Håndtering af jord

Hvis din ejendom er kortlagt som forurenet, eller ligger i et områdeklassificeret område, skal du anmelde jordflytninger til kommunen, inden du flytter jorden.

Luk alle
Åben alle

Mindre mængder jord dvs. maks. 1 m3 kan bortskaffes på kommunens genbrugspladser uanset, om jorden er ren eller lettere forurenet.

Du kan også aflevere ren jord på Vestfyns Affalds- og Deponeringsanlæg. Takster og priser på aflevering af ren jord fremgår under "Priser og gebyrer - ren jord".

Er jorden derimod fra et områdeklassificeret areal, eller du har kendskab til at den er lettere forurenet, skal du, før du kan flytte jorden, anmelde det til kommunen.

I forbindelse med en række bygge- og anlægsarbejder opstår der behov for at genanvende overskydende jord. I de fleste tilfælde kan genanvendelsen af ren jord ske uden videre. Der kan dog være begrænsninger i forhold til beskyttede naturtyper, kulturminder, sø- og vandbeskyttelseslinier mv.

Genanvendelse af lettere forurenet jord kræver tilladelse i henhold til Miljøbeskyttelseslovens § 19 eller 33. Tilladelsen skal gives af Middelfart Kommune. 

Bygge- og anlægsarbejde på grunde med forurenet jord

Bygge- og anlægsarbejde på kortlagte ejendomme kan ikke igangsættes, før du har haft kontakt til Middelfart Kommune. Kommunen skal vurdere, om der skal gives en tilladelse iht. Jordforureningslovens § 8.

Grunde med jordforurening er kortlagt på vidensniveau 1 eller 2 efter lov om forurenet jord (Jordforureningsloven). Kortlægningen foretages af Region Syddanmark.

Skal du udføre bygge- og anlægsarbejde eller ændre arealanvendelsen på en kortlagt grund, kan det kræve en § 8 tilladelse som du skal søge kommunen om tilladelse til iht. §8 i Jordforureningsloven.

En §8-tilladelse skal forebygge, at mennesker og miljø udsættes for forurening fra jord og grundvand.

 

Hvad skal projektbeskrivelse indeholde?

Nedenstående punkter, som er relevante i forhold til det aktuelle projekt, skal indgå i projektbeskrivelsen.

 

Hvad går projektet ud på:

Ændring til følsom arealanvendelse i eksisterende bygninger:

 • Anvendes pågældende bygning-/er til følsom anvendelse?
 • Har der været håndteret/anvendt forurenede stoffer i bygningen (renseri, indendørs olietank, smøregrav, håndtering af kemikalier mv.)
 • Beskrivelse af bygninger, hvor anvendelsen ændres (beliggenhed i forhold til forurening, udformning af terrændække mv.)

Bygge-/anlægsarbejde og evt. ændring af arealanvendelse:

 • Hvad skal der bygges/anlægges?
 • Beskriv gennemførelse og placering af gravefelter på ejendommen (hvilken dybde graves der til, hvor stort et areal, hvor graves der (vej, have, parkeringsareal m.v.?))
 • Projektets placering. Vedlæg målfast kortmateriale med nordpil med angivelse af hele den aktuelle matrikel, placering af bygninger og indretning af udearealer herunder beskrivelse af befæstelsesforhold efter afslutning af projektet. Ledningstracéer. Ønskes træer og beplantning bevaret?
 • Hvad sker der med nedgravede tanke og installationer?
 • Etableres der grundvandssænkning i bygge/anlægsfasen?

 

Forureningsforhold:

Forureningsbeskrivelse:

 • Plan for den kommende undersøgelse
 • Er der lavet en historisk redegørelse og er den dækkende for alle relevante tidsperioder?
 • Er der oplysninger om alle potentielt forurenende aktiviteter?
 • Er alle potentielle forureningskilder undersøgt?
 • Er der analyseret for alle relevante forureningskomponenter?
 • I hvilke medier er der konstateret forurening, jord/poreluft/grundvand
 • Bygges/indrettes der oven på forurenet jord? Vedlæg målfast konfliktkort med angivelse af bygninger og befæstelsesforhold i forhold til konstaterede forureninger
 • Er konstaterede forureninger afgrænset, horisontalt og vertikalt?
 • Afrapportering af historisk redegørelse og undersøgelser vedlægges

Afklaring af risiko:

 • Er der risiko for afdampning af forurening til ude- og indeklima på ejendommen?
 • Er der risiko for kontakt med forurenet jord på ejendommen?
 • Er der risiko for øget forurening af grundvandsressourcen/recipienter?
 • Er der risiko for forurening i ledningstracéer (hvilket niveau?), er vandledninger beskyttet overfor forurening?

Forureningsfjernelse eller forureningsafskærende tiltag:

 • Hvilke tiltag vil bygherre udfører på baggrund af risikovurdering for at sikre den kommende arealanvendelse og/eller modvirke, at forurening af grundvandsressourcen øges
 • Forslag til dokumentationsanalyser for forureningsfjernelse skal vedlægges
 • Forslag til dokumentation for virkningen af forureningsafskærende tiltag skal vedlægges
 • Skal der foretages monitering efter afslutning af projektet? Hvis ja, vedlægges en beskrivelse heraf

Hvordan håndteres forureningen undervejs (gravearbejde og jordhåndtering):

 • Den anslåede mængde af forurenet jord, som evt. skal håndteres?
 • Analyseresultater af evt. forklassificering af jord
 • Ønskes jorden evt. lagt i et mellemdeponi – hvis ja, hvor, hvordan og hvor længe?
 • Køres der jord væk fra ejendommen? Angiv ønsket jordmodtager
 • Ønskes den opgravede jord genanvendt, hvor?
 • Kort beskrivelse af evt. tilførsel af jord

Beskrivelse af forureningsforhold efter bygge-/anlægsarbejde:

 • Efterlades der forurenet jord?
 • Beskrivelse af dokumentation for ren bund eller evt. efterladt forurening
 • Oplysning om eventuel indbygning af jord eller slagge på ejendommen
 • Oplysninger om afværgedrift i forhold til indeklima (ventilation m.v.) og/eller vedligehold af udearealer

 

Registrering og videregivelse af oplysninger

Kommunen registrerer de modtagne oplysninger og kan videregive oplysninger til andre offentlige og private virksomheder m.fl. der har lovmæssigt krav på det oplyste eller samarbejder med kommunen. Du har efter Persondataloven ret til at vide, hvilke oplysninger, kommunen behandler om dig. Du kan kræve forkerte oplysninger rettet.

Hvis du ønsker at ændre den nuværende arealanvendelse til et af følgende formål:

 • Bolig
 • Institution
 • Legeplads
 • Kolonihaveområde
 • Sommerhus
 • Alment tilgængeligt område
 • Rekreativt område

Hvis bygge-/anlægsarbejdet udføres inden for et af de arealer, som er omfattet af Region Syddanmarks indsatsområder. Det er:

 • Områder med særlig drikkevandsinteresser
 • Vandindvindingsopland til et alment vandforsyningsanlæg
 • Områder med følsom arealanvendelse, f.eks. bolig, børneinstitution eller offentlig legeplads
 • Områder, der ligger mindre end 250 meter fra recipient/overfladevand (sø, å eller kyst)
 • Internationale naturbeskyttelsesområder.

Hvis bygge-/anlægsarbejdet udføres på et kortlagt areal, der på ansøgningstidspunktet anvendes til følsom anvendelse. Det er:

 • Bolig
 • Børneinstitution
 • Offentlig legeplads
 • Kolonihave
 • Sommerhus
 • Alment tilgængeligt område
 • Rekreativt område
 • Institution.

 

Ansøgning om § 8-tilladelse

Anlægsprojekter og forureningsforhold vil variere i kompleksitet fra grund til grund. Det er derfor vanskeligt at give en komplet vejledning til, hvad din §8-ansøgning skal indeholde. Vi anbefaler, at ansøgningen udarbejdes af et miljøteknisk firma med erfaring inden for jordforurening.

Den miljøtekniske rådgiver skal sikre sig, at ansøgningen som minimum indeholder:

 • Tydelig angivelse af projektets formål, adresse, matrikelnummer, oplysninger om de involverede parter (ansøger, grundejer, bygherre, miljøteknisk tilsyn) med mere.
 • Oversigtstegninger, som beskriver indretning af udearealer, placering af kloaksystemer, olieudskillere og tanke, bygningstegninger med relevans for vurdering af forureningsproblematikken, herunder angivelse af placering af produktionslokaler, værksteder med mere.
 • Forureningsbeskrivelser og relevante risikovurderinger, grundens historik og rapporter for udførte forureningsundersøgelser.
 • Oplysninger om, hvilke tiltag bygherre vil iværksætte for at håndtere eventuel forurening i forhold til at sikre indeklima og anvendelse af udearealer.
 • Oplysninger om eventuel indbygning af forurenet jord eller slagge på grunden.

