målsætningerne fremgår af mål 2 afsnit 13.2.


9.4. Fuglefodring og vildtfodring
Fuglefodring i haven og vildtfodringspladser er oplagte spisekamre for rotter og giver ofte tilhold af rotter. Især fodring af vildt kan medvirke til at opretholde bestanden af rotter i det åbne land. Der er udarbejdet to pjecer med vejledning om fuglefodring og vildtfodringspladser på en sådan måde at risikoen for rottetilhold mindskes. Pjecen vil fortsat blive udleveret af bekæmperne. Målsætningerne fremgår af mål 2 afsnit 13.2.

9.5. Giftreducerende tiltag
Middelfart Kommune ser løbende på nye metoder til giftfri bekæmpelse og holder sig opdateret på den nyeste teknologi på området. Målsætningerne for området fremgår af mål 5 afsnit 13.2. og er nærmere beskrevet i de nedenstående afsnit.

9.5.1 Rottens naturlige fjender
I den sidste periode har der været særlig fokus på muligheden for at fremme levevilkårene for rottens naturlige fjender ved opsætning af ynglekasser til rovfugle. Ved undersøgelse af udbredelseskort for rovfugle i Middelfart Kommune, er det vurderet, at der er størst sandsynlighed for at kunne få natugler og tårnfalke til at etablere sig i udvalgte områder og derved at opnå en effekt på forekomsten af rotter. Der er i første halvår af 2021 produceret 4 tårnfalkekasser og 4 natuglekasser som er opsat i 4 udvalgte områder, hvor der er, eller har været forekomst af rotter.
Kasserne er produceret af Perronen, der er et kommunalt dagtilbud indenfor Handicap og Psykiatri. Den første opsætning blev holdt som et arrangement i Børnehaven Naturhaven, hvor pædagogerne i ugen op til havde haft et forløb med børnene med rovfugle som et tema, og hvor en af de kommunale naturvejledere gav naturformidling om rovfuglenes adfærd under arrangementet. Projektet har dermed flere aspekter, end rottebekæmpelse.
Det er planen at forsætte projektet ved produktion og opsætning af flere kasser i 2022. Perronen vil stå for produktionen. De nye opsætningssteder vil blive udvalgt løbende.
For at projektet skal kunne fortsætte med god omtale, er det planlagt at de kasser, der er opsat på kommunale arealer, skal have et årligt eftersyn, for at sikre at kasserne er i orden og brugbare.

Der vil være en årlig evaluering af om projektet skal fortsætte afhængig af mulige opsætningssteder, om Perronen kan fortsætte produktionen af kasser samt økonomi og personaletimer.

Desuden kan det overvejes, om projektet kan udvides med opsætning af vildtpæle strategiske steder, så rovfugle i et bestemt område kan få gode observationspladser.

9.5.2 Bekæmpelse med skydning
I enkelte sager i 2021, primært på ældre landejendomme, hvor muligheden for rottesikring er svært pga. flere forhold f.eks. utætte bygninger, let adgang til føde, så som korn og husdyrgødning og hvor bekæmpelsen med gift ikke umiddelbart var effektiv, har bekæmperne haft afsat tid til skydning af rotter med en vis effekt. Der kan være andre sager, hvor denne metode kan tages i brug. Det tidsforbrug selve skydningen medfører, kan sandsynligvis hentes ved, at der på sigt bliver færre og/eller kortere besøg på ejendommen. En hurtig indsats er også mere effektiv til at forebygge spredning af rotter til omkringliggende ejendomme. Der kan udføres flere forsøg med skydning. Området kan opgraderes ved uddannelse af personalet f.eks. kursus i jagttegn og/eller tilladelse til brug af natsigte.

9.5.3 Brug af hund
Der har i konkrete sager på skoler og i børnehaver været tilkaldt en ekstern hundefører for at få iværksat en hurtig sporing af rottetilholdet og dermed hurtig indsats for bekæmpelse af rotter inde i en bygning eller på en legeplads.
Brug af hund kan være en effektiv metode til hurtig at komme rotterne til livs, og giver især mening når der er rotter, hvor der også er sårbare borgere såsom børn eller ældre.
Andre steder i landet er der gjort erfaringer med brug af hund i andre situationer, f.eks. ved bekæmpelse af rotter i en dybstrøelsesmåtte på et husdyrbrug.
Muligheden for at opskalere brugen af hund kan overvejes.

