Borgerstyret personlig assistance (BPA) er et kommunalt tilskud til dækning af udgifter ved ansættelse af hjælpere til pleje, overvågning og ledsagelse, hvis du har en betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Formålet med ordningen er, at du kan leve et så almindeligt liv som muligt, selvom du har et svært fysisk handicap.

Du skal søge BPA gennem Myndighedsafdelingen, Handicap og Psykiatri.

Kontakt Myndighedsafdelingen på:

Telefon 8832 5812

Telefontid:
Mandag-onsdag kl. 9-15
Torsdag kl. 9-17
Fredag kl. 9-13

- eller:

Du kan også sende et brev til Myndighedsafdelingen, Handicap og Psykiatri, Nytorv 9, 5500 Middelfart.

 

Voksne personer, der på grund af en betydelig og varigt nedsat funktionsevne ikke eller kun i meget begrænset omfang kan bevæge sig og udføre almindelige daglige funktioner, kan søge om BPA. Det klassiske eksempel er personer, som pga. respirationsinsufficiens har behov for sådan hjælp.

Ordningen kan også stilles til rådighed for andre stærkt fysisk handicappede, hvis situation er at sidestille med respirationshandicap. Det drejer sig især om handicap, som medfører udbredte lammelser eller andre vidtgående fysiske handicap, som især medfører, at den pågældende ikke eller kun i meget begrænset omfang kan bevæge sig og udføre almindelige daglige funktioner. Det vil typisk dreje sig om personer, som skal til at opbygge en selvstændig tilværelse eller fastholde en sådan på trods af et svært fysisk handicap.

Personkredsen kan også omfatte personer med hjerneskade under forudsætning af, at de opfylder betingelserne for en hjælpeordning. 

 


Hvilke kriterier skal opfyldes, for at jeg kan få borgerstyret personlig assistance?

  • Kun personer over 18 år kan komme i betragtning til ydelsen.
  • Ydelsen bliver udmålt på baggrund af en nøje individuel og helhedsorienteret behovsvurdering med udgangspunkt i, hvad den enkelte selv kan klare. I vurderingen tages der stilling til, hvilke funktioner hjælperne skal dække, i hvor mange timer og på hvilke tidspunkter hjælpen ydes.

Det er en betingelse for tilskud til ansættelse af hjælpere efter stk. 1, at borgeren er i stand til at fungere som arbejdsleder for hjælperne. At fungere som arbejdsleder indebærer som udgangspunkt, at være i stand til at tilrettelægge hjælpen og fungere som daglig leder for hjælperne, dvs. at:

  • Varetage arbejdsplanlægning sammen med og for hjælperne.
  • Udarbejde jobbeskrivelse og jobopslag/annonce.
  • Udvælge hjælpere, herunder at varetage ansættelsessamtaler.
  • Varetage oplæring og daglig instruktion af hjælperne.
  • Afholde personalemøder med hjælperne.
  • Afholde medarbejderudviklingssamtaler (MUS).