Genanvendelse af nedknust asfalt

Luk alle
Åben alle

Nedknust asfalt kan uden tilladelse efter Miljøbeskyttelsesloven anvendes til opbygning af egentlige veje - dvs. som ubunden indbygningsmateriale i vejkassens stabile gruslag eller bundsikringsslag på veje med slidlag/bærelag af bunden asfalt.

Nedknust asfalt kan også anvendes uden tilladelse under pladser, der naturligt knytter sig til vejanlæg, som f.eks. parkeringspladser, vendepladser samt asfalterede stier, der er en del af et egentligt vejanlæg, f.eks. en cykelsti.

Anvendelse af nedknust asfalt til andre formål, som f.eks. opfyld/vedligeholdelse af stier, grusveje, markveje, indkørsler, gårdspladser og lignende kræver en tilladelse efter Miljøbeskyttelsesloven § 19.

I tvivlstilfælde afgør Middelfart Kommune, om udlægningen kan ske med eller uden tilladelse. Vi anbefaler i alle tilfælde, at du kontakter os før projektet startes.

Nedknust asfalt må ikke anvendes på steder med følsom anvendelse, som f.eks. boliger, institutioner, legepladser, rekreative områder med offentlig adgang, med mindre den anvendte asfalt afdækkes med fast belægning.

Den opbrudte asfalt skal være nedknust og skal erstatte primære råstoffer.

Lagtykkelsen skal kunne begrundes i projektet. Hvis lagtykkelsen er større end nødvendigt betragtes udlægningen som ulovligt deponi.

En ansøgning om tilladelse efter Miljøbeskyttelsesloven til at bruge nedknust asfalt skal indeholde følgende:

 • Kortmateriale over arealet, hvor den nedknuste asfalt skal anvendes (adresse og matrikelnr.).
 • Beskrivelse af hvor mange kvadratmeter, der udlægges nedknust asfalt på.
 • Hvor meget knust asfalt, der skal bruges/ hvor tykt et lag, der ønskes udlagt.
 • Beskrivelse af hvor asfalten stammer fra.
 • Om der etableres et slidlag eller anden fast belægning over den nedknuste asfalt.
 • En tidsplan for projektets gennemførelse.

Ansøgningen skal sendes til Teknik- og Miljøforvaltningen med sikker post:

Udlægning af nedknust asfalt eller produkter, som indeholder knust asfalt, vil i de fleste tilfælde medføre, at arealerne bliver kortlagt som forurenede, medmindre den udlagte asfalt kan anses for at være en del af selve asfaltlaget, eller asfalten kan anses for at være en del af en bygning.

Kortlægning kan ske, uanset om udlægningen er sket i overensstemmelse med retningslinjerne ovenover og dermed er lovlig.

Det er Region Syddanmark som afgør, om et areal, hvor der er udlagt nedknust asfalt, skal kortlægges. Læs mere om kortlægninger på Region Syddanmarks hjemmeside.

Jordforurening

Luk alle
Åben alle

Hvis uheldet er ude, og du spilder store mængder eller olietanken springer læk og olien fosser ud, så ring 112 og oplys følgende.

 • HVEM der ringer – opgiv navn og hvilket telefonnummer, der er ringet fra.
 • HVOR forureningen er sket - adressen hvor forureningen er sket oplyses.
 • HVAD der er sket – f.eks. udslip af olie til jorden og/eller nedløbsbrønde.


Alarmcentralen sørger for at rekvirere Brandvæsen og Miljøvagt.

Konstateres der derimod en forurening på en ejendom under jordarbejde, ombygning eller lignende, eller har du mistanke om forurening, skal ejeren eller brugeren straks underrette Middelfart Kommunes Jordforureningsgruppe på 8888 5500 og alt bygge- og anlægsarbejde skal indstilles.

Middelfart Kommune kontakter herefter Region Syddanmark, som efterfølgende tager stilling til, om ejendommen skal kortlægges.

Læs mere om kortlægning af ejendomme på Region Syddanmarks hjemmeside.

