Luk alle
Åben alle

Kommuneplanen findes på den digitale plan:

Se Kommuneplan 2021 

Middelfart Kommuneplan 2021 – 2033 blev vedtaget af Middelfart Byråd d. 6. december 2021 og offentliggjort d. 1. februar 2022.

 


Hvad er Kommuneplanen?

Kommuneplanen er kommunens overordnede plan for, hvordan kommunen skal udvikle sig og bruge sine arealer. Kommuneplanen er 12-årig, men revideres hvert 4. år.

Kommuneplanen sammenfatter og konkretiserer de overordnede politiske mål for udviklingen i kommunen. Her fastlægger Byrådet politikken for byernes udvikling og for det åbne land. Kommuneplanen er en plan for hele kommunen og giver et sammenhængende overblik over den fremtidige udvikling i et helhedsperspektiv. Derudover handler kommuneplanen også om arealregulering, hvilke arealer må man bruge til hvad og på hvilke vilkår.

Planen består af en fælles del for hele Trekantområdet samt en uddybende lokal del for Middelfart Kommune.

Forslaget til Kommuneplanen har været i offentlig høring i perioden d. 4. maj til d. 30. juni 2021.

De indkomne høringssvar og oversigt over ændringer og justeringer, der er indarbejdet i kommuneplanen ved den endelige vedtagelse, kan ses her: Byrådsmøde 6. december 2021, pkt. 567.

Kommuneplanen er miljøvurderet i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer. Som grundlag for Byrådets endelige godkendelse er der udarbejdet en sammenfattende miljøredegørelse. 

Redegørelsen kan ses på http://www.middelfartkommuneplan.dk

Byrådet skal ifølge planlovens § 12 virke for planens gennemførelse. Kommunens lokalplanplanlægning, anden planlægning og lovadministration må ikke stride imod kommuneplanen. Ændringer til kommuneplanen kan gennemføres via kommuneplantillæg.

Inden for byzoner og sommerhusområder kan Byrådet modsætte sig opførelse af bebyggelse eller ændret anvendelse af bebyggelse eller ubebyggede arealer, når bebyggelsen eller anvendelsen er i strid med bestemmelserne i rammerne. Forbud kan dog ikke nedlægges, når det pågældende område i kommuneplanen er udlagt til offentligt formål, eller når området er omfattet af en lokalplan eller byplanvedtægt, jf. planlovens § 12, stk. 2 og 3.

Efter planlovens § 58, stk. 1, nr. 3, kan der kun klages over retlige spørgsmål. Det vil sige, at der kun kan klages over spørgsmål om afgørelsens lovlighed, herunder dens lovlige tilvejebringelse. Der kan derimod ikke klages over afgørelsens hensigtsmæssighed.

Det er muligt at klage over retlige spørgsmål vedr. Byrådets vedtagelse af kommuneplanen og miljøvurderingen i op til 4 uger efter den offentlige bekendtgørelse, dvs. til og med den 1. marts 2022.

Hvis du ønsker at klage, kan du klage til Planklagenævnet, og du klager via klageportalen, som du finder på www.borger.dk og www.virk.dk.

Du logger på ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen. Klagegebyrets størrelse kan ses på nævnets hjemmeside naevneneshus.dk.

Som udgangspunkt afvises en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til Middelfart Kommune.

Hvis du vil indbringe spørgsmål om planens lovlighed for domstolene, skal det ske inden 6 måneder fra modtagelse af Klagenævnets afgørelse.

Har du spørgsmål til, hvad du må i henhold til kommuneplanen, ønske om udarbejdelse af nye lokalplaner eller spørgsmål der vedrører planloven etc., så er det Plangruppen du skal kontakte.


Vi kan kontaktes på tlf. 6340 4300 eller via sikker post: