Plejebolig på kommunens plejehjem

En bolig på plejehjem er en selvstændig lejlighed til ældre og handicappede, som har behov for personlig pleje, praktisk hjælp, støtte, omsorg og tilsyn fra
social- eller sundhedsfagligt personale.

Ønsker du at søge en bolig på plejehjem, skal du henvende dig til Visitationen i Middelfart Kommune. Dine pårørende, demenskoordinator, sagsbehandler, sygehus eller andre kan også henvende sig på dine vegne efter aftale med dig.

Kontakt visitatorgruppen på:

Telefon 8888 4696

Telefontid:
Alle hverdage fra kl. 8.00-15.00

- eller:

Du kan også sende et brev til Visitatorerne, Nytorv 9, 5500 Middelfart.

Luk alle
Åben alle

Formålet med at flytte på plejehjem er

 • at tilgodese et særligt behov for omsorg, som bedre kan dækkes en plejebolig,
 • at tilgodese dit individuelle behov i væsentlig grad med døgnbemandet omsorg og tilsyn fra social- eller sundhedsfagligt personale, således at hverdagen fungerer og understøtter din livskvalitet,
 • og at du i væsentlig grad får lettet din samlede situation.

Husleje og indskud - priser gælder for 2024

Plejehjem Husleje kr. Indskud kr.
Egebo Plejehjem Kr. 6.204 Kr. 17.729
Fænøsund Plejehjem Kr. 6.439 - 6.676 Kr. 25.830 - 26.036
Havblik Plejehjem Kr. 7.670 Kr. 20.500 - 24.940
Gelsted Plejehjem Kr. 5.624 - 6.472 Kr. 15.000 - 23.045
Kongshøj Plejehjem Kr. 5.511 - 7.402 Kr. 21.500
Rudbækshøj Plejehjem Kr. 3.992 - 7.402 Kr. 18.605 - 19.311
Skovgade Plejehjem Kr. 5.205 - 7.031 Kr. 12.318 - 16.674

 

Servicepakke - priser gælder for 2024

Emne Pris pr. dag Pris pr. måned
Morgenmad 27,00 kr. 821,00 kr.
Kold mad (rugbrød) 41,50 kr 1262,00 kr.
Varm mad 54,00 kr. 1643,00 kr.
Biret 12,00 kr. 365,00 kr.
Vask af linned
(Ej Kongshøj)
  183,00
Vask af personligt tøj
(Ej Kongshøj og Egebo)
  204,00
Fælles beboerkasse   94,00
Rengøringsmidler,
vaskeklude/toiletpapir
(ekstra tilkøb)
  194,00
Hele pakkens pris   4766,00 kr.

Ændringer kan ske med virkning fra den 1. i efterfølgende måned.

 

Øvrige priser

Emne Pris
Omsorgs tandpleje pr. år
(visiteres af visitator)
550,00 kr.
Aflastningsophold pr. døgn
inkl. rengøring, vaskeklude og toiletpapir
148,00 kr.
Kørsel til dagcenter/vedligeholdende træning pr. vej 41,00 kr.
Dagcenter hel dag 79,50 kr.
Heldagsplads 43,00 kr.

 

Indledning

I Middelfart Kommune arbejder vi efter Strategi for fremtidens velfærd samt Værdighedspolitikken. Det betyder, at vi tror på, at velfærd ikke er noget, der er – det er noget, der sker, når vi gør noget sammen med andre. Vores arbejde tager højde for den enkelte borgers værdighed – herunder borgerens livskvalitet samt selvbestemmelse og tager udgangspunkt i de 4 konkrete spor fra strategi for fremtidens velfærd.

 • Sammen med børn, unge og voksne skal vi få alle ressourcer og fællesskaber i spil.
 • Vi skal lykkes sammen med borgerne.
 • Vi behandler alle forskelligt – efter deres individuelle behov.
 • Vi har fokus på forebyggelse.

Middelfart Kommune har i perioden september 2019 til september 2024 indgået en velfærdsaftale på ældreområdet. I praksis er Middelfart Kommune frisat fra dele af lovgivningen på serviceområdet. Med frisættelsen ønsker vi i endnu højere grad at tage udgangspunkt i borgerens vaner, standard og behov, når der gives hjælp og støtte. I Middelfart Kommune ønsker vi i frisættelsesperioden fortsat at følge op på kvaliteten indenfor ældreområdet i de nye videre rammer. Et af redskaberne til opfølgning på kvaliteten er tilsynsbesøg, som er nedfældet i denne tilsynspolitik. 