9.5.4 Forebyggelse i offentlige projekter
Brugen af gift kan også reduceres ved bedre forebyggelse i offentlige områder, byggeri eller andre projekter. Det var i forrige handlingsplan et mål, at der skulle være et samarbejde, for at få indarbejdet forebyggelse af rotter i kommunale bygge- og anlægsprojekter. P.ga. Corona som har medført hjemsendelse og webbaserede møder, er opgaven ikke blevet prioriteret, men det er forsat relevant at tage en dialog med kollegaer i relevante afdelinger for at forebygge problemstillinger. Det kan f.eks. dreje sig om sikring af byggeri, herunder udhuse, legehuse, træterrasser og andet lettere byggeri, sikring af tagnedløb ved spildevandsseparering eller valg af affaldshåndteringssystemer i det offentlige rum.

9.5.5 Pilotprojekt gennemgang af offentlige institutioner
Flere af de offentlige institutioner har opsagt eller har planer om at opsige aftaler om privat bekæmpelse og sikringsordninger fordi de er få en lige så god bekæmpelse ved at benytte den kommunale ordning. Det er derfor økonomisk fordelagtigt.
I den forbindelse er der planlagt et pilotprojekt, hvor udvalgte institutioner, som et led i at forbygge rottetilhold, skal gennemgås af rottebekæmperen sammen med den bygningsansvarlige, det kan være institutionens servicemedarbejder.

9.6. Tilsynspligt
Middelfart Kommune har tilsynspligten med den private bekæmpelse, og fører årligt stikprøvekontrol. Derudover har vi løbende dialog med de private bekæmpere f.eks. i sager der vedrører fødevarevirksomheder eller andre sager med særlige problemstillinger.
Tilsyn med den private bekæmpelse, kan ske når kommunen modtager henvendelser fra borgere, når bekæmperen konstaterer sikringsordninger på adresser og fører tilsyn med det opstillede materiel eller ved et administrativt tilsyn på udvalgte ejendomme med R1 og R2 autoriserede personer.
Ved det administrative tilsyn kan den private bekæmper blive bedt om at fremvise:

 • Dokumentation for opnået autorisation.
 • Opgørelse over indkøbt og forbrugt gift.
 • Oplysninger om hvorfra giften indkøbes. Gerne ved at oplyse CVR nr. på det/de pågældende firma(er) til kommunen mv.
 • Dokumentation for bygningsgennemgang.

Tilsyn med de private bekæmpere kan foregå ved varslet tilsyn såvel som uvarslet tilsyn, se mål 6 afsnit 13.2.

9.7. Håndhævelser
Kommunen har pligt til at sikre en effektiv rottebekæmpelse, hvorfor det kan være nødvendigt at benytte mulighederne for håndhævelse.

Kommunen kan via § 10 i bekendtgørelsen påbyde grundejeren at få foretaget en undersøgelse af årsagen til rottetilholdet, f.eks. undersøgelse af kloakken. Samt påbyde grundejeren at udføre de fornødne foranstaltninger i forbindelse med bekæmpelse af rotter, f.eks. reparation af kloak, utætheder på bygninger eller sikring af løbegårde til dyr.
Ved behov for øjeblikkelig indgriben pga. rottetilholdets karakter, eller hvis det viser sig at efter påbud og/eller indskærpelse, at grundejer ikke vil efterkomme de håndhævelser der er givet kan kommunen vælge at foretage en selvhjælpshandling.
Manglende efterkommelse af påbud og indskærpelser kan straffes med bøde, dvs. det kan føre til en politianmeldelse.

