Luk alle
Åben alle

Tilladelse til frit at kunne fotografere samt optage og udsende billede og lyd under åbne møde i Middelfart Byråd gives på følgende betingelser til alle nyhedsmedier:

  • Optageudstyr m.m. skal være opstillet, inden mødet starter.
  • Optagelse skal ske fra faste pladser i mødelokalet og må ikke virke forstyrrende på mødets afvikling.
  • Ved det åbne mødes afslutning, skal optageudstyr fjernes, og mødelokalet forlades.
  • Pressekort vises på forlangende af Middelfart Kommunes medarbejdere.
  • Journalister og optagefolk skal følge de anvisninger, der gives af Middelfart Kommunes medarbejdere.

Middelfart Kommunes Økonomiudvalg kan udarbejde supplerende retningslinjer for, hvordan optagelse må finde sted, ligesom Økonomiudvalget eller Byrådet kan tilbagekalde tilladelsen til en konkret bruger.

Retningslinjerne gælder fra 1. januar 2007.

Spørgetiden finder sted umiddelbart efter det åbne mødes afslutning og kan højst strække sig over en halv time. Dog med undtagelse af sidste Byrådsmøde inden et budgets andenbehandling, hvor spørgetiden højst kan strække sig over en time.

Der kan stilles spørgsmål om emner, der vedrører kommunale anliggender.

Spørgsmål, der skal rettes til Middelfart Byråd, kan fremsættes mundtligt under spørgetiden. For at kunne give et mere fyldestgørende svar appellerer Middelfart Kommune til, at spørgsmålene er Staben på Middelfart Rådhus i hænde mundtlig eller skriftlig senest torsdagen før et ordinært møde. Skriftlige spørgsmål vil altid blive besvaret skriftligt.

Spørgsmål og svar skal være korte og saglige.

Spørgetiden ledes af Borgmesteren, som kan overlade besvarelse til Byrådets medlemmer. Efter besvarelsen er der lejlighed til et kort opfølgende spørgsmål, ligesom medlemmer af Middelfart Byråd kan bede om ordet for at fremkomme med supplerende svar eller kommentarer.

Kan et spørgsmål ikke besvares straks, eller er svaret ikke fyldestgørende, besvares det på Byrådets næste møde.

Middelfart Byråd kan i forbindelse med temadrøftelser indlægge en spørgetid.

Spørgetid til Byrådets møder suspenderes i en periode på 3 måneder op til kommunalvalg.

Eventuelle tvivlsspørgsmål vedrørende nærværende retningslinjer afgøres af borgmesteren, idet medlemmerne kan indbringe spørgsmålet for Byrådet på det næste møde.

Retningslinjerne gælder fra vedtagelsen.

06.07.2021