 

Om tilsynspolitikken

I tilsynspolitikken kan du læse om Middelfart Kommunes retningslinjer for tilsyn med levering af personlig og praktisk hjælp til borgere i eget hjem og plejebolig, med det formål at sikre ensartet afsæt for tilsyn.

Borgerne vælger selv, hvem der skal levere hjælpen – kommunen eller en privat leverandør. Der foretages derfor tilsyn med såvel kommunale som private leverandører.

I Middelfart Kommune fungerer tilsynsbesøgene som et lærings- og udviklingsredskab.

Politikken er en guide for tilrettelæggelsen af tilsynene samt en information til alle niveauer i kommunen - borgere, politikere, Ældreråd, Handicapråd, chefer, ledere og medarbejdere. Én gang om året skal kommunalbestyrelsen følge op på politikken og foretage de nødvendige justeringer. Tilsynsopgaven er forankret i ”Kvalitet & Sammenhæng” i Social- og Sundhedsforvaltningen for at sikre, at tilsynsopgaven og udførelsen af tilsyn sker med størst muligt fokus på læring og udvikling; mere end bare en kommunal  kontrolopgave.

 

Formål og mål med tilsynet

Formålet med det kommunale tilsyn på plejehjemmene og i hjemmeplejen er at sikre læring, løbende kvalitetssikring og kontrol med kommunes serviceydelser. Målet er at sikre, at:

 • Borgerne tilbydes den hjælp og pleje, som borgeren har behov for i forhold til borgerens nedsatte fysiske eller psykiske funktionsevne.
 • Borgerne får den hjælp, som de er visiteret til.
 • Der sker en kontinuerlig kvalitetsforbedring.

 

Fokusområder for tilsyn

Tilsynet foretages med udgangspunkt i borgerens serviceydelser samt Ældretilsynets målepunkter, som har følgende 6 temaer:

 • Selvbestemmelse og livskvalitet, herunder værdig død
 • Trivsel og relationer
 • Målgrupper og metoder
 • Organisation, ledelse og kompetencer
 • Procedurer og dokumentation
 • Aktiviteter og rehabilitering

 

Tilsynsproces og metoder

Den årlige tilsynsproces er planlagt på følgende måde:

 1. Tilsynspolitik revurderes og godkendes i Social- og Sundhedsudvalget efter høring i Ældreråd og Handicapråd.
 2. Udførelse af tilsyn
 3. Afrapportering med leder
 4. Rapport fremsendes til leder
 5. Evt. udarbejdelse af handleplan
 6. Opfølgende tilsyn i tilfælde af kritiske problemer med kvaliteten
 7. Løbende orientering om tilsynsrapporterne i Ældreråd og Handicapråd
 8. Samlet årsrapportering til politisk udvalg, Ældreråd og Handicapråd

I Middelfart Kommune gennemføres ét årligt uanmeldt tilsyn med kommunale og private leverandører af personlig og praktisk hjælp. Dagen før tilsynet orienteres den enkelte leder om tilsynet den efterfølgende morgen, så lederen kan planlægge den kommende dag og indhente borgernes accept til interview. Tilsynet på plejehjemmene og hjemmeplejen er baseret på dialog og læring. Der indsamles data bl.a. ud fra interviews med borgere, pårørende, medarbejdere og leder, observation og gennemgang af dokumentation.

Tilsynsrapporten sendes til lederen til kommentering for at sikre, at der ikke er misforståelser eller faktuelle fejl eller mangler i rapporten. Resultaterne af rapporten anvendes fremadrettet med henblik på læring og udvikling, og når der er anbefalinger i rapporten, har lederen 4 uger til at udarbejde handleplan for kvalitetssikring og udvikling af de punkter, som har afstedkommet tilsynets vurdering.

 

Tavshedspligt

Tilsynet kan uden samtykke fra borgeren få adgang til relevante oplysninger i forhold til tilsynet.
Indhentning af oplysninger er tilsynet udelukkende begrænset af regler om tavshedspligt i Forvaltningslovens §27 og reglen om, at man ikke må skaffe sig andre oplysninger end dem, der er nødvendige for at behandle sagen, jf. Forvaltningslovens §32.

Plejehjemmene i Middelfart Kommune

I Middelfart Kommune ligger syv kommunale plejehjem. Herunder kan du læse en præsentation af de enkelte plejehjem. Du kan også se video fra Plejehjemmet Rudbækshøj i Strib, Gelsted Plejehjem og Fænøsund Plejehjem, som fortæller lidt om hverdagen. På plejehjemsoversigten.dk finder du et samlet overblik over alle plejehjem, plejecentre og friplejeboliger i Danmark.

Frivillige kræfter spiller en stor rolle på vores plejehjem, hvor de er med til at skabe liv og glæde for beboerne. Ønsker du at høre mere om dine muligheder for at blive frivillig, finde vedtægter for de lokale frivillige aktivitetsråd el.lign., kan du kontakte frivillig@middelfart.dk. 

Luk alle
Åben alle

 

Anlægsvej 9
5592 Ejby
Telefon 8888 4646

Egebo er et nyere plejehjem, der blev indviet i foråret 2004. Plejehjemmet består af 27 plejeboliger, 8 aflastningsboliger samt servicedel. Udover dette er et hus med 9 lejligheder forbeholdt fysisk og psykisk udviklingshæmmede borgere. Plejeboligerne der er et-rumsboliger med flytbar skabsvæg, er fordelt med 9 boliger i 3 fritliggende huse med eget fællesareal inkl. fælleskøkken. Husene ligger i klynge tæt ved centerets servicedel.

Vestre Hougvej 70
5500 Middelfart
Telefon 8888 4646

Plejehjemmet Fænøsund blev taget i brug i 1986. Lejlighederne er senest renoveret i 2012/2013 og er beliggende i et naturskønt område lige ned til det smukke Fænøsund og lystbådehavnen.
Plejehjemmet består af fire huse: Stævnen med 14 lejligheder, Masten med 7 lejligheder, Sejlet med 7 lejligheder og Hækken med 17 lejligheder. Alle husene har en fantastisk solstue/køkken/terrasse med skøn udsigt. 

Se vores præsentationsvideo af Fænøsund Plejehjem 

Fænøsundvænget 2
5500 Middelfart
Telefon 8888 4646

Plejehjemmet blev bygget i 2006 og har en rigtig god placering tæt på vand, skov og byen. Alle 30 lejligheder har 2 værelser med bad og tekøkken. De er fordelt på 3 fløje - øst, vest og midtfløjen. Alle har glæde af udsigten til vandet i Fænøsund og naturen omkring. Der er et dejligt haveanlæg. Til de yngste gæster findes en fin legeplads, som også besøges af dagplejemødrene fra området. Hver fløj har et fælleskøkken/alrum samt en solstue, og der er altid mulighed for at se tv, dvd eller høre radio.

Tårupvej 16
5591 Gelsted
Telefon 8888 4646

Gelsted Plejehjem blev indviet i 1967, derefter væsentligt udbygget i 1999, og gennemgik i 2003 en omfattende renovering. Der er 12 boliger og en aflastningsplads på hver af demensafdelingerne Hyggebo og Solsikken og 18 plejeboliger/tryghedsboliger på Lykkebo.

Se vores præsentationsvideo af Gelsted Plejehjem

Æblehaven 9
5580 Nørre Aaby
Telefon 8888 4646

Kongshøj Plejehjem er beliggende i grønne områder midt i Nørre Aaby. Plejehjemmet blev bygget i 1937 og har gennem årene været gennem flere ombygninger i 1985 og 1992. I 2006 blev lejlighederne i Æblehaven 9 moderniseret. Alle lejlighederne har en terrassedør og egen flisebelagt terrasse/have. Der er et lille tekøkken med køkkenvask og køleskab med lille fryseboks. Lejlighederne er fordelt på 4 fløje, som har hver sin farver som gør det nemmere at finde rundt. I tilknytning til lejlighederne forefindes der et fælles opholdsrum og en spisestue. Her er der mulighed for at være sammen med andre efter ønske og behov. 

Strib Landevej 58
5500 Middelfart
Telefon 8888 4646

Rudbækshøj Plejehjem ligger i Strib - med udsigt åbne marker, Lillebælt og broen – i et grønt område med gode gangstier.

