Tabt arbejdsfortjeneste

Er du forælder til et barn med et handicap eller en alvorlig sygdom, kan du efter serviceloven § 42 blive kompenseret for den arbejdsindtægt, du mister ved at passe dit barn.

Luk alle
Åben alle

Du er berettiget til støtte for tabt arbejdsfortjeneste, hvis det er nødvendigt, at du er hjemme for at passe dit barn og derfor ikke kan arbejde som hidtil.

Det kan eksempelvis skyldes, at dit barn

 • skal være under konstant opsyn
 • skal ledsages til nødvendig behandling/indlæggelse
 • kræver din fulde opmærksomhed.

Dit barns handicap skal medføre en betydelig varig og nedsat funktionsevne, eller dit barn skal have en indgribende kronisk eller langvarig lidelse. At lidelsen er indgribende betyder, at den har alvorlige følger i barnets daglige liv.

I hvert enkelt tilfælde foretager socialrådgiveren en individuel og konkret vurdering af, om dit barn tilhører målgruppen, som gør dig, som forælder, berettiget til at få kompensation for tabt arbejdsfortjeneste.

Kompensationen for tabt arbejdsfortjeneste fastsættes ud fra din tidligere bruttoindtægt.

Kommunen udbetaler kompensationen, og den ophører, hvis dit barn flytter hjemmefra eller fylder 18 år.

Den kan også ophøre, hvis din eller dit barns situation ændrer sig.

Begge forældre kan søge om tabt arbejdsfortjeneste. I kan også deles om pasningen og bevillingen.

Merudgifter til børn

Har du et barn (0-18 år) med handicap, så kan du efter serviceloven § 41 søge om økonomisk støtte til merudgifter, der er en følge af dit barns handicap.

Merudgifter er udgifter, som en børnefamilie ikke normalt ville have, hvis barnet eller den unge ikke havde et handicap eller en langvarig/kronisk sygdom.

Luk alle
Åben alle

Du kan få støtte til merudgifter, hvis dit barn er under 18 år, bor hjemme og har

 • et betydeligt eller varigt handicap
 • en indgribende kronisk sygdom
 • en indgribende langvarig sygdom.

Det er sagsbehandleren, som vurderer, om du er berettiget til at få dækket merudgifter. Det vil altid ske ud fra en samlet og konkret vurdering. Det er således ikke afgørende, om eller hvilken diagnose dit barn har, men om funktionsnedsættelsen er indgribende i den daglige tilværelse, herunder i

 • dagtilbuddet
 • fritiden/det sociale
 • hjemmet.

Der er en minimumsgrænse for det samlede beløb, der udbetales på årsbasis.

Merudgifter til voksne

Er du over 18 år og har en vidtgående og varig nedsat funktionsevne, kan du søge om tilskud til de merudgifter, du har i din dagligdag.

Du kan blandt andet få økonomisk tilskud til medicin, klipning af hæk, fritidsinteresser og kørsel.

Luk alle
Åben alle

For at få dækket dine merudgifter, skal du have en vidtgående og varig nedsat funktionsevne.

Den nedsatte funktionsevne skal have en indgribende karakter i din daglige tilværelse, som betyder, at der ofte må sættes ind med væsentlige hjælpeforanstaltninger.

Du kan få dækket merudgifter, som er direkte forbundet med et varigt fysisk eller psykisk handicap, hvis

 • du er mellem 18 og 65 år (folkepensionist) og har et varigt handicap
 • merudgiften er en konsekvens af din nedsatte funktionsevne
 • merudgiften ikke kan dækkes efter anden lovgivning.

Dine samlede merudgifter skal overstige et minimumsbeløb, som reguleres årligt.

Ved spørgsmål er du velkommen til at kontakte Handicap- og Psykiatriafdelingen på tlf. 8832 5812