Luk alle
Åben alle

Falstersvejkvarteret er et af Middelfarts ældste erhvervsområder, med en attraktiv placering tæt ved midtbyen, som ønskes omdannet til et blandet bolig- og erhvervsområde. I 2023 kørte en proces med grundejere i området, borgere og interessenter om områdets udvikling, hvilket resulterede i en udviklingsplan for området.

Falstersvejkvarteret skal være et unikt område, hvor udviklingen bygger på industrihistorien og de kvaliteter og ressourcer, som området allerede indeholder. De bygninger og beplantninger, som i forvejen findes i området, skal så vidt muligt bevares og indarbejdes i det kommende nye byområde. Således skal byudvikling, bæredygtighed og klima tænkes sammen på en helt ny måde.

Udviklingen af området sker gradvist og i samarbejde med de forskellige grundejere i området. Der er fokus på byliv og samarbejde med dem, som allerede bruger området – og borgere, som måske vil bruge det og færdes der i fremtiden. Etableringen af forbindelser og midlertidige aktiviteter i området påbegyndes straks, for at give området en god start, tilføre kvaliteter og synliggøre den ønskede udvikling.

Udviklingsplanen er udgangspunktet for kommende lokalplanlægning i området, og hovedpunkterne er:

  • Byliv: Der skal tænkes byliv først, dernæst byrum – og til sidst hvilke bygninger, der kan understøtte det ønskede byliv og de ønskede byrum.
  • Bevaring og cirkularitet: Eksisterende bygninger skal som udgangspunkt bevares, og materialer skal genbruges, hvor det overhovedet er muligt.
  • Identitet: De bevarede bygninger, byrummene og historien skal understøtte områdets særlige identitet - det skal være et unikt område.
  • Natur, biodiversitet og regnvand: Der skal være masser af grønt, både pga. den rekreative og naturmæssige værdi, og for at bidrage til gode og nytænkende løsninger for håndtering af regnvand.
  • Mobilitet og parkering: De bløde trafikanter skal i højsædet, og der skal arbejdes med biltilgængelighed og parkering på nye måder, så biler dominerer området mindst muligt.
  • Fysiske hovedgreb: Der skal skabes gode forbindelser gennem området, og formgivningen af bebyggelsen skal ske ud fra de principper, der er angivet i udviklingsplanen.