Luk alle
Åben alle

Foreninger og enkeltpersoner kan søge puljen.

Koncerter, teaterforestillinger, ”camps”, tværgående kulturprojekter og kunst- og kulturarrangementer.

Puljen er på kr. 120.000 årligt. Der gives støtte til aktiviteter mellem 2.000-40.000 kr.

  • Aktiviteten skal have lokal forankring og interesse. Ansøgeren bedes gøre rede for, hvordan børn og unge involveres/kan involveres i aktiviteterne.
  • Der skal være offentlig adgang til arrangementet.
  • Ansøgerne har som udgangspunkt ydet en grad af egenbetaling, eventuelt i form af sponsorater eller entré indtægter.
  • Retvisende budget for finansiering af arrangementet skal vedlægges ansøgning.
  • Formål og ide med arrangementet skal angives.
  • I PR-materiale skal anføres, at Middelfart Kommune er medfinansierende.

NB ! Ansøgninger, der behandles i folkeoplysningsregi, kan ikke søge støtte fra kulturpuljen.

Ansøgninger på over kr. 10.000 behandles i BKF-udvalget. Andre behandles i Kultur, Fritid og Staben.

Behandling af ansøgninger kan tage fra 14 dage til 1½ måned, efter ansøgningsfristen er udløbet. Afgørelsen meddeles skriftligt til arrangøren.

HEL eller DELVIS støtte kan ydes i følgende former:

Underskudsgaranti

Det er en forudsætning for en eventuel udbetaling, at der indsendes et revideret regnskab samt en kort evaluering af forløbet.

Et tilskud

For eksempel til dækning af tekniske omkostninger, lokaleleje, markedsføring og lignende.

Tilskud bevilges på grundlag af den fremsendte ansøgning og det tilhørende budget.

Hvis der sker væsentlige ændringer i forhold til det oplyste, skal det straks meddeles Kultur og bibliotek, såfremt bevillingen fortsat skal opretholdes.