 

10. Information

Der findes på kommunens hjemmeside information om rotter, rottebekæmpelse og om hvordan man anmelder. Du kan læse mere via linket information om kommunal rottebekæmpelse.
Endvidere er kommunen forpligtet til, 2 gange årligt at sikre at borgerne informeres om rotter, herunder om pligten til at anmelde rotter, dette gøres på kommunens hjemmeside.

 

11. Status og forventet rotteforekomster

Antallet af anmeldelser varierer fra år til år i Middelfart Kommune, det forventes at antallet af rotteanmeldelser fremadrettet vil være i intervallet 1400-2100.

Nedenstående tabel 1. viser det antal rotteforekomster der er indberettet til Miljøstyrelsen i årene 2018-2020. Tallene afspejler ikke det reelle antal anmeldelser, da dette også omfatter andre typer dyr såsom mus, mosegrise og lignende. Det er alene anmeldelser, hvor der faktisk er rotteforekomst, der bliver indberettet til Miljøstyrelsen.

Tabel 1. Tabellen viser antallet af indberettede rotteforekomster til Miljøstyrelsen for perioden 2018-2020.

Årstal Antal indberettede rotteforekomster
2018 1504
2019 1442
2020  1890

Som det ses af opgørelsen, så varierer antallet af anmeldelser fra år til år. Det forventes at antallet af rotteanmeldelser fremadrettet vil være i intervallet 1400-2100.

 

12. Rottebekæmpelsen i kommunen

12.1. Hjemtagning
Middelfart Kommune hjemtog med virkning fra 1. januar 2019 den kommunale rottebekæmpelse. Formålet med hjemtagning af opgaven var at sikre en stabil, ensartet og borgervenlig rottebekæmpelse til en økonomisk fordelagtig pris.

Det blev besluttet, at Entreprenørafdelingen i samarbejde med Spildevandsselskabet skulle have ansvaret for rottebekæmpelsen, svarende til den del der hidtil har været placeret i et privat bekæmpelsesfirma. I 2021 blev det besluttet, at hele ansvaret for rottebekæmpelsen, herunder personaleansvar, overgik til Entreprenørafdelingen. Der er fortsat et tæt samarbejde med Spildevandsselskabet, for at opnå en effektiv rottebekæmpelse i kloakerede områder.
Det er kommunens mål at bekæmpe rotter effektivt. Dette mål skal nås gennem forebyggelse og bekæmpelse af rotter. Bekæmpelsen følger Miljøstyrelsens resistensstrategi og det bestræbes at bruge et minimum af gift. Middelfart Kommune har fokus på forebyggelse og har gennemført en række handlinger som kan ses i tabel 2, der er planlagt yderligere tiltag for perioden 2022-2024 som kan ses af tabel 3.

12.2 God service
Borgerne har pligt til at indberette rotter, når de ser eller har mistanke om rotter. Indberetningen sker i kommunens elektroniske anmeldesystem DriftWeb. For at sikre at alle borgere får indberettet hurtigt og for at sikre en god service jf. kommunens vedtagne kravspecifikationer kan der søges vejledning hos kommunens Borgerservice. Natur- og Miljøafdelingen vil løbende sikre at personalet i Borgerservice bliver uddannet til opgaven.

Ved konstatering af en privat defekt, se afsnit 9.1.1 sendes der et informationsbrev til grundejer, hvor grundejer bedes få kloakken nærmere undersøgt og anbefales at få taget kontakt til sit forsikringsselskab. Brevet hjælper med kontinuitet i sagen. En hurtig indsats for udbedring af kloakdefekten sikrer hurtig afhjælpning af rottetilholdet.

Hvis borgeren ikke iværksætter undersøgelse og udbedring indenfor rimelig tid, forsøges der med mundtlig og/eller skriftlig dialog inden, der eventuelt igangsættes en håndhævelsessag.

Hvis der i forbindelse med bekæmperens besøg konstateres, at rottetilholdet skyldes fuglefodring, mindre dyrehold eller vildtfodringspladser gives der mundtlig vejledning og relevante foldere udleveres.
Det er planlagt at administrationen i samarbejde med bekæmperne i starten af 2022 udarbejder et brev til alle grundejere med cirka 5 til 10 gode råd for at minimere risikoen for rottetilhold - eventuelt 2 breve med hver cirka 5 gode råd, som udsendes med cirka 6 måneders mellemrum.

