Luk alle
Åben alle

Byrådets behandling af sagen kan ses her: Referat af møde i Byrådet d. 6. december 2021, pkt. 567

Kommuneplan 2021 bliver nu rettet til med de ændringer, Byrådet vedtog. Den digitale kommuneplan er derfor lukket frem til offentliggørelsen af planen, der sker samtidig i Trekantområdets 7 kommuner d. 1. februar 2022.

Forslag til Kommuneplan 2021 kan indtil da ses på Plandata.dk eller via direkte link: Forslag til Middelfart Kommuneplan 2021 på Plandata.

De vedtagne ændringer til forslaget kan ses som bilag til sagens behandling på byrådsmøde d. 6. december 2021.

Kommuneplan 2021 – 2033 vil erstatte Kommuneplan 2017 – 2029 med tilhørende kommuneplantillæg.
Kommuneplans retsvirkninger indtræder ved Byrådets endelige vedtagelse af planen efter planlovens § 27, stk. 1. Det betyder, at byrådets kompetence til at udarbejde og vedtage lokalplaner og byrådets forpligtelse til at virke for kommuneplanens gennemførelse (efter Planlovens § 12, stk. 1), træder i kraft, samtidig med at Byrådet vedtog kommuneplanen endeligt, dvs. d. 6. december 2021.

Forbudsbestemmelserne i § 12, stk. 2 og 3, kan derimod først anvendes, når kommuneplanen er offentligt bekendtgjort (annonceret). Bestemmelserne i § 12, stk. 2 og 3, giver kommunalbestyrelsen mulighed for at gribe konkret ind over for udstyknings- og byggeønsker samt ønsker om ændret anvendelse, der er i strid med bestemmelser i kommuneplanen.

Annonceringen forventes at ske d. 1. februar 2022 og når alle kommunerne i Trekantområdet har vedtaget planerne.

Har du spørgsmål, kan du kontakte Vibeke Nørby på telefon 8888 4798 eller pr. mail vibeke.norby@middelfart.dk.