Ungdomshuset Walker ligger på Falstersvej 11, 5500 Middelfart.

Vil du vide mere Ungdomshuset Walker, booking, øvelokaler, koncerter, café eller lign. er du velkommen til at kontakte Ungdomsskolen.

Ungdomshuset Walker består af:

  • Musikhuset Walker (øvelokaler)
  • Salen (koncertsal)
  • Café
  • Udendørs scene
  • Make it – et innovationsmiljø

Stedet drives af de unge selv med hjælp fra Ungdomsskolen.

Luk alle
Åben alle

Der er etableret 10 øvelokaler, og vi har plads til 15 – 20 unge bands. Vi har dagligt fra 25 og op til 75 brugere af øvelokalerne.

Musikhuset Walker (øvelokalerne) har åben 24 timer i døgnet og er til fri afbenyttelse for dets brugere.
Det ideelle sted at opholde sig som musiker, hvad enten man er nybegynder eller rutineret.

Medlemskab af Musikhuset Walker koster kr. 200,-/mdr. pr. person i bandet.

Vores koncertsal indeholder professionelt lydudstyr. Koncerterne i salen arrangeres og gennemføres af de unge selv, dog med ungdomsskolemedarbejdere til alle større arrangementer.

Vi har bl.a. haft besøg af bands som Go Go Berlin, Emil Stabil, Klumben og Raske Penge, Humørekspressen, Phlake, Nikoline, Hjalmer, Annika Aakjær og mange andre.

Ungdomshusets hjerte, hvor unge mødes og hygger, snakker og hænger ud. Lydpotten har åben hver torsdag, samt fredag eller lørdag. Den er lavet, indrettet og drevet af de unge selv.

Make It er et sted med fokus på iværksætteri og projektmageri for unge. Det administreres, drives og bruges af unge med en interesse for innovation og med lyst og ambitioner om at skabe noget. I Make Its lokaler har man mulighed for at møde andre unge med samme drive og endda få sparing fra etablerede iværksættere.

Vedtægter for Støtteforeningen for Ungdomshuset Walker

 

§ 1. Navn, hjemsted og formål

Foreningens navn er ”Støtteforeningen for Ungdomshuset Walker” og har hjemsted i Middelfart Kommune.

Foreningens formål er at støtte og udvikle Ungdomshuset Walker i Middelfart Kommune.

Foreningen lever op til sit formål ved:
• at støtte aktiviteter på Ungdomshuset Walker økonomisk og praktisk
• at skabe PR om Ungdomshuset Walker

Som medlem optages alle - enkeltpersoner, erhvervsvirksomheder og foreninger.

 

§ 2. Kapital og hæftelse

De økonomiske midler til foreningens drift og opfyldelse af foreningens formål tilvejebringes ved indtægter fra arrangementer og sponsorater. Alle midler der tilgår Støtteforeningen, skal anvendes til opfyldelse af foreningens formål

For foreningens forpligtigelser hæfter alene foreningens formue.

 

§ 3. Organisation

Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen.

Foreningens Generalforsamling finder sted hvert år mellem 1. august og inden udgangen af september måned. På mødet drøftes foreningens anliggender, ligesom der vælges ny bestyrelse for de kommende år og der tages bestemmelse om væsentlige forhold i foreningen.

Møde- og stemmeberettigede er foreningens medlemmer.

Bestyrelsen består af 5 personer. De vælges på Generalforsamlingen, for 2 år ad gangen. Der afgår på lige årstal 3 personer og på ulige årstal 2 personer. Genvalg kan finde sted.

Generalforsamling vælger 2 bilagskontrollanter. De vælges for 1 år ad gangen.

Generalforsamling indkaldes med mindst 14 dages varsel ved annoncering på Ungdomshusets hjemmeside og ved udsendelse af mail til foreningens medlemmer, og med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent
2. Formandens beretning
3. Fremlæggelse af årsregnskabet til godkendelse
4. Valg af bestyrelsesmedlemmer
5. Valg af suppleanter til bestyrelsen
6. Valg af bilagskontrollanter
7. Forslag
8. Eventuelt

Forslag fra medlemmerne skal være bestyrelsen i hænde senest en uge før generalforsamlingen.

 

§ 4. Suppleanter

Foruden bestyrelsen vælges en første og en anden suppleant, som indkaldes ved permanent fravær af bestyrelsesmedlemmer. Suppleanter afgår hvert år og genvalg kan finde sted.

 

§ 5. Bestyrelsen

Den daglige ledelse i foreningen varetages af bestyrelsen.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 3 medlemmer er til stede. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Formanden tilsammen med næstformanden tegner Støtteforeningen.

Ungdomsskolen/Ungdomshuset Walker fungerer som sekretariat for Støtteforeningen.

En repræsentant fra Ungdomsskolen/Ungdomshuset Walker deltager som tilforordnet i bestyrelsens møder. Repræsentanten vælges for et år ad gangen.

En repræsentant fra Middelfart Ungdomsråd deltager som tilforordnet i bestyrelsens møder. Repræsentanten vælges for et år ad gangen.

Hvis 2 bestyrelsesmedlemmer ønsker et bestyrelsesmøde, skal det gennemføres indenfor 2 uger.

Der udarbejdes referat efter hvert bestyrelsesmøde. Referatet offentliggøres på Ungdomshusets hjemmeside.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

 

§ 6. Vedtægter

Vedtægtsændringer kan foretages på Generalforsamlingen. Ændringer kræver 2/3 flertal blandt de fremmødte.

 

§ 7. Økonomi

Ændring af kontingentsatser kan indføres på Generalforsamlingen.

Regnskabsåret løber fra 1. august til 31. juli. Inden generalforsamlingen skal regnskabet være gennemgået af to bilagskontrollanter.

 

§ 8. Støtteforeningens opløsning

Vedtages foreningens opløsning overgår foreningens aktiver og passiver til Ungdomshuset Walker.

Foreningens opløsning sker efter reglerne i § 6.


Vedtaget onsdag, den 27. april 2011

Dirigent: Hanne Lauritsen