Miljøstyrelsen har fastlagt grænseværdier for, hvornår jorden er forurenet. Jorden er forurenet, når indholdet af fremmedstoffer overskrider disse fastlagte grænser. Læs mere om grænseværdier på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Hvis jorden er forurenet, skyldes det oftest de aktiviteter, der har været i området. Jorden kan være forurenet med f.eks. benzin- og olieprodukter eller opløsningsmidler som f. eks. benzen og xylen. Denne forureningstype kan man finde på benzinstationer, autoværksteder og lignende, men også fra utætte villaolietanke.

Jorden kan også være forurenet med tungmetaller som f.eks. bly, cadmium eller nikkel. Blyforurening kan f.eks. findes i rabatten langs gamle veje, fra dengang benzinen var tilsat bly.

Ofte konstateres det, at jord er forurenet med tjærestoffer. Tjærestoffer stammer fra en ufuldstændig forbrænding og findes derfor i overfladejord indenfor gamle bykerner, langs trafikerede veje, hvor der er meget bilos og i områder hvor der sker opvarmning fra brændeovne og hvor der er lukket urenset skorstensrøg ud. Sådanne byområder vil oftest være områdeklassificede. Du kan læse mere om områdeklassificerede områder længere nede på siden.

Områdeklassificering

I mange byområder, typisk de ældre, er jorden lettere forurenet. Den lettere forurenede jord er ofte et resultat af diffus forurening. Diffus jordforurening er opstået gennem længere tids spredning eller opblanding af forureningsbidrag fra forskellige kilder, f. eks bilers udstødning, brug af koks i private fyringsanlæg og industriens udledninger af røg og støv.

Luk alle
Åben alle

Det er ved lov besluttet, at byzonejord fra den 1. januar 2008 er klassificeret som lettere forurenet (kaldet områdeklassificering) og flytning af jord fra ejendomme i byzonen skal derfor anmeldes til kommunen. Formålet med anmeldepligten er at sikre, at lettere forurenet jord ikke deponeres og genanvendes på uforurenede arealer.

I Bekendtgørelse om anmeldelse og dokumentation i forbindelse med jordflytning kan du læse mere om fra hvilke områder jord skal anmeldelses til kommunen.

En udløber af lovgivningen er endvidere at sikre en mere generel rådgivning af beboere, som lever og opholder sig på lettere forurenet jord. Pjecen En hverdag med jord i - byen, (pjecen skal ligge som underside) kan fortælle dig mere om, hvad det indebærer at bo på lettere forurenet jord, og hvilke forholdsregler, du bør tage.

Du kan se, hvilke områder der er områdeklassificeret i Middelfart Kommune via følgende link:

 

Undtagelse og eller inddragelse af områder fra områdeklassificeringen

Da det ikke er givet, at al jord indenfor byzonen er lettere forurenet, kan kommunen undtage områder fra klassificeringen, hvis kommunen vurderer, at større, sammenhængende områder i byzonen ikke er lettere forurenede. Omvendt kan kommunen inddrage områder i klassificeringen, hvis kommunen vurderer, at større, sammenhængende områder udenfor byzonen er lettere forurenede.

Du kan læse mere om områdeklassificering og flytning af jord på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Middelfart Kommune har ud fra lokalhistorisk kendskab til områderne samt retningslinjer fra Miljøstyrelsen valgt at foretage en vurdering af områder i kommunen.

Kommunen har ligeledes udarbejdet et jordstyringsregulativ, med dertil hørende kortmateriale, hvori det fremgår, hvilke områder der udtages eller inddrages i områdeklassificeringen, samt hvilke regler der er gældende ved flytning af jord i Middelfart Kommune. Regulativet har været i offentlig høring.
Byrådet vedtog jordstyringsregulativet den 2. januar 2012.

Regulativet kan rekvireres ved henvendelse til Teknik- og Miljøforvaltningen på tlf. 8888 5500 eller via sikker post:

 

Områdeklassificeringen ændrer ikke på Region Syddanmarks kortlægning af jordforureninger på vidensniveau 1 og 2 (V1- og V2-kortlægning), da en decideret kortlægning kun foretages af forureninger, der har en koncentration, der overstiger definitionen på lettere forurenet jord. Kortlagte arealer vil fortsat være kortlagte, også inden for områdeklassificeringen.

Når det drejer sig om højst 1 m3 jord, kan jorden uden anmeldelse køres til kommunens genbrugsstationer.

Er der tale om større mængder jord over 1 m3, vil bortskaffelsen typisk ske via en vognmand. Større mængder jord skal forinden anmeldes til kommunen.

Hvis jorden er fra et anmeldepligtig areal som f.eks. områdeklassificering eller vejareal, skal jorden ofte undersøges før bortskaffelse. Er der kendskab til jordforurening eller stammer jorden fra en kortlagt ejendom, skal kommunen kontaktes inden jorden flyttes.

 

Krav til analyser

Nedenstående tabel angiver antal jordprøver, der skal udtages til analyse i forbindelse med anmeldelse af jordflytning.

Omregningsfaktor: 
Ved omregning fra kubikmeter til tons anvendes omregningsfaktoren 1,8 ton pr. m3, med mindre der er viden om den aktuelle jords vægtfylde. Nedenstående tabel angiver det prøveantal, der som minimum skal udtages ved flytning og dokumentation af jord*1.

Jord fra: Skal jorden flyttes som
ren jord udtages der
1 prøve pr.:
Flyttes jorden til godkendt
modtageranlæg
udtages der 1 prøve pr.:
Kortlagt ejendom *2 30 ton 30 ton
Områdeklassificeret område *1 30 ton 120 ton
Analysefri zone, kategori 1 jord Ingen Ingen
Analysefri zone, kategori 2 jord Ingen Ingen
Offentlig vej *1 30 ton 120 ton 
Modtageanlæg     120 ton*3
Jord som ønskes nedkategoriseret   30 ton

Noter til tabel:

 • *1: Kravene til prøveantal er som udgangspunkt gældende for fyldjord og overjord. Når der er tale om jord fra kortlagte arealer skal kommunen kontaktes inden jordflytning.
 • *2: Kommunen skal hvis der er tale om jord fra kortlagte arealer altid kontaktes inden jordflytning. Prøveantallet kan reduceres, såfremt det sker i overensstemmelse med en plan for jordens håndtering en såkaldt jordhåndteringsplan, som kommunen har godkendt.
 • *3: Analyseresultaterne fra modtagelsen kan anvendes igen, medmindre anlægget ønsker at nedkategorisere jorden, f.eks. efter rensning.

 

Forurenet jord der overskrider niveauet for kategori 2 jord:
Er der konstateret forurening af jord på arealer der ikke er kortlagt af Regionen på Vidensniveau 1 eller 2, der overskrider niveauet for en kategori 2-jord, gælder samme prøvetagningsfrekvens som for kortlagte arealer. Dette gælder også, hvis der er konstateret forurening der overskrider niveauet for en kategori 2 jord, i et områdeklassificeret område eller på offentlige veje.

Kortlagte arealer:
Er jorden kortlagt af Regionen på vidensniveau 1 eller 2 (V1 eller V2 kortlagt) kontaktes Middelfart Kommune inden jordflytning må foretages. Der skal i sådanne tilfælde udarbejdes en jordhåndteringsplan som skal godkendes af kommunen.

Jordhåndteringsplan:
Prøveantallet kan reduceres, såfremt det sker i overensstemmelse med en plan for jordens håndtering, som Kommunen har godkendt.

Analysefrie zoner:
Der er ingen krav om prøvetagning og analyse for jord, som Kommunen har kategoriseret i kategori 1 henholdsvis kategori 2. Kommunen udpeger og offentliggør de analysefrie zoner sammen med regulativ for jordflytning.

Ændring fra kategori 2 til kategori 1:
Hvis jord, som kommunen har kategoriseret i kategori 2, ønskes nedkategoriseret til kategori 1, skal dette ske på baggrund af en prøvetagningsfrekvens på 1 prøve pr. 30 tons.

Analysepligten kan overdrages til modtageanlægget:
Analysepligten kan overdrages til modtageanlægget, såfremt det er godkendt til at modtage den pågældende forureningskategori. Modtageanlægget analyserer jorden ved modtagelsen og særskilt for hver anmeldelse.

Modtageanlægget skal udtage det antal prøver, der er fastlagt i ovenstående tabel, afhængigt af, hvor jorden kommer fra, og jordens bestemmelsessted.

Analyseresultaterne fra modtagelsen kan anvendes igen, når og hvis jorden senere fraføres anlægget, såfremt jorden er ikke er sammenblandet med jord fra andre forureningskategorier.