Plejehjemmet er opdelt i fire bo-enheder med 10 lejligheder i hver. Bo-enhederne består - ud over beboernes egne lejligheder - af fællesstue og køkken, hvor der er mulighed for samvær på tværs, og hvor dagens måltider tilberedes.

Som på kommunens øvrige plejehjem er der på Rudbækshøj fokus på, at et plejehjem er et hjem. Det betyder, at personalet drager omsorg med udgangspunkt i den enkelte beboers behov, ønsker og grænser. At Rudbækshøj er beboernes hjem betyder også, at der altid er plads til besøg fra familie og venner.
Rudbækshøj er kendetegnet ved at være et åbent og aktivt plejehjem, hvor flere foreninger og klubber bruger plejehjemmets hovedbygning til f.eks. bridge, billiard og patchwork. I bo-enhederne er der forskellige aktiviteter i hverdagen, som beboerne vælger til og fra, som de har lyst, ligesom vi hjælpes ad med hverdagens små gøremål.

Ud over de fire boenheder, hvor beboere og personale kender hinanden og har deres faste gang, så er der på Rudbækshøj to gæsteboliger. De er forbeholdt borgere med en demensdiagnose, når der er brug for aflastning af ægtefælle/samlever i eget hjem.

Har du spørgsmål omkring Rudbækshøj Plejehjem, er du velkommen til at kontakte plejehjemsleder Liselotte Ebert via telefonnummer 8888 4646.

Se vores præsentationsvideo af Rudbækshøj Plejehjem

Skovgade 64
5500 Middelfart
Telefon 8888 4646

Plejehjemmet blev grundlagt i 1919, som det tidligere Middelfart Alderdomshjem, og er siden ombygget og udvidet af flere omgange. De bygninger, der tegner plejehjemmet, som vi kender det i dag, blev påbegyndt i 1999 og indviet i efteråret 2000. Skovgade Plejehjem er indrettet med 50 plejeboliger. Udover beboelsesdelen består plejehjemmet af en centerdel.

Visitationskriterier

Herunder kan du læse, hvilke kriterier du skal opfylde for at flytte på plejehjem, og hvem du skal kontakte. 

Luk alle
Åben alle

For at blive visiteret til bolig på plejehjem skal du:

 • Have en svær og varig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, der kræver, at du har brug for støtte døgnet rundt

og

 • have et omfattende behov for støtte til personlig pleje eller omsorg, som der ikke er mulighed for at sikre i din nuværende bolig,

eller

 • have massiv angst og utryghed, der ikke kan afhjælpes ved anden indsats.

Du skal på visitationstidspunktet være på et stabilt afklaret funktionsniveau. Det vil sige, at der som hovedregel ikke kan ansøges i forbindelse med akut sygdom, igangværende rehabiliterings- og genoptræningsforløb og indlæggelse.

Du skal på visitationstidspunktet være aktivt søgende. Det betyder, at du på visitationstidspunktet skal være indstillet på at flytte, når du tildeles en bolig.

Når du har søgt om en plejebolig, indsamler vi oplysninger om din situation. I nogle tilfælde vil du få besøg af en visitator, som vil indsamle oplysninger, der kan belyse din situation. Andre gange kan visitator vurdere din situation ud fra kendte oplysninger fra din journal. Din familie, venner eller bekendte er velkommen til at deltage ved evt. besøg af visitatoren. Du vil derefter modtage en afgørelse, hvoraf det fremgår, om du er godkendt eller ikke godkendt til bolig på plejehjem.

Er du godkendt til en bolig på plejehjem, bliver du skrevet på en venteliste. Når der er en bolig ledig til dig, vil du modtage et brev fra boligadministrationen. Brevet vil indeholde oplysninger om overtagelsesdato, husleje, indskud m.m. Ønsker du yderligere oplysninger om plejehjemmet i denne forbindelse, kan der rettes henvendelse til plejehjemslederen.

Overtagelsesdatoen er fast og betaling fra denne dato kan ikke fraviges. Dato for indflytning aftales med plejehjemmet.

Får du afslag på boligansøgningen, er der mulighed for at klage jf. klagevejledning.

Personer, der siger nej tak til den 1. prioriterede ønskede bolig, slettes fra ventelisten. Bliver du slettet fra ventelisten, vil du modtage brev herom.

Du har ret til frit valg af plejeboliger på tværs af kommunegrænserne. Retskravet forudsætter, at den pågældende person opfylder kriterierne for tildeling af den ønskede boligtype i både fraflytnings- og til- flytningskommune.

Ældre/handicappede, som bor i Middelfart Kommune, og som ønsker en plejebolig i en anden kommune, skal henvende sig til Visitationen.


Plejeboliggaranti

Kommunalbestyrelsen skal tilbyde borgere, der har særligt behov for en bolig på et plejehjem, en bolig senest 2 måneder efter optagelse på en venteliste. Garantien gælder dog ikke, hvis du vælger et bestemt plejehjem. Særligt for dig, der har ophold på en midlertidig plads gælder, at som udgangspunkt skrives du op på boliggarantilisten. Siger du nej tak til plejeboliggarantien, kan opholdet på den midlertidige plads ikke opretholdes, og vi vil sammen med dig arbejde på, at du venter i dit eget hjem.

Når medarbejdere i Visitationen i Social- og Sundhedsafdelingen vurderer, om du er berettiget til en bolig på plejehjem i Middelfart Kommune, tager de afsæt i Middelfart Kommunes strategi om Fremtidens Velfærd under overskrifterne:

 • Vi støtter borgerne i at få alle deres ressourcer i spil.
 • Vi inddrager borgerne i de kommunale opgaver.
 • Vi behandler borgerne forskelligt – efter deres individuelle behov.
 • Vi har fokus på forebyggelse.

 

Vi støtter dig i at få alle dine ressourcer i spil

Inden vi beslutter, om du kan visiteres til en bolig på plejehjem, da undersøger vi, om du vil kunne blive i eget hjem med den rette støtte. Det gør vi ved at vurdere om:

 • En rehabiliterende indsats kan forbedre dine muligheder for at blive i egen bolig.
 • Du med træning kan få det bedre igen og genvinde sociale, fysiske eller psykiske færdigheder.
 • Teknologiske hjælpemidler kan løse nogle af de udfordringer, du har i hverdagen.

 

Vi inddrager dig i opgaven

Det betyder at:

 • Du har et ønske om at flytte på plejehjem.
 • Vi undersøger, om vi sammen kan løse dine udfordringer i nuværende bolig.
 • Ingen af os ser andre muligheder, end at du flytter i bolig på plejehjem.

 

Vi tager afsæt i dine individuelle behov

Det betyder at:

 • Vi ud fra dine behov undersøger, hvor du bedst kan få den støtte, du har behov for.
 • Vi kigger på, om dit netværk har ressourcer til at støtte op omkring dig i egen bolig.
 • Vi undersøger, om der kan foretages ændringer i din bolig, der gør, at du kan få den støtte, du har behov for, i eget hjem.

 

Vi har fokus på forebyggelse

Inden vi tilbyder dig en bolig på plejehjem, da overvejer vi om:

 • Indsatser som dagcenter, hjemmepleje og frivillige aktiviteter kan være et alternativ til en bolig på plejehjem.
 • Dit hverdagsliv kan forbedres, hvis du i en periode får øget støtte eller træning

 

Lovgrundlag

Lov om social service §192 a
Lov om almene boliger § 54 a

Ældre- og handicapvenlige boliger

En ældre- og handicapvenlig bolig er en lejlighed, der er indrettet til ældre og handicappede, som har behov for pleje og omsorg fra social- eller sundhedsfagligt personale. Boligerne er ofte beliggende tæt ved et plejehjem.

Luk alle
Åben alle

Ønsker du at søge en ældre- og handicapvenlig bolig, skal du henvende dig til Visitationen i Middelfart Kommune. Dine pårørende, demenskoordinator, hjemmehjælper, sygeplejerske og sagsbehandler kan også henvende sig på dine vegne efter aftale med dig.

Kontakt visitatorgruppen på:

Telefon 8888 4696

Telefontid:
Alle hverdage fra kl. 8.00-15.00

- eller:

Du kan også sende et brev til Visitatorerne, Nytorv 9, 5500 Middelfart.

Formålet med at flytte i en ældre- og handicapvenlig bolig er

 • at tilgodese dit behov for en ældre- og handicapvenlig bolig og et behov for
  pleje og omsorg, som ikke kan dækkes i egen bolig.

Visitationskriterier

Herunder kan du læse, hvilke kriterier du skal opfylde for at flytte i ældrebolig, og hvem du skal kontakte. 

Luk alle
Åben alle

For at blive visiteret til en ældre- og handicapvenlig bolig skal du:

 • Have varig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse, der kræver, at du har brug for pleje og praktisk hjælp ud fra et individuelt vurderet behov

eller

 • have behov for personlig pleje, der ikke er mulighed for at sikre i den nuværende bolig.

Undtagelsesvis kan borgere uden nedsat funktionsevne visiteres til ældre- og handicapvenlig bolig tæt på ægtefællens plejehjem.

Til en boligvisitation skal indsamler vi oplysninger om din situation. I nogle tilfælde vil du få besøg af en visitator, som vil indsamle oplysninger, der kan belyse din situation. Andre gange kan visitator vurdere din situation ud fra kendte oplysninger fra din journal. Din familie, en ven eller bekendt er velkommen til at deltage ved besøg af visitatoren. 

Du vil herefter modtage en afgørelse, hvoraf det fremgår, om du er godkendt eller ikke godkendt til ældre- og handicapvenlig bolig.

Er du godkendt til en ældre- og handicapvenlig bolig, skrives du på en venteliste. Når der er en bolig ledig til dig, vil du modtage et brev fra boligadministrationen. Brevet vil indeholde oplysninger om overtagelsesdato, husleje, indskud m.m. Ønskes yderligere oplysninger om boligen, kan der rettes henvendelse til boligadministrationen.

Overtagelsesdatoen er fast og betaling fra denne dato kan ikke fraviges.

Indflytning skal du aftale med boligadministrationen.

Får du afslag på boligansøgningen, er der mulighed for at klage jf. klagevejledning.

Når medarbejdere i Visitationen i Social- og Sundhedsforvaltningen vurderer, om du er berettiget til en ældre- og handicapvenlig bolig i Middelfart Kommune, tager de afsæt i Middelfart Kommunes strategi om Fremtidens Velfærd under overskrifterne:

 • Vi støtter borgerne i at få alle deres ressourcer i spil.
 • Vi inddrager borgerne i de kommunale opgaver.
 • Vi behandler borgerne forskelligt – efter deres individuelle behov.
 • Vi har fokus på forebyggelse.

 

Vi støtter dig i at få alle dine ressourcer i spil

Det betyder, at inden vi beslutter, om du kan visiteres til en ældre- og handicapvenlig bolig, da undersøger vi, om du vil kunne blive i egen bolig med den rette støtte. Det gør vi ved at vurdere om:

 • En rehabiliterende indsats kan forbedre dine muligheder for at blive i egen bolig.
 • Du med træning kan få det bedre igen og genvinde sociale, fysiske eller psykiske færdigheder.
 • Teknologiske hjælpemidler kan løse nogle af de udfordringer, du har i hverdagen.

 

Vi inddrager dig i opgaven

Det betyder at:

 • Du har et ønske om at flytte i ældre- og handicapvenlig bolig.
 • Vi undersøger, om vi sammen kan løse dine udfordringer i nuværende bolig.
 • Ingen af os ser andre muligheder, end at du flytter i ældre- og handicapvenlig bolig.

 

Vi tager afsæt i dine individuelle behov

Det betyder at:

 • Vi ud fra dine behov undersøger, hvor du bedst kan få den støtte, du har behov for.
 • Vi kigger på, om dit netværk har ressourcer til at støtte op omkring dig i dit eget hjem.
 • Vi undersøger, om der kan foretages ændringer i din bolig, der gør, at du kan få den støtte, du har behov for, i eget hjem.

 

Vi har fokus på forebyggelse

Det betyder, at inden vi tilbyder dig en ældre- og handicapvenlig bolig, da overvejer vi om:

 • Indsatser som dagcenter og frivillige aktiviteter kan være et alternativ til en ældre- og handicapvenlig bolig.
 • Dit hverdagsliv kan forbedres, hvis du i en periode får øget støtte eller træning.

 

Lovgrundlag

Lov om social service §192
Lov om almene boliger § 54 og 57