Luk alle
Åben alle

Puljens formål

Puljen støtter mindre, almennyttige og bæredygtige projekter og tiltag i Middelfart Kommune, som er til gavn for mange borgere i lokalområdet. Under bæredygtige tiltag forstås her tiltag, som er socialt, økonomisk og miljømæssigt holdbare.

Hvem kan søge puljen?

Lokaludvalg, borgerforeninger, andre foreninger og lign.

Hvad kan støttes?

 • Konkrete mindre anskaffelser til almennytte: bænke, flagstænger, tidssvarende AV-udstyr til forsamlingshuse, infoskærme, skilte, hjertestartere m.m.
 • Borgermøder med en bred invitation til lokalbefolkningen (husleje, invitationer, forplejning mv.)
 • Mindre vedligeholdelsesarbejder og reparationer på samlingssteder og foreningers almennyttige faciliteter, som fx badebroer, legepladser, fugletårne, forsamlingshuse, mødesteder mm.
 • Beplantning af offentlige områder
 • Juleudsmykning og anden udsmykning
 • Markedsføring af lokalområdet eller af særlige aktivitetsmuligheder for turister og tilflyttere. Fx foldere, skiltning, opsætning af hjemmesider.
 • Skiltning af attraktioner, aktivitetsmuligheder mv.
 • Foldere
 • Legepladsredskaber eller motionsredskaber (dog ikke som del af et større projekt)
 • Kurser, fx førstehjælpskurser
 • Vedligeholdelsesredskaber til almennyttige formål
 • Mindre nye events eller arrangementer (lokale festivaler, byfester mv.)

Der støttes bl.a. IKKE

Tiltag/projekter, som tematisk hører under andre kommunale støtteordninger eller som allerede har modtaget tilskud fra andre kommunale støtteordninger; Transport, rejser, udflugter; Annoncer; Honorar til konsulenter og foredragsholdere; Idrætsredskaber, instrumenter, værktøj, rekvisitter mv.; Forbrugsmaterialer til aktiviteter (stof, træ, ler, garn mv.); Abonnementer til apps og hjemmesider

 • Mindre køretøjer, trailere

Støttebeløb

Tiltagene/projekter der søges om, skal ikke være større end i alt 50.000 kr. Der kan maks. uddeles 25.000 kr. per ansøger fra pulje 2022. Tilskudsstørrelser:

 • Projekter/tiltag på 2.500 – 25.000 kr. kan modtage 100 % i tilskud
 • Projekter/tiltag på 25.000 – 50.000 kr. kan maks. modtage 25.000 kr. i tilskud.
 • Projekter/tiltag under 2.500 kr. og over 50.000 kr.: Ingen tilskud, da de ikke er omfattet af puljen.

Udbetalingen sker ved indsendelse af faktura og i givet fald et foto af projektet/tiltaget.

Ansøgninger vurderes efter følgende kriterier

 • Projektet/tiltaget ligger inden for støtteområderne
 • Projektet/tiltaget er almennyttigt og/eller kommer mange borgere til gavn.
 • De samlede projektomkostninger må ikke overstige 50.000 kr.
 • Projektet/tiltaget er ikke igangsat eller afsluttet på ansøgningstidspunktet og kan afsluttes inden for 1 år.
 • Projektet/tiltaget er ikke del af et større projekt, men et projekt/tiltag, der er afgrænset og giver mening i sig selv.
 • Projektet/Tiltaget kan ikke finansieres/er ikke finansieret via andre puljer fra Middelfart Kommune.
 • Priserne på udgifterne er rimelige.
 • Hver ansøger kan maks. modtage 25.000 kr. fra puljen 2022 (dvs. kan modtage tilskud op til flere gange, så længe et samlet tilskudsbeløbet på 25.000 kr. ikke bliver overskredet).
 • Ansøgeren tager ansvar for drift og vedligehold af anskaffelserne/projektet.

Har du spørgsmål eller brug for yderligere oplysninger, er du velkommen til at kontakte Staben på tlf. 8888 5500 eller via sikker post: