Luk alle
Åben alle

Medlemmer af §17, stk. 4 udvalg Mental sundhed hos børn og unge

 • Ulla Sørensen (Formand), Byrådsmedlem
 • Line Thingberg, Byrådsmedlem
 • Anna Poulsen Broen, Byrådsmedlem
 • Lone Munk, Leder af Ungehuset
 • Anders Thorsted, Leder af Ungdomsskolen
 • Henrik Louring, Leder af Fritid og Fællesskaber
 • Laura Broen Damm, Sundhedskonsulent
 • Peter Sabro, Foreningsrepræsentant
 • Christina Fly, Repræsentant fra Fritidsrådet
 • Asta-Maria Uttrup Broe, Repræsentant fra Elevrådet
 • Lærke Høygaard, Repræsentant fra Middelfart Gymnasium
 • Miriam Egebjerg Madsen, Repræsentant fra Forberedende grunduddannelse Trekanten

Kompetence

Byrådet kan nedsætte et særligt udvalg jf. §17 stk. 4 i kommunestyrelsesloven. §17 stk. 4 udvalget skal have en rådgivende funktion. Udvalget tillægges ikke en selvstændig uafhængig kompetence, idet det er Byrådet, der har det overordnede ansvar. Nedsættelse af udvalget medfører ikke indskrænkning i de stående udvalgs kompetencer. § 17 stk. 4 udvalget er rådgivende overfor Byrådet.

 

Baggrund

Igennem de sidste 10 år har vi set en negativ udvikling i børn og unges mentale trivsel. Flere børn og unge oplever f.eks. angst, stress og ensomhed.

I Byrådets aftalepapir/forståelsespapir fremhæves, at ”mental sundhed for børn og unge ligger Byrådet meget på sinde. Vi skal afdæmpe virkningerne af ensomhed, angst og mistrivsel ved at skabe stærke, åbne og nære fællesskaber”. Den fælles opgave er derfor at arbejde for at alle børn og unge i Middelfart Kommune føler sig som en betydningsfuld del af et fællesskab og har en tro på sig selv og mod på livet og det, der venter af oplevelser i det nære, det lokale, i Danmark og i verdenen. Mao. at opnå at børn og unge bliver livsduelige mennesker.

Ved at arbejde på tværs af fagområder, forvaltninger og afdelinger, og med inddragelse af foreningsliv og civilsamfund vil en stærk koordinering mellem kommunens mange indsatser fremme børn og unges mentale trivsel.

 

Formål

For at sikre et styrket fokus på mental sundhed hos børn og unge, har Byrådet besluttet at nedsætte et §17 stk. 4 udvalg.

Formålet med udvalget er:

 • at skabe et overblik over den nyeste viden om kommunens børn og unges mentale sundhed. Overblikket skal bygge både på lokale data, regionale og nationale data.
 • at identificere et udvalg af hovedudfordringer i kommunen med afsæt i de lokale data, kommunens professionelle og inddragelse af eksterne eksperter.
 • at opstille lokale ambitioner i dialog med professionelle, foreninger, frivillige, elevråd, ungdomsråd mv.
 • at udarbejde og udvikle et antal konkrete initiativer og igangsætte disse i en afgrænset forsøgsperiode.

 

Opgaver

For at sikre fremdrift, faseopdeles opgaven:

 • Fase 1: Udvalget kortlægger eksisterende og nyeste viden på området, bl.a. via data fra den nationale sundhedsprofil ”Hvordan har du det”, nationale retningslinjer, Psykiatriplanen, nationale trivselsmålinger i folkeskolen, skoleprofil sundhedsdata mv. samt afdækning af nuværende indsatser i Middelfart Kommune.
 • Fase 2: Identificerer hovedudfordringer og opstiller lokale ambitioner i dialog med professionelle, foreninger og frivillige, elever og ungdomsråd mv.
 • Fase 3: Udvalget formulerer konkrete initiativer og handlinger på baggrund af afdækningen i fase 1 og 2. Og bidrager med overvejelser om finansiering af indsatserne.
 • Fase 4: Udvalget bringer forslag til initiativer og handlinger op i byrådet til godkendelse.

Udvalget sikrer løbende inddragelse af centrale aktører i lokalsamfundet, herunder særligt Ungdomsrådet.

 

Sammensætning

Der er jf. Konstitueringslisten 2022-2025 udpeget 3 medlemmer af Byrådet: Ulla Sørensen, A Formand, Line Thingberg, V Næstformand og Anna Poulsen Broen, F.

De udpegede byrådsmedlemmer forestår opgaven med at finde ca. 9 andre medlemmer af udvalget, der skal repræsentere forskellige kompetencer og interesser ift. udvalgets opgave. Det kan være repræsentanter fra skoler/dagtilbud, sundhedsområdet, ungdomsråd, foreninger, civilsamfund, psykiatri samt videregående uddannelsesinstitutioner som UCL, SDU m.fl.

 

Rammer

Det fremgår af konstitueringsaftale af 18. november 2021, at man i forbindelse med konstitueringsforhandlingerne har aftalt, at formanden for de 2 §17, stk. 4-udvalg honoreres med et vederlag, der svarer til næstformandsvederlaget for de stående udvalg.

I forhold til Mental Sundhed for børn og unge betyder det, at formanden honoreres med 4,49 % af borgmesterens vederlag.

Deltagelse i §17 stk. 4 udvalget udløser ikke honorar til øvrige medlemmer.

Ansvaret for servicering af udvalget ligger hos Børn-, Unge og Fritidsforvaltningen. Der nedsættes en administrativ arbejdsgruppe, der sammensættes af repræsentanter med fagligt indblik i området fra relevante fagområder. Arbejdsgruppen refererer til udvalget.

Der skal foreligge dagsordener og referater i forbindelse med alle møder. Disse skal ikke følge skabelonen for dagsordener for de stående udvalg. Der er ikke offentlig adgang til møderne, bortset fra når der inviteres dertil.

Arbejdet igangsættes i marts/april 2022. Det forventes at fase 1 og 2 afsluttes inden starten af sommerferien, hvor konkrete initiativer forelægges Byrådet. Efter sommerferien går arbejdet over i fase 3 og 4.

Det forventes, at udvalgets opgave er afsluttet i ultimo 2023.

Det forventes, at udvalget mødes ca. hver 2. måned.

Udvalget Byrådet modtager en afrapportering i ultimo 2023. I afrapporteringen beskrives de opnåede resultater ift. at styrke børn og unges mentale trivsel og sundhed.

Mødereferater

Luk alle
Åben alle