For at kunne give en særlig indsats i situationer, hvor rottetilholdet er kommet på bagrund af borgerens andre udfordringer af social karakter er der på tværs af afdelingerne Plan- og Byg, Handicap og Psykiatri, Visitation og Hjælpemidler samt Natur og Miljø etableret et tværfagligt netværk. Sagerne håndteres enkeltvis og ud fra en konkret vurdering og der samarbejdes på tværs af afdelingerne. Denne tværfaglige indsats fortsætter.
Ovennævnte tiltag, herunder fastholdelse af igangværende indsatser fremgår af mål 2, afsnit 13.2.

 

13. Mål for rottebekæmpelsen i kommunen

13.1. Opsamling på opnåede resultater for handlingsplan 2019-2021:
Tabel 2. Tabellen viser status på kommunens målsætninger for perioden 2019-2021.

Mål Handling Status Kommentar
Opdatere faglig
viden
Deltage i relevante kurser og ERFA-møder Udført Administrationen har løbende deltaget i erfamøder. Møder vedr. DriftsWeb samt andre møder og kurser. En del har været digitalt pga. Corona, og f.eks omfanget af erfamøder har været mindre af samme årsag.
Bekæmperne har løbende været på eramøder f.eks. vedr. giftfri bekæmpelse, folder, hunde skydning m.v
Opdatere informations-
materiale
Rette foldere og hjemmeside Udført Løbende opdateret
Opstart og imple-
mentering af egen kommunal bekæmpelse
Intern opfølgning, der sikrer en effektiv bekæmpelse Udført I starten har der været ugentlige møder – frekvensen er justeret efter behovet – der afholdes nu i 2021 møde hver 3. uge.
God service og konkurrencedygtig
pris

Evaluering af service
og pris

Udført Pris og service evalueres løbende. Ordningen er evalueret ved MEU i november 2020.
Der er givet status ved MEU november 2021.
Vejledning af borgere

Brugerundersøgelse af service

Uddanne
Borgerservice

Ikke udført

Udført

Ikke gennemført da vi overvejende modtager positive tilkendegivelser fra borgere og har vurderet, at en brugerundersøgelse ikke er relevant.

Der har været løbende uddannelse udført af natur og Miljø.

Giftreduktion

Forebyggelse af rottetilhold og kloakdefekter

Evaluering af pilotprojekt med Good Natur

Ikke udført/ændret

I stedet for at have gennemgået kortmateriale med henblik på at finde strækninger, hvor der var hyppig forekomst af rotter, sammenholdt med de offentlige kloakkers tilstand har der i stedet været fokus på at genbruge gift fra stationer, hvor det var muligt, hvilket har medført en reduktion af giftforbrug.

Good nature pilotprojektet blev udført på to lokaliteter hhv. i Middelfart og Nr. Aaby. Igennem en længere årrække har der på begge lokaliteter været udfordringer med rottetilhold, og det blev derfor besluttet at teste goodnature fælderne her. Ordningen blev evalueret med bekæmperne, der oplyste, at der ikke blev fanget noget i fælderne, og de blev nedtaget igen.

Hurtig indsats

Første besøg inden 4 hverdag fra anmeldelse

 

Evaluering af vagtordning - optimering heraf

Udført

Målet er opfyldt dog der har der i perioder med spidsbelastning været foretaget førstegangs besøg på 5-8 dagen, hvilket stadig er i overensstemmelse med rottebekendtgørelsen.

Evalueret på et internt møde og vurderet, at det skal fortsætte efter samme model.

Føre tilsyn med
private bekæmpere
Stikprøvekontrol ved administrativt eller fysisk tilsyn, hvor der udvælges mellem 5-10 ejendomme fra tilsynslisten Udført Vi har bl.a. lavet en oversigt for hvert år. Her fremgår det hvor mange private bekæmpere kommunen har ført tilsyn med.
Rottespærrer i private institutioner

Kortlægning og implementering

Udført Kortlægning og opsætning er forløbet som planlagt. Kun i enkelte tilfælde har det ikke været teknisk muligt at opsætte fælder.
Fokus på rottens
naturlige fjender
herunder fremme rovfuglenes levevilkår
i landzone

Samarbejde med kommunens naturfolk og andre interessegrupper f.eks. DOF. Pilotprojekt på to lokaliteter.

Udført Der er opsat kasser til natugler samt tårnfalke på 4 lokaliteter i 2021.
Nyt it-system

Implementering ved kurser og løbende sidemandsoplæring

Udført Oplysningerne i RotteWeb blev overført til Driftsweb 25. feb. 2020. Administrationen samt bekæmpere har været på kursus i det nye system. Der er løbende opfølgning med kurser.
Tværfagligt samarbejde

Indarbejde forebyggelse af rotter i kommunale bygge- og anlægsprojekter

Ikke udført Nedprioriteret pga. corona

 

13.2. Mål for rottebekæmpelsen 2022-2024

Tabel 3. Tabellen viser kommunens målsætninger, handlinger og tidsfrister herfor.

Mål Handling Tidsfrist
1. Opdatere faglig viden Deltage i relevante kurser og ERFA-møder. Løbende
2. God service for borgerne i form af hurtig indsats samt god kommunikation omkring krav til indsatser (jf. kommunens vedtagne kravspecifikationer) samt forebyggelse af nye rottetilhold.

1. Løbende uddannelse og vejledning af personalet i Borgerservice efter behov

2. Gennemgå og opdatere kravspecifikationer

3. Fortsætte målsætningen med at undersøge en anmeldelse og iværksætte bekæmpelse indenfor 4 hverdage så vidt muligt ved udendørssager.

4. Sende informationsbrev om mulig kloakdefekt, når der er udført en positiv røgprøve, eller andet taler for at der er en defekt.

5. Udlevering af relevante foldere i forbindelse med bekæmpelse

6. Udarbejde 1 til 2 digital(e) brev(e) til alle grundejere med 5-10 gode råd

7. Tværfagligt samarbejde på tværs af forvaltninger /afdelinger ved borgere der har behov for en særlig indsats

1. Løbende

2. Løbende og minimum en gang årligt

3. Løbende

4. Løbende

5. Løbende

6. Primo 2022

7. Løbende

 

 

 

 

 

 

3. Samarbejde med Spildevandsselskabet for at undgå at rotterne kommer op af det offentlige kloaksystem

Hurtigere indsats på offentlige kloakdefekter, herunder:
- Sørge for at gennemgå de åbne sager med offentlige defekter ved hvert møde.

-Evaluere om en defekt i et regnvandsdræn i den konkrete sag faktisk skal laves, eller bør der i stedet laves en midlertidig løsning

Løbende

4. Rottespærrer

Evaluering af effekten af rottespærrer i private institutioner

2023

5. Giftreducerende tiltag

1. Opfølgning på pilotprojekt forsøg med opsætning af fuglekasser. Tilsyn med eksisterende kasser, herunder om de benyttes.
Opsætning af nye kasser på 2-5 lokaliteter i 2022.

2. Der vil være en årlig evaluering af om rovfugleprojektet skal fortsætte.

3. Undersøgelse af muligheden for opsætning af vildtpæle strategiske steder

4. Undersøge og evaluere på andre muligheder for at opnå en mere effektiv bekæmpelse og samtidig kunne reducere på brugen af gift
Herunder
-bekæmpelse med skydning
-bekæmpelse ved brug af hund

5. Dialog med kommunens andre afdelinger om muligheder for forebyggende tiltag i forbindelse med offentlige projekter

6. Pilotprojekt – bygningsgennemgang af udvalgte kommunale institutioner

1. 2022

2. Løbende

3. 2023-24

4. 2022-2024

5. 2022-2024

6. 2023

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Tilsyn med privat bekæmpelse

Føre tilsyn med privat bekæmpelse, samt registrere de udførte tilsyn i intern oversigt.

Løbende